Søk

Når kunnskapsmangelen blottlegges

Hadde fylkespolitiker Terje Granerud fra Arbeiderpartiet tatt seg bryet med å lese viktige politiske grunnlagsdokumenter for Akershus fylkekommune, ville han unngått og sprette opp som en bjørn, og ned som en skinnfell.

 


Jeg har i et tidligere innlegg skrevet at 22 kommuner i Akershus som enkeltvis planlegger og utnytter arealene er en trussel mot matjorda. Terje Granerud hevder i Budstikka at "det finnes absolutt ingen holdepunkter for påstanden om at kommunegrensene er en trussel mot matjord". "En slik påstand savner enhver begrunnelse". Jasså, et slikt eventyrlig kunnskapsløst utsagn fra Granerud, er hentet fra løse luften.

Plansamarbeidet i Oslo og Akerhus har analysert tre alternative strategier for utbygging i Akershus.  1. Viderføring av dagens kommuneplaner. 2. Konsentrert utvikling av byer. 3. Fortetting i mange knutepunkter. Det konkluderes med  alternativ 1- vudereføring av dagens kommuneplaner vil berøre 3 ganger så mye dekar jordbruksareal enn alternativ 2 og 3. Det står og lese på side 17 i rapporten "Nedbygging av arealverdier". Tydeligere kan det ikke dokumenteres at dagens kommunestruktur er en trussel mot matjorda.

Fylkestingsrepresentant Terje Granerud fra Arbeiderpartiet blottlegger med sitt innlegg mangel på kunnskap om grunnleggende utfordringer i Akershus. Overraskende fra en som har slitt redaktørkrakken i A-pressen i Akerhus, og som attpåtil nå har benket seg ned i fylkestinget for Arbeiderpartiet.

Kommunene har reguleringsmyndigheten og vil naturlig nok bygge ut etter egne kommuneplaner. Problemet er at arealplanlegging og reguleringsmyndighet i 22 kommuner i et lite fylke som Akerhus, fører til klattvis utbygging. Færre kommuner ville ivaretatt samfunnsplanlegingen bedre, både tranport- areal og boligplanleggingen. Det lar seg ikke bortforklare, selv om Granerud på billig vis forsøker å karrikere dette faktum.

Akerhus er Norges kornkammer. Akershus er landets største kornfylke med 600 000 dekar korn. Vi har et særskilt ansvar for å ta vare på matjorda. Befolkningsveksten legger sterkt press på matjorda, spesielt i bynære områder. Urbaniseringen skyter fart. Arealbruken må sees i sammenheng over større områder for å unngå stykkevis og delte utbygging. Færre og større kommuner vil ivareta dette langt bedre enn i dag.


Les også Slå sammen kommuner  berg matjorda