H. Elvenes

E18 lar seg ikke stoppe

- Bilkøer er dårlig miljøpolitikk. En gjennomgående gang- og sykkelvei er en del av prosjektet. Ny tunnel vil redusere støy- og støvplager og bedre bomiljøet langs en sterkt belastet strekning, skriver fylkesleder og stortingsrepresentant Hårek Elvenes.

Veidirektør Terje Moe Gustavsen uttalte nylig; «hva skal Budstikka skrive om når ny E18 er på plass?». Et retorisk godt spørsmål. Uttalelsen kom på et E18 seminar i regi av næringsorganisasjonen Virke. Det er ikke få spaltemeter Budstikka har brukt på E18. Og det har vært nødvendig. Politikere i ulike avskygninger, Budstikka fra redaktørkrakken, eksperter, og grasrota har gått til blekkhuset og skrevet engasjert om E18. Uten det lokale engasjementet ville ikke ny E18 nådd opp i prioriteringskampen.

Historien om ny E18 er historien om en dysfunksjonell styringsstruktur i hovedstadsområdet. Enighet skal oppnås på tvers av fylkesgrenser, kommunegrenser og ulike politiske flertall. Oppi det hele opptrer Miljøpartiet De grønne i Oslo som om de har vetorett i E18 saken. Og det til overmål i en statlig vei som ligger i et annet fylke. Slik blir det styringssvikt av. Tidligere leder av samferdselskomiteen, Oddvard Nilsen (Høyre), sa en gang at problemet for samferdselsprosjektene i hovedstadsområdet er at man lokalt ikke klarer å komme til enighet. Han traff spikeren på hodet.

Nasjonal transportplan er Stortingets prioriteringsplan for landets samferdselsprosjekter. Strekningen Lysaker-Ramstadsletta ligger inne i gjeldene Nasjonal transportplan. Etter mange års kamp kom forutsetning nr. 1 for ny E18 på plass og nåløyet ble passert. Et utgangspunkt man skulle tro Akershus og Oslos virkelig ville ta vare på. Men den gang ei. Midt i forhandlingene om Oslopakke 3 krever Miljøpartiet De Grønne i Oslo at denne strekningen ikke skal bygges. Det skal heller gjøres noen kosmetiske utbedringer av E18 i Sandvika. Snakk om å kaste barnet ut med badevannet. Da fikk regjeringen nok. Samferdselsministeren rykket ut å gjorde det klart at det blir ingen ny Oslopakke 3 uten E18. Og takk for det.

Motstanderne av ny hevder at E18 vil koste 40 milliarder kroner. Penger som kunne vært brukt på ny sentrumstunnel og Fornebubanen. Det er ikke riktig. Veien er kostnadsberegnet til 35 milliarder kroner. Det er brukerne som skal betale 75 pst. av kostnadene. Å fremstille E18 som en vei som vil koste 40 milliarder betalt over offentlige budsjetter er feil. Statens andel er ca. 30 % av utbyggingskostnaden. Det statlige bidraget er omtrent nok til å bygge sykkelveien og busstraseen. Resten ordner bilistene selv, uten å fortrenge en eneste annet samferdselsprosjekt.

Bilkøer er dårlig miljøpolitikk. En gjennomgående gang- og sykkelvei er en del av prosjektet. Ny tunnel vil redusere støy- og støvplager og bedre bomiljøet langs en sterkt belastet strekning. Dette vil frigjøre attraktivt areal for boligbygging. E18 påfører 10 000 beboere støy og støvplager. E18 er ikke en lokalvei for Asker og Bærum. Det er landets mest trafikkerte vei. E18-vestkorridoren er blitt sulteforet i 40 år. Det er en europavei – 130 kommuner merker ringvirkningene av kø, kork og kaos. Over en 20-årsperiode utgjør dette nærmere 30 milliarder kroner. Bompenger fra E18 har i årevis vært en melkeku for andre samferdselsprosjekter. Nå er det E18 sin tur.

Innlegget stod først på trykk i Budstikka 25. mai 2016.