Søk

Frp og SFO i Asker

Mandag 19. september hadde Asker Frp et innlegg i Budstikka med tittelen «Gratis-SFO i Asker».

Her uttrykker Frp overraskelse over et flertall som ikke var villig til å støtte deres forslag om gratis SFO for alle barn som kan ha behov for dette.

Frp uttrykker overraskelse over et flertall som ikke var villig til å støtte deres forslag om gratis SFO for alle barn som kan ha behov for dette.

Denne overraskelsen virker merkelig med tanke på at den kommer fra det partiet i Asker som så langt har talt varmest for at SFO utelukkende skal finansieres ved hjelp av brukerbetaling.

Og denne overraskelsen virker enda mer merkelig sett i lys av at kommunestyret senest i mai 2016 behandlet sak om brukerbetaling i SFO.

I kommunestyret i mai ble det besluttet opp til 75 prosent reduksjon av brukerbetalingen for lavinntektsfamilier.

Dette ble vedtatt mot fire stemmer. Disse fire personene ønsket ikke gratis-SFO. Disse fire ønsket ikke engang redusert betaling for de med lave inntekter. De med lav inntekt skulle istedenfor måtte søke via statlige støtteordninger dersom de ikke hadde råd til å sende sine barn i SFO.

Disse fire personene er identisk med Frps kommunestyregruppe.

I behandling av nevnte sak reiser gruppeleder for Høyre, Kari Sofie Bjørnsen, et spørsmål om barn som bor på asylmottak i kommunen vår, er ivaretatt på en god nok måte. Dette resulterer i at rådmannen blir bedt om å vurdere muligheten for å innføre friplasser for barn som bor på mottak.

Det er heldigvis et stort flertall i Asker kommunestyre som ser at det både er behov for sosial tilpasning av brukerbetaling – og at det også finnes en liten, ekstra sårbar gruppe barn i vår kommune.

Det er en forskjell på barn og deres familier som bor på mottak og lavinntektsfamilier ellers i Asker. Familier på mottak mottar et såkalt basisbeløp per måned – for en familie på fem utgjør dette rundt 4.000 kroner for hele familien per måned.

Og da er det ikke overraskende at denne gruppen trenger støtte utover en ellers god sosial profil for brukerbetaling dersom de skal ha mulighet for å sende sine barn på SFO.

Heldigvis er det er stort flertall i Asker kommunestyre som ser at barn på mottak er en særskilt gruppe som hverken kan eller bør settes opp mot andre grupper.

Og det er først da det er klart at det vil bli vedtatt mot fire Frp-stemmer at barn på mottak skal få gratis plass i SFO, at Frp-representanter i kommunestyret fremmer et forslag om at barn fra alle lavinntektsfamilier skal ha gratis plass i SFO.

I mai – da brukerbetaling for lavinntektsfamilier ble behandlet – mente de samme Frp-representantene at det ikke engang var behov for kommunene å legge til rette for redusert betaling for denne gruppen. Hvor er troverdigheten, Frp?

Det store flertallet av politikere i Asker kommune tror det blir bedre integrering av å gi barn som bor på mottak, en mulighet til å delta på SFO.

Dette er barn som har fått opphold i Norge – og de trenger arenaer der de kan lære seg vårt språk. Det er ikke disse barna som har skyld i den situasjonen de har havnet i.

Et stort flertall tror dette kan bli et fortjent lyspunkt i disse barnas liv.

Asker kommune har i dag en god sosial profil på brukerbetaling i SFO. Mot fire Frp-stemmer i kommunestyret er det vedtatt at de med lav inntekt får opp til 75 prosent reduksjon i brukerbetalingen.

Samtidig har vi styrket innholdet i SFO betydelig. De siste årene har både idrett og kultur fått sin naturlige innpass i SFO – godt hjulpet av ekstra finansiering fra kommunen.

Også dette vedtatt mot fire stemmer fra Frp.