Søk

Vi trenger en byggebølge i storbyregionene

Mudassar Kapur er stortingsrepresentant og sentralstyremedlem i Høyre. Som partiets storbypolitiske talsperson ønsker han å invitere alle kommuner rundt landets store byer til å tenke større. Dette gjelder særlig regional utvikling og boligbygging. 


Oslo-regionen er den raskest voksende regionen i Europa. Slikt er utfordrende, men viser oss samtidig at vi har noe folk etterspør. Nye innbyggere skal ønskes velkommen gjennom et godt fungerende arbeidsmarked, boligmarked, kollektivtilbud, skoler og velferdstjenester. Derfor er det viktig at visjoner for storbyregionene blir fulgt opp av praktisk politikk. 

 

For mange småkommuner

En helhetlig arealplanlegging er en viktig forutsetning for boligbygging, og det må bli en større sammenheng mellom hvor vei og bane bygges, og hvor det bygges boliger. Det er derfor kommunereformen er spesielt viktig også i tett befolkede områder. Derfor er det viktig at Akershus i stedet for dagens 22 kommuner samler seg til færre. Med såpass få og mer likeartede aktører, kan man lage en sterkere styringsmodell for å takle de felles utfordringer regionen har, særlig innenfor areal- og transportpolitikken. Oslo-pakke 3, Fornebubanen, Follobanen og A-hus bane gjør at det er bedre tilrettelagt for større byggeprosjekter enn noen gang. 

 

Kommune rundt Oslo har en historisk mulighet til å være med på å tenke stort eller fortsette å tenke smått, hver for seg. Jeg forventer at samtlige kommuner som nå vil nyte godt av disse milliardsatsingene gjør en kraftig oppjustering av sine fortettingsplaner.

 

Byggebølge

Det er ingen overdrivelse å si at de neste 30 årene må vi bygge mer enn de siste 100 årene. Befolkningsveksten i storbyregionen krever en bygge-bølge. Arven etter den rødgrønne regjeringen var et stort etterslep i boligbyggingen, overstyring av lokaldemokratiet i byggesaker, og at mennesker nå står utenfor boligmarkedet. Vi har startet snuoperasjonen! Regjeringen ønsker å styrke lokaldemokratiet og redusere unødvendig byråkrati. Det er 22 instanser som kan fremme innsigelser til lokale planer og tiltak, som igjen skaper både lange prosesser, og krever tid og ressurser fra kommuner og innbyggere. Regjeringen har utvidet forsøket der fylkesmennene samordner og kan avskjære innsigelser. Dette vil forenkle og effektivisere plan- og byggeprosesser for å legge bedre til rette for boligbygging, nærings- og samfunnsutvikling og gi et større rom for lokalt selvstyre. Videre er det gjort mange forenklinger i regelverketsom gir bedre planprosesser og raskere og billigere boligbygging. For første gang på mange år ser vi at pilene for igangsetting av nye boliger peker oppover.

 

På tide å endre kartet

Byutvikling er tema som opptar mange. Men en byutvikling i Norge vil ikke få tatt ut sitt fulle potensiale all den tid vi tror at hver by og kommune skal utvikle seg hver for seg.  Vi må gjøre oss klare til å bygge fremtidens metropoler. Det arbeidet må starte nå. Men da må også dagens kart rundt de store byene endre seg og vi må alle ta innover oss at vi ikke får bygget nye storbyeregioner med landsbytiltak.