Et budsjett med sosial profil

Regjeringen har lagt frem et budsjett for flere jobber, bedre velferd og en trygg hverdag. Et budsjett som legger til rette slik at blir livet lettere for folk i en vanskelig livssituasjon, skriver stortingsrepresentant for Akershus Høyre, Bente Stein Mathisen.

Pleiepenger                                                                                                                  

Familier med alvorlig syke barn opplever krevende dager og et liv som ikke går opp. En ny og forbedret pleiepengeordning vil gi disse familiene en bedre hverdag. Dagens pleiepengeordning er streng, komplisert og lite forutsigbar. Regjeringen foreslår å utvide ordningen og gi flere rett til pleiepenger. Dette gjelder foreldre til barn med alvorlige og varige sykdommer, barn over 12 år i forbindelse med opphold i helseinstitusjon og barn med behov for kontinuerlig tilsyn og pleie. ME-syke barn er i dag ikke inkludert i ordningen. Disse barna er i lange perioder avhengig av kontinuerlig pleie og tilsyn. Foreldrene vil nå få en bedre hverdag ved at pleiepengeordningen også vil inkludere dem. Regjeringen foreslår 140 mill. kroner i statsbudsjettet for 2017, med en helårseffekt på 560 mill. kroner fra 2018.  

Unge i arbeid og aktivitet                                                                                                        

Regjeringen vil at flere unge kommer ut i arbeid og aktivitet og foreslår 30 mill. kroner i 2017 til en ny ungdomsinnsats. Midlene skal gå til arbeidsrettet innsats til arbeidssøkere under 30 år som etter åtte ukers ledighet ikke er i arbeid, utdanning eller aktivitet. I budsjettet foreslås det også å bevilge 60 mill. kroner til innføring av aktivitetsplikt for mottakere av økonomisk stønad (sosialhjelp) under 30 år. Aktiviteten skal være individuelt tilpasset den enkeltes behov og funksjonsnivå, og styrke ungdommens muligheter for å komme i arbeid.

Funksjonsassistanse                                                                                                                            

Det er et mål at alle som har arbeidsevne skal kunne delta i arbeidslivet. Regjeringen styrker ordningen med funksjonsassistanse i arbeidslivet med 15.mill.kroner i 2017. Ordningen bidrar til at personer med sterk funksjonsnedsettelse kan være i arbeid og er et viktig virkemiddel for å sikre nødvendig tilrettelegging og oppfølging på arbeidsplassen.

Tolk og ledsagerhjelp                                                                                                               

Døvblinde trenger tolk- og ledsagerhjelp for å kunne delta i samfunnet. Regjeringen foreslår 18,3 mill. kroner til en utvidelse av retten til tolke- og ledsagerhjelp i folketrygden. Utvidelsen vil gi denne gruppen bedre muligheter til å delta på fritidsaktiviteter, fysisk aktivitet og kunne delta i sosiale sammenhenger.

Husbankens bostøtteordning                                                                                                                                              

Bostøtten er viktig for det sosiale sikkerhetsnettet. Støtten skal sikre økonomisk vanskeligstilte personer en egnet bolig. Regjeringen foreslår å fornye og forbedre ordningen og vil bevilge 2 875 mill. kroner til bostøtte i 2017. Med dette vil 100 500 husstander få bostøtte hver måned. Med høy ledighet i enkelte fylker og høy prisvekst i boligmarkedet er bostøtten viktig for å skape en trygg hverdag for mange.

Bostøttens satser skal justeres i takt med prisstigningen, da vil mennesker som trenger bostøtte ikke falle ut av ordningen. Dette grepet skaper en tryggere hverdag for mange tusen familier. Regjeringen foreslår også at overgangsordningen som ble innført i forbindelse med uførereformen, at uføre ikke skulle falle ut av bostøtteordningen, videreføres.

Regjeringen leverer det den gikk til valg på. Å styrke det sosiale sikkerhetsnettet!