Slå sammen kommuner - berg matjorda

Akershus er Norges kornkammer. Ingen andre fylker har mer kornareal enn Akershus. Vi ser også at det er her presset mot matjorda er størst. Kommunestrukturen er matjordas største trussel. Reguleringsmyndigheten ligger 22 kommunestyrer. 22 kommuner i Akershus umuliggjør en helhetlig samfunnsutvikling. Redningen for matjorda er færre kommuner i Akershus.

Dagens arealplanlegging med skylapper fører galt av sted. Dessverre går arbeidet med færre kommuner i Akershus i sneglefart. Arbeiderpartiet stritter imot. Det er viktigere å beholde ordførerkjedet enn å bevare matjorda. Store tun med mange hus og alleer er typisk for kulturlandskapet. Utbygging til bolig, næring og samferdsel legger press på dyrket mark. Matjorda er en knapp og ikke-fornybar ressurs. Utbygging til bolig, næring og samferdsel spiser opp grøderik jord. Utmark har vi derimot nok av.

Forvalteransvaret står sentralt i Høyres politikk. Kommende generasjoner skal ha samme muligheter til livsutfoldelse som vi har hatt. Det er av stor betydning for våre etterkommere at det sikres nok arealer til rekreasjonsformål og matproduksjon. Det krever nye grep i samfunnsplanleggingen. Bare tre prosent av Norges areal er jordbruksareal. Og det er svært lite ubenyttet areal igjen som kan omgjøres til matproduksjon. Faktisk ikke mer enn halvparten av arealet til Oslo kommune.

Befolkningen i Oslo- og Akershus er forventet å øke med 350 000 innbyggere frem mot 2030. Det tvinger fram en helhetlig areal-, transport- og boligplanlegging. Akershus er et overbyråkratisert miniputtfylke. Enkeltvis planlegger 22 kommuner arealbruken som om de andre kommunene ikke skulle eksistere. Resultatet er nedbygging mer matjord enn nødvendig. Beregninger viser at dersom kommunene i Akershus fortsetter å bygge ut etter egne kommuneplaner vil tre ganger mer jordbruksareal bli nedbygget enn om utbyggingen skjer utbygning etter en koordinert plan. Slik kan det ikke fortsette. Færre kommuner som planlegger over et større område, er løsningen. Det krever at Arbeiderpartiets ordførere gir slipp på forelskelsen i sitt eget ordførerkjede.

Av Hårek Elvenes, fylkesleder og stortingsrepresentant