Søk
Lars-Erik Hemsen, kommunestyrerepresentant for Ski Høyre

Nå kommer satsningen på realfag i skolen!

Ett av de store temaene i den politiske debatten i den senere tid, har vært det store frafallet i den videregående skolen. En viktig årsak til dette, er at mange stryker i matematikk. Elevene våre må rett og slett lære mer, og vi må gi barna våre gode erfaringer med matematikk og naturfag allerede i barnehagen.

Regjeringen har nå lansert en ny realfagsstrategi:

- En overordnet strategi  av realfag i skole og barnehage fra 2015 – 2019. 

- Hovedmålet er at flere barn og unge skal mestre matematikk og naturfag, det vil si å få færre elever som presterer på et lavt nivå og flere som presterer på et høyt nivå.

- Et årlig «realfagsbarometer» og årlige tiltaksplaner kommer i tillegg til strategien

- Realfagskommuner er en viktig del av satsningen. I år fikk 34 kommuner status som Norges første realfagskommuner

Mange konkrete tiltak vil bli iverksatt, som for eksempel ny rammeplan for barnehagenes innhold og oppgaver, nye læreplaner i matematikk og naturfag, nye arbeidsmåter og bedre undervisningspraksis, bedre system for å fange opp elever som sliter tidlig, samt å øke lærernes og barnehagelærernes kompetanse i matematikk og naturfag gjennom etterutdanning. Sist, men ikke minst, utvikle lokale realfagsstrategier i kommunene, med konkrete planer for å heve realfagskunnskapene blant barn og unge.

Alt dette ser vi frem til, også i Ski, men avslutningsvis vil jeg peke på at vi på enkelte områder allerede er godt i gang med å gjøre noe med frafallet i skolen. I Ski har vi nå innført en systematisk oppfølging av elever med bekymringsfullt fravær, helt ned til 1. klasse i skolen!