Arkiv

Her finner du arkivartikler fra hoyre.no som forteller mye av historien vår. Se gjerne også tidligere politiske program, som beskriver politikken vår i tidligere stortingsperioder. Ønsker du å se hva vår politikk på de ulike temaene er i dag, klikk her.

Resolusjoner 05.07.2015

Senior Høyres Landsforbund vedtok 2 resolusjoner på sitt Landsmøte 20.-21. mars som er oversendt Høyres Hovedorganisasjon til behandling på Høyres Landsmøte 24.-26. april.

Konferansesenteret Høyres Hus 05.07.2015

Konferansesenteret Høyres Hus er partiets egne konferanselokaler i Oslo sentrum, samtidig som det benyttes til ekstern utleie.

Høyre i utlandet 05.07.2015

Høyre i utlandet er en sammensetning av foreninger og nettverk over hele verden. Med Høyre i utlandet ønsker Høyre å ha et internasjonalt kontaktnett, og samtidig knytte medlemmer og sympatisører sammen, selv om de befinner seg i utlandet.

Høyres utvalg for nye velgergrupper 05.07.2015

Høyres sentralstyre oppnevnte høsten 2010 Høyres Mangfoldsutvalg. Utvalget ledes av Stian Berger Røsland, Byrådsleder i Oslo. Utvalget heter nå Høyres utvalg for nye velgergrupper.

05.07.2015

Høyres Europautvalg 05.07.2015

Utvalget skal gi innspill til det organisatoriske og politiske EU-arbeidet, samt overordnete og strategiske råd knytte til partiets EU-arbeid. En viktig oppgave er å bidra til å utvikle EU-kompetansen i partiet.

Kunnskap for alle 05.07.2015

Høyre har nylig nedsatt et utvalg som skal stake ut kursen for vår kunnskapspolitikk i fremtiden; «Kunnskap for alle».

Information in English 05.07.2015

This is the official website for the Conservative Party of Norway. Most of the information provided here will be in Norwegian only, but you will find more information about the Conservative Party and also our Programme of principles in English.

Høyres krimplan 2010 05.07.2015

Erna Solberg lover mer penger til politiet hvis Høyre kommer i regjering.

Norsk skole - hvor er vi, og hvor vil vi 05.07.2015

Den viktigste skolepolitiske utfordringen fremover ligger i å heve læreryrkets status. Kvaliteten på et skolesystem kan aldri overstige kvaliteten på lærerne.

Høyres håndbok 2014 05.07.2015

Høyres håndbok 2014 er et politisk oppslagsverk. Den er strukturert for å hjelpe leseren med å finne raskt frem til de ulike hendelsene som har preget norsk politikk det siste året, med vekt på det som er skjedd på Stortinget.

Statsbudsjettet 2015 05.07.2015

Her kan du lese alt om statsbudsjettet for 2015. For spørsmål - kontakt Høyres pressetelefon på 47 46 69 10.

05.07.2015

Stor vekst i blå Lillesand 05.07.2015

Høyrestyrte Lillesand er et av sørlandets lyspunkt på NHOs oversikt over bærekraftige kommuner. Av oversikten fremgår det at de store kommunene er best drevet, men "lille" Lillesand er i sterk vekst.

05.07.2015

Politikk 05.07.2015

Høyre har nye ideer og bedre løsninger for et samfunn med muligheter for alle. Vi bygger vår politikk på tillit til enkeltmennesket. Høyre vil sette grenser for politikk og tydeliggjøre det personlige ansvaret.

05.07.2015

Bygge for fremtiden 05.07.2015

Søndag 18.november møtes Høyres sentralstyre i Oslo. Erna Solberg innleder om hvordan vi skal bygge Norge for å være rustet for en befolkningsvekst på én million nordmenn frem mot 2029.

05.07.2015

Gundersen, Krogstad Tonning Riise på topp 05.07.2015

Nominasjonskomiteen til Stortingsnominasjonen i Hedmark Høyre hadde helt tydelig lest signalene fra medlemmene & lokallagene riktig, i forkant av dagens møte.

05.07.2015

Ulven, et nasjonalt bedrag 05.07.2015

Ulvedrapet i Sverige har avslørt en nesten grenseløs naivitet i miljøene som er forkjempere for ulv. De første dagene etter drapet kom forklaringer om at ”sosialiserte” ulver kunne finne på slikt, men i vill tilstand vil de være så sky at angrep er utelukket. Det er tøv!

Erna hoppet til sjøs 05.07.2015

Høyre-leder Erna Solberg lover 20 millioner kroner til Redningsselskapet i Norge.

Høyres landsmøte 2013 05.07.2015

Høyres landsmøte blir avholdt på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 3.- 5. mai. På denne siden vil du finne all informasjon om Høyres landsmøte og siden vil bli fortløpende oppdatert.

05.07.2015

05.07.2015

05.07.2015

Bli med i Jakten på tidstyver 05.07.2015

Regjeringen har satt i gang et tidstyvprosjekt der alle underliggende etater har fått i oppgave å identifisere og fjerne tidstyver. Nå ønsker Høyre og Mudassar Kapur å involvere hele partiet til å bli med på jakten og komme med innspill til hvordan man kan fjerne tidstyver gjennom forenkling av regelverk slik at offentlig sektor forbedres.

Statsbudsjettet 2015 05.07.2015

Her kan du lese alt om statsbudsjettet for 2015. For spørsmål - kontakt Høyres pressetelefon på 47 46 69 10.

Kunnskap for alle 05.07.2015

Høyre har nylig nedsatt et utvalg som skal stake ut kursen for vår kunnskapspolitikk i fremtiden; «Kunnskap for alle».

Friskoler 18.06.2015

Høyre mener at friskolene bidrar til mangfold og kan gi viktige impulser til hele Skole-Norge. Friskoler er et supplement til den offentlige skolen.

Høyere utdanning 15.06.2015

Kunnskap er en viktig forutsetning for at Norge skal hevde seg i en internasjonal konkurranse, og for at ungdom skal finne trygge og spennende arbeidsplasser.

Eierskap og arbeidsplasser 03.06.2015

Det viktigste for å sikre vekstkraft i hele landet er et næringsliv som kan ta vare på og skape nye lønnsomme arbeidsplasser.

Yrkesfag og lærlinger 02.06.2015

Veien til gode fagarbeidere går gjennom gode yrkesfagtilbud som forbereder elevene og lærlingene til det arbeidslivet som møter dem.

Karakterer 02.06.2015

I dag går elevene fra ikke å få tallkarakter i noen fag på barnetrinnet til å få tallkarakterer i alle fag på ungdomsskolen. OECD anbefaler i en rapport om norsk ungdomsskole at overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen bør forbedres.

Rus 27.05.2015

Ventetiden for rusavhengige som har behov for behandling, er for lang. Høyre ønsker en mer verdig og rettferdig behandling av rusavhengige.

Psykisk helse 27.05.2015

Det er fortsatt store svakheter og mangler i tilbudet til mennesker med psykiske helseplager. Psykisk helsevern har lenge blitt underprioritert i helsevesenet, og Høyre jobber derfor med å styrke satsingen på dette området.

Pleie og omsorg 27.05.2015

Økende levealder og flere unge som har behov for pleie og omsorg, krever økt kapasitet og kvalitet i pleie- og omsorgssektoren.

Kreftbehandling 27.05.2015

Kreft er en folkesykdom. Vi kan bli bedre på å avdekke og behandle kreft. Høyre jobber derfor for å styrke kreftbehandlingen.

Kommunehelsetjenesten 27.05.2015

Det er nødvendig å styrke helse- og omsorgstjenesten i kommunene (primærhelsetjenesten) og sikre en bedre samordning av helse- og omsorgstilbudet.

Fritt behandlingsvalg 27.05.2015

Høyre jobber med å åpne opp helsevesenet ved å slippe alle gode krefter til, og gi alle pasienter valgfrihet. Et mangfold av helsetjenester vil øke kvaliteten og sikre flere rask hjelp.

Sykehus 27.05.2015

Det er store variasjoner i kvaliteten på tilbudet ved ulike sykehus. Høyre vil stille krav om kvalitetssertifisering av norske sykehus og sikre åpenhet om kvaliteten på det tilbudet som gis.

