Aktuelt

49 Høyre-representanter ønsker renominasjon til nye Viken!

Alle sittende fylkestingsrepresentanter og vararepresentanter i Akershus, Buskerud og Østfold har blitt kontaktet med spørsmål om de ønsker å stille seg til disposisjon for renominasjon til Høyres valgliste ved fylkestingsvalget 2019 i Viken. Så mange som 49 har takket ja, og kun 28 av 77 totalt har takket nei. Dette gir nominasjonskomiteen et veldig godt utgangspunkt for nominasjonsarbeidet som...

Årets viktigste politiske verksted i Akershus

På Akershus Høyres årsmøte 2018 var det lagt opp til et spennende politisk verksted. Hele 31 resolusjonsforslag var sendt inn i forkant og det ble lagt opp til politisk debatt da årsmøtet skulle behandle resolusjoner. ...

Akershus Høyres årsmøte 2018

Akershus Høyre avholder representantskapets årsmøte 2018 fra fredag 26.januar til lørdag 27.janaur på Radisson Blu Airport Hotell på Gardermoen. Det er ventet over 170 delegater til årsmøtet hvor det blir lagt opp til behandling av resolusjoner. ...

Rekordmange får læreplass

"Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at rekordmange nå får læreplass. I Akershus har 1.462 fått læreplass i 2017. Dette er veldig gledelig. Den gode utviklingen viser at regjeringens satsing på yrkesfag gir resultater. Det er mye vi ikke vet om fremtiden, men en ting vi vet med sikkerhet er at det vil bli behov for mange flere med yrkesfagkompetanse" skriver Turid Kristensen. ...

Valgkomiteens innstilling er klar

Fylkesleder Hårek Elvenes er innstilt til gjenvalg som fylkesleder til årsmøtet 2018 i Akershus Høyre. Willy Kvilten, varaordfører i Ullensaker, foreslåes som ny organisatorisk nestleder, mens Kathrine Zeiner-Gundersen er innstilt til gjenvalg som leder av Akershus Høyres Kvinneforum....

Et solid budsjett for Akershus

I dag vedtar fylkestinget i Akershus budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018-21. Høyre og samarbeidspartiene styrker budsjettet med satsing på psykisk helseteam og digitalisering i skolen, veivedlikehold og innfartsparkering. I tillegg bevilger partiene midler til opprettelsen av et eget dansekompani med utspring i Akershus. ...

Et godt budsjett for Akershus

-Vi har en regjering som bryr seg om Akershus. Investeringene i vei- og bane er formidable. Fremkommeligheten vil øke betraktelig. Regjeringen legger bredsiden til for å løse samferdselsutfordringene i vårt fylke, sier fylkesleder og stortingsrepresentant Hårek Elvenes. ...

Tone W. Trøen skal lede familie- og kulturkomiteen

Tone W. Trøen har de siste fire årene vært medlem av helse- og omsorgskomiteen og hatt rollen som helsepolitisk talsperson. Nå blir Trøen leder av familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Trøen tar over ledervervet etter Svein Harberg(H)....

Hvem tjener på fritt valg?

Hvor lenge vil du vente på å få utredet om den urolige bankingen i brystet er noe alvorlig? Hva gjør ventetiden med deg og de rundt deg? ...

Vil ha bedre togtilbud sør for Ski

Regjeringen er opptatt av å styrke jernbanens rolle i transportsystemet. Å forbedre togtilbudet på Østfoldbanen er en viktig del av denne satsingen. Det er nå lagt frem flere potensielle løsninger for at togtilbudet sør for Ski skal forbedres på kort sikt....

Henrik Asheim vikarierer som kunnskapsminister

I statsråd fredag 1. september ble det klart at stortingsrepresentant for Akershus Høyre, Henrik Asheim (34), skal ha jobben som kunnskapsminister i perioden Torbjørn Røe Isaksen har pappapermisjon. Perioden er på ti uker og Asheim starter vikarjobben 15. september. ...

Pårørendeomsorg

— Uten pårørende stopper helse-Norge, men viktigst av alt. Uten pårørende rundt seg med overskudd til å være nær, blir livet også tomt og tungt for den som er syk. Derfor trenger vi en tydelig pårørendepolitikk de neste årene, skriver Tone Wilhelmsen Trøen. ...

Forsvaret gjenoppbygges

— Regjeringen vil bruke 180 milliarder kroner mer på Forsvaret enn de rødgrønne la opp til i sin langtidsplan for Forsvaret. Om Høyre får fire nye år i regjering, vil denne utviklingen fortsette. Høyre akter å gjenreise Forsvaret, skriver Hårek Elvenes....

