Nittedal Høyres budsjettforslag

Her er Nittedal Høyres forslag til budsjett og handlingsplan

Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det enkelte menneske, og fellesskapet i Nittedal.   

Målet er å bygge et godt og velfungerende samfunn for oss alle, unge og eldre.

Det legges opp til et historisk investeringsnivå i løpet av denne perioden, et investeringsnivå som vil kreve mye av både politikere og administrasjonen i årene som kommer.                    

Det stilles store krav til at vi gjør de riktige investeringene, at de skal være drifts- besparende og ikke minst skape bedre tjenester og en god og utviklende arbeidssituasjon for de ansatte.

I en budsjettprosess er det mange krav og ønsker, og ved utøvelse av politikk er det viktig å ha noen prinsipper og grunnfestede mål, men av og til er det imidlertid slik at ulike mål kommer i veien for hverandre, og da er det år oppgave å prioritere.

Et hovedprinsipp er at vi skal være økonomisk ansvarlige og å sørge for gode tjenester til kommunens innbyggere.  

Vi ser at utgiftene vil vokse mer enn inntektene i handlingsperioden. Dette reduserer kommunens handlingsrom, og det er da vi politikere skal og må ta viktige grep og  beslutninger. I de kommende årene må vi fortsette arbeidet med å tilpasse tjenestenivået til inntektene og de økte behovene. Dette kommer til å kreve mye av oss. 

Høyre har i sitt budsjett satt et krav til effektivisering av personalkostnadene på 1,5%  Det politiske målet er; flere varme hender fremfor en topptung ledelse.                                  

Nittedal leverer gode tjenester til våre innbyggere, men det som er godt nok i dag er ikke tilfredsstillende i morgen, og det er et godt utgangspunkt og gir oss gode muligheter til å være åpne for nye tanker og nye måter å jobbe på, samt utvikle nye tjenester i takt med behov og statlige føringer.

Etablering av bolig for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Nittedal kommune er stolt av sine to nybygde borettslag for unge mennesker med nedsatt funksjonsevne. Høyre ønsker et sterkere fokus på tilrettelegging for nye borettslag av samme type.

Dagens regler i Husbanken kan gi kostnadsdekning på inntil 70% for disse boligene, men dette forutsetter at kommunen står for byggingen, selv om boligene skal kjøpes av brukerne selv.

Høyre ser det som viktig at Rådmannen går i tett dialog med brukerne for å kartlegge behovet, og hvilke muligheter Nittedal Kommune har for å kunne tilrettelegges for tomter og midler til forskuttering av bygge- kostnadene ved et slikt prosjekt.

Vi skal fortsatt ha god eldreomsorg i Nittedal. Innbyggerne skal få hjelp når behovene oppstår og de skal bli møtt med omsorg og verdighet.

Det er allikevel helt klart at fremtidens eldreomsorg ikke kan løses på samme måte som den har blitt gjort i tidligere år, og Høyre ser frem til behandlingen av fremtidens eldreomsorg, samtidig som vi ser med bekymring på utvikling og vekst i antall eldre. Flere eldre betyr også flere som trenger hjelp.

Som et ledd i kvalitet og verdig alderdom ber Høyre om at Rådmann anskaffer en egnet tomt til helsehus hvor det er plass nok til å bygge omsorgsboliger. Vi ber også om en utredning knyttet til utbygning i forbindelse med Skytta.

Innenfor barnehage, skole og oppvekst skal vi levere effektive tjenester med god kvalitet.

Vi må alltid ha fokus på målene og satsingsområdene som skoleeier.

Det er ikke noen tvil om at en lærer med bred fagkompetanse er en god kunnskapsformidler i sitt fag, men i denne diskusjonen må vi ikke glemmer at vi skal ha ambisjoner for våre barn og unge i Nittedal. Ambisjoner om kvalitet og kompetanse i læringskurven.

Høyre gjør grep for å sikre kvalitet i undervisning gjennom tidlig innsats. Vi ønsker en forsøksordning med pedagogisk styrkning på småskoletrinnet.

Høyre vil mene at alle de som bidrar innenfor frivillighet er summen av medmennesker i Nittedal kommune. 

Fantastiske rause mennesker som bidrar til å skape det lokalmiljøet vi ønsker oss. Det rause fellesskapet som vi ønsker at våre barn og barnebarn     skal vokse opp i. Uten dem hadde Nittedal kommune vært fattig!

Frivillighet, idrett og dugnad prioriteres av Høyre i budsjettet, sammen med trafikksikring.  

Idretten i Nittedal har prosjektert og gitt uttrykk for at det er et behov for en idrettshall ved Slattum. Nittedal Høyre støtter opp under behovet for en idrettshall i søndre. Høyre mener den nye idrettshallen som er budsjettert i rådmannens budsjett, må bygges ved Slattum Skole. Ved å bygge Slattumhallen vil skolen få den idrettshallen de trenger, og de frivillige får dekket det behovet de har signalisert.

Ikke bare Nittedal, men hele Norge og Europa står ovenfor en flyktningkrise. Vi skal som alle andre kommuner ta del i dette arbeide og vise raushet, samtidig som dette vil kreve mye av oss som samfunn, fordi vi vet at vi har utfordringer innenfor skole- og helsesektoren i dag. Det er derfor viktig å sikre at alle kommunens tjenester opprettholdes på dagen nivå for oss alle. Det vil være en utfordring som ikke kan løses den dagen flyktningene kommer til oss. En flykning plan må på plass snarest.

Høyre mener det vil være viktig med initiativ overfor de nye eierne av Glittre, og mener kommunen bør være aktive i forhold til fremtidig mulige samarbeid.

Eiendomsskatten er innført, en flat skatt som rammer urettferdig. Høyre har i sitt budsjett økt bunnfradraget som et ledd i fremtidig reduseringen av eiendomsskatt.

Jeg opplever et godt engasjement og jeg håper vi alle kan jobbe for et bredere samarbeid når politikken er sammenfallende, men det er også uenighetene og de forskjellige syn på saker som ofte bringer oss fremover. For en ting er sikkert: 

Vi har alle et felles ønske og et mål om at Nittedal skal være et godt sted å bo og vi ønsker alle i denne salen å bidra til det.  

For 2016 gjelder det å se og å gripe mulighetene.

Det vil dreie seg om å holde orden i eget hus, slik at vi motstår uværet når det er over oss utenat grunnmuren svikter. 

Budsjettet er stramt og vi er avhengige av god økonomiskstyring. Vi er avhengig av at hver enkelt leder i Nittedal tar ansvar for at vi i felleskap skal klare å effektivisere og spare inn ytterligere i 2016.

Her Finner du budsjettet i PDF.