Helse og omsorg – pasientenes helsetjeneste 27.05.2015

Høyres helse- og omsorgspolitikk setter mennesket i sentrum, ikke systemet. Høyre ønsker å skape pasientens helsetjeneste. En bedre og tryggere helsetjeneste der pasienten står i sentrum.

Folkehelse 27.05.2015

Det offentlige spiller en stor rolle i å legge til rette for en god folkehelse.

Frivillighet 26.05.2015

Frivilligheten betyr svært mye for velferden i Norge og for å skape gode lokalsamfunn. Den fungerer som et lim i samfunnet.

Næringsliv 26.05.2015

Høyre er opptatt av å skape et konkurransekraftig næringsliv. Det er fordi det er konkurransekraft som skaper trygge arbeidsplasser og legger grunnlaget for en varig velferdsstat i Norge.

Det grønne skiftet 12.05.2015

Nikolai Astrup skal lede «Det grønne skiftet», et nytt utvalg i Høyre som skal utvikle partiets klima- og miljøpolitikk. Med seg på laget har han en rekke folkevalgte og tillitsvalgte i partiet fra større og mindre kommuner i landet.

Innenfor i Europas fred 08.05.2015

Vi markerer i disse dager at det er 70 år siden fredens dag, 8. mai 1945. EU er et prosjekt som langt på vei har lyktes med å realisere det det ble dannet for: aldri mer krig! Norge er ingen øy i Europa, verken i bokstavelig eller overført betydning.

En helhetlig helse- og omsorgstjeneste 08.05.2015

Regjeringen har lagt frem meldingen om fremtidens primærhelsetjeneste. Meldingen er et ledd i arbeidet med å skape en sammenhengende helse- og omsorgstjeneste med helsepersonell som arbeider i flerfaglige team. Dette vil kreve økt kompetanse og bedre ledelse.

Best i klassen i yrkesfag 08.05.2015

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og regjeringen satser stort på praktisk utdannelse.

– Dagens unge ville gjort det samme 08.05.2015

Statsminister Erna Solberg mener generasjonen som kjempet mot tyskerne er den største i Norge. Men hun er overbevist om at dagens ungdom er av samme støpning.

Alle barn skal ha like muligheter 06.05.2015

Mange barn og unge opplever å falle utenfor samfunnet fordi de vokser opp i en familie med dårlig økonomi, derfor lanserer regjeringen strategien Barn som lever i fattigdom.

Innfører obligatorisk helsesøstertjeneste i tromsøskolen 06.05.2015

Nå blir det flere helsesøstre på skolene i Tromsø. Fra høsten av øker Tromsø kommune helsesøstertjenesten med to og ett halvt årsverk, i tillegg til at det i statsbudsjettet ligger inne en økning på fire og èt halvt.

Norge trenger flere gode gründere 06.05.2015

- Altfor få prøver seg som gründere, og enda færre lykkes. Det gjør meg bekymret for morgendagens arbeidsplasser, skriver næringsminister Monica Mæland.

Ålære fra en iPad 06.05.2015

Som utdanningspolitiker har Norunn Benestad reist mye rundt på skoler og sett hvordan PCer og iPader brukes i underivsningen. Nå vil hun ha IKT inn i lærerutdanningen.

Kort om Høyre 04.05.2015

Her finner du litt om vår ideologi, politikk og historie.

Regjeringen styrker innsatsen i Syria og Middelhavet 30.04.2015

Regjeringen fortsetter å styrke den humanitære innsatsen og øker bidraget i revidert nasjonalbudsjett med 250 millioner kroner til tilsammen 1 milliard kroner til humanitær innsats og utviklingsaktiviteter i Syria og nabolandene i 2015.

Påbud om redningsvest 30.04.2015

Mot Høyres stemmer har Stortinget vedtatt påbud om bruk av redningsvest i båt. Fra 1. mai 2015 er det bruk av redningsvest i båt som gjelder, så lenge du er utendørs i en båt som er mindre enn 8 meter og båten er i fart.

Barn har rett til å treffe begge foreldre 29.04.2015

Antall barn som rammes av skilsmisser er økende og konfliktnivået mellom foreldrene stiger dessverre stadig. Dette går ut over barna. Barn har en selvstendig rett til å treffe begge foreldrene sine så lenge disse er gode foreldre.

Avtale kan gi eksportvekst 29.04.2015

​En moderne avtale for handel med tjenester er bra for Norge. Den vil ikke true offentlige tjenester og velferdstilbud, skriver utenriksminister Børge Brende.

De blå mulighetene er enorme 27.04.2015

- Vi har et fantastisk utgangspunkt for å løfte sjømatnæringen til en av de nye vekstmotorene i norsk økonomi.

De blå mulighetene er enorme 27.04.2015

- Vi har et fantastisk utgangspunkt for å løfte sjømatnæringen til en av de nye vekstmotorene i norsk økonomi.

Skole er viktigere enn skatt 27.04.2015

Statsminister Erna Solberg er ikke enig med venstresidens tro på at skatt er det viktigste redskapet til utjevning av økonomiske og sosiale forskjeller.

Skole er viktigere enn skatt 27.04.2015

Statsminister Erna Solberg er ikke enig med venstresidens tro på at skatt er det viktigste redskapet til utjevning av økonomiske og sosiale forskjeller.

Høyre vil styrke yrkesfagene enda mer 26.04.2015

- Høyre tar et kraftig grep og fornyer yrkesfagløftet. Vi forsterker arbeidet med praksisretting, gjør utdanningen mer relevant og hever yrkesfagenes status.

Høyre vil styrke yrkesfagene enda mer 26.04.2015

- Høyre tar et kraftig grep og fornyer yrkesfagløftet. Vi forsterker arbeidet med praksisretting, gjør utdanningen mer relevant og hever yrkesfagenes status.

Høyre trygger Norge 26.04.2015

Resolusjon nummer 2 A og 2 B; Høyre trygger Norge og Styrket humanitær innsats.

Markerer vendepunktet i norsk samferdselshistorie 26.04.2015

Leder i Stortingets transportkomite, Linda Hofstad Helleland la frem regjeringens nye løsninger for mer effektiv samferdselsutbygging i hele landet i sin tale til Høyres landsmøte i dag. Trafikksikkerhet og det grønne skiftet stod sentralt.

Markerer vendepunktet i norsk samferdselshistorie 26.04.2015

Leder i Stortingets transportkomite, Linda Hofstad Helleland la frem regjeringens nye løsninger for mer effektiv samferdselsutbygging i hele landet i sin tale til Høyres landsmøte i dag. Trafikksikkerhet og det grønne skiftet stod sentralt.

Bedre kvalitet og mer valgfrihet i omsorgen 26.04.2015

- Vi står foran store utfordringer i omsorgssektoren i Norge. I 2030 vil vi ha 250.000 flere eldre over 75 år enn i dag. Mange eldre føler seg ensomme. Vi må ta på alvor at det gir oss noen viktige oppgaver å løse.

Bedre kvalitet og mer valgfrihet i omsorgen 26.04.2015

- Vi står foran store utfordringer i omsorgssektoren i Norge. I 2030 vil vi ha 250.000 flere eldre over 75 år enn i dag. Mange eldre føler seg ensomme. Vi må ta på alvor at det gir oss noen viktige oppgaver å løse.

Tar oppgjør med silotankegang om velferd 25.04.2015

Stortingsrepresentant Stefan B. Heggelund vil gi flere en sjanse til å forsørge seg selv. Han mener for mange blir parkert utenfor arbeidslivet istedenfor å få hjelp og oppfølging til å bli i arbeid, eller komme seg tilbake til arbeid.

Tar oppgjør med silotankegang om velferd 25.04.2015

Stortingsrepresentant Stefan B. Heggelund vil gi flere en sjanse til å forsørge seg selv. Han mener for mange blir parkert utenfor arbeidslivet istedenfor å få hjelp og oppfølging til å bli i arbeid, eller komme seg tilbake til arbeid.

Tar oppgjør med silotankegang om velferd 25.04.2015

Stortingsrepresentant Stefan B. Heggelund vil gi flere en sjanse til å forsørge seg selv. Han mener for mange blir parkert utenfor arbeidslivet istedenfor å få hjelp og oppfølging til å bli i arbeid, eller komme seg tilbake til arbeid.