Høyre besøkte næringslivet på Romerike

På NHO Oslo og Akershus sin selskapsreise ble stortingskandidatene Turid Kristensen, Nils Aage Jegstad og Tone W. Trøen bedre kjent med tre ulike bedrifter på Romerike, Kolonial.no, Institutt for Energiteknikk og Seby/Veidekke....

Mye står på spill for Asker og Bærum

— Vi har i dag en regjering som forstår og stiller opp for Asker og Bærum. Dersom de rødgrønne kommer til makten igjen, vil den tid være forbi.Stortingsvalget er av stor betydning for Asker og Bærum, mener Hårek Elvenes.  ...

Høyre garanterer ny E18

Høyre i regjering er garantisten for at miljøveien E18 gjennomføres i tråd med nylig vedtatt nasjonal transportplan, skriver vår stortingsrepresentant og kandidat Bente Stein Mathisen fra Asker.  ...

Færre arbeidsledige i Akershus

Ledigheten går ned for åttende måned på rad. Arbeidsledigheten i Akershus er nå lavere enn i juli for fire år siden. Ferske tall fra NAV viser at 2,2 prosent av arbeidsstyrken i Akershus er ledig, mot 2,5 prosent for fire år siden, skriver fylkesleder Hårek Elvenes. ...

Raskere frem og tryggere hjem

Høyre vil ha bedre og tryggere veier, gode jernbane – og kollektivtransportløsninger, effektiv godshåndtering til sjøs og på land og en utslippsfri transportsektor....

Trygg omsorg, raskere behandling

Å få hjelp når man trenger det er viktig både for trygghet og livskvalitet. Det viktigste i helsetjenesten er ikke systemet, men pasienten. Ingen beslutninger bør tas om deg – uten deg, derfor skaper Høyre pasientenes helsetjeneste....

Kunnskap i skolen

Høyres mål er å ha en god skole som gir muligheter for alle. En god skole gir hver enkelt elev noe å strekke seg etter og forebygger samtidig fattigdom og sosiale forskjeller. En god skole gir alle elever en trygg skolehverdag fri for mobbing....

Skape flere jobber

Høyres mål er å trygge norske arbeidsplasser gjennom å prioritere kunnskap og investere for fremtiden. Å ha en jobb å gå til er grunnlaget for velferd, trygghet, selvstendighet og verdighet for den enkelte, og målet er at alle som ønsker å jobbe, skal få anledning til det....

Styrke forsvar og beredskap

For Høyre er forsvar av landet og trygghet for innbyggerne statens viktigste oppgave. Den sikkerhetspolitiske situasjonen er blitt mer uforutsigbar og truslene har kommet nærmere. Det krevet at Forsvaret settes i bedre stand til å beskytte innbyggerne og at vi har et tilstedeværende politi som er i stand til å løse et mer komplisert kriminalitetsbilde. ...

Høyre er for et trygt, seriøst arbeidsliv

— Akershus skal ta nødvendige forholdsregler for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet, og stille strenge krav i våre kontrakter. Vi stiller krav til læreplasser for dem som skal ha oppdrag ved bygging og rehabilitering av skolebyggene våre, samt ved innkjøp, skriver gruppeleder Gunnar Melgaard.  ...

E18 sleper AP etter seg

Høyre har vært en utrettelig forkjemper for ny E18. Det samme kan ikke sies om AP. Partiet har ikke utnyttet mulighetene til å få fart på E18. Vei i vellinga ble da Høyre overtok regjeringsmakten, skriver Hårek Elvenes.  ...

Høyre størst i Akershus!

Høyre er det største partiet i Akershus med en oppslutning på 31,3 prosent. Det viser en meningsmåling utført av InFact i mai. ...

127 millioner til idrett og friluftsliv

Regjeringen har fordelt 2 597 millioner kroner i spillemidler til idrettsformål for 2017. Beløpet er 175 millioner kroner høyere enn i 2016. Akershus får 127 millioner kroner og er det fylket i landet som får mest spillemidler, for tredje år på rad....

Forsvaret gjenoppbygges

— I realiteten står vi overfor to forsvarspolitiske alternativer. Rødgrønn eller blå forsvarspolitikk. Spørsmålet er hvilken politikk som gir best forsvarsevne på lang sikt. Høyre er smertelig klar over at det vil ta tid å gjenoppbygge Forsvaret, skriver stortingsrepresentant Hårek Elvenes....

