Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Trygg og sikker kommune

Gjennom målrettet forbyggende arbeid og et politi som er der når vi trenger det, skal alle føle seg trygge i Asker. Et godt samspill mellom kommunen og familien, lokalsamfunnet og frivillige organisasjoner er avgjørende for at barn og ungdom får en god oppvekst.

Miljø og klima

Asker skal være en miljø- og klimavennlig kommune, som legger til rette for økt bruk av fornybar energi og fremmer bruk av miljøvennlig transport. For å være med på å løse den globale klimakrisen skal Asker redusere klimautslippet med 50% innen 2030 og være karbonnøytralt innen 2050.

Nyskapning og vekst

Sørge for at næringslivet i kommunen har de beste vilkårene for nyskapning og vekst. Vi ønsker å øke andelen kunnskapsbedrifter, legge til rette for gründere og sørge for flere kortreiste arbeidsplasser. Varig velferd bygger på lønnsomme bedrifter med trygge arbeidsplasser.

Utvikling av Osloregionen

Asker Høyre vil bidra i utviklingen av Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region. Ta vår del av befolkningsveksten med en aktiv boligpolitikk. Vi skal ha en åpen og tverrpolitisk prosess knyttet til Kommunereformen.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med.  Eller last ned vårt program her.

 • Barns oppvekst

  Asker skal være et godt sted å vokse opp i og alle barn skal få mulighet til å lykkes med noe. Oppvekst- og utdanningspolitikken har som mål å forberede barna til et liv etter skolen. Det handler ikke bare om å nå et bestemt kompetansenivå eller å få seg en jobb. Å lære har verdi i seg selv. Gode og trygge barnehager og et mangfoldig skoletilbud skal utvikle gode ferdigheter og holdninger og en kunnskapsbase for livet.

  Askerskolen skal skape muligheter for alle og gi alle elevene maksimalt faglig og personlig utbytte av sin skolegang. Foreldre og foresatte er de viktigste medspillere for at barna skal lykkes i skolen. Vi er derfor opptatt av et tett samarbeid mellom skole og hjem.

  Askers barnehager og skoler skal være blant de beste i landet. Der skal alle få et tilbud av høy kvalitet, og bli møtt med rett pedagogikk til rett tid og det skal jobbes aktivt for å gi alle en opplevelse av tilhørighet. Asker kommune skal være en tydelig skoleeier som fremmer læring og utvikling gjennom god skoleledelse.

  Asker Høyre vil:

  • satse på tidlig innsats og forebygging gjennom hele oppveksten.
  • gjennom holdningsdannende arbeid og praktisk forebygging hindre mobbing, utstøting og radikalisering.
  • gi særlig oppmerksomhet til barn og unge som trenger ekstra støtte og omsorg enten det er på skolen eller på andre arenaer.
  • videreføre tilbud og prosjekter som ivaretar barn og unges fysiske og psykiske helse.
  • sikre gode overganger fra barnehage til skole og fra barneskole til ungdomsskole og til videregående opplæring.
  • sikre at Barne- og familieenheten gir rask respons og oppfølging på henvendelser.
  • styrke barnevernet.
  • videreføre samarbeidet mellom barnevern, barnehage, skole og politi for å sikre tidlig innsats.
  • styrke lokale fattigdomstiltak rettet inn mot barn - styrke Borgenprosjektet og dets helhetlige arbeid for å styrke oppvekst- og levevilkår.
 • Skolen og elevene - Muligheter for alle

  Askerskolen er og skal fortsatt være blant landets aller beste skoler. Vi skal ha de beste lærerne og de beste skolelederne. Vi skal ha en skole som gir muligheter for alle, og gir alle elever grunnleggende ferdigheter og kunnskap, bidrar til gode holdninger og skaper lærelyst. Vi skal ta vare på elevene gjennom god rådgivning, foreldres medvirkning og sikre god psykisk helse i skolen. Elevene i Askerskolen skal på denne måten få den beste plattformen for å leve gode liv. De skal aktivt være med på å utforme skole- hverdagen og delta i arbeidet mot mobbing og utstøtning, rus og hærverk. 

  Asker Høyre vil:

