Politikk

Bærum Høyre tror på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og til å forme sitt eget liv og sin egen fremtid. Frihet til å velge, frihet til å ta egne beslutninger og frihet til å styre sitt eget liv er byggesteiner i vårt samfunnssyn. Gode lokalsamfunn bygges gjennom felles innsats og godt samarbeid mellom oss som bor her, frivillige organisasjoner, private bedrifter og offentlig virksomhet.

Våre hovedsaker

Stor satsing på samferdsel

Bærum Høyre vil arbeide for at det snarest skal settes i gang arbeid med en T-bane med metrostandard mellom Lysaker og Fornebu og snarest mulig oppstart av bygging av ny E18 gjennom Bærum, og arbeide for en lavest mulig bompengeandel i prosjektet. Her kan du lese programmet vårt.

Boligbygging og arealpolitikk for fremtiden

Det er av stor betydning for dagens generasjoner og våre etterkommere at det sikres nok arealer til rekreasjonsformål, idrett og friluftsliv. Bærum Høyre ser det som en viktig oppgave å bevare Bærums særpreg med grønne landskaper og et variert bomiljø. Vi vil sikre utviklingen av gode bomiljøer med sammenhengende grønne strukturer, og forbindelser mot sjø, elvedrag og marka.

Kunnskap og oppvekst

Bærum Høyre vil fortsette utbyggingen av gode barnehager for fullt ut å dekke det økende behovet. I våre barnehager skal barna oppleve trivsel, lek, læring og mestring. Vi vil at det pedagogiske tilbudet i barnehagene skal bli enda bedre. Vi vil legge til rette for å ansette flere med høy faglig kompetanse, i tillegg til kompetanseheving gjennom videre- og etterutdanning.

En moderne helse- og seniorpolitikk

Bærum Høyre vil føre en bevisst forebyggende seniorpolitikk for friske eldre. Vi vil legge til rette for forebyggende tiltak innen både fysisk og mental helse. Seniorsentrene er sentrale i kommunens arbeid for å øke livskvaliteten for eldre mennesker. Frivillig innsats hvor friske seniorer kan hjelpe andre, er et verdifullt bidrag i omsorgen.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med. Eller  Eller last ned vårt program her.

 • BÆRUMS HOVEDUTFORDRINGER

  Bærum Høyre vil gå i spissen for å gjøre vår kommune til et enda bedre sted å bo for deg og meg. Vi mener de viktigste utfordringene for Bærum framover er:

  • Mange nye innbyggere skal ha bolig, og kommunale tilbud som barnehage, skole og fritidsaktiviteter med fortsatt høy kvalitet.
  • Den økende befolkningen både hos oss og i kommunene rundt oss gjør at vi trenger bedre samferdselsløsninger. Nye veier, baner, bussruter og båtruter må på plass.
  • Skolene må være best mulig for å forberede våre barn på framtidens utfordringer, både i arbeids- og samfunnsliv.
  • Økt levealder kombinert med befolkningsøkning gjør at flere seniorer trenger bistand, omsorg og helsefremmende tiltak. I tillegg vokser gruppen yngre med bistandsbehov, særlig innen rus- og psykiatri.
  • Miljø- og klimautfordringene gjør at vi må redusere bruken av fossilt brensel lokalt, og legge til rette for at hver enkelt av oss kan redusere belastningen på vår felles klode.
  • De gjenværende grønne områdene er under stort utbyggingspress, og de knappe arealene i Bærum må forvaltes på en god og langsiktig måte.
  • Næringslivet endres raskt. Vi må støtte godt opp om de etablerte bedriftene, og legge best mulig til rette for gründere som vil skape morgendagens gode og lønnsomme arbeidsplasser.
  • Bærum har blitt et mer mangfoldig og flerkulturelt samfunn enn før. Det gir mange nye muligheter, men også nye utfordringer.
  • Nærheten til en stadig større hovedstad gir utfordringer med å skape trygge nærmiljøer med minst mulig kriminalitet og rusproblemer.
  • Kommuneøkonomien i Bærum er under press, samtidig som kommunen stadig får nye oppgaver. Vi må sørge for at kommunen har en sunn økonomi, samtidig som innbyggerne får gode tjenester.
  • Ny teknologi gir nye muligheter for bedre og mer effektive tjenester. Det krever en innovativ kultur og vilje til å tenke nytt i hele Bærum kommune.

  Dette dokumentet er Bærum Høyres program for perioden 2015-2019, med våre løsninger på utfordringene som står foran oss. • BÆRUM HØYRES VERDIER OG HOVEDMÅL

  Tillit til enkeltmennesket i et bredt fellesskap

  Bærum Høyre vil føre en konservativ politikk bygget på det kristne og humanistiske kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret.

  Bærum Høyre tror på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og til å forme sitt eget liv og sin egen fremtid. Frihet til å velge, frihet til å ta egne beslutninger og frihet til å styre sitt eget liv er byggesteiner i vårt samfunnssyn. Gode lokalsamfunn bygges gjennom felles innsats og godt samarbeid mellom oss som bor her, frivillige organisasjoner, private bedrifter og offentlig virksomhet. Vi skal få utvikle oss i familien, nærmiljøet og frivillige fellesskap som får sin styrke fra det engasjementet hver og en av oss bidrar med.

  Kommunens rolle er å fokusere på oppgaver vi som innbyggere ikke kan løse på egen hånd, og bygge opp under innbyggernes skapende virksomhet. Kommunen skal ikke være alt for alle, men mer for de av oss som trenger den mest. Bærum Høyre vil arbeide for større grad av valgfrihet for den som trenger hjelp, og at kommunen tilbyr tilrettelagte tjenester som er tilpasset individuelle behov.

  Miljøbevisst verdiskapning

  En meget god skole gjør hver enkelt best mulig i stand til å skape seg en givende framtid, og bidra til fellesskapet. Bærum Høyre vil legge best mulig til rette for nyskapning og gründere. Et sterkt og variert næringsliv er en bærebjelke i vårt samfunn. En bedrift med god inntjening bidrar til å styrke velferden og trygge arbeidsplasser, og er en inspirasjon for andre.

  Bærum Høyre ønsker å overlate Bærum og vår klode i best mulig stand til våre etterkommere. Vi tar miljøansvar, og driver en aktiv klima- og miljøpolitikk. Bærum Høyre ønsker å verne om det gjenværende naturmiljøet i Bærum, ved å styre videre utbygging i vårt pressområde mot nøye utvalgte områder.

  Bærum Høyre ønsker et kraftig løft innenfor vei og bane i Bærum, til nytte for gående, syklende, kollektivreisende, næringsliv og privatbiler. Dette er helt nødvendig med befolkningsveksten i vår region, og behovet for å gjøre transport tryggere og mer miljøvennlig.