Fergeavløsning for fylkesveiene 25.04.2015

- Langs kysten vår er det mange ønsker om å erstatte ferger med bro eller tunnel. Nå foreslår vi at fylkene kan bruke de pengene de i dag bruker på ferger, til å investere i broer og tunneler, sier Høyres nestleder Jan Tore Sanner.

Fergeavløsning for fylkesveiene 25.04.2015

- Langs kysten vår er det mange ønsker om å erstatte ferger med bro eller tunnel. Nå foreslår vi at fylkene kan bruke de pengene de i dag bruker på ferger, til å investere i broer og tunneler, sier Høyres nestleder Jan Tore Sanner.

Erna Solberg: – Middelhavet skal ikke være en kirkegård 24.04.2015

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg vil ikke sitte stille og se på at flyktninger drukner i Middelhavet. I sin tale til Høyres landsmøte poengterer hun at Norge har gitt et åpent tilbud om mer hjelp fremover – i tillegg til skipet som skal av sted så fort som mulig.

Erna Solberg: – Middelhavet skal ikke være en kirkegård 24.04.2015

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg vil ikke sitte stille og se på at flyktninger drukner i Middelhavet. I sin tale til Høyres landsmøte poengterer hun at Norge har gitt et åpent tilbud om mer hjelp fremover – i tillegg til skipet som skal av sted så fort som mulig.

Styrker omsorgen og trapper opp på rusfeltet 24.04.2015

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg varsler at regjeringen vil styrke omsorgen. - Vi skal ha en verdig eldreomsorg. Da må vi slutte å feie problemene under teppet, sier Solberg i sin tale til Høyres landsmøte.

Styrker omsorgen og trapper opp på rusfeltet 24.04.2015

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg varsler at regjeringen vil styrke omsorgen. - Vi skal ha en verdig eldreomsorg. Da må vi slutte å feie problemene under teppet, sier Solberg i sin tale til Høyres landsmøte.

Styrker forsvaret i urolig tid 24.04.2015

Høyre-leder og statsminister Erna Solberg vil styrke forsvaret og trappe opp kampen mot terror. Regjeringen foreslår i statsråd i dag både å oppgradere Leopard-stridsvognene og å innføre kampluftvern som hæren mangler.

Styrker forsvaret i urolig tid 24.04.2015

Høyre-leder og statsminister Erna Solberg vil styrke forsvaret og trappe opp kampen mot terror. Regjeringen foreslår i statsråd i dag både å oppgradere Leopard-stridsvognene og å innføre kampluftvern som hæren mangler.

Ap bryter samarbeidet i Nordland 21.04.2015

Arbeiderpartiet bryter samarbeidet om fylkesrådet i Nordland på grunn av uenighet om en høringsuttalelse. - Trist og veldig uheldig, mener Høyres gruppeleder.

Vikingfylket Vestfold 21.04.2015

Torsdag denne uken skjer det noe stort her i Vestfold. Vi blir igjen Norges ledende vikingfylke.

Norge styrker innsatsen i Middelhavet 20.04.2015

Regjeringen har besluttet at Norge skal delta med et skip i operasjonen Triton. Et sivilt skip skal være på plass fra rundt 1. august, eller tidligere. Dette er i tråd med de behov Frontex har meddelt norske myndigheter.

På rett vei – Reformer i veisektoren 20.04.2015

På fredag la samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen frem stortingsmeldingen "På rett vei – Reformer i veisektoren". Meldingen gir en presentasjon av et nytt utbyggingsselskap for veg, et rammeverk for offentlig-privat-samarbeid (OPS) i transportsektoren, og omtale av bompengereformen.

Radiodigitaliseringen skjer i 2017 17.04.2015

Regjeringen har nå bestemt at all radio skal bli digital i 2017. Dette betyr at dagens svært kostbare FM-nett legges ned og erstattes av det langt billigere og mer moderne DAB-nettet.

Bra, lavere bomsatser 16.04.2015

De framtidige takstene for å kjøre igjennom bommene på E18/fylkesvei 128 gjennom Indre Østfold er klare. Vi gir honnør til Samferdselsdepartementet som har gjort sitt vedtak.

Er det en elefant i taxfree-butikken? 16.04.2015

I følge Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre bør Vinmonopolet, som ifølge Støre består av en dyktig ledelse og motiverte ansatte, overta alt taxfree-salg av sterkøl, vin og brennevin. Men taxfreeordningen er så mye mer enn bare alkohol.

Menneskerettigheter inn i all utenriks- og sikkerhetspolitikk 16.04.2015

Under stortingsdebatten 14. april om den første stortingsmeldingen om menneskerettigheter på 15 år, fikk regjeringen og utenriksministeren ros for å løfte og styrke menneskerettighetsarbeidet. Dette skal nå integreres i all utenriks- og utviklingspolitikk. Respekt for menneskerettighetene er et utenrikspolitisk mål, men også et middel for å oppnå varig utvikling og sikkerhet.

Sterkere demokrati med større kommuner 15.04.2015

Større kommuner betyr større rom for demokratisk utfoldelse. Større geografiske enheter betyr flere innbyggere og større mangfold. I mange av Opplands kommuner blir folk stilt overfor valget mellom å stemme på partier de ikke føler tilhørighet til, og å sitte hjemme.

Større makt til pasienten 14.04.2015

Stortinget har vedtatt fritt behandlingsvalg. Det vil bety kortere køer og større valgfrihet for pasientene. De kan velge hvilket sykehus de vil, også private, og staten tar regningen. Først ut er psykisk helsevern og rusbehandling.

Enighet om vegreform 14.04.2015

Tirsdag 14. april presenterte samarbeidspartiene Venstre, FrP, KrF og Høyre en ny reform innenfor vegsektoren; etableringen av et eget utbyggingsselskap for veg. Selskapet får ansvar for å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde vei, på en helhetlig og sammenhengende måte

Ikke lenger stykkevis og delt veibygging 14.04.2015

Dette er en historisk dag, sier Høyres ordførerkandidat i Porsgrunn, Esben Storvand. Vi presenterer en reform, et helt nytt verktøy og en helt ny måte å planlegge og bygge vei på i Norge.

Mer effektiv utbygging med OPS 14.04.2015

Samarbeidspartiene tenker nytt om hvordan store og viktige samferdselsprosjekter best løses. Derfor vil samarbeidspartiene fremover rendyrke OPS (offentlig-privat samarbeid) som en gjennomføringsstrategi for prosjekter hvor det gir en merverdi for samfunnet, sier lederen for transportkomiteen på stortinget Linda H. Helleland.

Nedre Glomma, én region, én kommune 14.04.2015

Stortinget har med bredt flertall vedtatt å ha en gjennomgang av kommunestrukturen i landet. Kommunene har behandlet henvendelsen fra Kommunaldepartementet (KMD). Noen har funnet det svært interessant å gå inn i samtaler med nabokommuner for å finne ut hva som taler for og hva som taler mot større kommuner i sitt område.

Bedre service fra politiet 13.04.2015

Spesialenheten for politisaker har nylig påpekt at mange klager på at politiet ikke besvarer henvendelser. Regjeringen vil ha bedre publikumsservice i politiet.

Det er viktig å bry seg om andre 11.04.2015

Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv, sa Arnulf Øverland i en av sine mest kjente sitater. Det ligger en forpliktelse i dette sitatet om å bry seg om andre ikke bare seg selv og de nærmeste.

Blåmandag - uke 15 2015 11.04.2015

Gruppeleder i Fredrikstad Høyre, Peter Kuran, skriver blant annet om kommunestruktur i Fredrikstad og Sarpsborg i ukens nyhetsbrev.

Regjeringen reduserer soningskøen 10.04.2015

Regjeringen er godt i gang med å rette opp en underkapasiteten av fengselsplasser. Det er i den straffedømtes og samfunnets interesse at soning starter raskest mulig etter dom, sier vår fylkesleder Hårek Elvenes.

Det nordiske forsvarssamarbeidet forsterkes 10.04.2015

Etter det siste årets voksende usikkerhet rundt den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og med det større usikkerhet i de nordiske landenes nærområder, bestemte man på det nordiske forsvarsministermøtet i Arvidsjaur 10. mars at landene skal samarbeide for å kunne følge med på det som skjer i det nordiske nærområdet.

