Bente Stein Mathisen, stortingsrepresentant

Nye Asker

Juni 2016 vil alltid bli stående som en historisk måned for Asker, Hurum og Røyken. Etter en omfattende prosess bestemte de tre kommunene seg for at de ville slå seg sammen. Den nye kommunen skal hete Asker. Rådhuset og kommunesenter skal være i Asker. Og hvis alt går etter planen, skal den nye kommunen være operativ fra og med 1.januar 2020.

Skrevet av Bente Stein Mathisen, Asker, stortingsrepresentant Akershus Høyre

Høsten 2014 inviterte Stortinget alle landets kommuner til å starte prosessen med å avklare og vurdere om de burde slå seg sammen med en eller flere nabokommuner.  Asker kommune gikk i dialog med kommunene Bærum, Lier, Røyken, Hurum og Hole. Det endte opp med at Asker, Røyken og Hurum ble enige om å slå seg sammen. De tre kommunene har fremforhandlet en felles intensjonsavtale som skal danne grunnlaget for en ny storkommune.

Honnør til ordførerne

Jeg vil gi all honnør til de tre ordførerne og den politiske ledelsen i de tre kommunene. Det har vært en omfattende prosess. Det er krevende å stå i front og planlegge for en utvikling man tror er best for kommunen og innbyggerne i et langsiktig perspektiv. Det har vært mange hensyn å ta og mange meninger som har gått i flere retninger. Alle er ikke like begeistret for det valget som er tatt, men slik er det i et demokrati. Det handler om å få si hva man mener, men det er flertallet som bestemmer. Det har heldigvis vært et stort tverrpolitisk flertall for en sammenslåing i alle de tre kommunene.

Miljøvennlig transport

I en fagrapport som har vurdert sammenslåing av Asker, Røyken og Hurum, så kommer det frem at den nye storkommunen, Asker, vil være bedre rustet til å løse fremtidens utfordringer enn om Asker skulle fortsette som før. Den forventede befolkningsveksten vil gi miljø- og transportutfordringer. En felles arealpolitikk for de tre kommunene hvor bolig, næring og rekreasjon ses i sammenheng vil styrke mulighetene for en mer fornuftig og bedre utnyttelse av arealene og mer miljøvennlige transportløsninger.

Bedre infrastruktur

Stortinget har i forbindelse med kommunereformen bevilget midler for å stimulere til samarbeid og sammenslåing. Ved behandlingen av Statsbudsjettet for 2016 ble det vedtatt en ordning for «veier, bredbånd og andre digitaliseringstiltak i kommuner som skal slå seg sammen». Intensjonen er at bedre infrastruktur kan legge til rette og forsterke effekten av en ny og mer hensiktsmessig kommunestruktur. For de kommunene som har gjort vedtak om sammenslåing før 1.juli 2016 har det vært mulig å søke om tilskudd allerede i 2016. Kommunal og moderniseringsdepartementet fordelte den 20.juli i år 50 millioner kroner i støtte til infrastruktur i de 36 kommunene som har gjort vedtak om sammenslåing.

Asker, Røyken og Hurum har fått tildelt 5 millioner kroner av denne potten, som skal brukes på digitalisering. Disse tilskuddene er kjærkomne bidrag i arbeidet med å knytte de tre kommunene bedre sammen. Det er satt av ytterligere 100 mill. kroner til denne ordningen i 2017. Kommunene som har fått midler i år, kan også søke og motta tilskudd neste år.

Gulrot – ikke pisk

Regjeringen har med sin kommunereform ikke ønsket å tvinge kommuner til å slå seg sammen. I prosessen er det lagt opp til å bruke gulrot og ikke pisk. Kommunene som har besluttet å slå seg sammen er lovet god økonomisk støtte. «Belønningsordningen» som nå har blir gitt til infrastrukturtiltak kommer i tillegg til de øvrige økonomiske incentivene som kommunene får ved å slå seg sammen. Infrastrukturmidlene er ment å være med på forberedelsene til etablering av nye og sterkere kommuner.

Asker, Hurum og Røyken har kommet godt i gang med arbeidet med å etablere nye Asker. Alle de tre kommunestyrene har sagt ja. Lykke til med prosessen videre frem mot 1.januar 2020!


Leserinnlegget stod først på trykk i Budstikka.