Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Frivilligheten

Frivilligheten er hjørnesteinen i ethvert lokalsamfunn. I Aurskog-Høland er dugnadsånden veldig sterk, og Høyre ønsker å bidra til at kommunen skal anerkjenne verdien av den frivillige innsatsen som legges ned ved å sørge for bedre rammevilkår for frivilligheten.

Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland har etter barnehageloven full barnehagedekning. Det hadde vi ikke klart uten de private barnehagene. Likevel har de private barnehagene opplevd usikkerhet knyttet til den økonomiske situasjonen, da vilkår for driftsstøtte stadig er i endring.

Arealplanlegging og samferdsel

Aurskog-Høland Høyre vil ha en mer langsiktig arealplanlegging i kommunen for å unngå konflikt mellom næringsbygg og boligområder.

Helse, omsorg og folkehelse

Folkehelsearbeidet i kommunen skal være gjennomgripende for alle sektorer, enten det er samferdselssektoren som har ansvaret for den universelle utformingen, kulturlivets og frivillighetens mange bidrag, eller skolehelsetjenesten.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med. Eller  Eller last ned vårt program her.

 • Frivilligheten

  Frivilligheten er hjørnesteinen i ethvert lokalsamfunn. I Aurskog-Høland er dugnadsånden veldig sterk, og Høyre ønsker å bidra til at kommunen skal anerkjenne verdien av den frivillige innsatsen som legges ned ved å sørge for bedre rammevilkår for frivilligheten.

  Aurskog-Høland kommune eier ingen idrettsanlegg selv, det er idrettslagene selv som har stått for bygging og drift av alle anlegg, noe kommunen har nytt godt av. Det frivillige lags- og foreningslivet er en sterk bidragsyter til god folkehelse gjennom å aktivisere folk i alle aldre. Gjennom bl.a. avgiftreduksjoner og gode leieavtaler kan kommunen aktivt bidra til å gi frivilligheten bedre rammevilkår.

  Uten frivilligheten stopper Aurskog-Høland!

  Aurskog-Høland Høyre vil:

  • fjerne kommunale avgifter for forsamlingshus, idrettsanlegg og kulturinstitusjoner.
  • at kommunen skal betale ordentlig for seg ved kjøp av tjenester fra idrettslagene.
  • indeksregulere tilskudd til drift og utvikling av idrettsanlegg.
  • støtte opp om bibliotekets rolle som formidler av kunnskap, kulturopplevelser og som møteplass.
  • søke å påvirke til bedre tilskuddsordninger til enkeltpersoner som eier verneverdige bygninger.
 • Oppvekst og utdanning

  Aurskog-Høland har etter barnehageloven full barnehagedekning. Det hadde vi ikke klart uten de private barnehagene. Likevel har de private barnehagene opplevd usikkerhet knyttet til den økonomiske situasjonen, da vilkår for driftsstøtte stadig er i endring.

  Høyre ønsker at de kommunale og de private barnehagene skal likestilles både økonomisk og faglig. Våre barn fortjener gode pedagogiske barnehager, uansett om det er privat eller offentlig.

  Læreren er skolens viktigste ressurs. For å videreutvikle skolen i Aurskog-Høland må vi fortsatt tiltrekke oss de beste lærerne og rektorene.

  Aurskog-Høland Høyres visjon er at Aurskog-Høland skal ha landets beste skoletilbud. God skolegang bidrar til å gi elever ferdigheter til å mestre og skape den fremtiden de selv ønsker. Elever skal oppleve et godt læringsmiljø i Aurskog-Høland og det skal være nulltoleranse for mobbing, vold og rasisme i skolen. Den enkelte skole har et hovedansvar for å bekjempe mobbing og trakassering. Tiltak må utvikles i nært samarbeid mellom skoleledelsen, foresatte og elever.

  Aurskog-Høland Høyre vil:

  • ha løpende barnehageopptak.
  • tilrettelegge for kompetanseoverføring fra barnehagen til skolen i forbindelse med skolestart.
  • at lærerne får mer tid til undervisning ved å styrke tilleggsressurser.
  • at skoleeier skal ha konstant søkelys på nulltoleranse for mobbing, vold og rasisme.
  • at skolene våre skal oppnå bedre resultater enn sammenlignbare kommuner både faglig og på trivsel.
  • øke lokalt mål om antall lærlinger over nasjonalt mål.
 • Arealplanlegging og samferdsel

  Akershus står midt i en kraftig utvikling av innbyggertallet. En slik vekst vil ha store konsekvenser for bruken av arealer og belastningen på veier og kollektivtrafikk. Plansamarbeidet mellom fylket, kommunene og staten er derfor viktig for at Aurskog-Høland fortsatt skal være et godt sted å bo. Vi må sammen sørge for at utbyggingsmønstrene blir konsentrerte nok til at det er mulig å bevare friområder, og drifte gode kollektivtilbud til innbyggerne samtidig som vi også kan tilby romslige eneboligtomter over hele kommunen.