Jeg elsker Bamble - men vil ha en ny kommune! 10.04.2015

Du kan da vel ikke mene at du vil ha en ny kommune når vi har det så bra i Bamble...? Er du ikke riktig klok? Og så med Skien da! De er jo så vanskelig og har så mye gjeld...

Norsk bistand øker 10.04.2015

Norsk støtte til nødhjelp og utvikling i fattige land øker. Både i 2014 og i 2015 ligger bistandsinnsatsen på 1% av BNI.

Mer gods på kjøl 09.04.2015

Sjøtransport er et sikkert og miljøvennlig alternativ for transport av gods over lengre avstander. Potensialet for overflytting av gods til kjøl er stort. Regjeringen vil gå fra ord til handling gjennom å styrke nærskipsfartens konkurranseevne.

Resolusjoner 09.04.2015

Senior Høyres Landsforbund vedtok 2 resolusjoner på sitt Landsmøte 20.-21. mars som er oversendt Høyres Hovedorganisasjon til behandling på Høyres Landsmøte 24.-26. april.

75 år siden angrepet på Norge 09.04.2015

I dag, den 9.april, markerer vi en historisk dag. Over hele landet minnes vi at det er 75 år siden angrepet på Norge.

Enighet om asylavtale 08.04.2015

- Jeg er glad for at vi nå har i havn en avtale, sa statsminister Erna Solberg når hun presenterte asylavtalen mellom samarbeidspartiene onsdag kveld.

Høyre i Holtålen skifter ut listetoppene 08.04.2015

– De tre kumulerte representerer tilflyttere og framtida, og de starter med blanke ark og nye øyne, forteller Geir Jensås som har vært partiets topp i Holtålen til Arbeidets Rett.

Ingen skal betale dobbel lisens 08.04.2015

- Spørsmålet om NRKs fremtid er svært viktig og jeg ønsker derfor en bred debatt om rikskringkasterens fremtid, sier Kårstein Eidem Løvaas i Stortingets familie- og kulturkomité.

Linda leder landsmøtets resolusjonskomite 08.04.2015

Høyres landsmøte nærmer seg med stormskritt (24-26.april), men hva seiler opp som de spennende debattene? Det kan du bidra til å definere, sier leder av landsmøtets resolusjonskomiteen, Linda Hofstad Helleland. Hun leder årets komite som skal motta og sortere alle forslagene som kommer inn fra fylkeslag og lokallag i hele landet.

Kommunesammenslåing mellom Skien og Porsgrunn 08.04.2015

I en ny storkommune, vil det være hipp som happ om bygget ligger her eller der. Det er dessverre slik, at i en kommunesammenslåings-prosess, der styrkeforholdet er ulikt, vil den ene måtte gi litt ekstra for at den andre skal føle seg ivaretatt, skriver Emilie Schâffer i dette innlegget.

Barnets beste 07.04.2015

Debatten om eggdonasjon har igjen blusset opp etter at flertallet i Bioteknologirådet rett før påske anbefalte å åpne for at eggdonasjon under visse forutsetninger bør være tillatt i Norge.

Fylkestingsprogram for Buskerud Høyre 07.04.2015

Programmet for 2015-2019 er klart og du finner det i menyen til venstre her på hovedsiden til Buskerud Høyre.
Der ligger også programmet for inneværende periode.

Torhild skal kjøre 3213 kilometer fylkesvei i løpet av våren 07.04.2015

Torhild Aarbergsbotten er sannsynligvis den fylkespolitikeren som er best oppdatert på fylkets veinett, men hun har større ambisjoner. - Skal jeg gjøre en god jobb for alle lokalsamfunnene i Sør-Trøndelag må jeg kjenne hver eneste krik og krok i fylket. Derfor er målet i løpet av våren og forsommeren å kjøre alle de 3213 milometrene med fylkesvei. Underveis ønsker hun å møte alle som har noe å si om "sin" veistrekning.

Høyre mest frem i mars 31.03.2015

Høyre gikk klart mest frem på målingene i mars, med en gjennomsnittlig fremgang på 1,5 prosentpoeng, fra 21,3 % til 22,8 %.

En folkehelsepolitikk som skaper muligheter 27.03.2015

Regjeringen styrker satsingen på forebyggende helsearbeid. Psykisk helse skal vektlegges mer og arbeidet med livsstilsendring skal få en mer positiv vinkling.

Nok er nok 27.03.2015

Helse- og omsorgsminister Bent Høie om folkehelse og om å gå Birken.

Flere får behandling raskere 26.03.2015

Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre tar felles grep for å korte ned ventetidene, styrke pasientrettighetene og øke valgfriheten.

- Bygger morgendagens kunnskapssamfunn 25.03.2015

Norge må omstille seg for å sikre arbeidsplasser og velferd i fremtiden. En viktig nøkkel er økt kvalitet i høyere utdanning og forskning. Derfor vil regjeringen samle ressursene på færre, men sterkere universiteter og høyskoler i alle regioner.

VELLYKKET LANDSMØTE 25.03.2015

Senior Høyres Landsforbund har avholdt Landsmøte 2015 i Bergen 21.-22. mars på det tradisjonsrike Hotell Grand Terminus.

Bærum: Vil lovfeste dagtilbud til demente 25.03.2015

Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre fremmer i Stortinget forslag om å lovfeste dagtilbud til personer med demens i kommunene. Et godt eksempel har de funnet i Sandvika i Bærum.

Frivillighet for bedre folkehelse 25.03.2015

Ensomhet er en folkehelseutfordring. I stortingsmeldingen om folkehelse vil regjeringen ta initiativ til en informasjonssatsing sammen med frivillige organisasjoner for å skape engasjement og oppmerksomhet om ensomhet, sier Høyres leder og statsminister Erna Solberg.

Moderne arbeidsmiljølov vedtatt 25.03.2015

Arbeidslivet endrer seg hele tiden. Flertallet på Stortinget har vedtatt en moderne arbeidsmiljølov som gjør terskelen inn i arbeidslivet lavere, og veien til lokal enighet om arbeidstid enklere.

Moderne arbeidsmiljølov vedtatt 25.03.2015

Arbeidslivet endrer seg hele tiden. Flertallet på Stortinget har vedtatt en moderne arbeidsmiljølov som gjør terskelen inn i arbeidslivet lavere, og veien til lokal enighet om arbeidstid enklere.

Sjømatnæring for fremtiden 23.03.2015

Sjømatnæringen får for lite oppmerksomhet. Sjømatnæringen har vært en betydelig næring for Norge og har en stor fremtid foran seg, sier Høyres leder og statsminister.

Bærekraftig og forutsigbar vekst for laks 23.03.2015

Fredag la regjeringen frem stortingsmeldingen om en forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen. Innføringen av et nytt reguleringssystem skal sikre at veksten styres gjennom en handlingsregel, miljøindikatorer og inndeling i produksjonsområder.

- Stort gjennomslag for kommunene 20.03.2015

Kommunene er grunnmuren i det norske demokratiet. Lederen for Høyres Kommunalutvalg Tore Opdal Hansen er derfor svært fornøyd med at regjeringen vil styrke lokaldemokratiet ved å flytte makt og ansvar til kommunene.

Mer makt til kommunene 20.03.2015

Regjeringen ønsker å flytte makt og myndighet nærmere innbyggerne. – Vi vil ha bedre velferdstjenester og levende lokalsamfunn, sier statsminister Erna Solberg.

Et bedre barnevern 20.03.2015

Barnevernet må styrkes for å gi flere barn og foreldre riktig hjelp til rett tid. Dette er dessverre, ofte av helt forståelige årsaker, ikke alltid tilfelle. Mange barnevernstjenester er sårbare ved for eksempel sykdom og oppsigelser.

Krever bedre demensomsorg i kommunene 18.03.2015

Antallet eldre mennesker med demens vil mer enn fordoble seg de neste tiårene, som følge av befolkningsutviklingen hvor vi lever stadig lengre. Da må kommunene nå få på plass et skikkelig dagtilbud for demente.

Kampen mot mobbing fortsetter 18.03.2015

Onsdag leverte Djupedalutvalget sine forslag til tiltak mot mobbing i skolen til kunnskapsministeren.Rapporten inneholder forslag til en rekke tiltak i kampen mot mobbing i skolen.