Dugnad mot overgrep

— Vi i Høyre skal gjøre det vi kan for at arbeidet med å bekjempe overgrep mot barn blir ytterligere styrket. Vi går blant annet til valg på at vi skal ha et enda tettere samarbeid mellom kommunene og politiet særlig innen forebygging, gjennom forpliktende SLT-samarbeid og politirådsarbeid, og en fast politikontakt i alle kommuner, skriver stortingskandidat Hilde Hvaal Durban. ...

Høyre fikser biffen

Ny Nasjonal transportplan er lagt fram. Her går regjeringen inn for en helhetlig og sammenhengende utbygging av E18 i vestkorridoren. En årelang kamp for ny E18 med Høyre som pådriver er kronet med hell, skriver stortingsrepresentant Hårek Elvenes.  ...

Vi bygger Akershus for fremtiden!

Nasjonal transportplan handler om å bygge det moderne Norge. De neste tolv årene skal vi bruke om lag 1000 milliarder kroner – en billion kroner – på bedre veier, raskere jernbane, tryggere kyststripe, et godt tilbud i luftfarten, mer vedlikehold, og et mer tilgjengelig kollektivtilbud. Slik at du kommer deg raskt frem og trygt hjem, uansett hvor du ferdes i Norge. ...

Historisk milepæl for utbyggingen av E18

Regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget går inn for en helhetlig og sammenhengende utbygging av E18 Vestkorridoren i Nasjonal Transportplan(NTP). Veiprosjektet skal bygges ut som planlagt uten opphold. ...

Jordmortjenester – nært og trygt

— I Norge kan vi glede oss over at fødselsomsorgen er i verdensklasse. Der skal vi fortsatt holde oss.   Å styrke jordmortjenesten og sørge for en trygg svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg har derfor vært et prioritert område for Høyre i regjering de siste årene, skriver stortingsrepresentant Tone W. Trøen. ...

Jernbanen har fått en renessanse i norsk samferdselspolitikk

— Høyre vil sikre godstransporten på bane et best mulig tilbud, mer gods på jernbanen betyr færre trailere på veiene, økt trafikksikkerhet, redusert veislitasje og reduserte klimagassutslipp, sa stortingsrepresentant Nils Aage Jegstad i sin tale til Høyres landsmøte. ...

Norges viktigste politiske verksted

Akershus Høyre deltok med 33 delegater på Høyres landsmøte 2017. Akershus Høyre fikk gjennomslag for en rekke forslag til Høyres stortingsvalgsprogram 2017-21. ...

Eggdonasjon er et etisk dilemma

— Det etiske dilemmaet eggdonasjon har skapt mye diskusjon før landsmøtet. Eggdonasjon åpner en ny metode for at barn skal skapes og er et betydelig medisinsk inngrep.  Eggdonasjon rokker ved den trygghet barn til alle tider har hatt om at den som føder deg, er din genetiske mor, sa stortingsrepresentant Tone Wilhelmsen Trøen i sin tale til Høyres landsmøte.  ...

Kjempet for CityLink - jernbanene rundt Oslo

— CityLink er et lite kinder-egg. Bra for miljøet, bra for næringslivet og bra for alle som skal på jobb, sa Marianne Grimstad Hansen, ordfører i Sørum, i sin tale til Høyres landsmøte 2017.  ...

Kommunereform på Romerike

— Etter avtalen i Stortinget går vi i Skedsmo nå i gang med å skape en ny storkommune - sammen med Fet og Sørum. En kommune som får 82.000 innbyggere. Dette er forhåpentligvis bare starten for ny kommunestruktur her på Romerike i Akershus, sa Kjartan Berland, gruppeleder i Skedsmo Høyre, i sin tale til Høyres landsmøte 2017. ...

Leve hele livet!

Mitt hjerte banker spesielt for en tryggere, bedre og mer kompetent eldreomsorg i Norge. Når Erna Solberg, Siv Jensen og Bent Høie i dag presenterer regjeringens start på arbeidet med å utforme en kvalitetsreform for eldreomsorgen, banker hjertet mitt ekstra, skriver stortingsrepresentant Tone Wilhelmsen Trøen.  ...

Vi har store muligheter i Viken

— Det er flere grunner til at man gjennomfører en regionreform nå. Større regioner vil lettere kunne være i stand til å håndtere nye oppgaver overtatt fra statlig forvaltningsnivå,  og med det styrke demokratiet og gi økt legitimitet i befolkningen for et regionalt nivå, skriver Anette Solli, Rune Kjølstad og Simen Nord. ...

