Jernbanen har fått en renessanse i norsk samferdselspolitikk

Høyre vil sikre godstransporten på bane et best mulig tilbud, mer gods på jernbanen betyr færre trailere på veiene, økt trafikksikkerhet, redusert veislitasje og reduserte klimagassutslipp, sa stortingsrepresentant Nils Aage Jegstad i sin tale til Høyres landsmøte.


Nils Aage Jegstads innlegg på Høyres landsmøte 2017:

Jernbanen har fått en renessanse i norsk samferdselspolitikk. Med sterk befolkningsvekst og ambisiøse mål om reduserte klimautslipp, vil etterspørselen etter togtjenester øke. Veksten i antall arbeidsreiser og behovet for å flytte mer av godstransporten fra vei til sjø og bane forsterker etterspørselen ytterligere. For en regjering som ønsker å ruste Norge for fremtiden, er det naturlig også å se på mulighetene for å gi jernbanen nye rammebetingelser.

I 2015 vedtok Stortinget en ny jernbanereform. Reformen er både nødvendig og etterlengtet. Målet med reformen er å bidra til mer effektiv ressursbruk gjennom økt bruk av konkurranse, mer forretningsmessig styringsstruktur og tydelige mål. Dette vil komme de reisende og godskundene til gode gjennom bedre jernbanetilbud og færre forsinkelser.

Økte bevilgninger og bedre organisering skal gjøre jernbanen til en attraktiv løsning både for reisende og for godstransport.

Deler av drift- og vedlikeholdsarbeidet på jernbanen er allerede i dag konkurranseutsatt. Konkurranseutsetting av trafikkavtaler om persontransport med tog og drifts- og vedlikeholdsoppgavene av infrastruktur, vil skje gradvis.

En av togets hovedoppgaver er å binde sammen bo- og arbeidsområder slik at det er enklere bo der man ønsker og å jobbe der man vil. Høyre mener tilbudet må forbedres. De viktigste grepene for dette er å styrke vedlikeholdet, bygge ut sporkapasiteten og øke antall avganger.

Høyre vil sikre godstransporten på bane et best mulig tilbud, mer gods på jernbanen betyr færre trailere på veiene, økt trafikksikkerhet, redusert veislitasje og reduserte klimagassutslipp.

Jernbanen tar en relativ liten del av kollektivtransporten – ca. 12%. Buss tar storpartene av transportarbeidet. Slik vil det være i et land som vårt. Den beste kollektivtransporten får vi når bane og buss spiller på lag i et sømløst system.