Søk

Asker er en miljøpolitisk foregangskommune

Trond Jerve  som er medlem Asker kommunestyre for denne perioden og medlem av bygningsrådet mener at Asker Høyre kan vise til gode resultater når det gjelder klimatiltak og fortsetter å styre kommunen i en miljøvennlig retning.

 

I Budstikka torsdag 5. november utfordrer Venstre ved Marit H. Meyer og Jostein F. Tellnes Asker Høyre når det gjelder klima- og miljøutviklingen i Asker kommune.


I Høyres valgavis foran kommunevalget i 2011 kunne man lese følgende uttalelse fra ordfører Lene Conradi:

« Hvis jeg får 4 nye år som ordfører, er det et mål at vi sammen finner en god balanse mellom vekst og vern, og at Askerbygda bevarer sitt særpreg som grønn bygd. Jeg vil ta vare på de kjerneverdiene som gode bomiljøer er, med rike muligheter for livsutfoldelse nær sjø og mark».


Fasiten siste 4 år viser at:

 

-         Klimagassutslippene  er redusert med 73 %

-          Det er etablert anlegg som produserer elektrisk kraft basert på metan utslipp  fra Yggeset

-          Kommunen var tidlig ute med LED veilys

-          Utfasing av fyringsolje med ENØK, varmepumper, pelletsovner, el og bio-olje

-          Styrket kollektivtransport

-          Asker kommune er på elbil toppen og bruker biogass som drivstoff i avfallsbiler

-          Knutepunktsutvikling med 93 % av nye bolier i gangavstand til tog eller buss

 

Med andre ord, Asker Høyre har lykkes med målsetningen til ordføreren.

 

Men, vi kan bli ennå bedre og ytterligere tiltak vil og kan gjennomføres:


Asker Høyre vil ha en restriktivt holdning når det gjelder bygging på dyrket og dyrkbar mark, at det gjennomføres ytterligere energisparetiltak i kommunens 380.000 m2 bygningsmasse utover det som er planlagt i Handlingsplan 2016-2019, at kommunen optimaliserer sammensetning av eiendomsmasse med tanke på energieffektivitet, ytterligere bruk av miljøvennlige drivstoff som eksempelvis første vertskommune for nytt kommersielt drivstoffutsalg for biodiesel som åpnes på Holmen neste uke, vurdere støtte til private energisparetiltak utover offentlige støtteordninger og videre fokusere på samkjøring til trening og aktiviteter for å  redusere lokale utslipp.

 

Det er ikke imidlertid ikke bare store tiltak som er miljømessig viktige.Det er en kjent sak at vi som mennesker er avhengige av bienes pollinering. Å sikre at kantklipp gjennomføres på lokalveiene våre etter blomstring og at det plantes mer blomsterenger i bygda vår er tiltak vi vil jobbe for. Vi har videre tatt initiativet til å etablere Norges første skolebigård ved Vevstuen og NaKuHel senteret i samarbeid med Asker Produkt, Kirken, NaKuHel og Asker birøkterlag.

Vi er så heldige at vi i Asker har 60 km strandlinje, hvorav Asker kommune eier ca 20 km men hele 30 km er tilgjengelig for offentligheten. Asker Høyre ønsker å igangsette informasjonstiltak rettet mot Askers innbyggere slik at vi kaster mindre  søppel langs strendene og til sjøs.

 

Asker har mange unike naturperler inkludert Askerelven fra Semsvannet til Blakstadbukta og Neselven fra Vestmarksetra ned til Holmen. Store planlagte utbyggingsprosjekter som Føyka, Holmen og Berger kan påvirke disse unike naturperlene. I både Oslo og Bærum er det allerede etablert interesseorganisasjoner for kommunenes elver (Bærum Elveforum og Oslo Elveforum). I kommunestyremøtet 10. november har undertegnede en interpellasjon angående etablering av et tilsvarende Asker Elveforum.


Asker Høyre har tatt og vil ta beslutninger som driver kommunen i en miljøriktig retning.
For ytterligere å lykkes tror vi det er viktigere med et bredt samarbeid fremfor fokus på symbolpolitikk