Regionreformen

— Vi trenger en regionreform for å flytte mer makt og ansvar over til sterkere regioner. Dette vil skape bedre tjenester og sterkere lokaldemokrati, sier gruppeleder Gunnar Melgaard. ...

Akershus Høyres årsmøte 2017

Akershus Høyres årsmøte 2017 avholdes fredag 27. januar og lørdag 28.januar på Radisson Blu Airport Hotell på Gardermoen. Det ventes over 160 delegater til årsmøtet hvor innstillingen til Høyres stortingsvalgsprogram for perioden 2017-21 skal behandles....

Regjeringen innfrir løftet om Fornebubanen

– Det er veldig bra at vi nå får på plass bymiljøavtalen. Regjeringen følger opp valgløftet om 50 prosent statlig finansiering av Fornebubanen, det er viktig for arbeidet med å realisere Fornebubanen, sier Anette Solli, fylkesordfører i Akershus.  ...

God jul og et godt nytt år!

Juleklokkene ringer snart julen inn, og året er snart omme. Et Norge med Høyre i regjering og Erna ved roret fører en trygg kurs i krevende tider. ...

Et meget godt budsjett for Akershus fylke i 2017

Stor enighet om Akershus budsjettet for 2017 og økonomiplanen for 2017 til 2020. Høyre, Frp, Venstre, KrF og Senterpartiet ble raskt enige om budsjettet og de ønskede påplussingene. Fylkesrådmann hadde også tatt med i sitt forslag de styringssignalene posisjonen ga i juni 2016, skriver Høyres gruppeleder Gunnar Melgaard.  ...

Akershus-budsjettet for 2017 er vedtatt

Fylkestinget i Akershus har i dag vedtatt årsbudsjettet for 2017 og økonomiplan for 2017-2020. Høyre har sammen med sine samarbeidspartier Frp, Venstre, KrF og Senterpartiet lagt frem flere gode forslag som styrker fylkets budsjett....

Åpner for taktskifte

Bærum har nå fått den største kommersielle hydrogenstasjonen i Norge. Det åpner for et taktskifte og bør markere starten på et landsdekkende stasjonsnettverk i tråd med Stortingets ambisjoner. Samtidig må vi få flere hydrogenbiler på veiene, skriver fylkesordfører Anette Solli....

Maten er servert!

Mat og drikke er like viktig som medisiner og aktivitet i eldreomsorgen, skriver stortingsrepresentant Tone W. Trøen....

Enighet om Viken-region

Fylkene Akershus, Østfold og Buskerud er enige om å etablere Viken som felles region. — Jeg er glad for enigheten vi har kommet fram til. Vi har løst oppdraget vårt på en god måte, sier Anette Solli(H) fylkesordfører i Akershus....

Beredskapen styrkes og landet trygges

Forsvar av landet og trygghet for innbyggerne er statens viktigste oppgave. Det tar Høyre i regjering konsekvensen av, og gjennomfører en rekke tiltak for at vi fortsatt skal kunne leve i åpent og trygt samfunn, skriver stortingsrepresentant Hårek Elvenes....

Et budsjett med sosial profil

Regjeringen har lagt frem et budsjett for flere jobber, bedre velferd og en trygg hverdag. Et budsjett som legger til rette slik at blir livet lettere for folk i en vanskelig livssituasjon, skriver stortingsrepresentant for Akershus Høyre, Bente Stein Mathisen....

Solid satsning på samferdsel i Akershus

Siden regjeringsskiftet i 2013 har samferdselsbudsjettet økt med over 50 prosent, det vil si med over 20 milliarder kroner. Regjeringen foreslår å bevilge 62,4 milliarder kroner til samferdsel i statsbudsjettet for 2017, som tilsvarer en økning på 4,4 prosent i forhold til vedtatt budsjett for 2016....

Forsvaret og politiet styrkes betraktelig

Regjeringen setter tryggheten for land og folk først i statsbudsjettet for 2017. Regjeringens budsjettforslag følger opp langtidsplanen for forsvaret. Forsvarsbudsjettet styrkes med mer enn 1,9 milliarder kroner, og politiet får bl.a. nye politihelikoptre og 350 nye stillinger. ...

Styrket kommuneøkonomi i Akershus

Høyre- og FrP regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2017 en vekst i kommunesektorens frie inntekter på totalt 4,075 milliarder kroner. Akershus får tilsammen 946 millioner kroner mer i frie inntekter i 2017. ...

