Blå-grønn regnbueeffekt

Onsdag 17. januar ble regjeringen utvidet. Med utvidelsen fikk vi en ny regjeringsplattform som legger grunnlaget for politikken Norge skal styres etter i årene som kommer.

Regjeringen Solberg har siden tiltredelsen i 2013 hatt en åpen og inkluderende politikk knyttet til LHBTIQ-spørsmål. Retten til å skifte juridisk kjønn, en offensiv handlingsplan for mangfold og inkludering, bedre rettsvern gjennom ny diskrimineringslov, endringer i straffeloven, HPV-vaksine til gutter og forebyggende HIV-medisinering (PrEP) er gode eksempler på dette.

Ved utvidelsen av regjeringen tas dette arbeidet mange steg videre ved at LHBTIQ-saker og forhold som berører arbeid mot diskriminering og mangfold er integrert i Jeløya-erklæringen på flere ulike områder. Erklæringen viser at den blå-grønne regjeringen har klare ambisjoner for likestilling ved å sikre LHBTIQ-personers rettigheter og å bidra til åpenhet og aktivt å motarbeide diskriminering.

Regjeringen har nå lovet å sette ned utvalg som skal gjennomgå og modernisere barneloven. Dette i kombinasjon med å arbeide for å gjøre adopsjonsprosesser raskere og enklere både utenlands og innenlands vil ha betydning for likestilt foreldreskap og like rettigheter som omsorgspersoner.

Regjeringen har også klare ambisjoner om at LHBTIQ-kompetanse skal i inn i rammeplanen til alle relevante utdannelsesløp. Dette arbeidet er en svært viktig og krevende nyvinning. På sikt betyr det at alle som kan møte LHBTIQ-personer i sitt virke skal få grunnleggende kompetanse for å håndtere dette på en profesjonell måte. Særlig viktig er dette for de som jobber innen oppvekst, utdanning, omsorg og integrering. Her må man bygge videre på de kompetanseprogrammene som finnes i Norge og se på erfaringer fra utlandet. Dernest må en gå systematisk frem for å implementere nødvendige tillegg i de ulike utdanningsløpene.

Jeløya-erklæringen er videre tydelig i sin satsning på skolehelsetjenesten. En opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse og et punkt om å forbedre seksualundervisningen i skolen er begge viktige grep som kan gi barn og unge kunnskap og trygghet for å ta selvstendige valg om egen kropp og seksualitet.

Det gledelige er at regjeringen ikke bare vil jobbe med dette knyttet til nevnte områder. Regjeringen vil også gi religiøse ledere kunnskap om den religiøse lederrollen, demokrati, likestilling, negativ sosial kontroll, vold og overgrep, radikalisering og voldelig ekstremisme. Dette er tiltak som kan sikre formidling av verdier om likestilling og ikke-diskriminering også for religiøse ledere – innen alle trosretninger.

Regjeringens plattform er tydelig på arbeidet mot negativ sosial kontroll. Dette rammer både jenter og gutter, og LHBTIQ-personer i særdeleshet, i en rekke ulike miljøer. Negativ sosial kontroll er et alvorlig samfunnsproblem som må bekjempes og regjeringen er tydelig på nasjonale grep, men her er det like viktig med tydelig arbeid i nærmiljøer og i den kommunale førstelinjen.

Også internasjonalt har den nye regjeringsplattformen tydelige mål. Regjeringen vil bidra til å bekjempe vold og undertrykking og rette særlig oppmerksomhet mot utsatte grupper som kvinner, barn, religiøse minoriteter, funksjonshemmede og seksuelle minoriteter. Dette skal gjøres både ved å stille krav til mottakere av norsk bistand så vel som å styrke arbeidet for menneskerettigheter gjennom internasjonale fora. At regjeringsplattformen stadfester å sørge for at Norge går foran internasjonalt for å fremme rettigheter for seksuelle minoriteter vitner om en regjering som tar LHBTIQ-spørsmål på alvor i utenrikspolitikken.

Den blå-grønne regjeringen er et nytt langt steg videre i LHBTIQ-arbeidet: LHBTIQ-arbeidet utvides til og integreres i mange politiske områder fremfor å være avgrenset til et departement og en homominister.