Ullensakerskolens elev og foreldreundersøkelse skoleåret 2015 2016

Resultatene i Ullensakerskolen blir ifølge elever og lærere stadig bedre. En hyggelig tilbakemelding, som viser at vi er på rett vei, sier Tim Holmvik.

Resultatene fra elev- og foreldreundersøkelsen er en viktig måleindikator for å måle læringsutbytte og læringsmiljø på den enkelte skole og for kommunen som helhet. Resultatene gir styringsdata i form av nøkkeltall for den enkelte skole. Elev- og foreldreundersøkelsen er ett av flere tiltak som gir grunnlag for målrettet utviklingsarbeid i Ullensakerskolen.  Generelt er resultater fra skoleåret 2015/2016 noe bedre enn forrige skoleår, og har vært gode over tid. I det følgende presenteres et bilde av skoleårets resultater på utvalgte områder.

Mobbing
Elevundersøkelse gjennomført høsten 2015 viser en nedgang på spørsmål om mobbing. 4 % av elevene i Ullensakerskolen rapporterer at de er mobbet to ganger eller mer de siste månedene. Dette er en nedgang på 1 % sammenlignet med resultater fra skoleåret 2014/2015. Ullensakerskolen har samme resultat som fylket og landet for øvrig. Alle elever skal oppleve et godt psykososialt miljø i vår kommune. Ullensakerskolen jobber systematisk og målrettet med forebyggende tiltak rundt det psykososiale miljøet. Målet er å oppnå et resultat på 0 % når det gjelder mobbing.

Læring/vurdering/tilpasset opplæring
69 % av elevene rapporterer at læreren forteller hva de bør gjøre for å bli bedre i mange, de fleste, eller alle fag. Dette er en liten tilbakegang sammenlignet med resultater fra 2014. Når det gjelder spørsmål om hvorvidt lærere forklarer hva som er mål for undervisning i et eller flere fag, svarer 87 % av elever i Ullensakerskolen at dette blir formidlet dem. Ullensaker skårer over fylkes- og landsgjennomsnittet på dette spørsmålet. Foresatte i Ullensaker kommune er også enig i at eget barn viser en positiv utvikling på skolen, og resultatet her ligger på nivå under landet for øvrig. 

Motivasjon
Resultatene viser at en stor andel av elevene er motivert for læring. På samtlige barneskoler rapporterer over 85 % av elevene at de er interessert i å lære i alle og/eller mange fag. På ungdomsskolene rapporterer i snitt 76 % at de er interessert i å lære i alle og/eller mange fag.
Ullensakerelevene ligger over landsgjennomsnittet i forhold til interessen for å lære. 67 % av elevene liker også skolearbeid bedre og andelen som prioriterer å bruke tid på skolearbeid (både i timene og lekser) er høyere i Ullensaker enn i resten landet.
 
Hjem-skole-samarbeid
Foresatte i Ullensaker er enig i at læreren viser stor interesse for deres synspunkter om barnets læring og utvikling. 87 % av foresatte svarer at de er kjent med hvilke forventninger skolen har til hjemmet når det gjelder samarbeide med skolen. Dette resultatet er høyere enn landet for øvrig. I tillegg er 90 % av foresatte noe fornøyd eller svært fornøyd med måten de blir tatt i mot på når de kontakter skolen. 

Som hovedutvalgsleder er det hyggelig å registrere at både elever og foreldre i Ullensakerskolen jevnt over er fornøyd med kommunens tilbud og resultatene viser at vi er på rett vei. 

Tim A. Holmvik (H)
Hovedutvalgsleder for skole og barnehage i Ullensaker kommune