Regjeringen står for desentralisering 18.03.2015

- Sentraliseringen skjøt fart under de rødgrønne. Vi står for desentralisering, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Bioøkonomien: Den nye oljen? 18.03.2015

16. mars 2015 arrangerte Høyres utvalg Det grønne skiftet et åpent lunsjseminar med bioøkonomien som tema. Det var stort oppmøte på seminaret og mange engasjerte innlegg fra de fremmøtte.

Flyttet kontoret ut #påsporet 16.03.2015

For å lære mer om tilstanden til norsk jernbane og få innspill fra både togpassasjerer og lokalt næringsliv, flyttet denne uken samferdselsministeren og lederen av transportkomiteen kontoret på sporet.

Bedre kapasitet i omsorgen 16.03.2015

Vi vil sikre kvalitet og kapasitet omsorgstjenestene, så alle kan få tjenester tilpasset sine behov. Derfor har regjeringen nå inngått et samarbeid med kommunene ved KS for å kartlegge planer for utbygging, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Straffeloven innføres 1. oktober 16.03.2015

Høyre/Frp-regjeringen sørger nå for at straffeloven som ble vedtatt av Stortinget i 2005 endelig trer i kraft. – Ved å få på plass iverksettelse av den nye straffeloven viser regjeringen nok en gang evne til å forenkle, fornye og forbedre, sier justispolitisk talsmann i Høyre, Anders Werp.

Opprydningen er startet 13.03.2015

- Jeg er enig i at vi trenger å rydde opp. Og jeg er i gang, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Flere søker seg til yrkesfag 12.03.2015

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er lettet over at trenden har snudd. Nå søker flere ungdommer seg til yrkesfag.

Bedre og mer moderne arbeidsmiljølov 12.03.2015

Samarbeidspartiene styrker det organiserte arbeidslivet gjennom en moderne arbeidsmiljølov, som gir mer fleksibilitet og økt selvbestemmelse. Den gir også nye sjanser for de mange hundre tusen som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet, til å få en jobb og til å bli selvhjulpne, sier leder i arbeids- og sosialkomiteen Arve Kambe.

Bedre og mer moderne arbeidsmiljølov 12.03.2015

Samarbeidspartiene styrker det organiserte arbeidslivet gjennom en moderne arbeidsmiljølov, som gir mer fleksibilitet og økt selvbestemmelse. Den gir også nye sjanser for de mange hundre tusen som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet, til å få en jobb og til å bli selvhjulpne, sier leder i arbeids- og sosialkomiteen Arve Kambe.

Handelsavtale som får konsekvenser for Norge 12.03.2015

En ny handelsavtale (TTIP) mellom EU og USA vil få konsekvenser for norske bedrifter. Vi vet ikke ennå om en tilslutning vil være et aktuelt for Norge, men det viktig å holde alle muligheter åpne.

Bioøkonomi - den nye oljen? 10.03.2015

Mandag 16. mars arrangerer Høyres utvalg "Det grønne skiftet" lunsjseminar på Stortinget med bioøkonomien som tema.

Det store lærerløftet er igang 10.03.2015

Dyktige og motiverte lærere er den viktigste enkeltfaktoren for å skape en god skole. Regjeringen vil derfor sikre at 10.000 lærere blir bedre i matte de neste fem årene.

Fjerner store tidstyver 10.03.2015

Regjeringen sørger for mindre byggebyråkrati fra 1. juli ved å fjerne store tidstyver innen bygge- og klagesaker for kommuner og innbyggere.

Gratulerer med kvinnedagen! 08.03.2015

Høyre-folk over hele landet har i dag feiret og markert 8.mars – den internasjonale kvinnedagen.

Innbyggerundersøkelse om kommunereform 05.03.2015

God informasjon, involvering og høring av innbyggernes synspunkter er viktig i kommunereformen. Dette kan skje på ulike måter, for eksempel ved folkemøter, folkeavstemming, eller ved å gjennomføre en innbyggerundersøkelse.

Høyres åtte tiltakspunkter 04.03.2015

Stortingsrepresentant Peter Christian Frølich har åtte tiltakspunkter for å unngå lignende saker som Monika-saken i Bergen i fremtiden.

- Heia Norge 03.03.2015

- Jeg er ikke sosialdemokrat, men jeg er like norsk allikevel, sier Torbjørn Røe Isaksen. Her kan du lese kunnskapsministerens kronikk om eierskap.

Vil Støre bremse E18? 03.03.2015

– Ap skaper full forvirring om E18, sier leder av transportkomiteen på Stortinget Linda Hofstad Helleland (H).

Enklere å leie ut bolig 25.02.2015

Regjeringen foreslår nå at det skal bli både lettere og billigere å ta i bruk eldre boliger til nye formål. Dette vil øke tilgangen på utleiehybler, og er et nytt trinn i regjeringens arbeid med å skape en enklere hverdag for både innbyggere, studenter og næringsliv.

Viktig prosjekt for Norge og norsk velferd 24.02.2015

- Utbyggingen av Johan Sverdrup er muligens det største industriprosjektet i norsk industrihistorie, sier Høyres petroleumspolitiske talskvinne Tina Bru.

BÆRUM: Gratis svømmekurs 24.02.2015

Hver andre tiåring kan ikke svømme. Svømmeundervisning er derfor prioritert av regjeringen, noe Bærum kommune har fått med seg.

OSLO: Fornøyde med barnehagene 24.02.2015

I Oslo kommune er det åpenhet om resultatene til barnehagene. Foreldre er godt fornøyd med barnehagene i Oslo.

Brende på toppmøte om voldelig ekstremisme 20.02.2015

Utenriksminister Børge Brende deltok på toppmøte i Washington om voldelig ekstremisme 19. februar, hvor 60 land var til stede. USAs utenriksminister John Kerry var vert for møtet, og President Obama deltok.

Høyre gir makten tilbake til studentene 19.02.2015

Torsdag behandler Stortinget en prinsipielt viktig sak for norske studenter, studentene får makten tilbake i studentsamskipnadsstyrene. Kun Arbeiderpartiet stemmer mot dette.

E18-utbyggingen skal gjennomføres 19.02.2015

– Den nye veien vil gi store forbedringer for lokalmiljøet både hva angår støy og forurensning, sier Nils Aage Jegstad.

Truende antibiotikaresistens 18.02.2015

Antibiotikaresistens er i dag et voksende problem i verden og utgjør en alvorlig trussel mot global helse. Verdens helseorganisasjon slo i 2012 fast at dette er en av de tre største helsetruslene verden står overfor, og blir oppfattet som en trussel på linje med terror og klimaendringer.

Nærpolitireformen 17.02.2015

Regjeringspartiene, Høyre og Fremskrittspartiet, er sammen med Venstre blitt enige om grunnlaget for en nærpolitireform som skal sikre mer forebygging, etterforskning, mer synlig politi og bedre beredskap.

Nye energikrav til bygg 17.02.2015

Denne uken la regjeringen frem forslag til nye energikrav til bygg og boliger. Hensikten er å sikre at vi bygger mer klimavennlig for fremtiden.

Vil innføre gunstigere avskrivningsregler for vindkraftverk 16.02.2015

I statsbudsjettet for 2015 ble det varslet at Regjeringen vil fremme forslag om gunstigere avskrivningsregler for vindkraftverk. I dag legger regjeringen fram forslag om lineære avskrivninger over fem år for vindkraftanlegg.

Raskere vei til hjelp 16.02.2015

Regjeringen har lagt frem forslag om at psykologer skal kunne skrive henvisninger til spesialisthelsetjenesten, med den virkning at det offentlige dekker stønad til behandlingen.

Trygge barnehageplasser 13.02.2015

- Det er viktig å gi alle barn i barnehage den oppfølgingen de trenger, men det betyr ikke at det er nødvendig å kartlegge alle barn, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

DRAMMEN: - Drammen har knekt koden 11.02.2015

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner berømmer Drammen kommune for at de har lykkes med å få flere i pleie- og omsorgssektoren til å jobbe fulltid.

Bærebjelken i fremtidens kunnskapssamfunn 11.02.2015

Universitetene og høyskolene er bærebjelker i utviklingen av kunnskapssamfunnet. Men vi kan ikke møte morgendagens utfordringer med gårsdagens løsninger.

