Listebæring, en hyllest til stemmeretten

Listebæring i Nittedal forsøkt stoppet til tross for at både valgloven og KMD's "Valghåndbok" er klare på dette punktet.

Listebæring har en lang tradisjon i Norge og Nittedal, det er en fin måte for politikere å takke innbyggerne for at de velger å benytte seg av stemmeretten, uavhengig av hvilket parti de velger å stemme på.

Flertallet i Nittedals Valgstyre forsøkte på mandagens møte i første rekke å stenge for listebæring i Nittedal , men endte opp med å istedenfor innføre begrensninger for listebæring i Nittedal på valgdagene. Dette er begrensninger, som Høyre påpekte, ikke er i samsvar med valgloven eller «Valghåndboken» utgitt av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet.

Høyre fremmet følgende forslag  til vedtak i valgstyret men ble nedstemt av de styrende politiske partiene som er representert der.  Som man kan se av forslaget så forholder vi oss til valgloven.

 Høyre kommer til å stille på listebæring også ved dette valget, og håper å se så mange som mulig av Nittedals innbyggere der også.

 Godt Valg og bruk stemmeretten!


«Forslag til vedtak:

  1. Rådmannen skriver i sitt saksforelegg at «Valgstyret må da avgjøre om dette (les: listebæring) skal tillates.» Det tilligger ikke Valgstyret i Nittedal å ta stilling til om listebæring skal tillates.
  2. Listebæring utenfor valglokalet er ikke i strid med Valgloven eller valghåndboken utgitt av Kommunal og Moderniseringsdepartementet i 2015, og skal derfor naturligvis også være tillatt i Nittedal kommune for de partier som selv ønsker å gjennomføre dette.
  3. Hvilke ordensregler som skal ligge til grunn inne i valglokalet – og som egentlig faller utenfor denne saken - følger klart av Valglovens § 9-4 ordensregler:

a)      I valglokalet og i de rom som velgeren må passere for å komme frem til valglokalet, er det ikke tillatt å drive valgagitasjon eller å utføre handlinger som kan forstyrre eller hindre en normal gjennomføring av valghandlingen. Det er ikke tillatt for uvedkommende å føre kontroll med hvem som møter frem og avgir stemme, eller å foreta velgerundersøkelser eller liknende utspørring av velgerne.

b)      Uvedkommende må ikke få kunnskap om forbruket av de forskjellige valglistenes stemmesedler.

c)       Stemmestyrets leder eller nestleder kan om nødvendig bortvise den som opptrer i strid med reglene i denne paragrafen.

         4. Valgstyret i Nittedal kommune viser til «Valghåndboken» utgitt av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, senest oppdatert 1. juli 2015, hvor det i punkt 12.7 på side 75 står følgende: «Lovens forbud mot valgagitasjon omfatter ikke området utenfor den bygningen der valglokalet ligger» (Vår uthevning) Videre står det: «Lovens bestemmelser innebærer at det ikke vil være tillatt for partier og andre grupper å dele ut stemmesedler inne i den bygningen hvor valglokalet ligger. Utenfor bygningen vil det imidlertid være tillatt med slik utdeling.» (Vår uthevning) 

        5. Med henvisning til punktene ovenfor overlater Valgstyret i Nittedal til det enkelte parti selv å avgjøre hvorvidt de ønsker å gjennomføre listebæring utenfor valglokalene. 

        6. Valgstyret anmoder de partier som velger å gjennomføre listebæring å anmode sine listebærer å opptre på en måte som ikke er til sjenanse for velgerne, men hvor velgerne får tilbud om det enkelte partis liste ved valget. Utover dette anser ikke Valgstyret at det verken er behov for, eller i tråd med Valgloven og departementets veiledende retningslinjer, å innføre begrensende eller strengere instruks for listebæring.

         Forslag fremmet av Ann Kristin Bakke, på vegne av Høyre»