Søk
Gledelig. Budstikka hadde et oppslag 1. september der Nav-lederne i Asker og Bærum kunne fortelle at ledigheten i våre kommuner fortsetter å falle. Samtidig øker tilgangen på ledige stillinger.

Færre arbeidsledige

Nav-tall fra august 2018 viser en arbeidsledighet i Akershus på 2,1 prosent. Arbeidsledigheten i Asker på samme tidspunkt er 1,9 prosent, mens Bærum ligger helt nede på 1,7 prosent.

Mange mennesker i Asker og Bærum er tilknyttet olje og gassnæringen, oljeservice m.v. Her er det grunn til å glede seg over den sterke nedgangen i arbeidsledige ingeniører.

Den Høyre-ledede regjeringen har hatt fokus på arbeidsledighet, særlig etter oljeprisfallet i 2014.

Det er liten tvil om at regjeringens politikk har hatt en positiv innvirkning på fallet i arbeidsledigheten, selv om andre faktorer også har spilt inn, eksempelvis økningen i oljeprisen.

Et annet spørsmål som Høyre i regjering har vært opptatt av, er å få flere mennesker med nedsatt funksjonsevne i jobb.

De siste årene har tallene her vist en sterk økning. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at totalt 44 prosent av alle funksjonshemmede på landsbasis i alderen 16–66 år nå er i jobb.

Noen vil si at dette er for lite, all den tid sysselsettingsgraden i befolkningen ellers ligger rundt 74 prosent. Vi er enig i det. Derfor fortsetter regjeringen sitt arbeid med å legge til rette for at sysselsettingsgraden i landet kan øke, både når det gjelder funksjonsfriske, mennesker med nedsatt funksjonsevne, mennesker «med hull i CV-en», innvandrere og andre.

Regjeringens arbeid er viktig. Men det er også alt det gode arbeid som gjøres lokalt i våre Høyre-ledede kommuner. I en kronikk i Budstikka 3. september påpeker Nina Solli, regiondirektør i NHO, Oslo og Akershus, at kommunene Asker og Bærum «er i tetsjiktet i Kommune-Norge».

Næringslivet betrakter de veldrevne kommunene som attraktive å etablere seg i. Av stor betydning er også at det bor mange høyt utdannede og kompetente mennesker i våre kommuner.

I 2020 er «nye Asker» etablert, med over 90.000 innbyggere. Den nye kommunen, bestående av nåværende Asker, Røyken og Hurum, vil disponere betydelige arealer for ny næringsvirksomhet.

Med et sterkt Høyre i ledelsen har vi tro på en betydelig satsing på samferdsel og et målrettet arbeid for næringsutvikling, nyetableringer m.m.

Dette vil gi mulighet for flere «kortreiste arbeidsplasser». Det er en stor fordel for de yrkesaktive, samt for klima og miljø.

I Høyre erkjenner vi at lærlingeplasser er et viktig virkemiddel for å få unge inn i arbeidslivet. Derfor har regjeringen økt lærlingtilskuddet hvert år siden 2013.

I tillegg til at kommunene tar inn lærlinger i egen drift, er Høyre også en pådriver for at Asker kommune etterspør lærlinger hos sine leverandørbedrifter.

Alt dette er av stor betydning både for lavere ungdomsledighet og for utvikling av høyt kompetente fagarbeidere, noe et moderne arbeidsliv trenger.

Ser vi litt på utviklingen i Europa utenfor Norge, er det tankevekkende å registrere at selv om arbeidsledigheten har falt kraftig siden toppen, er fortsatt 16,8 millioner mennesker i EU arbeidsledige.

Dette representerer en arbeidsledighet på 6,8 prosent. I et land som Frankrike er arbeidsledigheten på hele 9,2 prosent.

Til sammenligning er arbeidsledigheten i Norge, med Høyre i regjering – for første gang på ti år – under 3 prosent.