Søk

Høyre vil fortsette satsingen for at så mange som mulig skal ha en jobb å gå til.

En jobb å gå til gir trygghet for den enkelte og familien, og finansierer vår felles velferd. Høyre vil derfor fortsette arbeidet med å gi gode rammebetingelser til gründere og bedriftseiere, sørge for raskere utbygging av vei og jernbane i hele landet og gi ytterligere løft til forskning og utvikling. Høyre vil også gjennomgå og endre trygdesystemet for å sikre at systemet hjelper arbeidsledige raskere tilbake i arbeid slik at alle får utnyttet sin arbeidsevne. Å skape flere arbeidsplasser er blant de viktigste oppgavene Høyre som parti kan bidra til. Samtidig vil vi sikre at enda flere får ta del i arbeidslivet og velstandsutviklingen.


For å bidra til at det skapes flere jobber og at flere har en jobb å gå til foreslår Høyres programkomite blant annet:


•Videreføre og forsterke den store satsingen på forskning og utvikling.


•Fortsette satsingen på å bygge ut og ruste opp vei og jernbane.


•Motivere til økede investeringer i nye bedrifter og arbeidsplasser ved å gi skattefradrag for investeringer i oppstartsselskaper.


•Legge til rette for at flere kan bli medeiere i egen bedrift gjennom endringer i reglene for opsjonsbeskatning.


•Styrke programmene for entreprenørskapog forbedre integreringen av entreprenørskap i universitets- og høyskolesektoren.  Målet er at flere skal få lyst - og mulighet til å starte sin egen bedrift.


•Overføre en del av trygdebudsjettet til kommunene for å prøve ut om kommunene er bedre til å få flere av sine innbyggere raskere i arbeid enn staten.  Den vet best hvor skoen trykker som har den på. Kommuner som lykkes vil få beholde noen av trygdemidlene samfunnet sparer ved at flere kommer i arbeid.