  Mangfold med muligheter for alle

  Bærum er et mangfoldig og flerkulturelt samfunn, og vil bli det i enda større grad i framtiden. Bærum Høyre verdsetter mangfold høyt, og er opptatt av å gi sterk beskyttelse for enkeltindivider. Samtidig forventer vi at den enkelte tar inn over seg både sine rettigheter og plikter. Bærum Høyre ønsker at alle uansett bakgrunn finner seg godt til rette i Bærum. Ambisjonen for vårt moderne lokalsamfunn i endring er trygge rammer og muligheter for alle.

 • KUNNSKAP OG OPPVEKST

  Bærumsbarnehagen – kapasitet med kvalitet

  En god barnehage er et viktig tilbud for barn og småbarnsforeldre i Bærum. Bærum Høyre vil fortsette utbyggingen av gode barnehager for fullt ut å dekke det økende behovet. I våre barnehager skal barna oppleve trivsel, lek, læring og mestring.

  Barnehagen er det første trinnet i utdanningsløpet. Vi vil at det pedagogiske tilbudet i barnehagene skal bli bedre. De ansattes kompetanse er avgjørende for kvaliteten, og vi vil legge til rette for å ansette flere med høy faglig kompetanse, i tillegg til kompetanseheving gjennom videre- og etterutdanning.

  Vi vil satse mer på tidlig innsats, spesielt når det gjelder språk og sosial kompetanse. Bærum Høyre ønsker også å stimulere til andre skoleforberedende aktiviteter. Vi vil også satse på forebyggende og helsefremmende arbeid i Bærums barnehager.

  Bærum Høyre vil:

  • Ta vare på mangfoldet i barnehagetilbudet, og legge til rette for flere temabarnehager, for eksempel innen språk, idrett og kultur.
  • Fokusere på kvaliteten i barnehagene, og sikre at alle barnehager har et godt pedagogisk innhold.
  • Fortsette arbeidet med etter- og videreutdanning for ansatte i barnehagene.
  • Arbeide for flere barnehagelærere med gode norskkunnskaper og høy fagkompetanse.
  • Satse på læring gjennom lek.
  • Satse på språk gjennom stimulering og et godt språkmiljø.
  • Gi barna i barnehagen en viss innsikt i andre språk, med fokus på engelsk.
  • Videreføre foreldrenes mulighet til å velge barnehage.
  • Være åpne for fleksible åpningstider i barnehagene.
  • Legge til rette for frivillige ressurser i barnehagen, for eksempel besteforeldrehjelp.
  • Arbeide for å utvikle en portal på kommunens hjemmesider som presenterer de ulike barnehagene og deres satsingsområder.

  Bærumsskolen – kompetanse i fokus

  En god skolegang gjør elevene i stand til å kunne skape seg den fremtiden de selv ønsker. Bærum Høyre vil arbeide for at bærumsskolen fortsatt skal være en av de beste i landet. Den gode Bærumsskolen skal skape muligheter for alle, og gi alle elevene maksimal faglig og personlig utbytte av sin skolegang. På den måten vil de bli rustet til å møte morgendagens samfunn.

  Kunnskap gir grunnlag for mer verdiskaping i næringslivet og bedre kvalitet i velferdstilbudet. Høy kvalitet på utdanningen er derfor avgjørende både for at næringslivet skal hevde seg i den globale konkurransen, og for at den enkelte skal mestre utfordringene i fremtidens arbeidsliv.

  En god skole er viktig for elevenes personlige utvikling, ansvarsfølelse, mestringsfølelse, selvtillit og selvstendighet. Styrking av basisfagene norsk, matematikk og engelsk skal være kjernen i arbeidet med å nå målet om en skole som gir elevene den nødvendige ballasten for å møte utfordringene senere i livet.

  Den gode læreren er det aller viktigste i den gode skolen. Derfor vil Bærum Høyre fortsette arbeidet med å rekruttere gode lærere til kommunen, satse på skoleledelse og betydelig med etter- og videreutdanning.

  Ro og orden bidrar til bedre læringsmiljø. Bærum Høyre har nulltoleranse for mobbing. Bærum Høyre mener at det skal være mobberen som bytter skole i alvorlige tilfeller.

  Mangfold av tilbud i skolesektoren er viktig for at flere elever opplever skolen som en arena der de lykkes, og i større grad møter deres behov, evner og ønsker.

  Bærum Høyre vil:

  • Styrke læreren som skolens viktigste ressurs, med et av landets beste etter- og videreutdanningstilbud.
  • Øke læringstrykket i skolen, og arbeide for å øke læringsutbyttet i undervisningstimene.
  • Arbeide for å beholde et høyere antall undervisningstimer enn det som er lovpålagt.
  • Ha nulltoleranse for mobbing, vold, rus- og narkotikabruk i skolen.
  • Videreutvikle satsingen på og øke bruken av digitale hjelpemidler i undervisningen.
  • Videreutvikle samarbeidet mellom skolene og næringslivet.
  • Sikre godt samarbeid mellom hjem og skole.
  • Sørge for at de elever som trenger mest støtte blir godt ivaretatt.
  • Gjøre det lettere for elever som er klar for det å kunne ta fag på et høyere nivå, slik at alle elever får riktige utfordringer og gode arbeidsvaner.
  • Sørge for at barneskolene gir et godt tilbud om leksehjelp.
  • Arbeide for at alle barn og unge er fysisk aktive i skolehverdagen.
  • Arbeide for opprettelse av flere temaskoler på ungdomstrinnet som skal være spesielt sterke på utvalgte områder, ved for eksempel å ta i bruk valgfagsordningen.
  • Støtte fremheving av dyktige skoleledere og lærere og stimulere skoler som oppnår gode resultater.
  • Arbeide for å sikre likebehandling av alle godkjente skoler, og støtte pedagogisk mangfold i skoletilbudet ved blant annet spesielt tilrettelagte skoler.
  • Stimulere til nyskaping og elevbedrifter i skolen gjennom samarbeid med næringslivet.
  • Videreutvikle rådgivningstjenesten i ungdomsskolen i samarbeid med næringslivet.
  • Bygge og vedlikeholde skolebygg som gir et godt fysisk arbeidsmiljø for elevene og de ansatte.
  • Arbeide for en bedre utnyttelse av skoleåret for mer og bedre læring.
  • Arbeide for at skriftlig sidemål gjøres valgfritt og mer engasjerende.
  • Videreføre og videreutvikle musikk- og kulturskoletilbudet.
  • Arbeide for at Bærum kommune får ansvar for den videregående skolen i Bærum.
  • Vektlegge orden, flid og god oppførsel, og sikre at elevene ikke uteblir fra skolen uten lovlig grunn.
  • Fortsette arbeidet med færre skjemaer og enklere rapporteringsrutiner til beste for elever, lærere og skoleledelse.

