Søk
Politisk regnskap 2011 - 2015

Politisk regnskap

Med utgangspunkt i Fogn Høyres Program for inneværende periode, 2011 – 2015, presenterer vi her vårt politiske regnskap. Det tar for seg de viktigste sakene. Hensikten er å vise hva vi har klart, og hva vi ikke har klart å gjennomføre. Stort sett er vi godt fornøyd med innsatsen, tatt i betraktning at Høyre bare har 10 av kommunestyrets 31 representanter.

Den politiske situasjonen

Ved valget i 2011 hadde partiet en liten prosentuell fremgang, men ikke nok til øke antall mandater. Vi har 10 mandater og er klart største parti i kommunestyret.

Ved ordførervalget og fordeling av medlemmer i hovedutvalgene prøvde Venstre å oppnå best mulig representasjon, men det endte med at Venstre ble noe isolert. Høyre inngikk et valgteknisk samarbeid med Arbeiderpartiet slik at Høyre fikk ordføreren, mens Arbeiderpartiet fikk varaordfører og lederne av de to hovedutvalgene. Thore Vestby har vært ordfører i perioden.

Vi har i perioden hatt et meget godt samarbeid med Fremskrittspartiet. I budsjettsaker har vi også hatt et meget godt samarbeid med Venstre og, til dels også Senterpartiet. Ved årets budsjett fremmet imidlertid SP sitt eget budsjett fordi de er imot investeringer i et badeanlegg.

I utbyggingssaker har imidlertid Høyre og Venstre sterkt avvikende syn. I disse sakene har vi hatt et godt samarbeid med Arbeiderpartiet. Ellers kan det bemerkes at det partiet som oftest stemmer mot Høyres forslag, overraskende nok er Kristelig Folkeparti.

 

Kommuneplan 2013 - 2025

Ved siden av budsjettarbeidet er kommuneplanen den viktigste enkeltsaken i perioden. Kommuneplanen beskriver ønsket utvikling i kommunen sett i et 12-års perspektiv. Den oppdateres hvert fjerde år, dvs. en gang i hver periode. Nåværende kommuneplan ble vedtatt i 2013.

Kolstad ble vedtatt som nytt område for boligbygging. Flertall for dette ble sikret med Hs, Aps og FrPs stemmer. På grunn av innsigelser fra høyere myndigheter ble det besluttet å utarbeide en områdedelplan for Nordre Frogn. Det arbeides nå med denne planen.

Som oppfølging av kommuneplanen arbeides det med en områdeplan for Kolstad og en områdeplan for området Seiersten – Ullerud – Dyrløkke.

Næring

Etter mange klager og omkamper, til og med klage til Sivilombudsmannen, er nå reguleringsplanen for næringsområdet Holt Park endelig vedtatt.

Ved videregående skole, Måna, er det nå full aktivitet med etablering av næringsvirksomhet som vil skaffe sårt tiltrengte, lokale arbeidsplasser.

 

STØRRE PROSJEKTER

I Handlingsprogrammet for perioden 2015–2018 er det lagt opp til finansiering av flere større investeringsprosjekter.

Flerbrukshuset er under oppføring på den gamle brannstasjonstomta. Huset skal kunne brukes til kirkelige og kulturelle aktiviteter. Det vil også bli mulig å gjennomføre seremonier for andre trossamfunn som for eksempel borgerlig konfirmasjon og human-etisk begravelse. Huset vil bli en betydelig tilvekst til det rikt blomstrende kulturlivet i Frogn.

Flerbrukshuset bygges for kirkelige, andre religiøse, livssynsnøytrale og kulturelle aktiviteter. Inneholder storsal med 400 sitteplasser, et kapell med opptil 80 sitteplasser samt kontorlokaler for kirken og kulturkontoret.  Foto: Trine Suphammer

 

Illustrasjon fra Frogn kommunes hjemmesider

Nytt helsebygg (bildet over) er planlagt bygget på Ullerud. Kontrakt er skrevet og byggingen er påbegynt. Dette blir det største byggeprosjektet i Frogn kommunes historie.