Skaper morgendagens industriarbeidsplasser 11.02.2015

Regjeringens satsing på å styrke norsk konkurransekraft gir resultater. Nå investerer Hydro 3,9 milliarder kroner i en ny teknologipilot for aluminiumsproduksjon.

Eriksen Søreide vil ha spissere forsvar 10.02.2015

– Vi har behov for et spissere Forsvar med høyere beredskap, med evne til rask styrkeoppbygging, med større utholdenhet og med et sterkere sivil-militært samspill, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H).

Vi skal ha ny verdiskaping 10.02.2015

- Økt produktivitetsvekst gir økt verdiskaping, sikre arbeidsplasser og trygghet for velferden. Produktivitet er kanskje et traust begrep, men betydningen for deg og meg avgjørende stor.

Flere lærere får videreutdanning 06.02.2015

Mellom 1. februar og 15. mars kan lærere søke videreutdanning for neste skoleår. Statsministeren og Kunnskapsministeren oppfordrer lærere over hele landet om å benytte seg av muligheten.

Trekker SP-forslaget om nasjonalt tiggeforbud 05.02.2015

Når Senterpartiet trekker sitt forslag, betyr det at regjeringens primærstandpunkt om kommunale tiggerforbud ligger fast, sier medlem i justiskomiteen Peter Christian Frølich.

Tiggerdiskusjon på villspor 04.02.2015

- Debatten om å fengsle folk som hjelper tiggere har sporet helt av. Det sier Peter Frølich, stortingsrepresentant for Høyre om «tiggerloven». Han sier det aldri fra Stortingets side har vært intensjonen å straffe omsorg og veldedighet overfor tiggerne. Det skal fortsatt være lov å gi noen en kopp kaffe.

Rehabilitering 04.02.2015

Ved hjelp av god akuttmedisin og bedre behandlingsmetoder kan stadig flere liv reddes.

Selvbestemt abort 04.02.2015

Regjeringen la i mai 2014 frem et forslag om å ivareta abortlovens bestemmelser og legers samvittighet.

Taktskifte i norsk klimapolitikk 04.02.2015

Samarbeidspartiene er kommet til enighet om utslippsmål for 2030. Innen 2030 skal Norge kutte klimagassutslippene med minst 40 prosent sammenlignet med 1990.

Nye karriereveier for lærere 03.02.2015

Som en del av Lærerløftet vil Regjeringen prøve ut en toårig ordning med om lag 200 lærerspesialister i skolen. Ved siden av å undervise skal lærerspesialistene være pådrivere for det faglige utviklingsarbeidet på skolen.

Sammen mot radikalisering 02.02.2015

I dag arrangerte regjeringen toppmøte sammen med KS om hvordan stat og kommune i samarbeid kan bekjempe radikalisering. Statsminister Erna Solberg(H) og justisminister Anders Anundsen(FrP) møtte fra regjeringen.

Historisk økning i bosetting av flyktninger 02.02.2015

I 2014 bosatte kommunene nesten 7 800 flyktninger, som tilsvarer en økning på 19 prosent sammenlignet med året før. Høyres representant i kommunal- og forvaltningskomité,
Ingjerd Schou, gleder som over det beste bosettingsåret på 20 år.

Kamp mot arbeidslivskriminalitet 02.02.2015

Regjeringen tar opp kampen mot arbeidslivskriminalitet på bred front. Regjeringen har nylig lagt frem en handlingsplan mot arbeidslivskriminalitet med 30 målrettede tiltak.

Likestillingsutvalget 02.02.2015

Høyre har nylig nedsatt et likestillingsutvalg som skal utvikle en ny fremtidsrettet likestillings- og familiepolitikk.

Varsellampene blinker 30.01.2015

I et konjunkturbarometer gjengitt i DN 8. januar kunne vi lese at én av åtte norske bedrifter planlegger nedbemanning. Tilsvarende rapporter fra annet hold forteller den samme historien: Varsellampene er ikke røde, men de blinker.

- Vil jeg overleve en dag til? 30.01.2015

Dette, og tusen andre spørsmål, stilte 18 år gamle Margit Kristine Axelsen seg hver eneste dag i 10 år når hun våknet. Fredag fortalte hun sin historie til statsministeren.

Fremtidens kunstpolitikk 29.01.2015

Norge skal ha et kreativt, kritisk og engasjerende kunstliv. Da trenger vi dyktige kunstnere som i større grad kan leve av kunsten som næring.

Nødvendig modernisering av norsk arbeidsliv 28.01.2015

I dag streiker fagbevegelsen imot å gi flere en sjanse inn i arbeidslivet og en mer fleksibel arbeidstidsordning. Det kommer mange uriktige påstander om hva som blir resultatet av regjerigens endringer til arbeidsmiljølov. Det blir ikke økt arbeidstid, ikke mer overtid og ikke mer søndagsarbeid.

Enighet om eierskapsmeldingen 27.01.2015

Torsdag blir eierskapsmeldingen ferdigbehandlet. Regjeringspartiene er enige med KrF og Venstre om å avvente nedsalg i Kongsberg Gruppen og Flytoget. Fullmakten til nedsalg i Telenor blir vedtatt med forsikringer om at kritisk infrastruktur blir ivaretatt.

Ingen skal stå alene 27.01.2015

Den jødiske minoriteten skal ikke stå alene. Ingen minoritet skal stå alene. Vi må alle vise klar støtte.

Regjeringen innfører fritt behandlingsvalg 23.01.2015

Altfor mange pasienter venter lenge på behandling mens det er ledig kapasitet både på offentlige og private behandlingssteder, derfor innfører regjeringen fritt behandlingsvalg.

Gode grunner til å selge 22.01.2015

Hvorfor skal staten eie to togselskaper som kjører samme strekning? Det er ingen naturlov at det statlige eierskapet skal være som i dag.

Et moderne skogbruk 21.01.2015

Høyre mener et mangfold av eiere er bra for å videreutvikle et moderne skogbruk, sier næringspolitisk talsmann Gunnar Gundersen(H).

Ny havnestrategi skal styrke sjøtransporten 21.01.2015

I dag ble regjeringens nye havnestrategi lagt frem, som har som mål å flytte mer gods fra vei til kjøl. I tillegg vil regjeringen se på forskjellige modeller for regulering av havnene, som vil skje i nært samarbeid med næringen, sier stortingsrepresentant Helge Orten (H).

Et organisert arbeidsliv er best 20.01.2015

Høyre er tilhenger av at arbeidslivet i Norge er organisert, sier Arve Kambe, leder av stortingets arbeids- og sosialkomite.

En milepæl for Nord-Norge 20.01.2015

I dag kunngjorde Olje- og energidepartementet utlysningen av 23. konsesjonsrunde som omfatter nye attraktive leteområder for petroleumsnæringen.

Ytringsfriheten står sterkere 19.01.2015

Ytringsfriheten vil stå sterkere etter terroren i Paris, uttalte statsminister Erna Solberg under Høyres felleskonferanse i Oslo mandag 19. januar.

Høyre vinner på valgkamp 19.01.2015

Høyre gjorde et historisk kommunevalg i 2011, og fikk et nasjonalt resultat på 28 %. Det gjør at over halvparten av Norges befolkning har bodd i Høyrestyrte kommuner i snart 4 år.

Muligheter for alle 19.01.2015

Muligheter for alle er Høyres visjon. Det betyr at vi vil føre en politikk som skaper de beste forutsetninger for at hver enkelt kan lykkes i vårt samfunn, sa Høyres leder og statsminister Erna Solberg til Høyres felleskonferanse 19. januar.

Boplikt gir ikke bolyst 15.01.2015

Regjeringen har foreslått å fjerne konsesjonsplikten til landbrukseiendommer. Forslaget innebærer at det ikke blir plikt til å søke konsesjon ved overtakelse av landbrukseiendom. Alle regler om boplikt foreslås også opphevet.

Høyre ønsker vernepliktige kvinner velkommen 14.01.2015

1.januar 2015 skrev vi norsk historie. Alle kvinner som er født i 1997 og senere er nå vernepliktige. De første vernepliktige kvinnene vil møte til førstegangstjeneste sommeren 2016.

Hverdagen etter Charlie 13.01.2015

Kan ytringsfriheten brukes til å krenke? Ja. Kan ytringsfriheten brukes til å såre? Ja. Kan vi – med hånden på hjertet – si at enhver ytring er verdifull og bidrar til å fremme en opplyst og demokratisk samtale? Nei.

