Et meget godt budsjett for Akershus fylke i 2017

Stor enighet om Akershus budsjettet for 2017 og økonomiplanen for 2017 til 2020. Høyre, Frp, Venstre, KrF og Senterpartiet ble raskt enige om budsjettet og de ønskede påplussingene. Fylkesrådmann hadde også tatt med i sitt forslag de styringssignalene posisjonen ga i juni 2016, skriver Høyres gruppeleder Gunnar Melgaard. 

Stor enighet om Akershus budsjettet for 2017 og økonomiplanen for 2017 til 2020. Høyre, Frp, Venstre, KrF og Senterpartiet ble raskt enige om budsjettet og de ønskede påplussingene. Fylkesrådmann hadde også tatt med i sitt forslag de styringssignalene posisjonen ga i juni 2016. Det er godt budsjett som har en bruttramme på ca. 8,1 mrd. kroner. Investeringen i perioden er på 5,6 mrd. kroner. Utfordringen for Akershus er befolkningsveksten og behovet for nye elevplasser i den videregående skolen. Prognosen sier at vi har behov for 1000 nye elevplasser i 2021 og fram mot 2030 er det behov for 4500 nye plasser. Det må investeres for minst 4,5 mrd. kroner i nye skoleanlegg. Akershus fylke har to store områder som tar det meste av fylkets midler. Utdanning og kompetanse tar 54 % og Samferdsel og transport 27 % av budsjettet.

Målet for den videregående skolen er at den skal være Nordens beste. Norges største og beste videregående utdanning på fullført og bestått er vi allerede. I de ni årene Høyre har vært i posisjonen i Akershus har fullført og bestått forbedret seg fra rundt 76 % til i 2016 hvor fullført og bestått nå er på over 86 %. Vi er ikke i mål, men en mer spissing av våre prioriteringer gjennom at elevene skal bli sett og fulgt opp, og en etter- og videreutdanning av lærerne har ført til disse resultatene som vi kan være stolte av. Det er mange fylker som nå ser og besøker Akershus for å få informasjon om hvilke grep vi har tatt. Siden Akershus har over 22 000 elever, så innebærer dette at mer enn 2 000 ungdommer fullfører og består i dag enn for 10 år siden.

Når det gjelder samferdsel så investeres det 3,3 mrd. kroner i 4 års perioden. 700 mill. kroner skal i perioden brukes på gang- og sykkelveier. Det er utarbeidet er 10 års plan på området og vi er godt i gang med å sikre barna en trygg skolevei.  Driftsbudsjettet på Samferdsel er på over 2 mrd. kroner inklusiv bompenger og statlige belønningsordninger. Akershus er det fylket som har vært flinkest til å ta igjen etterslepet på veivedlikehold. Posisjonen har i 2017 plusset på rådmannens budsjett med 40 mill. kroner ekstra til veivedlikehold og 20 mill. kroner ekstra til innfartsparkering.

Vi har vedtatt en ny kulturplan for Akershus. For at vi skal følge opp denne legges det opp til en satsing på barn og unge i budsjettet. Vårt mål er at talentutvikling og frivillighet i Akershus i større grad skal koble sammen amatører og profesjonelle i forskjellige kunstneriske uttrykk. Hensikten er å gi unge lovende talenter muligheter de ellers ikke ville fått. Satsingen får en regional forankring innen områdene dans, teater og musikk. Talentutviklingsprogrammet DanseFot i vest, Follo-piloten et samarbeid mellom Follo kommunene og Norges musikkhøyskole, og et ønske om et forpliktende samarbeid mellom Akershus Teater og andre regionale aktører som Akershus Amatørteaterråd. 

Gunnar Melgaard
Gruppeleder