Søk
Anne Lene Hojem

Nytt barnehageår

Mange barn og foreldre har i august hatt sitt aller første møte med Bærums-barnehagen, og alle våre ansatte som er vel tilbake fra sin velfortjente sommerferie, er klare til å ta i mot alle de nye og de «gamle» barna.
Foreldre som er i full gang med innkjøring i Bærums-barnehagen skal være trygge på at både våre ansatte og vi politikere gjør alt vi kan for at barnehagehverdagen skal være trygg, lærende, utfordrende og morsom. 7844 barn går i dag i en av Bærums kommunale eller private barnehager med til sammen rundt 2000 ansatte. Både ledere, pedagoger, assistenter og andre er dyktige, dedikerte, og klare til å fylle hver dag med lek og læring.

At vi i Bærum har full barnehagedekning skulle bare mangle. For å kunne ta imot alle våre nye unge innbyggere, vil vi også i fremtiden ha fullt trykk på barnehageutbyggingen. I Bærum har vi i dag et hovedopptak som suppleres med rullerende opptak. Dette vil vi fortsette med fordi vi mener det er viktig at den kapasiteten vi til enhver tid har benyttes fullt ut. 

Gode barnehager bidrar til å gi barn en god start på livet, og jeg er veldig glad for at regjeringen med de samarbeidende partiene sørger for at flere av de barna som trenger det mest får mulighet til å gå i barnehage. Tidligere har alle barn født innen 1. august hatt rett på barnehageplass. Fra i år har også alle barn født innen 31. oktober rett til plass innen utgangen av den måneden de fyller ett år. For Bærums del betyr det at 194 barn får plass raskere enn de hadde gjort tidligere. I tillegg utvides ordningen med gratis kjernetid på inntil 20 timer i uken, til også å gjelde treåringer i familier med lav inntekt. 

Forskning viser at gode pedagogiske tiltak gir gevinster på lang sikt i form av bedre skoleresultater og økt arbeidsdeltagelse. Dette tar vi på alvor. Tidlig innsats er et begrep i Bærums-skolen. Det skal det også være i Bærums-barnehagen.

For Høyre er det viktig at vi fortsatt tar vare på kvaliteten og mangfoldet og legger til rette for ulike tilbud i barnehagene. Dette kan være for eksempel innen engelsk, idrett og kultur. I Høyre mener vi at barnehagen er det første trinnet i utdanningsløpet, og at barna skal oppleve mestringsevne og skaperglede gjennom lek og læring. Målet er at barna skal tilegne seg ferdigheter i lesing, skriving og regning ut fra de forutsetningene hvert enkelt barn har. Bærum er en av noen få kommuner som er en del av regjeringens realfagsløft. I praksis betyr dette at enkelte av våre barnehager samarbeider med sine nærskoler for å legge til rette for en sammenhengende matematikkopplæring fra barnehagen og ut grunnskolen. 

Målet er at alle barn i Bærum skal være godt forberedt til sin første skoledag. Kommunen satser betydelig på språkutvikling, og det arbeidet skal fortsette. Vårt språksenter veileder våre ansatte i å skape gode språkmiljøer og arbeider systematiske med å heve personalets kompetanse i forbindelse med barnas språkutvikling og språkstimulering. 

Det skal naturligvis være trygt og godt å være barn i en av Bærums barnehager. Derfor vil vi fortsette arbeidet med bekjempelse av utenforskap og mobbing.

Når jeg får tilbakemeldinger fra foreldre som skryter av «sin» barnehage blir jeg stolt. Spesielt når de snakker godt om det arbeidet som gjøres mot mobbing og hvordan de ansatte hver dag tar imot deres barn. Vi har all grunn til å være stolte av våre barnehager, men vi må hele tiden videreutvikle og forbedre. Derfor fortsetter vi «Prosjekt bærumsbarnehagen». 

I Bærum skriver vi Bærums-barnehagen med stor B, det fortjener våre barn og ansatte.