Utdanning er bistand som varer 13.01.2015

Etter åtte år uten vekst i norsk utdanningsbistand, sørger Høyre-FrP-regjeringen for å styrke satsingen. Regjeringen har forpliktet seg til å doble støtte til utdanning over utviklingsbudsjettet i løpet av inneværende stortingsperiode. Norge har påtatt seg en lederrolle i kampen for at alle barn skal få skolegang, kyndig undervisning og et trygt skolemiljø.

Samferdsel og arealbruk må sees mer i sammenheng 13.01.2015

Leder av transportkomiteen på Stortinget, Linda H. Helleland, mener klima- og befolkningsutfordringen forutsetter at vi planlegger mer helhetlig ved å se transport-, bolig- og næringsutbygging i sammenheng.

Vil ha flere lærlinger 13.01.2015

Regjeringen vil skaffe flere unge læreplass ved å skjerpe regelverket for offentlige anskaffelser. Når det offentlige har store oppdrag ute på anbud, må bedriftene i visse bransjer ha lærlinger for å kunne få jobben

Søndagsåpne butikker 09.01.2015

Kulturdepartementet vil sende på høring et lovforslag for å åpne for søndagsåpne butikker. Det betyr at alle butikker kan holde åpent om de selv ønsker det.

Velg pennen, ikke sverdet! 08.01.2015

Høyres stortingsrepresentant Mudassar Kapur sier han selv har blitt såret av karikaturtegningene. Man man kan aldri forsvare å møte det med vold, understreker han.

Vi må ruste oss for fremtiden 08.01.2015

NHOs årskonferanse handler om noen av de viktigste utfordringene vårt samfunn står overfor. Statsminister Erna Solberg trakk frem fire utfordringer i sin tale

Fordømmer terrorhandlingen i Frankrike 07.01.2015

Terrorhandlingen var en skyte-episode som fant sted mot satire-avisen Charlie Hebdo i dag formiddag hvor 12 personer ble drept og 4 alvorlig såret.

Godt i gang med pasientens helsetjeneste 07.01.2015

Onsdag 7.januar presenterte helseminister Bent Høie sine styringsbudskap, politiske mål og forventnigner til sykehusene for 2015. I årets sykehustale la han vekt på at regjeringen er godt I gang med pasientenes helsetjeneste.

Rett til personlig assistanse 05.01.2015

Fra 1.januar 2015 får alle som oppfyller kravene til brukerstyrt personlig assistanse etter bestemmelsen i pasient- og brukerrettighetsloven nå en lovfestet rett til dette. Rettigheten gjelder for alle personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse.

Vil redusere ventetid for pasientene 05.01.2015

Som et av flere tiltak for å få ned ventetidene for poliklinisk undersøkelse ble gebyret for manglende oppmøte ved poliklinisk undersøkelse doblet fra 340 kroner til 640 kroner fra 1. januar 2015.

Vi kan alle gjøre en forskjell for andre 01.01.2015

- Vi mennesker er til for hverandre. Ågi av seg selv til andre er en kraft i oss alle. Den gjør oss til hele mennesker. 2015 ligger foran oss. Nå har vi alle muligheten til å gjøre en forskjell, oppfordrer statsministeren i nyttårstalen.

Julehilsen fra Erna 01.01.2015

- Et hektisk år nærmer seg slutten. Jeg håper julefreden er i ferd med å senke seg over dere. Vi kan alle glede oss over mange og gode politiske resultater i 2014, sier statsminister Erna Solberg.

Redusert helsekø 19.12.2014

Et drøyt år etter at Høyre/Frp-regjeringen tok over, er helsekøen redusert med 10.000 personer.

Boligpolitikk 17.12.2014

Norge har en sterk tradisjon for at folk eier sine egne boliger. Høyre vil ha som mål at folk flest har mulighet til å eie sin egen bolig.

Fremtidens omsorg 16.12.2014

Høyre har nylig nedsatt et utvalg som skal stake ut kursen for fremtidens omsorgstilbud.

Ny sjanse 16.12.2014

For Høyre er målet at alle som ønsker å arbeide, skal få anledning til det. Arbeid er grunnlaget for velferd, trygghet, selvstendighet og verdighet. Muligheter for alle forutsetter sosial mobilitet, og troverdige veier ut av utenforskapet er den viktigste veien opp.

Finans 16.12.2014

Verdier må skapes før de kan deles. Høyre vil derfor føre en dynamisk skattepolitikk med lavere skatt på lønnsinntekter og på arbeidsplasser for å stimulere veksten i økonomien.

Rådgivningstjenesten 16.12.2014

En god rådgivningstjeneste er avgjørende for at elevene skal kunne gjøre gode valg.

Kirke, utdanning og forskning 16.12.2014

Høyres mål er at Norge skal ha verdens beste skole. Kunnskap i skolen er en av våre hjertesaker. Utdanning gir muligheter, og en god skole er viktig for barnas framtid.

Lese – og skrivevansker 16.12.2014

Høyre er opptatt av at elever som sliter med lese- og skrivevansker eller dyskalkuli, skal fanges opp så tidlig som mulig og få den hjelpen de trenger for å kunne fullføre skolegangen.

Grunnskolen 16.12.2014

Høyre vil ha en skole som utvikler barnas talenter og sikrer dem et best mulig utgangspunkt for videre skolegang og senere full deltagelse i samfunns- og arbeidsliv.

Læreren 16.12.2014

Dyktige og motiverte lærere er den viktigste enkeltfaktoren for å skape en god skole.

Kollektivtrafikk 16.12.2014

Høyre vil øke kapasiteten på eksisterende kollektivtilbud og tenke nytt om transportløsninger i og rundt byene.

Bredbånd og elektronisk kommunikasjon 16.12.2014

Digitaliseringen av Norge har skutt fart. Høyre mener at nøkkelen til konkurransekraft i samfunnet vårt er en effektiv digital infrastruktur som sikrer gode rammevilkår i hele landet.

Transport og kommunikasjon 16.12.2014

Næringsdrivende, lastebilsjåfører, pendlere, skoleelever, småbarnsfamilier - vi er alle avhengige av trygg og god fremkommelighet. Også vår fremtidige kunnskapsøkonomi vil være avhengig av en moderne infrastruktur.

Enighet i Lima 15.12.2014

Over tretti timer på overtid endte klimaforhandlingene i Lima med enighet. Partene har i natt funnet frem til et kompromiss som gjør det enklere å få en internasjonal klimaavtale på plass neste år.

Fremtidsrettet arbeidsmiljølov 12.12.2014

Norge har endret seg mye de siste tiårene. Høyre vil sikre fleksibilitet i arbeidslivet for å ruste norsk arbeidsliv for fremtiden.

Økt bemanning i politiet 12.12.2014

Regjeringen sørger for mer politi i gatene og i lokalsamfunnene og byene våre. Det gir økt trygghet for den enkelte.

Vil jakte tidstyvene i skolen 12.12.2014

Jakten mot tidstyver i skolen er for alvor i gang. Torsdag fikk Kunnskapsministeren og KS overlevert en rapport med forslag til hvordan fjerne flere tidstyver i skolen.

Kunnskap gir muligheter for alle 11.12.2014

Kunnskap er avgjørende for å styrke norsk konkurransekraft og bygge landet for fremtiden. Åsatse på mer kunnskap i skolen, at elevene lærer mer, ruster Norge for fremtiden.

Satser på forskning og innovasjon i næringslivet 11.12.2014

- Oljen har vært en drøm, og den har gitt oss en lang glansperiode. Men dens drakraft vil neppe bli den samme igjen. Nå må vi ruste Norge for framtiden, sier næringspolitisk talsperson, Gunnar Gundersen.

En nødvendig nobelpris 11.12.2014

Onsdag mottok Kailash Satyarthi og Malala Yousafzay Nobels fredspris for 2014. Prisen tildeles to mennesker som med livet som innsats sloss for barns rett til utdanning.

Et bedre vern for utsatte barn 10.12.2014

- Jeg er stolt av regjeringen og samarbeidspartiene som har lagt frem et budsjett hvor det aldri har vært satset mer på familievern, og hvor det statlige og kommunale barnevernet styrkes.

