Oppegård Senior Høyre – medlemsmøte 6. september 2016 –referat

Oppegård Senior Høyre har avviklet et nytt spennende medlemsmøte der den nye fungerende rådmannen, Lars Henrik Bøhler, fikk presentere seg og fortelle om utfordringene fremover. Han, kommunalsjef Monica Lysebø og ordfører Thomas Sjøvold ga en spennende innføring i utfordringene for Oppegård (og Ski) kommuner den kommende tiden.

Høstsesongen 2016 i OSH ble innledet med foredrag og orienteringer av den nye rådmannen i Oppegård, Lars Henrik Bøhler, supplert av kommunalsjef Monica Lysebo. Ordfører Thomas Sjøvold deltok også i møtet. Hovedpunktene i ordførerens presentasjon er gjengitt ved avslutningen av dette møtereferat.
Den nye rådmannen har overtatt stafettpinnen etter tidligere rådmann Anne Skau, som har tiltrådt ny stilling utenfor kommunen.

Lars Henrik Bøhler (58) har tidligere hatt stillinger i Politiets fellestjenester, bl. a. som administrasjonssjef. Han har også vært konsulent i Justisdepartementet. Bøhler har også vært politisk engasjert i Høyre for bydel Ekeberg/Bekkelaget.

Temaet for Bøhlers foredrag var orienteringer om viktige utbyggingssaker, og behovet for omstillinger i Oppegård. Kommunen står på viktige områder overfor et omfattende investeringsprogram. I tillegg byr kommunereformen på nye spennende utfordringer. Rådmannen og kommuneadministrasjonen går til disse oppgaver med stor entusiasme og pågangsmot. Målsettingen er gode og effektive tjenester for innbyggerne, og videreutvikling av en attraktiv kommune. 
Rådmannen, supplert av kommunalsjef Lysebø, fokuserte på tre områder:

 1. Kommunereformen

  Kommunereformen behandles nå hovedsakelig på politisk nivå (se ordførerens kommentarer under). Kommuneadministrasjonen er således i «venteposisjon» i påvente av de føringer som vil komme ut av den pågående politiske prosess. Kommunestyrene både i Oppegård og Ski fattet som kjent i kommunestyremøter 20. juni 2016 prinsippvedtak om sammenslåing av de to kommuner. Basert på vedtak og innspill fra de berørte kommuner har Fylkesmannen i Akershus i oppdrag av departementet innen 1. oktober 2016 å fremme forslag overfor Kommunaldepartementet om nytt «Kommunekart» for Follokommunene. Oppegård og Ski har også fremmet ønsker om grensejusteringer med nabokommunene (Ski, Ås). Formannskapet i Oppegård har planlagt møte med Fylkesmannen 28. september 2016 (åpent Formannskapsmøte) for gjennomgang av kommunes synspunkter og innspill. Stortingsvedtak vil deretter følge våren 2017. En felles nemnd (Oppegård/Ski) vil bli opprettet for gjennomgang av forhold knyttet til økonomi og infrastruktur mv.

 2. Store investeringsprosjekter

  Rådmannen understreket at det er god stemning og entusiasme i kommuneadministrasjonene i Oppegård og Ski for å gå løs på de store oppgaver som venter. Endringer blir normalen i fremtiden, endringsmestring blir derfor viktig. Hovedoppgaven fremover blir å bygge en ny kommune basert på de politiske føringer som politikerne setter. Politikernes forventninger til administrasjonen er at de store prosjektene som ligger foran skal gjennomføres innen 2019. Med i bildet hører også en del usikkerheter knyttet til fremtidige inntekter. Effektiv ressursbruk, rask gjennomføringsevne og stram økonomisk styring blir derfor sentralt. For å møte disse utfordringer signaliserte rådmannen deling av eiendomsavdelingen, med fokus på klare ansvarsområder for hhv store prosjekter (egen byggherreavdeling) og drift. Blant store prosjekter nevnte rådmannen spesielt.

  Omsorgsboliger

  Målet er at flest mulig skal kunne bo hjemme så lenge de ønsker. Hjelpemidler (elektroniske) vil bli videreutviklet. I tillegg planlegger kommunen bygging av 72 omsorgsboliger innenfor en budsjettramme på ca 380 Mill kr.

  Skolebygg

  Kolbotn skole skal utvides med 390 elever. Sofiemyr skole skal rives og erstattes av nybygg, Fløisbonn skole skal utvides/renoveres.

