Barns rettigheter må sikres - også ved surrogati

Ikke alle har mulighet til å bære frem sitt eget barn. Det kan skyldes fysiske eller psykisk årsaker. For barnløse heterofile par der kvinnen ikke kan bære frem barn, og for homofile menn, gjør surrogati det mulig å få egne barn.

Hvert år reiser flere til utlandet for å få denne muligheten, ved hjemkomst går de gjennom en krevende prosess med stebarnsadopsjon for den omsorgspersonen som ikke har den biologiske tilknytningen til barnet.

Barnas rettigheter må sikres
Uavhengig av om Norge åpner for surrogati, eller ikke, blir det hvert år født barn etter surrogatiprosesser norske barnløse par har igangsatt utenlands. Åpne Høyre mener at disse barna må sikres fulle juridiske rettigheter ved ankomst til Norge. Dersom barnet er født inn en familie med to omsorgspersoner, må begge omgående få foreldrerettigheter og plikter.

Åpne Høyre mener anbefalingene fra adopsjonslovutvalget sin utredning i 2014, om å innføre en ordning med forhåndsgodkjenning av stebarnsadopsjon av barn som har kommet til ved assistert befruktning i utladet, vil sikre dette bedre enn dagens regler. Åpne Høyre ønsker derfor endringer i adopsjonsloven i tråd med disse anbefalingene.

Surrogati må skje i trygge rammer
Åpne Høyre mener det er helt grunnleggende at kvinner selv bestemmer over egen kropp. En naturlig konsekvens er at kvinner selv også skal kunne velge å bære frem et barn for andre.

Det er i dag store forskjeller på hvordan surrogati er organisert når man sammenligner land som India og Thailand, med land som USA og Canada.

Åpne Høyre mener at en godt regulert adgang til altruistisk surrogati i Norge vil være et gode. Med altruistisk surrogati mener Åpne Høyre at det ikke skal være adgang til å ha en økonomisk gevinst ved å bære frem et barn for andre, men kvinnen kan få dekket de økonomiske utgiftene knyttet til graviditet og fødsel. Det kan gi flere mulighet til å få egne barn.