  Skolefritidsordningen (SFO) – trivsel og utvikling

  Bærum Høyre ønsker at SFO skal være et godt frivillig aktivitetsbasert tilbud fra 1. til 4. klasse utenom skoletid basert på et tett samarbeid mellom foreldrene og skolen. Bærum Høyre ser likevel at SFO-tilbudet i Bærum bør være en del av skolens helhetlige læringsmiljø. Bærum Høyre mener derfor at SFO bør gi barna sosial kompetanse gjennom lek og læring, og ønsker at SFO skal gi barna omsorg, trivsel og trygghet gjennom et stimulerende, lærerikt og mangfoldig fritidstilbud. Blant annet skal SFO bidra til å skape et bedre sosialt miljø og motvirke mobbing.

  Bærum Høyre vil:

  • Styrke lærings- og trivselsskapende arbeid gjennom samarbeid med frivillig sektor, for eksempel idrett og kultur, slik at elevene får tilbud om å delta i flere aktiviteter i SFO-tiden.
  • Styrke koordineringen mellom skolene og SFO slik at barna opplever læring gjennom lek.

  Oppvekstmiljøer – tilhørighet

  Bærum Høyre vil arbeide for at alle barn og unge får et trygt og godt oppvekstmiljø. Ungdommen i Bærum har mange interesser og er aktive i et mangfold av idrett og frivillige organisasjoner. Bærum Høyre ønsker å legge forholdene til rette slik at ungdommens egne initiativer og aktivitetsønsker kan bli realisert.

  Foreldrene har hovedansvaret for å oppdra barna og gi dem gode oppvekstsvilkår. Samfunnets oppgave er å hjelpe og støtte foreldre som trenger det i sin omsorgsfunksjon. Rusproblematikk, mobbing og økende psykiske problemer blant ungdom krever målrettet innsats og tverrfaglig samarbeid. Tidlig forebygging i barne- og ungdomstiden er ofte helt avgjørende for å kunne avverge eller redusere problemer senere i livet. Ungdom som begår lovbrudd, må møtes med en rask reaksjon og nødvendige hjelpetiltak.

  Bærum Høyre vil:

  • Arbeide for et bredt tilbud av organiserte og uorganiserte aktivitetstilbud for ungdom.
  • Videreføre lavterskeltilbud for barn og unge som trenger psykisk hjelp.
  • Videreføre tilbud med helsestasjon for ungdom, helsesøsterordningen og prosjekter som ivaretar barn og unges helse.
  • Støtte drift av ikke-lovpålagte støtteordninger som: Akutthjelp i hjemmet, Familiekontakten, Home Start og Frivillighetssentralen.
  • Støtte Bærum kommunes samarbeid med politiets ungdomspatrulje.
  • Styrke lokale fattigdomstiltak rettet inn mot barn.
  • Videreføre støtten til prosjekter rettet mot ungdom med utfordringer, f.eks. Prosjekt 13-20.

  Barnevern – trygghet for våre mest sårbare

  Et sterkt barnevern som tidlig kommer inn i vanskelige situasjoner er nødvendig for å sikre alle barn en trygg oppvekst. Selv om inngripen vil kunne oppleves som traumatisk for dem det gjelder, kan dette ofte være eneste utvei for å trygge både barn og foreldre. Bekymringsmeldinger må følges opp umiddelbart, og barnets behov for omsorg og trygghet skal prioriteres. Hensynet til barnet skal være avgjørende for hva slags tiltak som skal settes inn og hva slags tilbud som skal gis.

  Det er viktig at vi har høy kvalitet og mangfold ved barnevernsinstitusjonene. Kommunen skal arbeide for at det offentlige og private aktører skal kunne arbeide på like vilkår for å sikre et bredt tilbud.

  Barnevernsbarn er overrepresentert på frafall- og strykstatistikken i skolen. Mange barn mister mye undervisning i turbulente tider, og mangler derfor de nødvendige verktøyene for senere å delta i samfunnet på linje med andre. Mange skoler tar ansvaret med å følge opp og sikre god utdanning til barnevernsbarna, men kommunen må sørge for at alle skolene tar dette ansvaret. Målet med kommunens oppfølging av barnevernsbarn må være at de som er utsatt for tillitsbrudd hjemmefra, likevel skal få en verdig oppvekst og muligheten til å delta i samfunnet som alle andre.

  Bærum Høyre vil:

  • Sikre barnevernet tilstrekkelig med ressurser og sørge for kontinuerlig oppfølging av innsats og kvalitet.
  • Arbeide for å øke antall fosterhjemsplasser i kommunen.
  • Arbeide for å rekruttere og beholde kompetente og erfarne medarbeidere i barnevernstjenesten.
  • Videreføre samarbeidet mellom barnevern, barnehage, skole og politi for å sikre tidlig innsats.
  • Alle barn i barnevernets omsorg skal kun ha én fast, valgfri kontaktperson å forholde seg til.
  • Legge til rette for et mangfold av barnevernstilbud ved hjelp av stabile og gode rammevilkår også for private tilbud.
  • Sikre barn underlagt barnevernets omsorg et godt fritidstilbud.
  • Arbeide for å få et helhetlig faglig og økonomisk ansvar for barnevernstjenesten, ved at det regionale barnevernets oppgaver overføres til kommunen.

 • SAMFERDSEL

  Vår store kollektivsatsing

  Økt satsning på kollektivtrafikk er helt nødvendig for å møte befolkningsveksten, for å spare miljøet og avlaste veiene for biltrafikk. Med Høyre som pådriver både i Akershus fylkeskommune og i Bærum kommune er den første store satsingen på plass: Kolsåsbanen går nå endelig helt til Kolsås igjen.

  Myndigheten over de store prosjektene innen samferdsel i Bærum ligger hos Akershus fylkeskommune og staten. Bærum kommune er derfor avhengig av politisk samarbeid med dem og med nabokommunene, for å finne gode samferdselsløsninger. Bærum Høyre arbeider hardt politisk på alle nivåer for å få gjennomslag for viktige samferdselsprosjekter i Bærum.

  Bærum Høyre vil ytterligere intensivere arbeidet for å få bygget T-bane med metrostandard til Fornebu. Dagens løsning med buss er kaotisk i rushtiden, og vil ikke kunne håndtere det stadig økende transportbehovet. Et styrket båttilbud til Fornebu avlaster trafikken noe, og er et viktig tiltak.

