Søk
Ikke bærum: Ordfører i Asker kommune, Lene Conradi, ser for seg en sammenslåing med Røyken og Hurum eller å stå alene.

Kjære naboer

Kommunereformen

Alternativene: Som dere vet, startet arbeidet med kommunereformen i vårt område med seks naboer rundt bordet. Etter at Lier, Hole og Hurum har fattet sine vedtak, står vi i Asker igjen med tre alternativer: å gå sammen med Hurum og Røyken, kun med Bærum eller fortsette alene. – Fordi Stortinget har besluttet at «store storkommuner» ikke får «Oslo status» som ville ha medført stor selvstendighet på mange viktige områder, ser jeg i dag flere ulemper enn fordeler ved å gå sammen med Bærum.

Realistisk sett tror jeg derfor valget for Asker står mellom å slå seg sammen med Hurum og Røyken eller å fortsette alene.

Visjonen: Hvis vi tre ønsker hverandre, vil det være en stor og krevende oppgave å slå sammen våre tre kommuner til å bli én med ca. 90.000 innbyggere. Vi må i så fall velge å gå denne veien sammen basert på likeverdighet, raushet og gjensidig respekt for hverandres ståsted. Vi må også ha en felles ambisjon om å skape noe nytt og unikt sammen; en visjon vi kan strekke oss etter og som kan veilede oss i det daglige arbeidet for å skape en god hverdag for våre innbyggere.

Vi må ha en visjon om at det ikke er nok å være blant de beste hva gjelder å levere kommunale tjenester til våre innbyggere. Sammenslåingen av Asker, Hurum og Røyken må også være motivert ut i fra et felles ønske om å styrke våre røtter; om fortsatt å leve i en kommune bestående av mange godt fungerende bygdesamfunn både preget av nærhet mellom mennesker og til en bærekraftig natur. Med Asker sentrum som «bygdenes bygd» vil vi være tett nok på gode naboers pulserende byliv være seg mot øst eller mot vest. Med andre ord: Det beste av to verdener, vår og de andres. – Jeg tror dette gjør oss unike, også sett i et nasjonalt perspektiv.

På det praktiske planet: Parallelt arbeides det med en regionreform som kan føre til at alle kommuner med felles interesser rundt Oslo, altså kommunene i Akershus, Østfold og Buskerud, vil komme i samme region. Dette er spennende.

«Oss tre» i samme kommune og i samme folkevalgte storregion som også inkluderer Bærum vil kunne få mange positive praktiske konsekvenser innenfor flere viktige politikkområder. Den nye kommunen vil ha tilstrekkelig kompetanse til å møte samfunnsutviklingens utfordringer, sikre god balanse mellom vekst og vern, legge gode rammer for bærekraftig næringsutvikling og sikre vern av Vestfjordens fantastiske natur og kulturlandskap.

Jeg tror det pågående arbeidet med en utforming av felles politisk plattform for «oss tre» vil kunne synliggjøre disse mulighetene.

Lene Conradi

Ordfører Asker kommune