  • at Askerskolen skal være best i landet, med høy faglig kvalitet og godt arbeidsmiljø for elever og ansatte.
  • at kommunen arbeider målrettet med etter- og videreutdanning for lærere og skolens øvrige personale.
  • løfte oppmerksomheten om psykisk helse i skolen og styrke psykologtilbudet i skolehelsetjenesten.
  • innføre en times daglig fysisk aktivitet i skolen.
  • videreutvikle satsingen på og øke bruken av digitale hjelpemidler i undervisningen.
  • aktivt videreføre realfags- og teknologiskolesatsingen.
  • gjøre det lettere for elever som er klar for det å kunne ta fag på et høyere nivå.
  • at skolene skal ha en god leksehjelpsordning.
  • styrke rådgivningstjenesten i ungdomsskolen med særlig vekt på 10. klassingenes valg av videre opplæring.
  • at Askerskolen tar ansvar for å redusere frafall i videregående skole.
  • avvikle eksamen i sidemål.
  • opprettholde skolesamarbeidet med lokale bedrifter, Asker Næringsråd og frivillige.
  • stimulere til samarbeid med næringslivet og Ungt Entreprenørskap og gjennomføre årlig gründercamp.
  • arbeide for at Asker kommune sammen med andre kommuner kan overta ansvaret for den videregående skolen.
  • gi elevene inn ytelse på læringsformer og læringsmiljø - at elevene skal lære gode holdninger med nulltoleranse for mobbing, rus og hærverk.
  • at elevene skal stimuleres til å ta ansvarlige valg som bidrar til gode læringsmiljøer.
  • at elevene skal ta opp skolefaglige spørsmål i De Unges Kommunestyre og få bruke økonomiske stimuleringstiltak for å iverksette gode tiltak.
  • at det skal være fritidsaktiviteter i friminuttene med elever som trivselsledere.
  • at elevene skal få være med på å utvikle sunne og gode kantiner i ungdomsskolen.

  Barnehager

  Lek og læring

  Asker Høyre vil ha en barnehage som fremmer lek, læring og sosial og språklig mestring. Vi vil ha en barnehage som skaper trygge og glade barn i et miljø preget av pedagoger med høy kompetanse og godt samarbeid med foresatte. Vi vil satse mer på tidlig innsats, spesielt når det gjelder språk og sosial kompetanse. 

  Askjer Høyre vil:

  • ha full barnehagedekning for alle som er fylt ett år.
  • opprettholde systemet med rullerende opptak.
  • ha likeverdige rammevilkår for private og kommunale barnehager.
  • videreutvikle fleksible barnehagetilbud.
  • sikre kvalitet gjennom tidlig innsats og et godt samarbeid mellom barnehage, skole og PPT.
  • styrke norskopplæring for barn med et annet morsmål.
  • trappe opp utdanning av ufaglærte og etterutdanning av pedagogisk personale.
  • ha en aktiv arbeidsgiverpolitikk for å beholde og rekruttere folk med riktig kompetanse.
  • videreføre prosjektet “Menn i barnehager”

  Alternativt skoletilbud

  Utvikling og mangfold

  Mangfoldet av skoler i Asker er viktig for å gi foreldre og barn mulig- heten til å velge riktig pedagogikk og riktig skolemiljø. Alle har krav på et skoletilbud som er tilpasset utvikling og evner og at tilbudet har god kompetanse og kapasitet.

  Asker Høyre vil:

  • arbeide for å tilby ere varierte og praktiske undervisningstilbud.
  • at barn med sammensatte behov får rask hjelp gjennom samordnet tidlig innsats.
  • stimulere til mangfold i det kommunale skoletilbudet og opprett.
  • holde et godt tilbud på den alternative skolen.
  • styrke samarbeidet med friskoler som Steinerskolen, Vollen Montessoriskole og Asker International School.
  • sikre et spesialskoletilbud med høy kvalitet og forutsigbarhet.
  • at Askerskolen skal få bedre kunnskap om og arbeide målrettet for bedre tilrettelagt tilbud til evnerike barn.

  Skolefritidsordning (SFO)

  Læring og sosial utvikling

  SFO er en viktig arena for læring og sosial utvikling. Asker Høyre vil ha høy kvalitet på SFO gjennom kvali sert personale og opp- legg som gjør at SFO er godt integrert i skolehverdagen.

  Asker Høyre vil:

  • at SFO har kvali sert og faglært personale.
  • videreføre kultur- og idretts-SFO ved alle barneskolene.
  • at SFO/EST har utvidet tilbud til barn på spesialavdelingene og spesialskolene og at dette tilbudet skal være gratis fra 5. trinn.
  • at SFO har et tilbud om fysiske og kulturelle opplevelser som ikke krever egenbetaling.
  • være åpen for samarbeid med lokale aktører og frivillige.

  Barnevern

  Trygghet, omsorg og kompetanse

  Et sterkt og kompetent barnevern som tidlig kommer inn i vanskelige situasjoner, er viktig og nødvendig for å sikre alle barn en trygg oppvekst. Det er barnets beste som skal bestemme hvilke tiltak som settes inn og hvilke tilbud som gis. 

  Asker Høyre vil:

  • sikre barnevernet tilstrekkelig med ressurser.
  • arbeide for å rekruttere og beholde gode og erfarne medarbeidere.
  • arbeide for like økonomiske vilkår for kommunale og statlige fosterhjem.
  • arbeide for å øke antall fosterhjemsplasser i kommunen.
  • at barn i barnevernets omsorg skal ha en fast og valgfri kontaktperson å forholde seg til.
  • sikre barn underlagt barnevernets omsorg et godt fritidstilbud.
  • gi enslige mindreårige asylsøkere et tilpasset skole- og fritidstilbud.