  Ny E18 og ny E16 – store miljøløft

  Bærum Høyre prioriterer bygging av ny miljøvennlig E18 gjennom Bærum høyt. Det er viktig for bilister, busser, syklister og næringsliv, og for alle som bor langs veien. Bærum Høyre vil ha gode helhetlige løsninger, som både tilfredsstiller regionens behov for sikker og effektiv transport, og samtidig gjør at den ferdige løsningen er god for flest mulig av dem som bor langs traseen. Bærum Høyre vil at kommunen skal ferdigstille sine planer på en rask og god måte, og for effektiv og rettferdig innløsning av boliger. Bærum Høyre vil at staten tar en større andel av kostnadene, for derved å redusere bompengeandelen så mye som praktisk mulig.

  Ny E16 nordover fra Sandvika vil frigjøre store boligområder i Hamang og Franzefoss-området, være et betydelig miljøløft, og vesentlig lette trafikkavviklingen i vestre Bærum.

  Bærum Høyre vil:

  • Arbeide for at det snarest skal settes i gang arbeid med en T-bane med metrostandard mellom Lysaker og Fornebu.
  • Arbeide for snarest mulig oppstart av bygging av ny E18 gjennom Bærum, og arbeide for en lavest mulig bompengeandel i prosjektet.
  • Arbeide for at resten av prosjekt ny E16 fra Sandvika til Sollihøgda får en miljø- og fremtidsrettet løsning, og en snarlig oppstart.
  • Arbeide for utvidet rutenett for fergene mellom Asker, Lysaker, Fornebu, Sandvika og Oslo. Fergene vil være spesielt viktige for å avlaste vestkorridoren i perioden fram til Fornebubanen og ny E18 er ferdig. Vi vil arbeide for at fergene på sikt blir drevet med fornybare energikilder.
  • Arbeide for flere innfartsparkeringsplasser for biler og sykler nær stasjoner og holdeplasser i Bærum. Kommunale innfartsparkeringsplasser på bakkeplan bør være gratis for kollektivpassasjerer.
  • Prioritere trafikksikkerhetstiltak, for gående, syklende og bilister, med ekstra fokus på skolebarn.
  • Arbeide for å fortsette å bygge ut gang- og sykkelveinettet i Bærum.
  • Arbeide for god standard på de kommunale veiene.
  • Arbeide for fremtidig økt satsing på kollektivtilbudet.
  • Arbeide for realisering av Ringeriksbanen.
  • Arbeide for å forlenge Kolsåsbanen til Rykkinn, og utrede forlengelse til Bærums Verk, Sandvika og Lommedalen.
  • Videreføre et offensivt samarbeid i Vestregionen om veier, kollektivtilbud, boligutbygging og næringsutvikling. 
 • ARBEIDS- OG NÆRINGSLIV

  Satsing på nyskapning og gründere

  Bærum kommune skal være en god og nær samarbeidspartner for næringslivet. Bærum har klart å tiltrekke seg et høyt antall store bedrifter, som er lokomotiver i vårt næringsliv. Det er viktig at det legges til rette for disse, slik at de blir værende i vår kommune og får rom til å utvikle seg videre.

  Med et næringsliv i stadig forandring, er det viktig at dynamikken bevares gjennom nyetableringer. Det er i de små og mellomstore bedriftene mange av arbeidsplassene er, og hvor mye av verdiskapningen og nyskapningen skjer. Bærum Høyre vil øke satsingen på å legge til rette for nyskapning og gründere. Her er de lokale næringsparkene viktige, blant andre Grini, Rud-Hauger og Skui-Vøyenenga næringsparker.

  Gode arbeidsplasser og dyktige medarbeidere

  Bærum Høyre vil gjøre vårt for å legge til rette for at næringslivet får tilgang til kompetente og motiverte ansatte som trives med å arbeide og bo i Bærum. Vi vil arbeide for å opprette både nye videregående skoler og skape bedre læringsarenaer hvor skoler, forsknings- og næringsmiljøene samarbeider.

  Det er et økende antall mennesker i arbeidsfør alder som faller utenfor arbeidslivet. Bærum Høyre vil aktivt arbeide for at flest mulig kommer tilbake i arbeidslivet. Vi vil arbeide for at lokalt næringsliv ønsker å være kommunens samarbeidspartner, sammen med NAV, aktuelle attføringstiltak og vernede bedrifter. Høyre har vært pådriver for en sammenslåing og styrking av de tre arbeidsmarkedsbedriftene Mølla, Løxa og DI-Gruppen.

  Bærum Høyre vil:

  • Arbeide for trygge og framtidsrettede arbeidsplasser.
  • Ikke innføre eiendomsskatt i Bærum.
  • Samarbeide nært og godt med det lokale næringsliv, og arbeide for stabile og best mulig lokale rammebetingelser for næringslivet.
  • Styrke tilretteleggingen for nyskapning og gründere, blant annet ved å legge til rette for flere næringslokaler med tilpasset infrastruktur med akseptabel pris.
  • Opprettholde og styrke næringsparkene i kommunen.
  • Videreføre og stimulere samarbeidet mellom skole og næringsliv.
  • Arbeide for at kommunen gjennom sine innkjøp stimulerer til innovative løsninger, og dermed gir drahjelp til gründere og nystartede virksomheter.
  • Arbeide for at alle som kan arbeide, skal ha mulighet for det.
  • Tilrettelegge for teknologigymnas, og arbeide for å få flere høyskolemiljøer til Bærum.
  • Arbeide for at det blir bygget flere studentboliger i Sandvika.
  • Arbeide for en naturlig næringsutvikling i de mindre sentra.
  • Legge til rette for en god digital infrastruktur.
  • Legge til rette for profilering av Bærum som reisemål.
  • Påvirke statlig myndigheter til å sikre tilgang på faglig høyt kvalifisert arbeidskraft gjennom målrettet arbeidsinnvandring
  • Påvirke statlige myndigheter til å føre en skatte- og avgiftspolitikk som gjør det attraktivt å etablere ny virksomhet.
  • Arbeide for at kommunene får beholde en andel av selskapsskatten.

 • EN MODERNE SENIORPOLITIKK

  Friske seniorer

  Bærum Høyre vil føre en bevisst forebyggende seniorpolitikk for friske eldre. Vi vil legge til rette for forebyggende tiltak innen både fysisk og mental helse. Lite fysisk aktivitet over tid skaper en betydelig sykdomsrisiko. Ensomhet fører ofte til svekket helse, dårlig trivsel og passivitet.

  Trivsel er et godt tegn på god mental helse. Sosial deltagelse og mestring i hverdagen skaper personlig trivsel. For mange seniorer er ensomhet en stor utfordring.

  Seniorsentrene er sentrale i kommunens arbeid for å øke livskvaliteten for eldre mennesker, og et viktig forebyggende tilbudet for eldre. Frivillig innsats hvor friske seniorer kan hjelpe andre, er også et verdifullt bidrag i omsorgen.

