Søk

PRESSEMELDING OM KOMMUNEREFORMEN FRA HOVEDSTYRET I ASKER HØYRE

Samtlige lokalforeninger i Asker Høyre har avholdt medlemsmøter om kommunereformen, med informasjon, debatt og påfølgende styrebehandling av retning. Asker Høyres Hovedstyre har i dag behandlet uttalelser fra foreningene.  Hovedstyret merker seg at på det faktagrunnlag som i dag foreligger, anbefaler et stort flertall av lokalforeningene at Asker prioriterer en sammenslåing med Røyken og Hurum. Før Hovedstyret vil avgi sin anbefaling til partiets kommunestyregruppe skal imidlertid  også utfallet av den pågående innbygger-undersøkelsen, forhandlingene om intensjonsavtale og rådmannens utredning tas inn i vurderingen. 

Asker Unge Høyre prioriterer sammenslåing av Asker og Bærum, begrunnet av det kulturelle fellesskapet og det etablerte samarbeidet. Asker Senior Høyre, som har hatt særlig stor oppslutning om debatten, går inn for sammenslåing med Røyken og Hurum


Flertallets begrunnelse henger sammen med at Asker har den største befolkningen, den raskeste veksten og det minste arealet av de tre kommunene. Med fortsatt høy befolkningsvekst vil Asker oppleve økende press på arealer for variert boligbygging i tettsteder med godt bomiljø, som favner ulike inntektsgrupper. Effektiv håndtering av samferdselsutfordringer knyttet til Røykenveien, Slemmestadveien, Spikkestadbanen, E18/Rv 23 samt båttransport langs Oslofjorden har lenge vært vanskelig. En kommunesammenslåing som fjerner grenser mellom tre kommuner og de to fylker kan muliggjøre bedre håndtering av veksten. Bedring av arealdisponering og samferdsel vil kunne styrke næringsutvikling i disse kommunene i konkurranse med andre deler av Oslo-regionen. 


Videreføring av det gode samarbeide med Bærum er imidlertid en grunnleggende forutsetning, og en sammenslått kommune må befinne seg i samme region som Bærum når Regjeringen legger frem sitt forlag til regionreform.


Foreningene peker på at fordelene bare kan oppnås om man i en sammenslutning også  mestrer utfordringene som følger med. Store, profesjonelle organisasjoner skal samordnes slik at god tjenesteproduksjon videreutvikles også under strammere økonomiske rammevilkår. Opplevelse av nærhet mellom innbyggere og kommune er avgjørende, og det må derfor utvikles nye modeller for samvirke mellom kommune, frivillige organisasjoner og engasjerte innbyggere. Kontakt:

Stein H. Annexstad, leder i Asker Høyre

907 70 277

sannexst@online.no