  Barn og ung helse

  Styrket psykologitjeneste

  Barnas velferd og omsorgsbehov er helt sentralt i kommunens tjenestetilbud. Barn og unge som trenger ekstra støtte og omsorg skal bli møtt med gode tjenester tilpasset den enkeltes behov. 

  Asker Høyre vil:

  • videreføre og utvikle satsningen på tidlig innsats og styrke det forebyggende arbeidet i barnehager, skoler, barne- og familieenheten og barnevernet i Asker.
  • styrke skolehelsetjenesten og helsestasjoner for barn og unge.
  • styrke arbeidet for barn og unges psykiske helse gjennom blant annet å styrke psykologtilbudet i skolehelsetjenesten.
  • innføre kvalitetsstandarder for helsestasjoner og skolehelsetjenesten.
  • sikre gode avlastningstilbud for syke, funksjonshemmede og pleietrengende barn.
  • arbeide for å rekruttere flere støttekontakter og avlastere.
  • sikre helsetilbudet ved asylmottakene.

  Nybygg, oppgradering og vedlikehold av skoler

  Miljø og trivsel

  Skoler og barnehager skal tilby et godt fysisk miljø som elever og ansatte trives i. Asker Høyre vil fortsette oppgraderingen av skoler og barnehager i Asker, og skape gode arenaer for fritids- og idretts- aktiviteter i tilknytning til skoleområdene.

  Asker Høyre vil:

  • ferdigstille nybygg og rehabilitering av barneskolen i Heggedal med ny erbrukshall.
  • bygge ny ungdomsskole på Landøya med ny erbrukshall.
  • bygge nye barnehager på Bleiker og i Heggedal.
  • planlegge rehabilitering eller nybygging av Risenga ungdomsskole.
  • sikre godt vedlikehold av barnehager, skoler og utearealer.
  • legge til rette for bygging av private barnehager.
  • vurdere skolestrukturen i Borgenområdet spesielt
 • Helse og omsorg - Trygghet og verdighet

  Trygghet og omsorg er bærebjelken i Høyres helsepolitikk. Alle skal få hjelp når man trenger det. Alle skal oppleve trygghet, verdighet og glede i hverdagen. Den enkelte innbyggers behov skal være i sentrum og fagmiljøene skal samarbeide og samordne tilbudene rundt mot- taker av tjenestene. Alle skal møtes med verdighet og respekt. Med tidlig innsats og hverdagsrehabilitering kan man være selvhjulpen lenger og trygghetsteknologi kan øke friheten.

  Asker Høyre vil:
  • sørge for tilstrekkelig antall plasser til eldre i sykehjem og i boliger med heldøgnsomsorg.
  • ha forebyggende psykisk helsearbeid som et satsingsområde.
  • prioritere helsefremmende og forebyggende løsninger.
  • tilby et godt omsorgstilbud til demente, uavhengig av alder, inkludert hensiktsmessige bo-, avlastnings- og aktivitetstilbud.
  • utvikle et demensvennlig samfunn som forlenger deltagelse i dagliglivet.
  • styrke rehabiliteringstilbudet.
  • legge til rette for en gjennomtenkt bruk av teknologi.
  • tilby trygghetsteknologi for å øke tjenestemottakerens sikkerhet og selvstendighet.
  • utvide innholdet i Praktisk Bistand blant annet gjennom netthandel.
  • være åpne for offentlig-privat samarbeid.
  • sikre tilgjengelig personell med nødvendig kompetanse.
  • legge til rette for eksible turnuser.
  • legge til rette for frivillig innsats.
  • bidra til at Asker blir en foregangskommune innen folkehelse.

  Eldreomsorg

  Kapasitet og kvalitet

  Asker Høyre vil møte et økende antall eldre med et godt omsorgstilbud tilpasset alle behov og funksjonsnivå. Vi vil bygge ere omsorgsboliger og sykehjemsplasser og videreutvikle en god hjemmehjelpstjeneste.

  Asker Høyre vil:

  • at kommunen skal ha tilstrekkelig antall sykehjem - og omsorgsboliger og unngå ventelister.
  • bygge Nesbru Sykehjem.
  • starte planleggingen av nytt sykehjem i Heggedal.
  • sikre lett tilgang til døgnåpne Trygghetsplasser.
  • stimulere til et mer demensvennlig samfunn - blant annet inspirert av de nederlandske «Demenslandsbyene» - ved å innføre nye metoder for omsorgstilbudet.
  • at omsorgstilbudet skal utvikle spesialkompetanse overfor ere diagnosegrupper.
  • bedre kvalitetskontrollen av omsorgstjenestene i kommunale og private institusjoner.
  • at personer i livets sluttfase skal sikres en trygg og verdig avslutning.
  • arbeide for mer eksible åpningstider på dagsentrene.
  • at kommunen legger til rette for sentrumsnære seniorleiligheter.
  • videreføre den kulturelle spaserstokken.
  • sikre drift av seniorsentrene.

