Leve hele livet!

Mitt hjerte banker spesielt for en tryggere, bedre og mer kompetent eldreomsorg i Norge. Når Erna Solberg, Siv Jensen og Bent Høie i dag presenterer regjeringens start på arbeidet med å utforme en kvalitetsreform for eldreomsorgen, banker hjertet mitt ekstra, skriver stortingsrepresentant Tone Wilhelmsen Trøen. 

Mitt hjerte banker spesielt for en tryggere, bedre og mer kompetent eldreomsorg i Norge. Når Erna Solberg, Siv Jensen og Bent Høie i dag presenterer regjeringens start på arbeidet med å utforme en kvalitetsreform for eldreomsorgen, banker hjertet mitt ekstra! Siv Jensen trakk spesielt frem Ullensaker kommune og skrøt av deres arbeid på pressekonferansen. Det gjør meg stolt på vegne av min nabokommune.

Nå trenger vi at kommunene lærer mer av hverandre og at den uønskede variasjonen forsvinner! Reformen skal hete Leve hele livet, og den skal bli til i et samarbeid med de som trenger tjenestene, de som yter tjenestene og de som er ansvarlige for tjenestene. Målet er at eldre skal få hjelp til å mestre hele livet. At pårørende skal slippe å slite seg ut. At ansatte skal kunne bruke kompetansen sin.

Les: Eldre skal få hjelp til å mestre eget liv

God eldreomsorg – dårlig eldreomsorg
Eldreomsorgen er full av eksempler på eldre som får god hjelp og god støtte til å mestre sykdommer og funksjonsnedsettelser. Av eldre som opplever å bli sett og møtt som enkeltmennesker med unike behov og unike ressurser.

Men eldreomsorgen er også full av eksempler på det motsatte. Vi ser og hører om eldre som ikke får i seg mat. Eldre som er feilmedisinert og overmedisinert. Eldre som ikke får helsehjelpen de trenger. Vi ser og hører om eldre som ikke opplever å bli sett og møtt som enkeltmennesker med unike behov og ressurser. I dag opplever eldre store forskjeller i helse, mestring, trivsel og trygghet siste del av livet. Kvaliteten på tjenestene til eldre varierer mellom kommuner og innad i kommuner. Mange eldre opplever at sykdommer og plager forverres på grunn av for sen hjelp og for dårlige tjenester. Det gjør siste del av livet tyngre og vanskeligere å mestre både for dem og de pårørende.

Innsatsen fra pårørende er høy når eldre bor hjemme. Deretter synker den brått når de eldre flytter på institusjon. Da er ofte de pårørende utslitte og føler både lettelse og dårlig samvittighet når kommunen tar ansvaret hele døgnet. Hvis kommunens innsats starter tidligere, vil flere pårørende orke å bidra lenger. Da vil noen eldre kunne bo hjemme lengre. Noen vil slippe å flytte på sykehjem.

Vi er igang Med Høyre og Frp i regjering har vi tatt mange grep allerede, som vil gi bedre tjenester til eldre. Vi er i full gang med en storstilt satsing for å heve kompetansen i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Vi utdanner flere ledere og stiller tydeligere krav til ledelse. Vi stimulerer til bygging av nye heldøgns omsorgsplasser. Vi har laget en egen demensplan med en rekke tiltak som vil bedre tjenestene til mennesker med demens og deres pårørende. Vi arbeider med å innføre en egen trygghetsstandard for sykehjem. Vi har innført rett til sykehjemsplass eller tilsvarende bolig. Vi stiller krav om legemiddelgjennomgang for alle beboere på sykehjem. Vi har oppfordret kommunene til å forskyve middagsserveringen og sørge for at sykehjemsbeboere får mat når de er sultne. Disse grepene er i seg selv ikke tilstrekkelige til å utjevne uønskede forskjeller mellom kommunene. Men, de danner et viktig grunnlag for en reform som skal sikre alle eldre tjenestene de trenger for å mestre siste del av livet.

En annerledes reform Mange regjeringer og mange helseministre har forsøkt å utjevne forskjellene i eldreomsorgen for å gi eldre tjenester av like god kvalitet. Ingen har lykkes. Derfor må vi erkjenne at vi ikke greier å viske ut forskjeller mellom kommuner og sykehjem på et skrivebord i et departement eller gjennom vedtak i Stortinget.

Vi må dra dit problemene oppstår. Der finner vi også løsningene. Jeg er derfor så utrolig glad for at regjeringen planlegger fire dialogmøter ulike steder i landet i vår og i høst. Til disse møtene skal vi invitere eldre og pårørende, ansatte og ledere i kommunene, frivillige og forskere. Dialogmøtene skal handle om hvilke verktøy kommunene må ta i bruk for å forbedre tjenestene til eldre. De skal handle om hva vi må rydde av veien for å forbedre tjenestene. De skal handle om hvordan kommunene kan lære av hverandre.

Hva må til? Eldre må få dekket sine grunnleggende behov og oppleve å mestre siste del av livet. Det er her det svikter oftest i dag.

Eldre må få dekket behovet for mat. God mat og gode måltider er viktige for den fysiske og psykiske helsen. Mange eldre – både de som bor hjemme og de som bor på sykehjem – er underernært og feilernært. Mange trenger hjelp til å spise. Underernæring og feilernæring fører til helseplager og sykdom. Lite mat og feil mat gir også lite energi og gjør det tyngre å mestre livet.

Eldre må få dekket behovet for aktivitet og fellesskap. Mennesker trenger andre mennesker – hele livet. Eldre som ikke lenger nyter godt av den sosiale kontakten på en arbeidsplass eller som har mistet ektefellen etter mange års samliv trenger aktiviteter og møteplasser i lokalsamfunnet. Tre av ti personer over 80 sier de er ensomme. Når vi forebygger ensomhet, forebygger vi fysiske og psykiske lidelser også. Passivitet og for mye stillesitting kan føre til at helsen svikter og hjelpebehovet øker. 

Eldre må få dekket behovet for helsehjelp. Mange eldre har flere kroniske sykdommer og lever med funksjons¬nedsettelser. Tidlig og riktig helsehjelp er avgjørende for at de skal mestre livet på best mulig måte. God helsehjelp er også viktig for å hindre at sykdommer forverrer seg. Mange eldre som bor hjemme får gradvis dårligere helse og gradvis mer behov for helsehjelp uten at det blir fanget opp. En helsetjeneste som fanger opp funksjonsfall tidlig og tilbyr hjelp ved behov, vil forlenge antallet gode år og forebygge lidelser og sykehusinnleggelser.

I tillegg er det helt avgjørende med sammenheng og gjennomføring. Mange eldre og pårørende føler på utrygghet fordi tjenestene ikke henger godt nok sammen. Bedre sammenheng og koordinering gir både bedre tjenester og økt trygghet. Kommunene må få verktøyene de trenger til å gjennomføre endringene som kreves – eventuelt gjennom endringer i lovverk eller ved hjelp av andre virkemidler. Kommunene må også bli langt flinkere til å lære av hverandre!

Som jeg gleder meg til arbeidet med denne reformen frem til våren 2018! Jeg er så utrolig glad for at Høyre i regjering går foran i dette viktige arbeidet. Livet skal leves – hele livet!