  Idrettshall

  Kommunen satser sterkt på idrettssektoren («crossoverprosjekt»). Svømmehall skal bygges, av økonomiske grunner fortrinnsvis sammen med andre (bl a Ski kommune). Felles ressursutnyttelse mellom nabokommuner blir et sentralt tema (tenke Oppegård og Ski samlet).

  Barnehager

  Ny barnehage skal bygges i Greverudlia.

  Oppsummert på investeringssektoren la rådmannen vekt på sterkere prosjektstyring for å møte oppsatte tidsrammer innenfor vedtatte budsjettrammer.

 3. Digitalisering

  Rådmannen la stor vekt på digitalisering og bruk av dataverktøy for utvikling av mer effektiv og raskere dialog mellom innbyggerne og kommuneadministrasjonen. Datakraft innen kommunen vil bli harmonisert og samkjørt. Bruk av GPS vil bli innført i omsorgssektoren, likeledes bruk av elektroniske pasientjournaler. Brukere vil få tilgang til terminaler (nettbrett) for dialog og interaksjon med administrasjonen. Rådmannen trakk som eksempel frem planlegging og bygging av garasje på egen eiendom. Modellen vil her være at brukerne selv vil kunne utvikle plantegninger, i dialog med planavdelingen i kommunen. Raskere gjennomføring av bygge- og reguleringssaker blir høyt prioritert.

 4. Andre saker:

  I tilknytning til foredraget, som ble fulgt med stor interesse av forsamlingen, ble følgende temaer berørt:

  Kolbotn senter
  Planer om 1200 boliger (høyhus), ennå ikke vedtatt, er til behandling i Formannskapet.

  Hva skal den nye kommunen hete?
  Foreløpig åpent, forslag om Follo Nord ble luftet.

  Skiveien, trafikale forhold
  Jernbane og utvikling av nye Kolbotn stasjon, med publikumsvennlig tilgang, vil bli prioritert. Fartsbegrensning på Skiveien (gjennomsnittshastighet 40 km/time) blir fortsatt en utfordring ved bilkjøring.

 5. Hovedpunkter i Ordfører Thomas Sjøvolds presentasjon

  Follobanen
  Arbeidet med Follobanen er nå offisielt påbegynt ved at statsminister Erna Solberg forleden startet de maskinene (4 stk, 2 i hver retning) som skal bore ut tunellene. Maskinene vil samlet bore ca. 50-60 løpemeter pr. døgn. Ordføreren mente at den nye kommunen med dette vil legge til rette for store investeringer i fremtidig næringsliv i regionen. Fortsatt er det forhold knyttet til Follobanen som vil måtte drøftes nærmere, uten at dette vil få konsekvenser for det arbeidet som nå er offisielt startet av statsministeren.

  Kommunereformen
  Ordføreren fremholdt at vi nå må skape begeistring for den nye kommunen Oppegård/Ski. Det gamle må vi legge bak oss. Over 50 % av befolkningen i Follo vil etter sammenslåingen være bosatt i den nye kommunen Oppegård/Ski. Den nye kommunen vil bli den 3. største i Akershus fylke (etter Asker, Bærum).

  Organisering av den nye kommuneadministrasjonen

  Ordføreren mente at vi nå har muligheter for å organisere den nye kommunen slik at den vil kunne gi bedre service til alle. Med stor entusiasme erklærte ordføreren at den nye kommunen skal bli en «Ja-kommune». Kommunen har besøkt kommuner i Danmark som har mye erfaring fra arbeidet med ny kommunereform. Ordføreren hadde registrert at det var noe usikkerhet blant de ansatte når det gjelder deres fremtid i den nye kommunen. Han ønsker nå å delta mer sammen med de ansatte om dette. Den nye kommunen vil bli et vekstområde, det er derfor viktig å beholde de ansatte, og at de vil føle seg trygge.

  Utfordringer i Folloregionen
  Status nå er fokus på Oppegård/Ski. Samtaler med de andre Follokommunene om nye kommunesammenslåinger avsluttes derfor inntil videre. Folloprosjekter har hittil i stor grad vært administrert og drevet av Oppegård og Ski. Det interkommunale samarbeidet slik det har vært gjennomført til nå vil bli avsluttet. Det vil bli iverksatt forhandlinger om grensejusteringer som vil berøre ca 5000 innbyggere. Det vil bli viktig å sikre nedslagsfeltet til Gjersjøen. Den nye kommunegrensen vil forhåpentligvis gå ved E 18.
Forsamlingen ga uttrykk for et vel gjennomført og informativt medlemsmøte. Neste medlemsmøte i OSH blir torsdag 20. oktober 2016 kl 1200.