Kjell G. Pettersen,  kommunestyrekandidat Oppegård Høyre

Kommunereformen 

Gir store muligheter – hvis vi vil

At det er ulike meninger om kommunereformen er ikke overraskende. At Senterpartiet er i mot, nærmest av prinsipp, er heller ikke overraskende. Dette partiet forsøker nå også å latterliggjøre reformen, og kaller den en ”Karius og Baktus-reform”, fordi tannhelsetjenesten er en av de nye oppgavene de nye kommunene skal overta. Senterpartiet gir inntrykk av at dette er det viktigste med reformen. Dette er med respekt å melde en forvrøvling av debatten. 

Mer betenkelig er det at det skapes tvil om holdbarheten av det brede flertallet i Stortinget som har stilt seg bak kommunereformen.  Arbeiderpartiet har forsøkt å dreie debatten i retning av tvang eller ikke-tvang som gjennomføringsmekanisme. Dette blir etter mitt skjønn en avsporing. De aller fleste av landets kommuner befinner seg nå i en eller annen fase av en prosess, der de skal avklare standpunktet for egen kommune. Denne prosessen må få gå sin gang. Det er ennå bortimot ett år før kommunene må ha bestemt seg. Å bringe spørsmålet som tvang og statlig styring inn i denne fasen, virker både forstyrrende og unødvendig. Kommunene må få ta sitt standpunkt på selvstendig grunnlag. Det fremstår også som tvilsom journalistikk, når det i ulike medier gjøres et poeng av at det pr. i dag bare er to – tre kommuner som har sagt ja til sammenslutning med en eller flere nabokommuner. At kommunene vil benytte den tiden de har til rådighet er både ansvarlig og fullt forståelig.

Her i Follo er alle kommunene i en slik prosess. Hvor langt de forskjellige kommunene er kommet i sine overlegninger, er nok litt ulikt. Men ingen har fattet noe vedtak – verken i den ene eller annen retning. Nettopp fordi man vil bruke den tiden man har, og selvsagt fordi dette er et stort og viktig spørsmål. 

I Oppegård er det bred politisk enighet om den prosessen som nå er i gang, og som går ut på kunnskapsinnhenting og vurdering av alternativer. Og her er det heldigvis ingen som tyr til det kjente slagordet: ”Jeg har bestemt meg, ikke forstyrr meg med fakta!” 

Jeg vet ikke hva resultatet blir når Follo-kommunene skal fatte sine vedtak. Men det jeg føler meg trygg på, er at det er store muligheter hvis vi skulle bli enige om å bygge en eller flere nye kommuner i regionen. I et område med så stor befolkningsvekst i årene som kommer, er det et påtrengende behov for å se sammenhenger på tvers av dagens noe tilfeldige kommunegrenser. De nye kommunene får flere spennende oppgaver. Kommunene får mer makt. Folkestyret blir dermed styrket. Blir kommunene tilstrekkelig robuste, kan de i realiteten overta alle fylkeskommunens nåværende oppgaver.

Vi er i sluttfasen av en spennende prosess. Resultatet blir ikke mindre spennende.

Kjell G. Pettersen, kommunestyrekandidat Oppegård Høyre