Politikk

Vi vil bygge vår politikk på tillit til det enkelte menneske, personlig ansvar og valgfrihet. Vi vil at Ullensaker skal være en kommune som viser omsorg og forståelse, men hvor det også forventes at den enkelte tar ansvar for seg og sine, og bidrar til fellesskapet.

Våre hovedsaker

Gode barnehager og skoler

Ullensaker Høyre ønsker et trygt oppvekstmiljø gjennom et godt barnehagetilbud og en god skole. Vi skal gi elevene mulighet til å realisere sine evner. Foreldrene har ansvaret for å gi barna sine læring, oppdragelse og gode oppvekstsvilkår.

Kvalitet i omsorgen

Ullensaker Høyre vil at den enkelte bruker får tjenester som er preget av koordinert tilrettelegging og kvalitet som gir mestring, der hverdagsrehabilitering er en viktig faktor.

Utvikle samferdsel og miljø

Ullensaker, med den største befolkningsveksten i regionen, har et for dårlig kollektivtilbud. Høyre ønsker trygge, miljøvennlig, effektive og fremtidsrettede transportløsninger som fungerer for alle hele året. Et bra tilbud til kollektivreisende, fotgjengere og syklister vil også være viktig i et folkehelseperspektiv.

Næringsutvikling

Ullensaker Høyre vil sørge for at kommunen oppleves som næringsvennlig, blant annet gjennom god service fra kommunale enheter og at vi ønsker nyetableringer velkommen.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her