Avtroppende leder Thomas Sjøvold og den nye lederen av Oppegård Høyre Benthe Biltvedt

Årsmøte Oppegård Høyre

Årsmøtet i Oppegård Høyre (OH) fant sted i kommunestyresalen i Rådhuset 4. februar 2016. De vanlige sakene ble unnagjort på rekordtid.

Tidligere leder og ordfører Thomas Sjøvold innledet årsmøtet med å meddele at tidligere leder av OH og kommunepolitiker Arve Herbjørnrød var gått bort. Forsamlingen hedret hans minne med ett minutts stillhet.

Thomas Sjøvold ønsket velkommen og innledet møtet

Årsmøtet ble ledet av tidligere varaordfører og gruppeleder, Harald Vaadal, med Kjell Pettersen som protokollfører. Både styrets beretning og rapport fra kommunestyregruppen ble behandlet uten de store innsigelser.  Også revidert regnskap, fastsettelse av kontingent (ikke forandring) og budsjett ble gjennomgått av styremedlem og kasserer Lars-Roar Masdal.

Møteleder Harald Vaadal og Kjell Pettersen

Valgkomiteens leder, Kjersti Langekjend, fremmet valgkomiteens innstilling med å utdype informasjon om leder, nestleder og de nye varamedlemmene. Dette var informativt og resulterte at alle ble valgt med akklamasjon. Alle innstillingene fra valgkomiteen og styret ble vedtatt.


Harald Vaadal ble takket for møteledelse og for sin deltakelse i styret


Ketil Tveten ble takket for sin deltakelse i styret


Kjersti Langekjend ble takket av den nye lederen Benthe Biltvedt


Leder Benthe Biltvedt og nestleder Leif Aarebrot


Avtroppende leder Thomas Sjøvold og gruppeleder Siv Kaspersen med hovedparten av det nye styret, f.v. Benthe Biltvedt, Lola Stormorken, Patrik Brändström, Daad Gjerde, Leif Aarebrot, Kjell Pettersen og Knut Oppegaard

Til slutt ble en uttalelse fra årsmøtet vedtatt, og denne skulle også sendes Akershus Høyres representanter i Stortinget.

Uttalelsen er som følger:

Fremtidsrettet løsning for godstransport og persontrafikk nå

Oppegård Høyres årsmøte er opptatt av at godstransport gjennom regionen må få en fremtidsrettet

løsning. Oppegård kommune legger opp til å ta sin andel av befolkningsveksten gjennom fortetning

langs jernbanen. Dersom denne banestrekningen forblir hovedalternativet for transport av gods til og

fra Alnabru, vil det få konsekvenser for Oppegård kommunes utbyggingsstrategi. Det vil da kunne

oppstå konflikt i forhånd til overordnede strategier for transport og utbygging. Dette vil også føre til

dårligere tilbud for persontrafikken mellom Ski og Oslo. Oppegård Høyre er bekymret for transporten

som skjer på de to Europa-veiene.

Med den forventede befolkningsveksten i hovedstadsregionen er det avgjørende viktig at næringsliv

og befolkning har et godt tilbud når det gjelder persontrafikk. Et godt tilbud innebærer høyere

frekvens, bedre regularitet og tilrettelegging for færrest mulig overganger for arbeidsreiser.

Oppegård Høyre mener at

• Målet om at mer gods skal overføres fra vei til bane må opprettholdes, men vil også peke på

at sjøveien er en lite utnyttet ressurs

• Gods som skal fraktes på bane til Alnabru må befordres på andre linjer enn Østfoldbanen

mellom Ski og Oslo. Hensiktsmessig forbindelse til Alnabru-terminalen må følgelig etableres

samtid med at Follobanen åpnes

• Persontrafikken på Østfoldbanen må overlates til Ruter, slik at forstadslinjen mellom Ski også

inngår i et helhetlig kollektivtilbud