Kjartan Berland

Det grønne skiftet

- Kommunene vil måtte spille en viktig rolle i arbeidet med det grønne skiftet. Men vi er avhengige av enda bedre samspill mellom kommunene, fylke og stat. Og regjeringen viser handlekraft - vi er på rett vei - men fortsatt et stykke igjen, sa Kjartan Berland fra Skedsmo Høyre i sin tale til Høyres landsmøte.

Kommunene vil måtte spille en viktig rolle i arbeidet med det grønne skiftet. Men vi er avhengige av enda bedre samspill mellom kommunene, fylke og stat. Og regjeringen viser handlekraft - vi er på rett vei - men fortsatt et stykke igjen.

Med stadig økende befolkningsvekst er det behov for utbygging av infrastruktur som sikrer gode transportløsninger. Dette sammen med en klar føring på at framtidig utbygging i byområder må skje i tilknytning til kollektivknutepunkter. Innfartsparkering, buss, bane, sykkel og gange, vil være viktige elementer i bygging av klimavennlige byregioner.

Det må tilrettelegges for smarte løsninger som gjør hverdagen enklere for innbyggerne - også når det gjelder spørsmål om transport og reisevalg.

I hovedstadsregionen er det behov for et stort løft i kollektivtransporten. Baneløsning til Fornebu og Ahus er viktige samferdselsprosjekt som vil bidra til god arealutvikling i vekstområdene. Follobanen vil gi byene i sørkorridoren enda bedre tilgjengelighet.

For Romerike med Lillestrøm som by og regionssenter, vil en løsning med T-bane til Ahus og videre fram til Lillestrøm og Kjeller, være et viktig tiltak for utvikling av bybåndet. Romeriksbanen vil også bidra til å gjøre regionen i stand til å møte den forventede befolkningsveksten. Romeriksbanen må på plass i nasjonal transportplan.

Utbygging av ny E18 i Oslo og Akershus er et godt miljøprosjekt. Videre må det satses på bane, buss og et godt hovedveisystem kombinert med sykkel og gangvei. Dette er utfordringer i bygging av infrastruktur som ikke den enkelte kommune klarer å få på plass alene. Gjennom areal- og transportplanen for Oslo og Akershus, har kommuner og fylkeskommune blitt enige om hvordan vi skal styre den regionale utviklingen for areal og transport.

Nå handler det om å følge opp vedtatte planer og sikre nødvendig gjennomføring i planprosess og med finansiering.

Utbygging av god infrastruktur i samferdsel er et viktig bidrag til det grønne skiftet.