Akershus-budsjettet for 2017 er vedtatt

Fylkestinget i Akershus har i dag vedtatt årsbudsjettet for 2017 og økonomiplan for 2017-2020. Høyre har sammen med sine samarbeidspartier Frp, Venstre, KrF og Senterpartiet lagt frem flere gode forslag som styrker fylkets budsjett.

Fylkestinget i Akershus har i dag vedtatt årsbudsjettet for 2017 og økonomiplan for 2017-2020. Høyre har sammen med sine samarbeidspartier Frp, Venstre, KrF og Senterpartiet lagt frem flere gode forslag som styrker fylkets budsjett.

Det er godt budsjett som har en bruttramme på ca. 8,1 mrd. kroner. Vi har lagt inn påplussinger til samferdselstiltak, utdanning og kompetanse, samt til kultur og frivillighet, sier Gunnar Melgaard, gruppeleder for Akershus Høyre.

Satsing på elever i den videregående skolen

Målet for den videregående skolen i Akershus er at den skal være Nordens beste. I de ni årene Høyre har vært i posisjon i Akershus har andelen elever som fullfører og består videregående opplæring forbedret seg fra rundt 76 % til over 86 % i 2016.

Vi er ikke i mål, men en mer spissing av våre prioriteringer gjennom at elevene skal bli sett og fulgt opp, og en etter- og videreutdanning av lærerne har ført til disse resultatene som vi kan være stolte av, sier Gunnar Melgaard. 

Alle elever i den videregående skolen i Akershus skal møte gode rådgivere enten de har spørsmål om videre utdanning eller yrkesvalg, eller har behov for å snakke med en sosialpedagogisk rådgiver. For å sikre at elevene møter dyktige rådgivere i skolen ønsker Høyre å kartlegge hvilken kompetanse fylkets rådgivere har.

Vi ber om at det legges frem en sak der det gjøres rede for hvilken kompetanse fylkets rådgivere har. I tillegg må saken vise hvordan fylket vil jobbe fremover for å gi alle rådgiverne relevant og nødvendig rådgiverutdanning, sier Lise Hagen Rebbestad, Høyres fraksjonsleder for utdanning og kompetanse.

I tillegg vil samarbeidspartiene utvide dagens elev- lærlingeombud med ytterligere en stilling som mobbeombud. Dette gjennomføres som et forsøksprosjekt hvor det settes av totalt 2, 25 millioner i budsjettet frem til 2019.

Bedre veivedlikehold i fylket

I fylkesrådmannens forslag til budsjett var det foreslått kutt på vedlikehold av vei. Samarbeidspartiene reverserer kuttet og satser 40 millioner kroner på vedlikehold av vei i fylket for bedre trafikksikkerhet og veier.  

De foreslåtte kuttene i vedlikehold av veier reverseres. Vi styrker satsningen slik at vedlikeholdsetterslepet kan tas igjen, og vedlikehold av gang- og sykkelveier skal også prioriteres, sier Høyres fraksjonsleder for samferdsel, Ketil Nordengen.

Det satses også på innfartsparkering, sykkelparkering, og bedre kollektivtilbud.Vi ber bla. om at det legges frem en sak i løpet av første kvartal 2017 om styrking av tverrforbindelser med buss på øvre Romerike, fortsetter Ketil Nordengen.

Et løft for kultursatsningen i Akershus

For å oppfylle den vedtatte kulturplanen i Akershus sin satsning på barn og unge, talentutvikling og frivillighet ønsker samarbeidspartiene i fylket i større grad å koble amatører og profesjonelle i forskjellige kunstneriske uttrykk. Det legges derfor opp til en større satsning på dette i budsjettet.

Hensikten er å gi unge og lovende talenter muligheter de ellers ikke ville fått. En slik kombinasjon vil også kunne utløse et større publikum, sier Sebastian Næss Langaas, fraksjonsleder for hovedutvalget for kultur, frivillighet og folkehelse.

Satsingen får en regional forankring innen områdene dans, teater og musikk. Talentutviklingsprogrammet DanseFot i vest, Follo-piloten et samarbeid mellom Follo kommunene og Norges musikkhøyskole, og et ønske om et forpliktende samarbeid mellom Akershus Teater og andre regionale aktører som Akershus Amatørteaterråd.

Les mer om årsbudsjettet for 2017 og økonomiplanen her: http://bit.ly/2hlKonV