  Aurskog-Høland Høyre vil:

  • ha en mer langsiktig arealplanlegging i kommunen for å unngå konflikt mellom næringsbygg og boligområder.
  • at alle tettsteder skal få utvikle bolig- og næringsarealer i tråd med markedsetterspørselen.
  • verne dyrket eller dyrkbar mark med mindre det ligger store samfunnsmessige argumenter til grunn.
  • være en pådriver for en økonomisk gjennomførbar Glommakrysning.
  • bedre vedlikeholdet av kommunale veier og prioritere asfaltering av veier på boligfelt.
 • Administrasjon av kommunen og kommuneøkonomi

  Bærebjelken i det kommunale tjenestetilbudet er de ca 1500 ansatte. Politikerne bør i større grad legge rammer og fastsette mål. En god kommune er en kommune som raskt og effektivt behandler innbyggernes henvendelser, og som imøtekommer innbyggernes behov så langt det er mulig. De ansatte skal få større ansvar og mulighet til kreative løsninger og utøve skjønn innenfor disse rammene. Aurskog-Høland Høyre tror at ved å overlate detaljstyring til kommunens ansatte, vil kommunen fremstå som en mer attraktiv arbeidsplass, og servicetilbudet til kommunens innbyggere vil bli bedre. Kommunen skal være en medspiller, være åpen og sikre innbyggerne innsyn i demokratiske prosesser.

  Lokalpolitikerne og administrasjonen skal spille hverandre gode. Dette betyr at politikerne skal komme med klare og utvetydige bestillinger og vedtak til administrasjonen. Administrasjonen skal deretter levere på bakgrunn av bestillingen til forventet tid. I politiske saker til behandling skal administrasjonen levere gode og informative saksfremlegg slik at politikerne kan fatte beslutninger basert på riktig informasjon.

  Høyre har som grunnstandpunkt at folks boliger ikke skal være gjenstand for beskatning. På grunn av den økonomiske situasjonen kommunen befinner seg i, er det imidlertid lite realistisk med en umiddelbar fjerning av eiendomsskatten. I takt med bedre økonomisk styring er målet på kort sikt å få til en gradvis reduksjon. På lang sikt er målet å fjerne den.

  Aurskog-Høland Høyre vil:

  • fjerne eiendomsskatten som resultat av bedre økonomisk styring.
  • at de kommunale avgiftene er så lave som mulig og gradert etter antall beboere i husstanden.
  • utvikle kommunen som arbeidsgiver, slik at kommunen også i fremtiden er i stand til å tiltrekke seg dyktige nøkkelpersoner.
  • at styremedlemmer som utpekes av kommunen i størst mulig grad skal rekrutteres på bakgrunn av relevant kunnskap fremfor politisk tilhørighet.
 • Helse, omsorg og folkehelse

  Folkehelsearbeidet i kommunen skal være gjennomgripende for alle sektorer, enten det er samferdselssektoren som har ansvaret for den universelle utformingen, kulturlivets og frivillighetens mange bidrag, eller skolehelsetjenesten.

  En forutsetning for høy livskvalitet er å oppleve hverdagen i et trygt lokalsamfunn der en får hjelp når det er behov. Aurskog-Høland Høyre vil føre en politikk som bidrar til en enklere hverdag for eldre og uføre og skape trygge og trivelige lokalsamfunn der folk bor. Eldre og uføre står stadig overfor nye og større utfordringer, særlig med hensyn til ny teknologi, større behov for omstillingsevne og økte avstander mellom hjem og tjenestetilbud. Aurskog-Høland Høyre vil øke tilgjengeligheten for personer med økt behov for sosial omsorg, samtidig som vi vil føre en politikk som bidrar til at så mange som mulig kan klare seg selv i eget hjem så lenge som mulig. Andelen eldre øker, og dette stiller krav til tilrettelegging av tjenester, og til utformingen av det offentlige rom. Det er et viktig mål for Aurskog-Høland Høyre at alle, uansett alder og helse, kan benytte seg av de tilbud samfunnet tilbyr.

  Aurskog-Høland Høyre vil:

  • styrke det forebyggende helsearbeidet, særlig mot barn og unge.
  • styrke jordmortjenesten.
  • etablere kvalitetskriterier for fastlegetjenesten og øke antall stillingshjemler for fastleger.
  • legge til rette for private aktører innen helse og omsorg for å øke mangfoldet.
  • sikre åpenhet om kriterier som kvalifiserer for pleietilbud.
  • ha flere plasser for demenspasienter.
  • styrke kvaliteten og kompetansen i omsorgstilbudet for eldre og pleietrengende.
 • Næringspolitikk

  Aurskog-Høland Høyre vil:

  • at kommunen skal spille en aktiv rolle overfor næringslivet i Aurskog-Høland.
  • bedre markedsføringen av kommunens fortrinn ovenfor næringslivet og investorer.
  • regulere nok næringsarealer med ferdig infrastruktur i alle deler av kommunen
 • Miljø

  Aurskog-Høland Høyre vil:

  • at kommunen i størst mulig grad skal velge lavutslippsbiler ved nyanskaffelser av tjenestebiler.
  • at kommunen skal ha større innflytelse på rovdyrpolitikken.
  • si nei til utvidelse av deponiet i Himdalen
Last ned vårt program her