Søk

Naboskap skal pleies

Kommunereformen. Naboskap skal pleies uansett

Det pågår mange prosesser i og mellom kommuner over hele landet. Fristen for å trekke slutninger nærmer seg raskt.

Det er flere gode grunner til at regjeringen har kommet med sitt pålegg:

Velferden, slik vi har kunnet bygge den opp i gode tider, vil vi måtte kjempe hardere for i årene som kommer.

Bruken av offentlige ressurser i landet vårt er i stor grad organisert i en annen tid. Mange inndelinger av ansvar og myndighet ville vært gjort annerledes med de utfordringene som samfunnsutviklingen fremover byr på.

Asker er i utgangspunktet en stor og robust kommune og hadde kanskje ikke gått inn i denne prosessen om vi ikke var blitt utfordret og bedt om å gjøre det.

Det har vi imidlertid blitt, og det er bred enighet hos oss om å gjøre det ordentlig.

Asker, Bærum, Røyken og Hurum har gått inn for å skaffe seg felles kunnskapsgrunnlag og å føre samtaler.

Det som kunne gjort et storkommunealternativ særlig spennende var om den fikk Oslo-status og ble fylke og kommune i ett med ansvar for samferdsel og kollektivtransport, videregående utdanning og andre større oppgaver.

Det er nå avklart fra Stortinget at dette ikke blir aktuelt. Derimot vil vi snart se større regioner også i hovedstadsområdet, med ansvar for nettopp disse oppgavene.

Hurum er etter hvert blitt tydelig på at en kommune som umiddelbart blir på 210.000 innbyggere blir et for stort sprang, lokaldemokratisk sett.

De ønsker å forhandle frem en plattform med Asker og Røyken, men forhandler samtidig med Drammen om alternativt å gå inn i en større Drammens-kommune.

Det er nok mange som har betenkeligheter med et slikt sprang også i Røyken og Asker. Vi har alle fra starten vært opptatt av å adressere eventuelle stordriftsulemper hva gjelder både geografiske avstander og antall innbyggere og ansatte, ikke bare stordriftsfordeler.

Så langt i prosessen er det flere politiske partier hos oss i Asker som er skeptiske til det største alternativet.

Vi mener i Høyre at et vedtak om kommunereform ikke egner seg for knappest mulig margin i et kommunestyre, derfor bør vi også lytte tverrpolitisk.

Asker har så langt hatt fire likestilte alternativer. Vi er nå kommet dit at vi må vie de tre andre alternativene (Asker, Røyken og Hurum, Asker og Bærum, Asker alene) økt oppmerksomhet, for å kunne konkludere.

Vi er nå også i avsluttende involveringsfase der vi forbereder en representativ innbyggerundersøkelse.

Akershus fylke arbeider i dag med å få på plass en stor region som kan ivareta de felles interessene som alle kommunene rundt Oslo har.

Vi synes det er en spennende modell, som utfordrer Oslo til å løfte blikket og se seg selv i en større sammenheng, se eksempelvis E18 og Fornebubanen.

Fra Askers ståsted ser vi også en annen fylkesgrense som er vel så viktig å utfordre. Fylkesgrensen mot Buskerud gir store utfordringer spesielt hva gjelder samferdsel og infrastruktur, med forskjellige takst- og sonesystem.

Ved å komme tettere på våre naboer i vest, Røyken og Hurum, kan vi sprenge denne grensen. Vi støtter derfor Akershus’ fylkesordfører Anette Solli som arbeider hardt for få til et samarbeid med både Østfold og Buskerud.

Asker og Bærum har i generasjoner hatt og har det beste samarbeid som «tvilling-kommuner».

Det er for Asker Høyre en selvfølge og en forutsetning at det gode samarbeidet skal videreutvikles og styrkes, uansett utfall av kommunereform.

I ASKERS FORHANDLINGER med Røyken og Hurum er det et vilkår at en eventuelt sammenslått kommune kommer i samme region som Bærum.

Stein H. Annexstad,

leder i Asker Høyre