Søk

Forsvarsevnen skal gjenreises

Regjeringen har nylig lagt fram en nye Langtidsplanen (LTP) for Forsvaret. Planen varsler en kraftig styrking av Forsvaret. Regjeringen forslår å øke bevilgningene til Forsvaret med 165 milliarder over de neste 20 årene. Forsvarets operative evne skal styrkes.


Forsvaret har i årevis vært underfinansiert. Slik kan det ikke fortsette. Tidligere langtidsplaner er bygd på stor sikkerhetspolitisk optimisme og liten økonomisk realisme. I en omskiftelig sikkerhetspolitisk situasjon er Forsvaret vårt lands forsikring. Dagens sikkerhetspolitiske situasjon gjør det tvingende nødvendig å styrke Forsvaret. Soldatene våre må trene mer, fregattene må seile mer og flyene må fly mer. Skal soldater sendes i krig skal de ha det beste utstyret. 9. april 1940 ble et nasjonalt traume fordi det militære materiellet var utdatert. Regjeringen vil anskaffe nye ubåter, nye kystvaktfartøy, nye kampfly, og bedre beskyttelsen av militærbasene. Hæren skal øve mer, og reservedeler og forsyningsbeholdningene skal økes.

Regjeringen vil styrke terrorberedskapen i hovedstadsområdet. Bell 412-helikoptrene er foreslått flyttet til Rygge for å kunne bistå politiet på Østlandet, beredskapstroppen og spesialstyrkene i kontra-terroraksjoner. Beredskapstroppen er underlagt Oslo politidistrikt som også omfatter Asker og Bærum. Dette vil gi styrket antiterrorkapasitet i vårt område.

Dagens forsvar lar seg ikke videreføre med dagens forsvarsbudsjett. Å løse problemene som har bygd seg opp over tid vil kreve tøffe tak. Forsvaret må både omstilles og tilføres mer penger. Langtidsplanen tar høyde for faktiske driftsutgifter og reell kostnadsutvikling. Det krever politisk vilje til å prioritere å betale for det Forsvaret som landet trenger.

Regjeringen har lagt til grunn at landet skal ha et landsdekkende forsvar. Forsvarspolitikk er ikke distriktspolitikk. Det handler om å sette nasjonale interesser og forsvarsevne foran særinteresser og lokale interesser. Det enkleste hadde vært og latt alt forbli som det er. Det ville vært kortsiktig og forsvarsevnen ville gått tapt.