Bygget oppføres i massiv tre og er det første helsebygget i Norge som bygges etter denne metoden. Massiv tre er miljøvennlig og vil gi et godt inneklima. Helsebygget vil erstatte Grande som er for umoderne etter dagens krav.

Foto: Trine Suphammer

Seiersten idrettspark (bildet over) med oppgradering av fotballbanen, Frognhallen og bygging av et svømmeanlegg er godt i gang. Reguleringsplanen ble endelig stadfestet av Fylkesmannen i november 2013.

En sportshall er allerede på plass ikke minst takket være iherdig innsats fra Drøbak Bokseklubb.

Fotballbanen får oppvarmet kunstgress, flombelysning og ny tribune. Rundt fotballbanen kommer 400-meters løpebaner med tartandekke. Opprinnelig var ikke dette med i prosjektet, men takket være iherdig innsats fra leder for Frogn Idrettsråd, Anders G Johansen, er disse banene nå inkludert.

Svømmeanlegget blir oppført direkte i tilknytning til Frognhallen, og vil i tillegg til 25-meters basseng inneholde et terapibasseng, bølgebasseng, motstrøms-kanal og sklie. Med denne plasseringen kan varme- og ventilasjonssystem for de to hallene integreres. Denne oppgraderingen av Frognhallen er helt nødvendig fordi det nåværende anlegget er foreldet. Nødvendig energi til anlegget tas ut med jordvarme fra fotballbanen. Det arbeides nå med nødvendig infrastruktur inklusive parkeringsplasser.

Fotballbanen ventes å stå ferdig allerede til høsten.

Omsorgsboliger planlegges flere steder på tomter som eies av kommunen. Et prosjekt som nå er vedtatt, er nye omsorgsboliger i Løktabakken. Det kommunale bygget som er der i dag har 10 leiligheter. Det erstattes med to bygg som til sammen vil inneholde 16 leiligheter med varierende størrelse. Det planlegges flere slike omsorgsboliger i kommende periode.

 ANDRE SAKER

Samhandlingsreformen er gjennomført. Den innebærer at kommunene må ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehusene på et tidligere tidspunkt enn før. Det har vært visse problemer innledningsvis, men i hovedsak har overgangen gått bra.

Kommunestyremeldingen om klima og energi er vedtatt. Det er en omfattende melding med mange tiltak for energisparing og mot forurensning. Det blir viktig i kommende periode å følge opp tiltakene med nødvendige bevilgninger.

Reguleringsplan for veien Gislerud – Måna ble vedtatt etter mye støy i Amta som gikk inn for tunnel. Vi fikk gjennomslag for vårt forslag om en åpen trasé. Den vedtatte løsningen innebærer en slak stigning opp mot Ottarsrud. Ved tunnel ville vi i prinsipp fått samme stigning som dagens bratte bakke. I tillegg ville vi fått en stor tunnelåpning ved Ottarsrud-asken. Det planlagte boligfeltet ved Haneborgenga ville kommet innenfor støysonen med tunnel.

HVA ER IKKE GJENNOMFØRT?

Frogn Høyre har alltid arbeidet for boligbygging for førstegangsetablerere. Vi har heller ikke lykkes med det i inneværende periode. Imidlertid, nå er det på gang et prosjekt i Vestbyveien med 22 leiligheter, hovedsakelig treroms leiligheter. Vi vil arbeide for at dette prosjektet blir realisert. Samtidig disponerer kommunen noen tomter som også har potensiale for leiligheter som passer for førstegangsetablerere.

Vi gikk til valg på at kommunen skulle ha en egen næringssjef. Dessverre har ikke vært plass til å etablere en ny stilling innenfor budsjettrammene.

Vi har heller ikke maktet bidra med finansiering av installasjon av heiser i enkelte blokker. Grunnen til det er at det ikke har kommet opp noen prosjekter, samt at Husbankens rammer på dette feltet er små.