Svart arbeid er kriminelt!

Flere og flere nordmenn sier «Ja, takk» til arbeid uten skatt. Useriøse, kriminelle firmaer ser det og etablerer seg her. Arbeidsmarkedet blir brutalisert, arbeiderne underbetalt og staten taper skatteinntekter. Den norske velferdsstaten står i fare....

Et løft i svangerskapsomsorgen

Regjeringen bevilger i statsbudsjettet for 2017 20 millioner kroner til å utvikle elektronisk løsning for helsekort for gravide. I dag må kvinner gjennom hele svangerskapet ha med seg papirskjemaet med alle helseopplysninger knyttet til graviditeten, overalt. Endelig skal helsekortet for gravide gå fra å være i papirversjon til å bli elektronisk. ...

Fast kontaktlege i sykehus

Det skaper stor utrygghet for mange alvorlig syke pasienter at de må forholde seg til mange ulike leger, og fortelle sin sykehistorie igjen og igjen. Fra 15. september får derfor alvorlig syke pasienter på sykehus rett til egen kontaktlege, sier stortingsrepresentant Tone Wilhelmsen Trøen(H). ...

Slå sammen kommuner - berg matjorda

Akershus er Norges kornkammer. Ingen andre fylker har mer kornareal enn Akershus. Vi ser også at det er her presset mot matjorda er størst. Kommunestrukturen er matjordas største trussel. Reguleringsmyndigheten ligger 22 kommunestyrer. 22 kommuner i Akershus umuliggjør en helhetlig samfunnsutvikling. Redningen for matjorda er færre kommuner i Akershus....

Ny asfalt i lange baner i Akershus

Totalt vil om lag 25 veistrekninger i vårt fylke få nytt asfaltdekke i år. Vi har i dag et stort vedlikeholdsetterslep av riksveinettet. Regjeringa har derfor styrket vedlikeholdet og fornying av veinettet de siste tre årene, skriver stortingsrepresentant Hårek Elvenes....

Nye Asker

Juni 2016 vil alltid bli stående som en historisk måned for Asker, Hurum og Røyken. Etter en omfattende prosess bestemte de tre kommunene seg for at de ville slå seg sammen. Den nye kommunen skal hete Asker. Rådhuset og kommunesenter skal være i Asker. Og hvis alt går etter planen, skal den nye kommunen være operativ fra og med 1.januar 2020....

Hva skjer med E18 nå?

- Det skal nå bygges ny E18 med egen busstrasé og miljøtunneler. Det blir 17,3 km ny E18 i Akershus til glede for innbyggerne og næringslivet, skriver Anette Solli, fylkesordfører i Akershus, og Eirik Lae Solberg, gruppeleder i Oslo Høyres bystyregruppe.

Lite politikk - mye kritikk fra Ap

Regjeringen bruker 5 milliarder kroner i tiltak på Sør og Vestlandet for å bekjempe ledigheten. Regjeringen har dessuten økt investeringene i samferdsel med over 50 %. Det er klassisk motkonjunkturpolitikk som Arbeiderpartiet burde applaudere. Problemet er AP skal kritisere uansett.

Rekordlav arbeidsledighet i Akershus

- Jeg tror ikke det er så mange som har fått det med seg, men arbeidsledigheten i Akershus har gått ned det siste året. Nå er den nede på 2,5 prosent. Det er stor oppmerksomhet om økt arbeidsledighet i enkelte fylker, men samtidig er det vekst i sysselsettingen på Østlandet. Regjeringens politikk virker, skriver stortingsrepresentant Bente Stein Mathisen....

E18 lar seg ikke stoppe

- Bilkøer er dårlig miljøpolitikk. En gjennomgående gang- og sykkelvei er en del av prosjektet. Ny tunnel vil redusere støy- og støvplager og bedre bomiljøet langs en sterkt belastet strekning, skriver fylkesleder og stortingsrepresentant Hårek Elvenes....

Bærum sykehus - ett av landets beste!

Blir du alvorlig syk, er Bærum ett av sykehusene der du har størst mulighet til å overleve. Det viser statistikk fra 2015. Sykehuset er blant annet ett av landets aller beste til å behandle hjerneslag, skriver stortingsrepresentant Bente Stein Mathisen.  ...

