Søk

Ny områdeplan for Gamle Drøbak

Det har vært en del reaksjoner på Høyres innspill til områdeplanen for Gamle Drøbak. Å lese dokumenter gir alltid rom for tolkning og dessverre – feiltolkninger.  Vi vil med dette forsøke å tydeliggjøre Høyres standpunkter i forhold til områdeplanen.
For det første:

Gamle Drøbak både må, og skal bevares!

Høyre mener at det er viktig at vi bevarer Gamle Drøbak med det særpregede miljøet vi har, med fokus på den gamle trehusbebyggelsen.  Vi ønsker at det visuelle uttrykket og stedets egenart blir bevart. Dette omfatter kulturminner og kulturmiljøer, sammen med de små og kronglete gatene og stiene som er i vår lille by.

Vi mener det er viktig å styrke et godt bomiljø, samtidig som det skal være mulig å drive næring i sentrum.

Det må være mulig for de som bor og arbeider i Gamle Drøbak å oppgradere husene til moderne bostandard og kvalitet. Dette gjelder f.eks. isolasjon, dører og vinduer uten at dette skal være vanskelig, kostbart eller gå på bekostning av uttrykk og egenart.

Et viktig prinsipp for Høyre er at «kopier må kunne aksepteres».

Høyre mener at det må være tillatt å få satt inn dører og vinduer bygget med moderne metoder og å legge nytt panel som er helt likt, eller tilnærmet likt og som oppfyller dagens standard for miljø, støy og brannkrav. Vi peker bl.a. på hvor vellykket Hamborghuset har blitt.

 

For det andre:

Høyre vil IKKE rive alt i Gamle Drøbak

Dette understrekes igjen og vi viser til teksten ovenfor.

Vi mener dog at paragrafen som begynner med «Eksisterende bebyggelse med hovedkonstruksjon og anlegg skal bevares og tillates ikke revet, fjernet eller flyttet...» må spesifiseres bedre.

Eksisterende bebyggelse vil etter dette gjelde all bebyggelse, også bebyggelse som ikke nødvendigvis assosieres med trehusbebyggelsen i Gamle Drøbak.

Det bør f.eks. spesifiseres at det er mulig å rive bebyggelse dersom det er gjennomført en detaljregulering og at kulturminnefaglig sakkyndig vurderer bygget til å ha liten eller ingen bevaringsverdi.

 

For det tredje:

Høyre er for forenkling

Generelt sett ønsker Høyre å forenkle, ikke forvanske, mulighetene for innbyggere i Gamle Drøbak. Altfor mange krav er for detaljerte, omfattende og vanskeliggjør mulighetene for å oppgradere eiendommene til moderne standard. Mange av disse kravene gir rom for «synsing» hos saksbehandlere, som igjen gir grobunn for klager og misnøye.

Det legges altfor mange krav på innbyggerne til å gjennomføre tilstandsvurderinger, utredninger og analyser, før man eventuelt kan få lov til å utføre tiltak.

Flate tak bør kunne tillates, det finnes mange hus allerede som har flate tak i byen, noe som gjør bybildet mer spennende. Tiltak på tomter brattere enn 1:3 må kunne tillates, da Drøbak er etablert i bakker opp fra sjøen, ofte mye brattere enn 1:3. Videre må det kunne tillates vinduer i takflatene for å kunne utnytte de gamle husene bedre, f.eks. til næringsvirksomhet. 

Det foreslås videre at «kommunens kulturminnefaglig sakkyndige og /eller regional kulturminneforvaltning» skal overprøve alle bruksendringer.  Dette ønsker vi ikke inn i planen, da disse instansene med dette kan blokkere enhver bruksendring.

 

Når det gjelder kravet om fargesetting, bør det være unødvendig å måtte dokumentere farger benyttet 100 – 150 år tilbake i tiden. Vi mener at fargene bør være tilpasset bygningsmiljøet rundt den aktuelle bygning i dag. Det viser seg gjennom funn gjort i arkitekt-konkurransen for Lindtuppbakken at Drøbak har et vell av farger og ikke er så ensartet som man gjerne vil at det skal være. Det er bl.a. dette som gjør byen vår så spennende!

 

Nyplantede trær, trerekker og alleer må vedlikeholdes og holdes nede i en akseptabel høyde i sentrumskjernen, slik at det ikke overtar bymiljøet og skygger for utsikt, sol og lys.  Vi vil selvsagt ikke «kutte ned alle trær».  Dog må også gamle, store trær nennsomt skjøttes og vedlikeholdes.

 

Kommentarer til noen enkeltområder i planen:

Prestegården / Seierstenveien 1 bør åpnes for en varsom utbygging. Det foreligger et, etter vår mening, godt forslag om rimelige rekkehus i randsonen av tomten, med offentlige kulturstier på tvers av tomten.

Gangvei / Kyststi i Drøbak – Her mener vi at det foreliggende forslaget er for omfattende og urealistisk, bl.a. med gangbro på utsiden av Badehusgata 7B, en slags «boardwalk» på utsiden av Hvistendalstomta, samt i forkant av Tollboden.

Vi mener at kyststien må gå Badehusgata til Storgata ved Finnegården. Deretter kan den følge to spor, ett langs Storgata opp Jørnsebakken, ned Strandveien frem til Sprostranda.

Denne ruten som går på innsiden av husene, i de trange og pittoreske gatene som er Gamle Drøbak og som vi gjennom mange år ser at turister og innbyggere setter pris på.

Det andre sporet kan etter hvert gå utenfor Lehmanns brygge (Thon-tomten) når         byggingen der er ferdig.

Tranga 8 – her mener vi at det kan tillates å bygge innerst på tomten, samtidig som man beholder en luftig hage i forkant ut mot Tranga.

Storgata 3, parkeringsplassen bak kinoen – Dette området ønsker vi ikke å bygge ut eller endre.

Løktabakken – sykestua. Her mener vi det må være tillatt benyttet til bolig, hotell eller annen næring.

Området ved Hamborgstranda – må benyttes til parkering – ikke som delt parkering og park som foreslått.