Ett av flere verktøy

Eksempel på PrEP
Eksempel på PrEP

Fra 2017 har det i Norge vært mulig med forhåndsmedisinering for å unngå nysmitte med HIV, PrEP.

PrEP er et av flere virkemidler vi har i kampen mot nysmitte. Kondombruk og holdningskampanjer er andre, lavterskel sjekketilbud for seksuelt overførbare infeksjoner (SOI) i flere byer og mulighet for hjemmetesting er andre verktøy. Summen av disse virkemidlene har gitt resultater, og Norge har i dag relativt lave tall på nysmitte av HIV.

Som følge av summen av verktøy er Norge også i ferd med å nå FNs 90-90-90-mål for å redusere smitte: 90% av HIV-positive skal kjenne sin status, 90% av disse skal være på behandling og 90% av disse igjen skal være virusfrie.

PrEP er et av de siste verktøyene som er tatt i bruk, og det har gitt resultater. I 2018 ble det meldt 191 hivsmittede i Norge mot 213 tilfeller i 2017. Trenden med nedgang i meldte hivtilfeller fortsetter, særlig blant menn som har sex med menn og heteroseksuelle smittet mens de var bosatt i Norge.

Dette ser en også i andre land som har innført PrEP. Det er også årsaken til at UNAIDS, FNs fagorgan for bekjempelse av HIV og AIDS, anbefaler PrEP som et av flere verktøy i urbane områder i utviklede land.

Etter innføringen av PrEP i Norge, har SOI-klinikkene som håndterer dette opplevd en stor pågang. Pr i dag mottar rundt 1.200 personer forhåndsmedisinering, langt flere enn man antok ved oppstarten.

En sideeffekt av PrEP er at blant annet Olafia-klinikken i Oslo har kommet i kontakt med risikomiljøer de tidligere ikke har hatt mye kontakt med, blant annet risikogrupper med mange partnere.

Personer som ønsker PrEP følger et spesielt oppfølgingsprogram, og må blant annet inn til testing for både HIV og andre seksuelt overførbare infeksjoner (SOI) hver 3 måned. Innføringen av PrEP, og oppfølgingsprogrammet kan således bidra til at flere tester seg regelmessig, ikke bare for HIV men for alle SOIer.

I dag tilbys PrEP som en del av arbeidet mot allmenfaglige smittsomme sykdommer, og er derfor gratis på linje med all behandling for sykdommer i denne kategorien, for eksempel tuberkulose. Jeg opplever det er bred enighet i hele det politiske miljøet om at behandling og forebygging av allmennfarlige smittsomme sykdommer skal være gratis.

Flere har tatt til orde for at PrEP er en feil prioritering. Argumentene her er til forveksling like argumentene som ble brukt mot p-pillen da den kom. Det handler om å ta seg sammen, og å benytte andre beskyttelser, og til dels at PrEP-brukere lever et promiskuøst og umoralsk liv.

Det er svært mange sykdommer og diagnoser som skyldes livsstil. Lungekreft, diabetes2, overvekt og en rekke andre sykdommer finansieres av det offentlige uten at vi hører det samme ropet om å ta seg sammen eller betale selv.

PrEP er et av flere verktøy som har vist seg effektive for enkelte målgrupper. Det vil være synd å gå bort fra FNs råd om å bruke hele verktøykassen i kampen mot HIV og AIDS.

Så må vi se på innretningen, om vi kan legge om tilbudet slik at det ikke blir så ressurskrevende for helsevesenet. Her kan en tenke seg oppfølgning gjennom fastlege eller utvalgte legekontorer, og det kan handle om andre innkjøpsordninger som reduserer prisen betydelig.

Men la det være diskusjonen – ikke om et anbefalt verktøy i kampen mot en allmennfarlig smittsom sykdom skal tas ut av bruk.