Forsvarsevnen skal gjenreises

Regjeringen vil fortsette satsingen på Forsvaret. Forsvarsministeren har allerede varslet at den kommende langtidsplanen vil være en historisk satsing på Forsvaret. Likevel vil vi måtte gjøre vanskelige valg og prioriteringer for å få mest mulig stridsevne ut av hver forsvarskrone. Landet er ikke tjent med å tviholde på utdaterte strukturer og konsepter som ikke gir kampkraft....

Integrering! Integrering! Integrering!

Nå må fokuset flyttes – vekk fra grensene og over til vårt eget samfunn. Hvordan skal vi skape et best mulig liv for flyktninger med innvilget opphold og asylsøkere med krav på beskyttelse? Svaret er: Integrering! Integrering! Integrering!...

Et sterkere forsvar

- Uten en styrking av forsvarsbudsjettet vil Forsvaret gå inn i solnedgangen. Ingen brigade, ingen ubåter, ingen korvetter. Så skal ikke skje med Høyre ved roret, sa fylkesleder Hårek Elvenes i sin tale til Høyres landsmøte. ...

Det grønne skiftet

- Kommunene vil måtte spille en viktig rolle i arbeidet med det grønne skiftet. Men vi er avhengige av enda bedre samspill mellom kommunene, fylke og stat. Og regjeringen viser handlekraft - vi er på rett vei - men fortsatt et stykke igjen, sa Kjartan Berland fra Skedsmo Høyre i sin tale til Høyres landsmøte.

Nye tiltak mot terror

Politiet trenger bedre verktøy i kampen mot terror. Regjeringen foreslår at politiet skal gis bedre mulighet for dataavlesning, skriver Hårek Elvenes, stortingsrepresentant og medlem av justiskomiteen. ...

Robuste og sterkere regioner?

Da jeg meldte min interesse for å delta i fylkespolitikken for nå 9 år siden trodde jeg at jeg skulle være med på å nedlegge fylkeskommunen. Sterkere i troen ble jeg ettersom den rød/grønne regjeringen ville utrede en regionsreform. Resultatet den gang ble at fylkene i hovedsak fikk ansvar for flere fylkesveier som ikke var tilstrekkelig vedlikeholdt....

Vi skal takle færre oljejobber!

Vi har gode forutsetninger for å takle en fremtid med færre ansatte i oljerelatert næring. Men det krever omstilling og fleksibilitet. Noen må satse på nytt, andre må flytte eller pendle. Det gjelder også oss som bor i Asker og Bærum. Men vi har omstilt oss før, og vi skal klare det igjen!...

Imamer - vis tydelighet

Imamene i norske moskeer må manne seg opp og ta klar avstand til islamsk terror. Og moderate muslimer må føre en uavlatelig åndelig kamp mot islamsk ekstremisme, skriver stortingsrepresentant og medlem av justiskomiteen Hårek Elvenes....

Ny leder av Akershus Høyres kvinneforum

Kathrine Zeiner-Gundersen fra Bærum overtar som leder av Akershus Høyres kvinneforum etter Trine-Lise Østlund Blime som takket nei til gjenvalg. Kathrine Zeiner-Gundersen er kvinnepolitisk leder i Bærum Høyre og vararepresentant til kommunestyret i Bærum. ...

Svar fra sittende representanter om gjenvalg til stortingsvalget 2017

Arbeidet frem mot stortingsvalget 2017 har for alvor startet i Akershus Høyre, og Nominasjonskomiteen hadde sitt første møte i dag 2. juni 2016. Nominasjonskomiteen fikk blant annet utdelt en oversikt over svar fra sittende representanter og vararepresentanter om de ønsker gjenvalg. Listen er i sin helhet gjengitt nedenfor. Nominasjonskomiteen har nå tiden frem til 20 oktober i år med å legge frem...

Enighet om Oslopakke 3

Etter krevende forhandlinger mellom Akershus og Oslo ble forhandlingspartene enige om en revidert avtale av Oslopakke 3 søndag kveld. E18 vestkorridoren bygges som planlagt. ...

Nå kommer miljøveien E18

Endelig kommer ny E18 med egen bussvei, gjennomgående sykkelveisystem og store deler av dagens biltrafikk i tunnel. Det blir lettere å komme frem, renere luft og mindre støy i områdene nær E18. ...

Flere får barnehageplass i Akershus

I disse dager har over 42.000 ettåringer sin aller første dag i barnehagen. Nytt av året er retten til barnehageplass som nå er utvidet til også å gjelde barn født i september og oktober. Denne utvidelsen kom til etter en enighet mellom samarbeidspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, skriver stortingsrepresentant Sylvi Graham....