Søk

Høyre tar ansvar

Bærum Arbeiderpartis Leif Helmich Pedersen fortsetter sine innholdsløse angrep på Høyre i Budstikka 7. oktober. Han hevder partiet ikke har tatt ansvar for god organisering av kommunens aktiviteter, rett bemanning og rutiner for oppfølging og kontroll, og konkluderer med at Høyre ikke har forstått hvilket ansvar det innebærer å forvalte skattebetalernes penger.

Helmich Pedersen viser gjennom sitt innlegg på ny at han ikke forstår skillet mellom politisk og administrativt ansvar. Det er ikke kommunestyrets oppgave å organisere kommunens aktiviteter eller å ansette medarbeidere, det er rådmannens. Å sørge for rutiner for oppfølging av politiske vedtak og kontroll av rådmannens arbeid er en lovpålagt oppgave som overvåkes og følges opp av folkevalgte gjennom kontrollutvalgets og kommunestyrets arbeid. I sakene Helmich Pedersen trekker frem i sitt innlegg var Høyres og Arbeiderpartiets representanter i kontrollutvalg og kommunestyre samstemte i sin kritikk av administrasjonens håndtering og ga samlet tilslutning til revisjonens anbefalinger for videre oppfølging. I forvaltningsrevisjonsrapporten om nytt økonomisystem heter det at «Sakene burde vært bedre kvalitetssikret og antakelig stoppet, før politisk behandling», noe som tydelig illustrerer at ansvaret er administrativt. 

Ap-representantens forsøk på å stemple Høyres omgang med skattebetalernes penger som uansvarlig faller på sin egen urimelighet. Bærum kommune har en sunn økonomi, tilfredsstillende driftsresultat og et moderat gjeldsnivå sammenlignet med andre kommuner. Kommunal Rapport beskrev Bærum på følgende måte i sin seneste gjennomgang: «Bærum er et godt eksempel på ansvarsbevisst ledelse i kommunesektoren. Kommunen har fantastiske inntekter, men det har ikke gått til hodet på politikerne. Utgiftsnivået er på linje med langt fattigere kommuner.»

Helmich Pedersen har imidlertid rett i én ting: Høyre har gjennom den tilliten velgerne har vist oss fått muligheten til å påvirke utviklingen av Bærumssamfunnet over mange år. Den muligheten har vi brukt til å gjennomføre god lokal Høyre-politikk, blant annet ved å legge til rette for et tjenestetilbud av høy kvalitet, sørge for god dialog med våre innbyggere og sikre ansvarlig økonomistyring. Resultatet er at kommunen scorer høyt på de fleste brukertilfredshetsundersøkelser, har landets beste skoleresultater og jevnlig trekkes frem blant landets beste i kåringer som gjelder vekstkraft, attraktivitet og innovasjonsevne. Det tar Høyre i Bærum sin del av ansvaret for.