Søk

Høyre vil fortsette arbeidet for at pasienter skal få raskere og bedre behandling

Ordningen med pakkeforløp, som nå er blitt innført med gode resultater for kreftpasienter, må også innføres på andre områder, for eksempel innen psykisk helse og rus. Høyres mål er at pasienter må få raskere og bedre behandling, Derfor foreslår Høyres programkomite blant annet følgende:

• Utvide pakkeforløpene som er innført i kreftbehandlingen til å inkludere flere sykdommer.

• Sikre valgfrihet og mangfold for pasientene, og fortsette utvidelsen av fritt behandlingsvalg til nye områder.

• Bedre behandlingstilbudet innen psykisk helse med særlig vekt på tilbudet til barn og ungdom.

• Innføre pakkeforløp innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling innen 2020 etter mal av pakkeforløp for kreft.

Siden 2013 står det 59.000 færre mennesker i kø for å få spesialistbehandling men vi ønsker å redusere køen ytterligere og vil fortsette arbeidet med å redusere ventetiden før man kommer inn til behandling.