  Samhandlingsreformen

  Pasienten i sentrum

  SAMHANDLINGSREFORMEN skal sikre et helsetilbud med pasienten i sentrum der det er god koordinering og kommunikasjon mellom alle aktørene. Asker Høyre vil arbeide for at riktig kompetanse er på riktig sted og til riktig tid i hele behandlingsforløpet.

  Asker Høyre vil:

  • sikre god fremdrift i gjennomføringen av samhandlingsreformen.
  • legge til rette for, og følge opp, koordinering og samhandling innenfor tjenestene.
  • yte persontilpasset hjelp gjennom oppfølgings team.
  • etablere lokalmedisinsk senter på Søndre Borgen.
  • arbeide for å sikre Bærum sykehus gode områdefunksjoner.
  • vurdere å øke antall rehabiliteringsplasser i Altea i Spania.

  Rusomsorg og psykisk helse

  Tidlig innsats

  Innbyggere med nedsatt psykisk helse og/eller rusproblemer skal bli møtt med den samme kvaliteten i tilbudet som innbyggere med soma- tiske lidelser. Vi vil sikre at psykisk syke og innbyggere med rusproblem- er skal få et fullgodt helsetilbud og god støtte for å leve fullverdige liv.

  Asker Høyre vil:

  • gi et godt og helhetlig tilbud til psykisk syke gjennom et forpliktende samarbeid mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten.
  • styrke psykososiale team og psykologtjenesten.
  • opprette lavterskel døgnplasser.
  • tilby lett tilgjengelige og samordnede lavterskeltilbud for aktivitet, arbeidstrening og arbeid.
  • skaffe boliger til grupper med særskilte behov.
  • ferdigstille botreningsboligene i Skustadgata.
  • ha en god rusomsorg med rehabilitering, bolig og helsetjenester.
  • styrke samarbeidet med Kirkens Feltarbeid om Varmestua og Natthjemmet og aktivitetstilbud.
  • være pådriver for å etablere Fontenehus i Asker.
  • arbeide for å opprettholde Blakstad som psykiatrisk institusjon.

  Omsorg for personer med ulike funksjonsnedsettelser

  Utfoldelse og deltakelse

  Psykisk utviklingshemming skal ikke være noe hinder for utfoldelse og deltakelse. Innbyggere med ulike psykisk utviklingshemminger skal bli møtt av en kommune som legger til rette for gode avlastningstilbud, deltakelse i samfunnet og et botilbud tilpasset den enkeltes behov.

  Asker Høyre vil:

  • arbeide for Universell Utforming på alle arenaer.
  • videreføre og styrke ergoterapitjenesten.
  • at psykisk utviklingshemmede skal sikres et godt botilbud i egen bolig.
  • legge til rette for private til å bygge boliger som kommunen drifter.
  • styrke arbeids-, aktivitets- og fritidstilbudet.
  • opprettholde EST (skolefritidsordning på videregående skolenivå)
  • opprettholde SFO/aktivitetstilbud i ferierha god koordinering av tilbudene og smidig transporttjeneste mellom de ulike arenaene.
  • styrke det døgnbaserte avlastningstilbudet.
  • sikre støttekontakter.
  • utvikle og legge til rette for en helhetlig pårørendepolitikk.
  • videreføre og utvikle tilbudet om Brukerstyrt Personlig Assistansev.

  Forebyggende folkehelsearbeid

  Sunnhet og livskvalitet

  God folkehelse er et sentralt mål og det er viktig at kommunen legger til rette for at innbyggerne tar gode valg som fremmer livskvaliteten. Folkehelsen påvirkes av tilrettelegging, tilgang og deltakelse i helse- fremmende aktiviteter. Asker Høyre vil støtte prosjekter med fokus på forebygging av fysisk og psykisk lidelse.

  Asker Høyre vil:

  • at Asker skal være folkehelsekommune nummer én.
  • bidra aktivt i nettverket “Sunne Kommuner”.
  • utvikle en målrettet folkehelseplan for kommunen.
  • arbeide for etablering og utvikling av et “Vitensenter for Folkehelse” på Sem i samarbeid med NaKuHel.
  • sikre et bredt samarbeid for bedre folkehelse.
  • sikre at frivilligheten får en tydelig rolle i den nye folkehelseplanen.
  • opparbeide uformelle møteplasser for aktivitet i nærmiljøet.

