Søk

Asker og Bærum: Norges powerhouse

 

Fremtiden ligger i vår hender. Denne klisjeen har vi alle hørt utallige mange ganger før, men uttrykket har fått en spesiell betydning nå som oljeprisen er lav og lokale arbeidsplasser er truet. Asker og Bærum må utforme en visjon, ikke bare for hvordan det skal være å bo og vokse opp i kommunene, men også for hvordan det skal være å jobbe og å drive næring her. Vi mener vi har den visjonen. Av Sebastian Otterhals, kandidat for Høyre i Bærum, og Didrik Dewan, kandidat for Høyre i Asker

Da vi satte våre hoder sammen for å tenke ut denne visjonene så vi først etter hvilke styrker våre kommuner har. Den fant vi i menneskene som bor her. Befolkningen i Asker og Bærum er ressurssterke og kunnskapsrike mennesker. Det mener vi har lagt grunnlaget for at regionen kan bli Norges ledende teknologikommuner. Asker og Bærum må ha en visjon om å bli et «Powerhouse» for innovasjon og nyskapning. Bare da kan vi forlate fortidens oljebaserte økonomi, og tre inn i fremtidens grønne og kunnskapsbaserte samfunn.

Som ungdomspolitikere og kandidater til høstens kommunevalg er vi opptatt av at de unge som reiser ut for å studere har arbeidsplasser å komme tilbake til. Da vi så ut i verden etter eksempler på gode løsninger ble vi inspirert av utviklingen man har sett i den såkalte «Silicon Valley» i USA. Her har en rekke teknologi- og kunnskapsbaserte bedrifter etablert seg, og det fortsetter å være en fødestue for nyskapende og innoverende selskaper. Vi mener det samme er mulig å gjøre i Asker og Bærum. Dette vil løfte kommunene våre til nye høyder, og dermed sikre fremtidens velferd i flere generasjoner.

En forutsetning for å få til et slikt prosjekt er å etablere et godt samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og bedriftene i området. Slik kan vi sørge for at kunnskapen som finnes blir utnyttet og skaper lokale arbeidsplasser. Kunnskapssenteret i Sandvika er et godt eksempel på at regionen er attraktiv for universiteter og høyskoler. Slike prosjekter trengs, og derfor ønsker vi å tilrettelegge for etableringen av flere slike institusjoner i Asker og Bærum. Hvis kunnskapen utvikles i regionen finnes det ingen grenser for hvor langt man kan nå. Videre er det også viktig å involvere de videregående skolene. Disse, sammen med institusjoner for høyere utdanning, som UiO, HiOA, og NMBU, må trekkes inn i samarbeidet med lokale bedrifter slik at vi kan skape et kunnskapsmiljø.

 Må tenke miljø

Hvis denne visjonen skal realiseres må vi overkomme enkelte utfordringer. Dersom flere skal jobbe, studere og bo i regionen vil dette sette enda større press på infrastrukturen. For at prosjektet skal være mulig må dagens infrastruktur oppgraderes. Vi må ha bedre veier og flere sykkelveier. Fremtidens økonomi er grønn, og da må sørge for at samferdsel i vår region er det samme. For å nå våre mål for utslippsreduksjon må vi ha flere togavganger og bedre kollektivtilbud. Utviklingen må skje i nærheten av knutepunktene og tettstedene.  Samtidig må vi satse på å bygge flere boliger for unge i kommunene. Hvis unge og andre i oppstartfasen skal kunne etablere seg her så må boligprisene ligge innenfor rimelighetens grenser.

De unges fremtid

Asker og Bærum har potensialet til å bli Norges ledende kommuner for innovasjon og nyskapning. Vi har kunnskapen og vi har midlene. Nå har vi også visjonen. Som ungdomspolitikere tar vi opp kampen for å nå disse målene hver eneste dag. Fremtidens grønne og kunnskapsbaserte økonomi vil skape flere lokale arbeidsplasser i alle sektorer og gagner hele samfunnet. Dette er en viktig sak. Det er tross alt de unges fremtid det er snakk om.