  Bærum Høyre vil:

  • Legge til rette for frivillighet ved for eksempel at seniorer kan hjelpe seniorer.
  • Bevisstgjøre betydningen av fysisk aktivitet og stimulerer til deltagelse i tilrettelagte aktivitets- og treningsopplegg. Viktige samarbeidspartnere er fastleger, seniorsentrene, friluftsråd, frivillige organisasjoner og treningssentrene.
  • Bevare både store og små seniorsentre. Sentrene har stor betydning som viktige sosiale og aktiviserende tilbud i det forebyggende helsearbeidet.
  • At hjemmetjenesten i samarbeid med frivillige organisasjoner hjelper seniorer med å delta i sosiale og aktiviserende tilbud.
  • Opprettholde transporttjenester til og fra seniorsentrene.

  Seniorer med omsorgsbehov

  Bærum Høyre vil arbeide for en eldreomsorg som er forutsigbar og trygg, samt gir verdighet til den enkelte. Omsorg handler om pleie med verdighet som gir den enkelte brukeren følelsen av respekt.

  For Bærum Høyre er kvalitet, respekt, trygghet og verdighet sentrale verdier i omsorgspolitikken. Bærum Høyre vil arbeide for å gi et godt tilbud til seniorene. Mestring og forebygging er områder som blir vektlagt. Velferdsteknologi kan bidra til å øke både trygghet og livskvalitet hos den enkelte bruker, samtidig som de som arbeider med omsorg kan bruke mer av sin tid til sosialt samvær med de hjelpe- og pleietrengende.

  Bærum Høyre vil bidra til at ansatte i omsorgsyrker får et kompetanseløft, som vil gi større trygghet og mer inspirerende arbeidsmiljø for de ansatte, og bedre kvalitet for brukerne av omsorgstjenestene.

  En grunnstein i Bærum Høyres politikk er å ivareta enkeltmenneskets verdighet helt til livets slutt. Det er viktig at behandlingen er av høy kvalitet og finner sted nær hjemmet. I dette arbeidet er Hospice Stabekk et meget viktig tilbud. Bærum Høyre vil arbeide for at alle relevante tjenestesteder i kommunen skal gi pleietrengende god livskvalitet i siste fase av livet.

  Valgfrihet og medbestemmelse

  Bærum Høyre vil styrke den enkeltes valgfrihet og medbestemmelse i egen hverdag. Bærum Høyre vil legge til rette for at flest mulig kan bo hjemme så lenge som mulig.

  Bærum Høyre vektlegger brukermedvirkning. Omsorgstilbudet kan bli bedre av å ha både offentlige og private tjenester side om side, med det offentlige som garantist for kvaliteten. Det skal fortsatt være trygt å bli gammel i Bærum.

  Bærum Høyre vil:

  • Sørge for tilstrekkelig dekning av heldøgnsplasser gjennom å videreføre byggeprogrammet for boliger med service og sykehjem.
  • Satse på mestring og forebygging.
  • Sørge for fritt brukervalg av kommunale omsorgstjenester for brukerne.
  • Legge til rette for frivilligheten ved at for eksempel seniorer kan hjelpe andre seniorer.
  • Opprettholde seniorsentertilbudet på en god og hensiktsmessig måte. Sørge for tilbud om daggrupper for hjemmeboende eldre både på seniorsentrene og på bo- og behandlingssentrene.
  • Sikre eldre med reelt behov for heldøgnspleie plass på sykehjem, og gi ektepar med reelt behov for heldøgnspleie prioritert plass på samme sykehjem.
  • At det skal ytes omsorg basert på respekt og verdighet.
  • Sikre god kvalitet på omsorgen og innholdet i tjenestetilbudet ved å øke kompetansen.
  • Gi seniorer mulighet til å påvirke og bestemme over egen hverdag.
  • Opprettholde rehabiliterings- og korttidsinstitusjonen Altea i Spania, og videreføre andre rehabiliteringstjenester.
  • Videreutvikle flere helsetun som Henie-Onstad ressurssenter og Dønski ressurssenter, og stimulere til at flere trinn i omsorgstrappen befinner seg innenfor et bestemt geografisk område.
  • Etablere gode bo- og trivselstilbud for demente, også for yngre demente, og gjennomføre forsøk med «demenslandsby».
  • Videreføre pårørendeskolen, herunder bidra til å etablere pårørendenettverk.
  • Påvirke statlige myndigheter, slik at rammebetingelsene for de private rehabiliteringsinstitusjonene og opptreningsinstitutter blir bedre og mer forutsigbare.
 • HELSE, OMSORG OG SOSIALE TJENESTER

  Hjelp når du trenger det

  Bærum skal være en god kommune for alle. Sykdom, uførhet eller tap av arbeidsinntekt kan inntreffe, og det offentlige skal i slike situasjoner sørge for at man får hjelp. Vi vil prioritere hjelp til dem som trenger det mest. Vi vil øke fokuset på økt selvhjulpenhet der dette er mulig. Vi vil jobbe for effektivisering og optimal sammensetning av tjenestene.

  Det grunnleggende elementet i kommunens arbeid skal være respekten for enkeltindividet. Det innebærer at tilbudet skal være tilpasset den enkelte, men at det også stilles krav om at den som får hjelp fra kommunen, også selv skal bidra. Slik oppnås et positivt samspill mellom den enkelte og det offentlige hjelpeapparatet.

  Kvalitet i tjenestetilbudet

  Bærum Høyre er mer opptatt av omsorgstjenestenes kvalitet og innhold, enn av hvem som utfører dem. Samarbeid mellom det offentlige og private aktører bør vurderes i tilfeller hvor dette gir raskere utbygging eller mer varierte tilbud. Kommunen skal uansett være bestiller og sikre kvaliteten av tjenestene, slik at brukerne ikke opplever tvil eller usikkerhet rundt tilbudene.

  Bærum Høyre vil at velferdsteknologiske løsninger tas i bruk for å gi eldre, funksjonshemmede og kronisk syke som ønsker det, trygghet, sikkerhet og økt selvhjulpenhet. Sporingsløsninger som GPS, fallsensorer, kroppssensorer, elektroniske kalendere og medisineringsautomater er eksempler på hjelpemidler som understøtter egen aktivitet, selvstendighet og verdighet.

  Bærum Høyre vil:

  • Arbeide for økt sikkerhet for demente.
  • Ta i bruk velferdsteknologi for å gi den enkelte økt trygghet og livskvalitet, og slik at flere kan bo lenger hjemme. Personvernet skal sikres.
  • Ha god fysioterapitjeneste i privat og kommunal regi.
  • Legge til rette for økt bruk av private helsetjenester.