 • Frivillighet, idrett, kultur, kirke og fritid

  Asker Høyre vil skape et trygt og livskraftig lokalsamfunn. Asker kommune skal være frivillighetens gode medspiller. Kommunen skal stimulere til økt frivillig aktivitet gjennom et godt samarbeid med kultur-, idretts- og friluftslivsorganisasjonene, vellene, Kirken og andre livssyns- og trossamfunn, samt øvrige frivillige aktører. Frivillig innsats bidrar til å styrke tilhørighet, lokalt engasjement og fellesskap.

  Frivilligheten - Aktivitet og fellesskap

  Frivilligheten er et uttrykk for et aktivt samfunn som skaper fellesskap og tilhørighet. Asker Høyre vil at kommunen skal være en god økonomisk støttespiller, samarbeidspartner og tilrettelegger for frivillig aktivitet og initiativ. Det skal være lett å være frivillig i Asker.

  Asker Høyre vil:

  • at kommunen videreutvikler samarbeidsavtaler med de store paraplyorganisasjonene som eksempel Asker Idrettsråd, Asker Kulturråd og Asker Kirkelige Fellesråd.
  • videreføre den økonomiske støtten til de frivillige organisasjonene.
  • innføre en tilskuddsordning for festivaler og større arrangementer.
  • sikre ungdomstiltak i nærmiljøene.
  • støtte frivillighets- og nærmiljøsentralene på Hasselbakken, NaKuHel og Heggedal, samt etablere nye på Holmen og Borgen.
  • støtte frivillighetsarbeid og stimulere til deltakelse som fremmer folkehelsen.
  • sikre at skolebygg og andre passende lokaler stilles til disposisjon for frivilligheten.

  Kultur

  Allsidighet og kreativitet

  Kulturlivet er et uttrykk for et samfunns overskudd og kreativitet. Gjennom kulturaktivitet utvikles evnen til å tenke kreativt og originalt og gi en kompetanse som har overføringsverdi til alle deler av et sam- funnsliv. Asker Høyre vil ha en kommune som er en god støttespiller og tilrettelegger for kulturlivet og en pådriver for å fremme et rikt og allsidig kulturliv i Asker. 

  Asker Høyre vil:

  • innføre rabattordning for arrangementer i Kulturhuset.
  • opprettholde et bredt tilbud i Kulturskolen.
  • videreføre Kultur- og Idretts SFO ved alle barneskolene.
  • videreutvikle Asker kulturhus som kommunens viktigste kulturarena.
  • kommunen skal være en god vertskommune for regionale aktiviteter.
  • fortsatt styrke biblioteket gjennom utvidet åpningstid.
  • sikre kulturtilbud for beboere ved institusjoner ved blant annet “Den kulturelle spaserstokken”.
  • videreføre “Den kulturelle skolesekken”
  • bidra til etablering av museumshavn og videreutvikling av aktiviteter ved Oslo ordmuseet Vollen.
  • ta vare på Asker Museum som en sentral kulturinstitusjon.
  • at kommunen skal bidra til å synliggjøre Askers kulturpersonligheter.
  • støtte Trafo Kunsthall som sentralt senter for kunstformidling.
  • rehabilitere Vevstua på Sem i samarbeid med frivilligheten i NaKuHel.
  • legge til rette for egnede øvelseslokaler, lager og fremføringsarenaer for korps og scenekunst.
  • fortsatt støtte større kulturarrangementer som Kulturfestivalen, Hvalstrandfestivalen og Kammermusikkfestivalen.

  Kirke og livsyn

  Tilhørighet og tro

  Kirken og andre tros- og livssynssamfunn er viktige aktører i samfunnet. De skaper også tilhørighet og gir gode aktivitetstilbud. Asker Høyre vil at kommunen skal være en sterk støttespiller for Kirkens forebyggende arbeid og feltarbeid og en god samarbeidspartner for Askers øvrige tros- og livssynssamfunn.

  Asker Høyre vil:

  • sikre arealer til fremtidig kirkegårdskapasitet.
  • etablere urnelund/urnevegg.
  • opprettholde støtten til menighetenes forebyggende barne- og ungdomsarbeid.
  • videreføre støtten til Kirkens feltarbeid.
  • at Asker kommune bidrar til at kirkene tilrettelegges som gode konsert- og kulturarenaer.

