Søk
VIL SLÅ SAMMEN: – Vi har etter mange år i lokalpolitikken i Asker opplevd at innbyggerne kommer stadig tettere på politikerne, skriver Asker Høyres veteraner (fra venstre) Elisbeth Selmer (69), Per Anders Owren (69) og Morten Strand (68). FOTO: KARL BRAANAAS

Asker, Røyken og Hurum

Sammenslåing. I et leserinnlegg i Budstikka 16. april argumenterte vi for at Asker ville ha fordeler innen areal-, bolig-, nærings- og samferdselsutbygging ved en ny kommune sammen med Røyken og Hurum.

Nedenfor vil vi diskutere lokaldemokrati.

Styrket lokaldemokrati er ett av regjeringens fire hovedmål med kommunereformen. Samtidig er svekket lokaldemokrati ofte hovedargumentet for dem som vil bevare kommunen uendret.

Frykten er at en større kommune vil føre til økt fremmedgjøring og at innbyggerne vil miste nærhet og tilhørighet til kommunen.

Vi mener at det gode samfunn skal bygges nedenfra av enkeltmennesker, familien og lokalsamfunn. Makt og ansvar bør plasseres så nært den enkelte som mulig.

Regjeringen vil styrke lokaldemokratiet ved at kommunene overtar nye oppgaver fra fylke og stat.

Hvilke oppgaver blir først klart våren 2017, men ambisjonen er å redusere den statlige detaljstyringen og stimulere til økt interesse for lokalpolitikken.

Vi har etter mange år i lokalpolitikken i Asker opplevd at innbyggerne kommer stadig tettere på politikerne.

Hver innbygger har i dag mulighet til å skaffe seg lik informasjon som en kommunestyrerepresentant i saker som er av interesse.

I dag ligger alt åpent på møtekalender med sakspapirer, og de politiske møtene er åpne for alle.

Den digitale revolusjon har akkurat startet, og kommunen vil kontinuerlig videreutvikle arenaene for kommunikasjon og dialog med innbyggerne.

En skal ikke lenger tilbake enn til begynnelsen av 90-tallet, da vi hadde lukkede møter i formannskap og utvalg. Den gang dagens grenser for Asker kommune ble trukket, var hest og kjerre det beste transportmiddelet.

Asker kommune er frivillighetens gode medspiller. Frivillig innsats bidrar til å styrke tilhørighet, lokal identitet, engasjement og fellesskap.

Frivillige lag og foreninger er også viktige i arbeidet med å legge til rette for medvirkning og medborgerskap.

I samarbeidsavtaler med de frivillige paraplyorganisasjonene har kommunestyret gitt organisasjonene stor myndighet til å prioritere kommunale prosjekter og midler innen egen virksomhet.

Det nye innbyggertorget i Heggedal, med samlokalisering av seniorsenter, bibliotek, nærmiljøsentral, historielag og også servicekontor med forbindelse til kommunens servicetorg, kan være en god plattform for å videreutvikle lokaldemokratiet.

Asker kommune arbeider med nye modeller for å skape stadig bedre lokalsamfunn sammen med frivillige organisasjoner og engasjerte innbyggere.

Det kan gjøre avstand mellom innbyggere og kommune mindre og motivere til større engasjement i lokalpolitikken.

Seks kommunestyrepolitikere i Bærum skriver i Budstikka 16. april: «De folkevalgte har god oversikt over hva som rører seg rundt i lokalsamfunnene, og det er kort avstand mellom innbyggere og politikere».

Bærum har 120.000 innbyggere. Asker har 60.000 innbyggere, og en utvidelse med Røyken og Hurum gir 90.000 innbyggere.

Nasjonale analyser kan ikke konkludere med at store eller små kommuner i seg selv gir bedre eller dårligere lokaldemokrati – tvert imot er det mulig å oppnå gode resultater både i store og små kommuner.

Vi føler stor tilhørighet til Asker, men kanskje enda mer tilhørighet til vårt nærmiljø på henholdsvis Nesøya, Vollen og Konglungen.

Vi tror at Asker, Røyken og Hurum i en ny kommune vil legge til rette for gode medvirk-ningsprosesser med innbyggerne.

Målet er at alle i hele kommunen blir sett og hørt, og fortsatt oppleve stor tilhørighet både til sitt nærmiljø og til den nye kommunen.

Vi håper de pågående forhandlinger vil bli preget av likeverdighet, raushet og forståelse. Her har Asker et spesielt ansvar som den største av de tre kommunene.

Vi ser muligheter for alle – i både Hurum, Røyken og Asker!