Om ny kommunestruktur juni 2016

Ja til en større kommune

En ny og større kommune vil kunne ta et standpunkt og jobbe langsiktig for nå sine mål. Som et kraftsentrum i Follo, vil en ny kommune være en sterk og klar røst som kan tale våre innbyggeres sak.

Bred politisk enighet bak vedtaket

Et bredt politisk flertall på 25 representanter fra fire partier har nå sagt ja til å bli en del av en større kommune.

Oppegård Høyre gikk inn i reformprosessen med et åpent sinn for både fordeler og ulemper ved en sammenslåing. På bakgrunn av flere utredninger og forhandlinger med nabokommuner, har vi nå tatt grep som var nødvendige for å sikre innbyggerne gode og effektive tjenester også i fremtiden.

Få endringer for innbyggerne

En kommune er ikke en evig struktur, men må tilpasse seg en verden i konstant utvikling. De aller færreste av våre innbyggere vil merke noe særlig til endringene i kommunestruktur. Skolene, sykehjemmene, barnehagene, biblioteket og alle de andre som daglig leverer tjenester til våre innbyggere vil fortsatt være på samme sted.

Det er vår plikt som folkevalgte å sørge for at innbyggerne får gode tjenester, både på kort og lang sikt. Derfor er det ikke mulig å delegere avgjørelsen om kommunestruktur verken til rådmann eller folkeavstemming. Vi anerkjenner at det er et flertall på 52 % i innbyggerundersøkelsen som var mot sammenslåing, men det var også et flertall som mente at en større kommune vil levere bedre tjenester. Uansett er det kommunestyrerepresentantenes plikt å gjøre opp sin egen mening og stemme deretter.

Kommunestyrets vedtak 20. juni:

  1. Oppegård kommune deltar i etableringen av en større kommune i Follo. Forutsetningen er at det er kommuner Oppegård har grense til eller får grense til gjennom andre deltakende kommuner.
  2. Felles plattform for ny kommune i Follo legges til grunn for etableringen av ny kommune.
  3. Ordfører gis fullmakt til å fremforhandle endringer i plattformen for å tilpasse denne til de deltakende kommunene.
  4. Eventuelle behov for grensejusteringer i Oppegård vurderes etter at kommunene i Follo har truffet vedtak om kommunestruktur i juni 2016. Saken fremlegges for kommunestyret 12. september 2016.
  5. Kommunestyrets vedtak og vedlegg sendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
  6. Rådmannens notat om at kommunene Ski og Oppegård er store nok til å kunne avvikle de fleste interkommunale samarbeid, skal være en del av beslutningsgrunnlaget.

Oppegård Høyres kommunestyregruppe


Les mer om vedtaket og stemmegivningen her