  Natur og idrett

  Tilgjengelighet og trivsel

  Asker er en idrettskommune og en kommune som har otte frilufts- områder. Dette skal vi ta vare på. Asker Høyre vil at kommunen skal være en o ensiv tilrettelegger for idretts- og friluftsliv og en sterk støttespiller for frivilligheten. ASKER HØYRE VIL: - gjennomføre samarbeidet med Asker Turlag og Den norske turist- forening om å etablere turstier og rundløyper i alle nærmiljøer - stimulere til og legge til rette for økt bruk av alle friluftsområdene - redusere gjengroingen av kulturlandskapet i samarbeid med frivilligheten - sørge for at turområder og utkikkspunkter blir holdt i god stand - videreutvikle Semsvann som frilufts-, natur- og opplevelsesområde - sikre at idrettsanlegg er tilgjengelig også for grupper med behov for spesiell tilrettelegging - styrke og videreutvikle samarbeidet med Asker Idrettsråd - legge til rette for egenorganisert idrett, som skatepark og ere tufteparker - styrke svømmeopplæring for alle skoleelever - arbeide for at Føyka-idrettene får gode erstatningsområder på Drengsrud - bygge nytt og miljøvennlig svømmeanlegg på Holmen - bedre tilbudet for innendørs trening ved å bygge ny idrettshall på Borgen og nye erbrukshaller ved Landøya og Heggedal Skole - legge til rette for at Norges Cykleforbund får etablere velo- drom og kompetansesenter for sykkel i Langenga - videreutvikle Risenga idrettspark gjennom en helhetlig plan - bygge ny ishall på Risenga - videreutvikle landets første sykkelpark i Heggedal - støtte etablering av egne rulleskiløyper - arbeide for nytt skianlegg på Solli - oppgradere Leikvollhallen med tribuner

 • Miljø og samferdsel - Klimavennlig og kollektivt
  Asker skal være en miljø- og klimavennlig kommune som legger til rette for økt bruk av fornybar energi og fremmer bruk av miljøvennlig transport. Asker Høyre ønsker å legge bedre til rette for både tog, buss, bil, sykkel og gange. Ny E18 er et nødvendig kollektiv- og miljøtiltak på landets mest tra kkerte vei. 

  Miljøvennlig kommune - rent forbilde

  Asker Høyre vil utvikle Asker til en foregangskommune for gode klima- og miljøtiltak. Kommunen er viktig som forbilde og aktør for å skape et miljøvennlig samfunn. For å være med på å løse den globale klimakrisen skal Asker redusere klimautslippet med 50% innen 2030 og være karbonnøytralt innen 2050. 

  Asker Høyre vil:

  • fortsette med å konsentrere vekst av bolig og næring rundt kollektivknutepunktene, slik at ere kan reise kollektivt, sykle eller gå.
  • ivareta og etablere sammenhengende og robuste blågrønne strukturer og i alle deler av kommunen.
  • sikre biologisk mangfold.
  • sikre tilgang til rekreasjonsområder i nærmiljøene.
  • forebygge og minimere negative konsekvenser av klimaendringer.
  • ha høy satsning på ENØK-prosjekter i kommunale bygg og anlegg.
  • kommunen skal fase ut fossile energikilder i alle kommunale bygg og anlegg innen 2018.

  Samferdsel

  Ny E18

  Økt satsning på kollektivtrafikk er helt nødvendig for å møte befolkningsveksten, for å spare miljøet og avlaste veiene for biltrafikk. Raskere utbygging av vei og kollektivtrafikk er viktig for at folk og varer skal komme raskt og sikkert frem. Ny E 18 gjennom Asker og Bærum er det viktigste enkelttiltaket for å ruste Asker for fremtiden. Ny E 18 er et helt nødvendig kollektiv-og miljøtiltak på landets mest tra kkerte vei. Gang, sykkel, tog, buss, båt og bil skal supplere hverandre og bidra til et helhetlig transportsystem i Asker. 

  Asker Høyre vil:

  • være pådriver for utbygging av miljøprosjektet ny E18, for å få egne veier både for buss og sykkel, bedre fremkommelighet for næringstrafikk og privatbiler, åpne for tettstedsutvikling i Asker og ved Holmen og som reduserer barrierer for støy og lokal forurensning.
  • være pådriver for en helhetlig trafikkanalyse for å vurdere oppgradering av Slemmestadveien og Røykenveien, sett i sammenheng med RV 23, med kryssing av Oslo orden og tilkobling til E6 og E18.
  • arbeide for styrket kollektivtilbud for tog, buss og båt.
  • bedre fremkommelighet for buss ved bygging av nye kollektivfelt langs Røykenveien, Slemmestadveien og Drammensveien.
  • påvirke fylkeskommunen til å videreutvikle Oslo orden som transportåre og sikre forbindelsen Oslo-Vollen som pendlerrute.
  • ha bedre tverrforbindelser med busser og styrke tilbudet med matebusser til kollektivknutepunktene.
  • styrke Askers posisjon som sykkelby ved å motivere til økt bruk og bedre sikkerheten.
  • bygge ut flere gang -og sykkelveier, samt etablere separate sykkelfelt for transportsyklister.
  • arbeide for en gang- og sykkelvei langs Spikkestadbanen fra Heggedal til Asker sentrum.
  • tilrettelegge for utleie/låneordninger av sykler, driftet av private, på pendlerknutepunkt og utfartssteder.
  • tilrettelegge for flere parkeringsplasser for bil og sykkel ved jernbanestasjoner og bussholdeplasser, samt ved viktige utfartssteder i i kommunen.
  • etablere flere ladepunkter for el-biler.
  • bedre trafikksikkerheten, spesielt langs skoleveiene.
  • bedre adkomst og parkering på Solli.
  • overta flere velveier i samarbeid med Asker Velforbund.
 • Tettstedsutvikling og vekst

