- Vi må ta felles ansvar også internasjonalt

Høyres europeiske LHBT+nettverk, som nylig ba om sterkere europeisk finansiering av arbeidet mot HIV/AIDS
Høyres europeiske LHBT+nettverk, som nylig ba om sterkere europeisk finansiering av arbeidet mot HIV/AIDS

I vår del av verden er vi i ferd med å nå FNs målsetting om at 90 % av HIV-positive skal kjenne sin status, 90 % av disse skal være medisinert og 90% av disse skal være uten sporbart virus. I andre deler av verden er epidemien fortsatt langt fra å komme under kontroll.

Spesielt i Afrika er de menneskelige og sosiale konsekvensene store. I Asia og Sør-Amerika er situasjonen alvorlig og ikke under kontroll. Selv i deler av Europa har myndighetene svært dårlig oversikt og mørketallene er store.

Norge har over de seneste årene forsterket innsatsen i det internasjonale arbeidet, i all hovedsak gjennom FNs programmer UNAIDS og GAVI. Dette er svært viktige bidrag for å sikre finansieringen av FNs programmer for å hindre videre spredning av HIV, sier leder i Åpne Høyre Helge Ytterøy L’orange

Han viser til at Norge har øket innsatsen betydelig de senere årene: - Allerede i 2010 var Norge 4 største bidragsyter til UNAIDS, bare USA, Sverige og Nederland ga mer midler til dette viktige arbeidet.

Gledelig forsterket norsk innsats
Fra 2010 til i dag har Norge forsterket innsatsen, både gjennom UNAIDS og med betydelig økning i støtten til FNs program for bekjempelse av AIDS, tuberkulose og malaria, GAVI. Til sammen får disse 2 organisasjonene noe over 1,5 mrd NOK i norsk bistand årlig.

Norge er, helt i tråd med den blå-grønne regjeringens prioriteringer, et foregangsland når det gjelder innsats knyttet til global helse, særlig innen vaksinasjon, barnehelse og seksuell og reproduktiv helse. Området er systematisk styrket helt siden 2000, og nå ligger på rundt 5 milliarder årlig. Det vitner også om bred politisk oppslutning og stabilitet bak prioriteringene, sier Åpne Høyre lederen.

Krever felles løft fra Europa
Åpne Høyre har drøftet det internasjonale arbeidet på området med sine søsterorganisasjoner i European Centre Right LGTB+ Alliance.

Vi fikk bred tilslutning til behovet for en styrket innsats på området. Særlig ettersom vi ser en gryende proteksjonisme, og mindre vilje fra enkelte land til å bidra. Resultatet er et samstemt ønske om øket europeisk innsats på området, avslutter Ytterøy L’orange.

Se uttalelsen fra European Centre Right LGBT+ Alliance her

For mer informasjon:
Leder i Åpne Høyre, Helge Ytterøy L’orange, tel 90 277 255 ( helge@lorange.me)