Søk

Selvkjørende biler - velferdsteknologi som bør testes i Bærum

Den teknologisk utviklingen er viktig ikke minst for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi har fått avanserte rullestoler, digitale høreapparater, robotstøvsuger, sensorer for varsling av fall, og mye annet. Bærum kommune er antakelig den kommunen i landet som er mest fremoverlent i satsingen på slik velferdsteknologi, både budsjettmessig og på annen måte. Gode eksempler på dette er utprøving av GPS for personer med demens og trygghetspakker for hjemmeboende. Teknologien skal bl.a. bidra til økt trygghet, mer sosial deltakelse og kulturell aktivitet. Vi vil etter hvert høste store frukter av kommunens satsing på velferdsteknologi, spesielt målt i at vi alle kan bo hjemme lenger.


Vi ser nå en rivende utvikling når det gjelder selvkjørende kjøretøy. Slike biler prøves ut rundt om i verden og blir stadig forbedret. Teknologien innebærer at en bil selv forstår sine omgivelser og kan navigere uten at et menneske styrer. Utviklingen foregår først og fremst i USA, men mange andre land henger seg nå på. En stor produsent opplyser at den vil starte masseproduksjon av en selvkjørende bil uten verken ratt, bremser eller gasspedal i løpet av fem år. Vi må regne med at denne teknologien kommer til Norge det neste tiåret. I følge samferdselsministeren arbeider regjeringen nå med en lov om prøveordning for såkalte autonome kjøretøy. Målet er å kunne fremme et lovforslag for Stortinget våren 2017.

For meg ser det ut som de politiske og teknologisk miljøene først og fremst ser på teknologien som et middel for økt trafikksikkerhet og mer effektiv trafikkavvikling. Jeg mener det er vel så viktig å se på teknologien som en ny velferdsteknologi. Når en bil ikke lenger trenger en sjåfør, blir teknologien ikke minst viktig for personer med nedsatt funksjonsevne og eldre som ikke lenger får beholde førerkortet. Du trenger ikke engang eie bilen eller ha den i garasjen, den kan bestilles og komme til deg på egen hånd. Vi snakker om en teknologi som gjør at personer med nedsatt funksjonsevne blir betydelig mer selvhjulpne. Teknologen gir med andre ord økt livskvalitet og selvfølelse for den enkelte.

For funksjonshemmede i Bærum vil selvkjørende biler representere en frihetsrevolusjon, og teknologen vil få betydning for hvordan kommunens organiserer sine helse- og omsorgstjenester. Teknologen vil f.eks. kunne frigjøre ressurser som i dag er bundet opp i kostnadskrevende transportordninger, redusere behovet for brukerstyrt personlig assistanse (BPA), og avlaste den kommunale hjemmetjenesten. Mange kommunale tjenester kan omorganiseres fordi brukeren lettere selv vil kunne oppsøke hjelpeapparatet. Det holder at vedkommende er i stand til å sette seg inn i et kjøretøy. Resten av transporten går automatisk.

Selv om selvkjørende biler fortsatt er på utprøvingsstadiet er det grunn til å tro at utviklingen raskt vil skyte voldsom fart. Mange mener at teknologien vil være moden innen 10 år, hvilket ligger godt innenfor Bærum kommunen sin planleggingshorisont. Jeg mener derfor at Bærum kommune må være fremoverlent også når det gjelder denne typen teknologi og være en aktiv pådriver for at teknologen blir vurdert og videreutviklet som en velferdsteknologi. Ettersom teknologen kan få så stor betydning for organiseringen av kommunens tjenestetilbud, bør Bærum kommune være i fremste rekke når det gjelder å tilby uttesting av selvkjørende biler på de kommunale vegene.