  Asker er en del av Osloregionens felles bolig- og arbeids-marked som er inne i en periode med kraftig befolknings- og næringsvekst. Asker tar sin del av veksten på 1,5% per år og legger til rette for en miljøvennlig, sosial og bærekraftig utvikling der hensynet til Askers naturgitte ressurser og historiske identitet ivaretas. Veksten konsentreres rundt kollektivknutepunktene og det legges til rette for en variert boligbygging med en hovedandel av leiligheter.

  Marka, orden, landbruket, vassdragene, friområdene, turveiene og de grønne arealene i boligområdene utgjør kommunens blågrønne særpreg og er en viktig del av kommunens kvalitet og kulturhistorie. Det er unikt at 50 prosent av kystlinjen er tilgjengelig for allmenheten. Asker er en forholdsvis spredtbygd kommune med stor andel ene- boliger og hvor en vesentlig del av transporten skjer med privatbil. Asker Høyre ser det som en viktig oppgave å bevare Askers særpreg samtidig som vi legger til rette for videre utvikling. Asker skal være et godt sted å bo i alle livssituasjoner. Tettstedene utvikles med sine særpreg, urbane kvaliteter og møteplasser. Vi skal legge til rette for at ere reiser kollektivt, sykler eller går slik at vi begrenser bilbasert transportbehov.

  Asker Høyre vil: 

  • videreutvikle Asker sentrum som kommunesenter med høy utnyttelse og urbane kvaliteter. Prioritere utbygging på Føyka/Elvely, Landås og senere på frigjort areal fra ny E18 i tunell forbi Asker Sentrum.
  • fortsette utbygging av boliger og næring i Heggedal og utvikle et innbyggertorg med kommunal service og tilbud til alle aldersgrupper.
  • arbeide videre med planer for boliger og næring på lokalsentrene på Holmen og Billingstad.
  • utarbeide kommunedelplan for Dikemark.
  • at konsentrasjonen rundt kollektivknutepunktene suppleres med begrenset utbygging i mindre sentrale strøk for å få en mer variert boligstruktur.
  • finne gode alternativer for bruk av Øvre Sem som sikrer området for friluftsaktiviteter, NaKuHels virksomhet og en bærekraftig bruk av bygningsmassen.
  • ivareta og etablere sammenhengende og robuste blågrønne strukturer i alle deler av kommunen.
  • at kommunen ivaretar langsiktighet ved regulering for og prosjektering av offentlige formålsbygg og idrettsanlegg.
  • at alle boligområder, skoler og barnehager skal ha tilgang til rekreasjonsarealer i gangavstand.
  • arbeide for å styrke det lokale selvstyret og begrense Statens muligheter for overprøving av lokale vedtak.
  • arbeide for at myndighetenes mulighet for innsigelser mot lokale planer baseres på lov og forskrift og ikke på skjønn.
  • arbeide for en forenkling av plan- og bygningslovens regelverk.
  • verne om privat eiendomsrett, balansert mot allmenhetens interesser.
  • at kommunen skal ha en effektiv forvaltning som spiller på lag med innbyggerne og gir forutsigbarhet for utbyggere.
  • at Askers innbyggere får gode muligheter til å uttale seg om planer for utbygging av kommunen på et tidlig tidspunkt.
  • at kommunen fortsatt skal sikre allmennheten tilgang til strandsonen.

  Eiendom og bolig

  Sosial og smart utbygging

  Asker har mange attraktive bomiljøer. Totalt er 80% av boenhetene eneboliger eller rekkehus. Det innebærer mange eldre i en og to personhusholdninger. Kommuneplanen legger opp til 9000 boliger, det dobbelte av behovet de første 12 år. Det gir eksibilitet, mangfold og langsiktig forutsigbarhet for grunneiere. Årlig boligproduksjon er planlagt til 350 boliger.

  Hele 93% av de nye boligene vil skje i gangavstand til dagens etablerte kollektivtilbud, hvorav 60% til jernbane. Asker Høyre ønsker å ha en variert boligmasse og en boligpolitikk som gir alle tilgang til boligmarkedet. Hovedtyngden av nye boenheter vil være leiligheter. Seniormarkedet vil dominere, men Asker Høyre vil også sikre boliger for lavinntektsgrupper, førstegangsetablerere og småhusholdninger.

