Søk

Regionreform, er «nest best» god nok løsning for Akershus?

 «Nå har fylkeskommunene mulighet til å sette seg i førersetet og utvikle en fremtidsrettet regional struktur som setter dem i stand til å legge premisser for samfunnsutviklingen og ta lederskap på viktige samfunnsområder», sitat kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Dette er en viktig føring. I tillegg vet vi at regjeringen ser for seg omtrent 10 nye regioner i stedet for dagens 19 fylker.


Regionene er tiltenkt å ha en helhetlig «samfunnsutviklerrolle» innen viktige områder som samfunns- og arealplanlegging, samferdsel, næringsutvikling, klima og miljø, folkehelse og kultur for å nevne noe. Det betyr at regionene skal sette mål, og skape oppslutning om felles strategier for å nå disse målene. Da må det tenkes helhetlig og langsiktig, innsatsen og virkemidlene må dra i samme retning og sannsynligheten for at noen vil lykkes alene er ikke særlig stor.

I dag ser vi i våre fylker store utfordringer i samfunns- og arealplanleggingen, i å få bygd nok boliger, samhandlingen på samferdselssiden og ikke minst innen klima og miljø. Folketallet i de største byene i Norge vil fortsette å øke og sannsynligvis vokse mer enn veksten i andre europeiske byer. Oslo og Akershus vil eksempelvis ha en beregnet befolkningsøkning fram mot 2040 på mellom 30 og 40%. Dette vil stille store krav til offentlig infra- og samferdselsinfrastruktur. Boligetterspørselen vil øke dramatisk og legge press på priser og arealutnyttelse og medføre ytterligere sosiale utfordringer, blant annet sett i lys av krav til kompetanseutvikling, arbeid og integrering for å nevne noe. Utbygging av en samferdselsinfrastruktur til omkringliggende regioner og med betydelig kapasitetsutvidelse både i tid, frekvens og volum vil forsterke arbeidspendlertrafikken til Oslo og legge ytterligere byrder på storbyens trafikale utfordringer.

Jeg mener vi har et alvorlig problem når Oslo som hovedstad og med sin beliggenhet ikke engang ønsker å delta i diskusjonene om hvordan en fremtidig hovedstadregion skal se ut. En ny storregion «Viken» med fylkene Akershus, Buskerud, Vestfold og Østfold med dagens fylkesgrenser vil ikke kunne løse disse utfordringene alene uten at Oslo som hovedstad tar aktivt del. «Viken» som ny region uten Oslo blir nærmest som en kropp uten hjerte. Med andre ord den vil fungere dårlig! Og noe særlig fremtidsrettet samfunnsutvikling kan det ikke sies å være. I denne sammenheng er ikke «nest best» noe alternativ. Den optimale løsningen inkluderer Oslo, noe annet blir som å gå med ryggen inn i fremtiden! Selv regjerningen Stoltenberg i Hovedstadsmeldingen (2006-07) konkludere med; «dagens organisering og ansvarsfordeling innenfor Hovedstadsregionen ivaretar ikke behovet for god demokratisk styring og kontroll av offentlige oppgaver. Styringsutfordringene i regionen må løses fordi beslutninger ett sted har store konsekvenser andre steder. Både for demokrati og effektivitet er det derfor viktig at beslutninger i regionen blir reelt samordnet.» Og hvordan da noen i det hele tatt kan tenke seg en hovedstadsregion uten Oslo er for meg helt ubegripelig, eller skal Oslo være hovedstadsregion alene?

Noe tydelig regionalt politisk lederskap fra hovedstaden sin side er det i alle fall ikke!

Siw Wikan

Kommunestyre- og formannskapsmedlem

Leder Bærum Høyre