  Videreutvikle Bærum sykehus

  Bærum Høyre slår ring om Bærum sykehus. Bærum sykehus er en hjørnestein i helsetilbudet til våre innbyggere, og en viktig lokal arbeidsplass. Bærum sykehus må styrkes i takt med befolkningsveksten og økt behov for behandlingskapasitet i vår region.

  Bærum Høyre vil:

  • Arbeide for å opprettholde og styrke Bærum sykehus som fullverdig stort lokalt sykehus med akuttberedskap og flere områdefunksjoner for Vestre Viken HF.
  • At Vestre Viken HF og Bærum kommune undersøker behovet for å opprette et døgnåpent apotek på Bærum sykehus.
  • Videreføre og styrke ambulerende legevakttjeneste.
  • Arbeide for å bedre tilbudet på legevakten på Bærum sykehus.
  • At driften av prosjektet «røntgen på hjul» opprettholdes.
  • Arbeide for et best mulig samarbeid mellom sykehuset og kommunen om samhandlingsreformen, som også innebærer at pasienter som overføres til kommunal behandling tidlig får informasjon om rettigheter og muligheter i videre oppfølging.

  Omsorg for personer med funksjonshemminger

  Bærum Høyre vil at alle mennesker skal ha mulighet til en meningsfylt, aktiv og trygg hverdag, og at dette skal være en selvfølge for personer med funksjonshemminger. Funksjonshemmede barn, unge og voksne skal delta på egne premisser i et samfunn som legger til rette for personlig deltagelse og utfoldelse.

  Hovedprinsippet er at alle barn skal få bo og vokse opp hjemme. Det er familien som har hovedansvaret for funksjonshemmede barn og unges omsorg, men det offentlige må stille med nødvendige hjelpetiltak. Deltagelse i fritids- og andre organiserte aktiviteter er viktige tiltak for sosial integrering.

  Bærum Høyre vil:

  • Ta i bruk velferdsteknologi for å gi brukerne større trygghet og frihet.
  • Videreføre tilbud i arbeids- og aktivitetssentrene.
  • Videreføre god brukermedvirkning for å øke muligheten til å bestemme over eget liv.
  • Arbeide for at unge funksjonshemmede som ønsker det, har egne bofellesskap.
  • Legge til rette for tilbud til pårørende i form av avlastning.
  • Videreutvikle samarbeid med arbeidslivet om ansettelse av funksjonshemmede.
  • Gi mennesker med omfattende hjelpebehov større valgfrihet gjennom blant annet brukerstyrt personlig assistanse.
  • Legge til rette for at funksjonshemmede barn og unge kan bo hjemme.
  • Videreføre boligprogrammet til funksjonshemmede.

  Hjelp til mennesker med psykiske helseutfordringer og rusproblemer

  Bærum Høyre vil at psykisk syke i Bærum skal kunne leve et mest mulig normalt liv. Det skal tilrettelegges for økt livskvalitet og deltagelse i samfunnslivet. Målet med kommunens tjenester må være å fremme uavhengighet, selvstendighet og evnen til å mestre eget liv.

  Bærum Høyre vil:

  • Arbeide for en helhetlig behandlingskjede hvor det psykiske helsearbeidet skjer tverrfaglig og kunnskapsbasert.
  • Legge vekt på at tjenestene organiseres og utformes i et bruker- og mestringsperspektiv, og er lett tilgjengelige.
  • Videreføre boligprogrammet for mennesker med psykiske lidelser.
  • Videreføre Bjørnegård psykososiale senter som et døgnåpent lavterskeltilbud.
  • Legge vekt på brukermedvirkning.
  • Videreføre de mange gode lavterskeltilbudene for barn og unge ved PSBU (Psykisk Helse Barn og Unge).
  • Videreføre aktivitets- og arbeidstreningstilbudene.
  • Støtte arbeidsbaserte rehabiliteringstilbud for mennesker med psykiske helseutfordringer
  • Videreføre Stanga ressurs- og avlastningssenter for barn og unge.
  • Sørge for at pårørende vet hvor de skal henvende seg for å få hjelp.
  • Legge til rette for hjelp i hjemmene slik at barn og ungdom kan bo hjemme istedenfor på institusjon.
  • Styrke hjelpetiltak for rusavhengige.

  Ny sjanse

  Bærum Høyre ønsker at flest mulig skal bli selvhjulpne og uavhengige av offentlig hjelp. Alle kan komme i situasjoner i livet hvor det oppstår behov for hjelp, og da skal man få den hjelpen man trenger. Slike situasjoner må ikke automatisk betraktes som permanente tilstander. Offentlig støtte må fremme personlig ansvar for igjen å bli selvhjulpen. Dette er et uttrykk for respekt og tro på enkeltmennesket.

  Bærum Høyre vil prioritere tidlige tiltak for å nå dem som er i ferd med å falle utenfor, og dermed hjelpe det enkelte individ raskere tilbake til en god hverdag. Bærum Høyre vil dessuten arbeide for at unge som faller ut av den videregående skolen raskt får oppfølging.

  Bærum Høyre vil: 

  • Arbeide for at sosialhjelp ikke skal bli en permanent inntektskilde.
  • Sørge for at barn som vokser opp i familier som har det vanskelig økonomisk, skal få mulighet for å delta i organiserte idretts- og kulturaktiviteter.
  • Videreføre og styrke støtten til kompetansesentra som gir tilbud til dem som vil inn i eller tilbake til arbeidslivet.
  • Videreføre boligprogrammet for sosialt vanskeligstilte.
  • Videreføre kommunal støtte til Ung i jobb.

 • MILJØ OG NATUR

  Miljø og klima

  Bærum skal være en klima- og miljøbevisst kommune. Vi har en moralsk forpliktelse til å overlate jorden til neste generasjon i minst like god stand som i dag. Vi må derfor arbeide for en mest mulig effektiv og balansert bruk av ikke-fornybare ressurser, og for en økonomisk verdiskapning som ligger innenfor naturens bærekraft. Det må stimuleres til bruk av fornybare energibærere fra sol og geotermiske løsninger.

  Bærum Høyre ønsker at Bærum skal være en ledende miljøkommune. I tillegg til tradisjonelle naturverntiltak arbeider vi aktivt mot klimatrusselen, som er en av våre mest påtrengende miljøutfordringer. Kommunale bygg er store forbrukere av energi, og kommunen må satse aktivt for å redusere energibruken, blant annet ved å utnytte fornybare energikilder der dette egner seg. Energikilder som biobrensel, sol-, fjern- og jordvarme er ofte lønnsomme investeringer og må vurderes i kommunale bygninger med stort varmebehov, som skoler, barnehager og idrettsanlegg.