  Asker Høyre vil:

  • ikke innføre eiendomsskatt på boliger og fritidshus.
  • sikre planberedskap ved godkjente reguleringsplaner som muliggjør 350 nye boliger i året.
  • at kommunen skal være en offensiv planmyndighet som sikrer en helhetlig samfunnsutvikling i boligutbyggingen.
  • regulere for varierte boligtyper, med hovedvekt på leiligheter og rekkehus nær kollektivtilbud.
  • bruke plan og bygningslovens virkemidler for å styre boligantall, boligstørrelse og boligstandard.
  • sikre et variert boligtilbud, med rimelige boliger, spesielt med sikte på personer i lavinntektsgrupper og i etableringsfasen.
  • utnytte Asker kommunes betydelige tomtereserver i boligpolitikken.
  • videreføre satsingen på Boligsosial handlingsplan og aktivt bruke Husbankens økonomiske ordninger i det boligsosiale arbeidet.
  • sikre et variert og mangfoldig bomiljø ved å unngå konsentrasjon av kommunale og kommunalt disponible boliger.
 • Nærings- og arbeidsliv

  Nyskapende og konkurransedyktig

  Vår velferd er avhengig av et lønnsomt næringsliv. Næringsutvikling fremmes av gode samferdselsløsninger, en serviceinnstilt kommune- administrasjon og gode kommunale tjenester. Kortreiste arbeidsplasser bedrer produktiviteten og miljøet. Næringslivet skal møte en moderne og e ektiv kommune, som gjør det enkelt å drive virksomhet enten bedriften er nystartet eller etablert.

  Asker Høyre vil:

  • ikke innføre eiendomsskatt på næringsbygg og anlegg.
  • legge til rette for nye næringsarealer i tilknytning til Asker sentrum og Holmen.
  • sikre god fremkommelighet for næringstrafikk gjennom rask gjennomføring av en ny E 18.
  • øke andelen kunnskapsbedrifter, og samtidig sørge for flere kortreiste ansatte.
  • at Asker kommune skal ha en rask og forutsigbar saksbehandling.
  • legge til rette for at landbruket og gartnerier kan videreføres som et viktig og synlig innslag i en levende grønn bygd.
  • arbeide for et variert boligtilbud for å lette tilgangen på arbeidskraft.
  • styrke samarbeidet mellom skolen og lokalt næringsliv.
  • samarbeide med næringslivet om etablering av flere lærlingeplasser.
  • samarbeide med næringslivet og frivilligheten om språktrening og hospitering.
  • videreføre samarbeidet med Asker Næringsråd og andre lokale næringsorganisasjoner.
  • øke samarbeidet om næringsutviklingen med aktører i hele regionen.
  • legge til rette for at internasjonalt næringsliv kan etablere seg i Asker, blant annet gjennom utvikling av Asker Internasjonal Skole.
  • videreutvikle samarbeidet med Kunnskapssentret og Askershus for å skape gode møteplasser.
 • En effektiv og brukervennlig kommune

  Asker kommune skal være åpen og tilgjengelig. Kommunens drift skal være så kostnadse ektiv som mulig slik at skattepengene gir best mulig tjenester. Gjennom e ektivisering og digitalisering skal Asker kommune tilby et brukervennlig tjenestetilbud.

  Asker Høyre vil:
  • arbeide for at kommunal saksbehandling skal være preget av en «Ja-holdning» og være rask, forutsigbar og effektiv.
  • at digitale løsninger på nett og mobil skal gjøre det enkelt for innbyggerne å finne frem i tjenestetilbudet.
  • at kommunen samarbeider med næringsliv, ideelle og frivillige organisasjoner om å levere gode tjenester.
  • ha en offensiv innovasjonsstrategi som bygger en kultur for smarte løsninger.
  • at de kommunale anbudsprosessene forenkles og brukes aktivt i innovasjonsarbeidet.
  • invitere til ulike former for offentlig-privat samarbeid.
  • at Asker kommune skal være en attraktiv arbeidsplass med ansatte som leverer tjenester av høy kvalitet. Arbeidsgiverpolitikken skal utarbeides i nært samarbeid med de tillitsvalgte.
  • økt satsning på lærlinger.
  • styrke norskopplæring for ansatte som har behov for det.
  • at Asker kommune skal arbeide aktivt for å redusere sykefraværet.
  • at Asker kommune skal være åpen for alternative arbeidstids- og turnusordninger for å gi bedre tjenester og redusere ufrivillig deltid.
  • fjerne administrative tidstyver gjennom færre skjemaer og enklere rapporteringsrutiner.
  • legge til rette for at seniorer i større grad kan bli stående i arbeidslivet.
  • bekjempe arbeidslivskriminalitet.
  • styrke tilbudet til de som delvis eller helt har falt ut av arbeidslivet blant annet ved å styrke arbeidsmarkedsbedriftene i kommunen.
  • utnytte de muligheter deltakelse i statlige og ulike EU-programmer kan gi kommunen og næringslivet.
Last ned vårt program her