Solid satsning på samferdsel i Akershus

Siden regjeringsskiftet i 2013 har samferdselsbudsjettet økt med over 50 prosent, det vil si med over 20 milliarder kroner. Regjeringen foreslår å bevilge 62,4 milliarder kroner til samferdsel i statsbudsjettet for 2017, som tilsvarer en økning på 4,4 prosent i forhold til vedtatt budsjett for 2016.

Statsbudsjetter er et budsjett for omstilling og vekst. Samferdselsbudsjettet  økes ytterligere, og har økt med ca 50 prosent siden denne regjeringen overtok. Det gir bedre betingelser for næringstrafikk og kollektivtrafikk, sier stortingsrepresentant og medlem av transport – og kommunikasjonskomiteen, Nils Aage Jegstad.

For Akershus betyr dette fortsatt satsning på en rekke viktige vei- og jernbanestrekninger:

  • I alt 912 millioner kroner er foreslått til prosjektet E16 Sandvika – Wøyen i Bærum kommune. Ny E16 legger til rette for en utvikling av Sandvika som byområde og vil redusere lokale miljøproblemer. Regjeringen foreslår også 100 millioner kroner til E16 Bjørum – Skaret i Bærum og Hole kommuner.
  • Det settes av midler til planlegging av prosjektet E18 Vestkorridoren gjennom Akershus i kommunene Bærum og Asker.
  • Det er satt av 50 millioner kroner som et statlig tilskudd til videre planlegging av Fornebubanen innenfor den såkalte 50/50-ordningen. Fornebubanen fra Fornebu til Majorstuen blir 8,3 kilometer lang, med 3,1 kilometer i Bærum og 5,2 kilometer i Oslo. Banen skal føres inn på det ordinære T-banenettet ved Majorstuen.
  • Regjeringen foreslår 4 875 millioner kroner til prosjektet nytt dobbeltspor Oslo-Ski i 2017 (Follobanen). Prosjektet omfatter bygging av nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Ski stasjon. Av hensyn til godstrafikken, både i bygge- og driftsfasen, planlegges en forbindelse mellom Østfoldbanen og Follobanen nord for Ski stasjon. I tillegg inngår en omlegging av Østfoldbanens trasé mellom Bekkelaget og Oslo S. Ski stasjon bygges om med seks spor til plattform.
  • Nye tog på Gjøvikbanen. De nye togsettene skal blant annet erstatte de gamle persontogene som i dag trafikkerer Gjøvikbanen, i tillegg til andre strekninger på Østlandet. På Gjøvikbanen blir fire nye Flirt-tog satt i trafikk i 2017, fra september og ut året.
  • Det settes av midler til bygging av gang- og sykkelvei langs E16 på strekningen Kjellerholen – Hekseberg, Skedsmo og Sørum kommuner. Det vil bli gjennomført planlegging av prosjektet E16 Nybakk – Slomarka – Herbergåsen i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner i Akershus og Hedmark. Det settes også midler til å videreføre byggingen av gang- og sykkelvei langs E6 på strekningen Vevelstadveien – Smedsrudveien i Ski kommune.
  • Det er satt av 1 349 millioner kroner til planleggingen av InterCity-utbyggingen på Østlandet, blant annet 202 millioner til Ringeriksbanen. Mulig anleggsstart er 2019 og mulig ferdigstilling i 2024. Ringeriksbanen er foreløpig anslått til å koste om lag 21,7 milliarder 2017-kroner.  Innenfor de foreslåtte midlene til InterCity-planlegging er det satt av midler til regulerings- og detaljplanlegging av strekningen Venjar-Eidsvoll-Langset på Gardermobanen og Dovrebanen.

Les mer om statsbudsjettet for 2017 her.