  Bærum Høyre ønsker å bidra til at befolkningen har et aktivt miljøengasjement, og føler ansvar for å sikre et godt miljø for kommende generasjoner i kommunen. Et levende miljøengasjement etableres best gjennom å sørge for at innbyggerne har nødvendig kunnskap om de utfordringer og mulige løsninger vi har på lokalt plan.

  Bærum Høyre vil:

  • Gjøre det enklere for folk å velge miljøvennlig i hverdagen.
  • Gjennomføre og videreutvikle kommunens vedtatte energi- og klimaplan.
  • Øke andelen kommunale kjøretøy som benytter fornybare energikilder.
  • Bidra til at fornybare energikilder blir godt tilgjengelige for kjøretøy i Bærum.
  • Delta aktivt i Smart City samarbeidet for energiøkonomiske bygg og energieffektive transportløsninger.
  • Arbeide for en stadig mer effektiv utnyttelse av energiressursene både i offentlig virksomhet, i næringslivet og i kommunens husstander.
  • Arbeide for å øke nasjonale støtteordninger for fornybare energikilder, herunder solceller.
  • Sørge for en miljøvennlig avfallshåndtering.
  • Videreføre arbeidet med å fjerne offentlige oljetanker.
  • Øke antallet miljøstasjoner for farlig avfall i kommunen.
  • Videreføre Elveforum for å sikre vassdragene mot forurensning, fysiske inngrep og all aktivitet som påvirker vassdragene negativt.
  • Arbeide for at spesielt høyspentledninger og andre kraft-, telefon- og TV-kabler legges i bakken.
  • Levere tjenester med høy kvalitet innenfor vann, avløp og renovasjon.
  • Videreføre rehabiliteringen av vannforsyning og avløpsnettet.
  • Arbeide for effektive kommunaltekniske tjenester, slik at kostnadene for abonnentene blir lavest mulig.
  • Arbeide for flere avfallsdunker der folk ferdes.
  • Sørge for at innbyggerne blir holdt oppdatert om lokale miljøspørsmål på kommunens nettsider.

  En natur med stort mangfold

  Bærum har et meget stort biologisk mangfold. Klimaet er gunstig og jordsmonnet rikt på næring. De gunstige klimatiske forholdene skaper et godt grunnlag for et variert dyre- og planteliv. Utryddelse av arter er et globalt problem, og Bærum Høyre vil ta sin del av ansvaret ved å verne om sårbare arter lokalt. Områder med viktige naturtyper gis vern i kommuneplanens arealdel.

  Bærum Høyre vil:

  • Fortsette kartleggingen og bevaringen av kommunens biologiske mangfold, herunder også det marine miljøet.
  • Hegne om kommunens vernede områder og reservater.
  • Arbeide for å åpne flere av de lukkede bekkene i Bærum.
  • Arbeide for at det fortsatt skal pågå fôring på egnede steder om vinteren for å hindre elg og rådyr å søke ned til sterkt trafikkerte veier.      
 • IDRETT OG FRILUFTSLIV

  Et friluftsliv til glede for alle

  Bærum har en god tilgang til flotte natur- og friluftsområder, mange av dem beliggende inntil boligområdene. Marka og strandsonen er svært berikende goder for kommunens innbyggere. Bærum Høyre vil sørge for at det fortsatt skal være godt å bo i Bærum, og at kommunen er en attraktiv kommune å bosette seg i. For å oppnå dette vil vi verne om Bærums unike miljø og ta vare på de spesielle kvaliteter sjøen og marka representerer. Bærums grønne kvaliteter skal bevares, og vi må sikre områder til rekreasjonsformål og friluftsliv. Løkker og skogholt i nærheten av der folk bor, må bevares slik at barna fortsatt har tumleplasser for spill og lek.

  Bærum Høyre vil:

  • Tilrettelegge for et aktivt friluftsliv.
  • Sikre og utvikle adkomsten til marka og sjøen. Adkomsten skal så langt som mulig være universelt utformet.
  • Arbeide for å bedre brukervennligheten av kommunens badeplasser.
  • Opprettholde god standard på parker og idrettsanlegg.
  • Arbeide for at nye og eksisterende parker har god adkomst og infrastruktur.
  • Sørge for fortsatt god merking og preparering av skiløyper.
  • Legge til rette for økt bruk av parkene i kommunen blant annet til utekonserter og familieaktiviteter.
  • Arbeide videre for å gjøre mest mulig av strandsonen tilgjengelig for allmennheten.
  • Videreutvikle området ved Kadettangen som bystrand og rekreasjonsområde.
  • Arbeide for flere sammenhengende turveier fra sjøen og opp i marka.
  • Tilrettelegge for hundeparker.

  Idrett

  Kommunen har stolte tradisjoner både innen bredde- og eliteidrett, som Bærum Høyre mener det er viktig å videreføre. Et bredt idretts- og aktivitetstilbud sikrer plass til bevegelse og mulighet for engasjement, og det fremmer helse og gode vaner.

  Vi vil fortsatt i nært samarbeid med foreningslivet arbeide for å imøtekomme innbyggernes ønsker. En grunnpilar i idretten er de mange som arbeider frivillig. Idretten er en av de viktigste arenaene for samfunnsnyttig frivillig innsats. Bærum Høyre vil legge til rette for at dette arbeidet fortsetter. Idrettsanlegg, kunstgressbaner og nærmiljøanlegg er viktig infrastruktur i Bærum. En satsing på breddeaktivitet er også et bidrag til eliteidretten, som igjen gir idrettsopplevelser på høyt nivå, og tjener som forbilde og motivasjon for breddeidretten.

  Bærum Høyre vil:

  • Opprettholde dagens standard på løkker og idrettsanlegg.
  • Videreføre bygging og rehabilitering av idrettsanlegg.
  • Fortsatt støtte idrettslag og foreninger økonomisk, spesielt i arbeidet med barn og unge.
  • Støtte prosjekter som bidrar til at personer med funksjonshemninger skal få ta del i idrett og andre organiserte aktiviteter
  • Legge til rette for at eksisterende gymnastikksaler og idrettsplasser på skolene kan benyttes av barneidretten også i fremtiden.
  • Støtte prosjekter som bidrar til at flerkulturelle øker sin deltagelse i idrettslagenes aktiviteter.
  • Skape arenaer hvor ungdom kan møtes til uorganiserte fritidsaktiviteter både innendørs og utendørs
  • Arbeide for at friidretten gis likeverdige fasiliteter som i dag dersom Nadderud stadion utvikles til et rent fotballanlegg.
  • Videreføre støtte til energisparende tiltak i idrettsanlegg.
  • Arbeide for realisering av et nytt svømmeanlegg.
 • KULTUR OG FRIVILLIGHET

  Frivillig arbeid

  Bærum er en foregangskommune i Norge når det gjelder frivillighet. Frivillig arbeid i velforeninger og andre lokale foreninger bidrar til å styrke tilhørighet, lokal identitet, engasjement og fellesskap. Frivillighet bidrar til økt kvalitet på tjenestene og økt livskvalitet for brukerne og for dem som yter frivillig innsats. Bærum Frivillighetssentral spiller en sentral rolle i arbeidet med å koordinere og styrke frivillighetsarbeidet i kommunen.

  Bærum Høyre vil:

  • Videreføre støtten til frivillige organisasjoner, slik at de kan være et supplement til kommunale tjenester.
  • Vurdere etablering av nye frivillighetssentraler i takt med behov og befolkningsutvikling.
  • Benytte de frivillige organisasjonene som høringsinstanser.
  • Arbeide for å styrke fradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner.

  Kulturliv

  Bærum har et rikt og mangfoldig kulturtilbud, og Bærum Høyre ser stor verdi i at dette får utvikle seg videre. Kultur handler om kreativitet, opplevelse, dannelse og engasjement. Kulturen er med på å bringe verden fremover gjennom stadig å utvikle nye uttrykksformer. Kunst- og kulturopplevelser er viktige for alle aldersgrupper, og gir identitet og tilhørighet ikke minst i nærmiljøet. Et rikt og variert kulturliv ivaretar innbyggernes forskjellige behov og interesser.

  Gjennom en rekke private initiativ og gjennom stor frivillig innsats har Bærum i dag flere grupper innenfor barneteater og dans som tilbyr kvalitetsforestillinger til et bredt publikum. I tillegg har Bærum et rikt musikkliv gjennom de mange solister, musikkorps og band som til enhver tid er utøvende i kommunen.

  Bærum Høyre vil:

  • Opprettholde og prioritere støtten til kulturorganisasjoner og institusjoner som arbeider for og med barn og unge.
  • Arbeide for at vi har et variert tilbud innenfor teater og dans for og med barn og unge.
  • Videreføre økonomiske tilskudd til frivillige organisasjoner for å sikre et mangfoldig kulturliv.
  • Støtte opp om kulturaktiviteter i lokalmiljøene og driften av lokale kultur- og grendehus.
  • Satse på og videreutvikle bibliotekene også for framtidens digitale tjenester. Opprettholde en filialstruktur som gjør biblioteker lett tilgjengelig i alle lokalmiljøer i Bærum. Videreføre musikk- og kulturskoletilbudet.
  • Arbeide for å opprette et kombinert litteraturhus og bibliotek som også åpner for annen kulturvirksomhet i Sandvika. Prosjektet bør sees i sammenheng med byutviklingen i Sandvika.
  • Sikre forutsigbar støtte til Henie-Onstad Kunstsenter.
  • Stimulere til at profesjonelle kunstnere som bor og arbeider i Bærum, velger å presentere arbeidene sine lokalt.
  • Bidra til at musikkinteresserte barn og unge gis utviklingsmuligheter og får tilgang på øvingslokaler.
  • Arbeide for at samarbeidet mellom de forskjellige offentlige forvaltningsnivåer styrkes, for bedre utnyttelse av offentlige bygg til kulturformål.

  Den norske kirke

  Den norske kirke er en sentral bærer av vår kristne og humanistiske kulturarv, og kommunens økonomiske ansvar knyttet til kirkens drift er regulert gjennom Kirkeloven. Kirken har en sentral plass for mange av våre innbyggere på livets viktigste dager.

  Bærum Høyre vil:

  • Videreføre det gode samarbeidet med Kirkelig fellesråd og menighetene
  • Videreføre støtten til kirkens barne- og ungdomsarbeid.
  • Legge til rette for kirkens diakonale virksomhet.
  • Sørge for at kirkebygningene og kirkegårdene skal holdes i tilfredsstillende stand. Middelalderkirkene på Tanum og Haslum er unike kulturskatter som vi har et særskilt ansvar for å ta vare på.

  Andre trossamfunn og livssynsretninger

  Bærum har i dag mange innbyggere med tilhørighet til andre trossamfunn enn Den norske kirke. Alle trossamfunn og livssynsretninger må integreres i lokalmiljøet og barne- og ungdomsarbeid for å skape et bedre og mer inkluderende lokalsamfunn.

  Bærum Høyre vil:

  • Søke å etablere gode relasjoner til det barne- og ungdomsarbeid som foregår i alle trossamfunn

  Kulturminner

  Bærum Høyre går inn for et sterkt og synlig kulturminnevern. Kunnskap om vår historiske kulturarv etablerer grunnlag for vår identitet, den sosiale stabiliteten og tryggheten. Lokalhistorisk kunnskap gir perspektiv på vår egen tid og respekt for tidligere generasjoners liv og virke. Kunnskapen skaper også toleranse og forståelse for andres kulturarv og fører tradisjoner videre til våre etterkommere.

  Bærum Høyre vil:

  • Støtte frivillig arbeid som ivaretar historie og tradisjoner i vårt lokalmiljø, slik som velforeninger, historielag og husflidsforeninger
  • Identifisere og kartlegge historiske lokaliteter som bygninger, anlegg og lignende som er av historisk betydning.
  • Vedlikeholde kommunens kulturminner, og gjennom arealplanlegging og verneplaner sikre kulturminneinteressene i Bærum.
  • Vedlikeholde og gi tilskudd til kommunale bygninger av kulturhistorisk interesse.
  • Arbeide for en faglig styrking av kulturminnefeltet i kommunen, og gjennom bevilgning tilrettelegge for økt kunnskap og økt bevissthet om vår lokale historie og kulturarv.
  • Sørge for at kulturminnene er tilgjengelige, blant annet med opparbeidelse av stier, kart og beskrivelser.

  Våre felles rom

  Bærum Høyre mener at det er viktig at våre offentlige fellesrom har en estetisk utforming som gjør at folk trives, og at dette oppnås ved å ta vare på det verdifulle fra fortiden, samtidig som det moderne får sin rettmessige plass. På dette feltet er det ikke alltid snakk om dyre tiltak for å oppnå resultater. Økt bevissthet under planlegging og gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter kan ofte være nok.

  Bærum Høyre vil:

  • Kartlegge bygninger, kulturmiljøer og anlegg som er av særskilt betydning for lokal identitet.
  • Stille krav til den estetiske og arkitektoniske utformingen av nye bygninger og anlegg.
  • Stille estetiske krav også til utformingen av blant annet gater, broer, veikryss og rundkjøringer.
  • Aktivt forskjønne fellesrommene våre med for eksempel blomster, busker og trær, gjerne i samarbeid med frivillige organisasjoner.
  • Bidra til at våre felles rom er tilrettelagt for funksjonshemmede.
  • Bidra til at våre offentlige felles rom blir vedlikeholdt og holdt rene og ryddige.
Last ned vårt program her