Regjeringen styrker etterforskningen i politiet 09.12.2014

I statsbudsjettet for 2015 får politiet et betydelig løft. Hårek Elvenes i Justiskomiteen har utfordret statsråden om hvordan han skal sikre gode og stabile etterforskningsmiljøer.

Hovedgrepene ligger fast 09.12.2014

Regjeringen la frem et budsjett som ruster Norge for årene fremover. Samarbeidspartienes budsjettavtale ivaretar og forsterker viktige satsninger. Venstre og KrF har påvirket budsjettet på viktige områder, samtidig ligger Høyres og Frps hovedgrep fast, sier parlamentarisk leder Trond Helleland.

Viser grønn handlekraft 09.12.2014

Forrige uke lansert regjeringen en rekke offensive tiltak som bidrar til det grønne skiftet og ruster Norge for fremtiden.

To viktige grep i arbeidet med å redusere helsekø 09.12.2014

Regjeringen gjør to viktige grep i arbeidet med å redusere ventetider og helsekø. Det legges til rette for en aktivitetsvekst på 2,15 prosent neste år i sykehusene, og innføringen av fritt behandlingsvalg starter.

Løser de viktige oppgavene 09.12.2014

- Regjeringens mål er et trygt og fleksibelt arbeidsmarked som sikrer lav arbeidsledighet og høy sysselsetting.

Skaper pasientens helsetjeneste 09.12.2014

- Vi skaper pasientens helsetjeneste i dag, for å gi alle rask behandling og trygge tjenester i fremtiden. Vi vil flytte makt fra systemet til pasienten, og vil derfor samarbeide med alle gode krefter for å gi gode helsetjenester. Slik setter vi pasienten i sentrum og lar det prege alt arbeid med utvikling og endring av helsetjenesten.

Styrker Nordområde-satsingen 09.12.2014

Nordområdene er regjeringens viktigste utenrikspolitiske interesseområde, og vi satser spesielt på kunnskapsdrevet næringsutvikling, innovasjon og entreprenørskap for å utnytte ressurser og muligheter i nord.

Jakten på det gode liv 09.12.2014

Hva skaper et godt samfunn – offentlige ordninger eller innsatsen fra den enkelte? Norge topper statistikker for levestandard, sysselsetting, likestilling og valgdeltakelse. Men det unike i Norge er den høye graden av tillit mellom mennesker - og for det kan vi takke vårt sterke sivilsamfunn.

Tar grep for å styrke realfagene 08.12.2014

Fredag overleverte en ekspertgruppe sine anbefalinger til hvordan barn og unge skal bli bedre i realfag. Utvalget har kommet med i over 40 konkrete forslag. I 2015 skal regjeringen lansere en ny realfagsstrategi.

Enighet om løsning for lengeværende asylbarn 05.12.2014

Det er i dag enighet om det nye regelverket for lengeværende asylbarn. Den nye forskriften vil være en liberalisering i forhold til dagens regelverk mellom samarbeidspartiene.

En fot inn i arbeidslivet 05.12.2014

Norge nyter godt av høy sysselsetting og lav arbeidsledighet. Dette gir oss gode forutsetninger for å løse problemer i dag og ruste Norge for fremtiden.

Viktig innspill for lavere skatt 02.12.2014

- Vårt mål er at Norge skal ha et skattesystem som trygger norske arbeidsplasser og sikrer at det lønner seg å jobbe. Rapporten fra Scheel-utvalget er et viktig innspill når vi skal ruste Norge for fremtiden, sier Høyres finanspolitiske talsmann Svein Flåtten.

Bekrefter behovet for kommunereform 02.12.2014

Mandag 1. desember ble sluttrapporten fra ekspertutvalget for kommunereformen lagt frem. Rapporten bekrefter behovet for det arbeidet Høyre-FrP-regjeringen har igangsatt.

Politidistrikter på egne bein 02.12.2014

Organisert kriminalitet, økende andel utenlandske kriminelle, og nye kaldblodige kriminalitetsformer krever mer spesialist kompetanse i politiet over hele landet.

Vårt nye trusselbilde 01.12.2014

Hvordan kan vi møte trusler og voksende usikkerhet uten å miste de lange linjene, interessene og verdiene av syne, spør utenriksminister Børge Brende (H).

Beskytt kommunen 27.11.2014

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner lanserer ny versjon av «Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon».

Mot til å handle 20.11.2014

Høyre-Frp-regjeringen vil prioritere det forebyggende arbeidet for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom.

Norsk støttepakke til Ukraina 18.11.2014

- Det ukrainske folket har tatt viktige valg når de krever mer demokrati og tettere integrasjon med Europa. Jeg har kommet til Kiev for å støtte den utviklingen det ukrainske folket ønsker for landet, og med et budskap om at Norge skal gi vårt bidrag til en fredelig og trygg vei videre, sier statsminister Erna Solberg.

Fakkeltog mot mobbing 17.11.2014

Statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen var to av flere tusen nordmenn som gikk i fakkeltog mot mobbing søndag ettermiddag.

Grønn vekst er mulig 14.11.2014

Det politiske utgangspunktet for regjeringens havbrukspolitikk er at verden trenger mer mat og at Norge trenger å utvikle solide næringer.

Mer til etterforskning 13.11.2014

Færre politidistrikter vil gi langt bedre muligheter til å styrke små og sårbare spesialistmiljøer i distriktene. Ikke minst hva gjelder rekruttering og muligheten til å beholde nøkkelpersonell.

Er utålmodige etter flere Erna-stillinger 13.11.2014

Næringslivet må ta ansvar ved å ansette mennesker som står utenfor arbeidslivet, er leder av arbeids- og sosialkomiteen, Arve Kambe (H) klare krav til arbeidsgiverne.

Forslag til endringer i RLE-faget 13.11.2014

I samarbeidsavtalen ble Venstre, KrF, Fremskrittspartiet og Høyre enige om at RLE-faget skulle endre navn til KRLE, og at faget i tråd med kompetansemålene skulle inneholde minst 55 prosent kristendomkunnskap.

Styrker barns rett til hjelp 13.11.2014

Utvidet adgang til å pålegge hjelpetiltak vil gi barnevernet et nytt virkemiddel for å gi barn den hjelpen de trenger.

Åpner for større mangfold av friskoler 13.11.2014

Regjeringen sender i dag ut på høring et forslag til ny friskolelov som tillater et større mangfold av friskoler gjennom to nye grunnlag for å bli godkjent: videregående yrkesfagskoler og profilskoler.

1200 forslag på tidstyver 11.11.2014

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) har fått hele 1200 innspill for hva som for å n redusere byråkratiet.

Fra muligheter til arbeidsplasser 11.11.2014

- Det er klart for neste fase i nordområdesatsingen. Vi skal føre en aktiv politikk for å omgjøre kunnskap og ressurser til arbeidsplasser og verdiskaping, sier statsminister Erna Solberg.

En bærekraftig fremtid 10.11.2014

Nordområdenes stolthet og historie handler om naturen, ressursene og menneskene som bor her. I samspillet mellom tradisjonelle næringer og moderne teknologi ligger et stort potensial for verdiskaping.

Utålelig sendrektighet 10.11.2014

At saker, og ikke minst tilståelsessaker, blir liggende i skuffer og skap er utålelig, mener Hårek Elvenes.

Omstilling er nødvendig 09.11.2014

I et land som regelmessig blir kåret til verdens beste land å bo i, så kan jeg forstå at det finnes de som er skeptiske til omstilling, sier Høyres leder og statsminister Erna Solberg.

En riktig satsning 30.10.2014

- Vi må kanalisere midlene slik at de treffer der behovet er størst. Vårt mål er å skape kvalitet i omsorgen. Vi ønsker å skape en meningsfull hverdag for våre eldre på sykehjem, sier Tone Wilhelmsen Trøen.

Gass er fornybarsatsningens beste venn 30.10.2014

Norge har grunn til å være tilfreds med EUs klima- og energirammeverk, som setter ambisiøse klimamål frem til 2030. Vi har fått godt gjennomslag for norske syn på viktige spørsmål.

Satser bredt på CO2-håndtering 27.10.2014

Norge skal være med å realisere et fullskala CO2-håndteringsprosjekt i Europa. Prosjekter i Kina støttes. Les innlegget til klima- og miljøminister Tine Sundtoft og olje- og energiminister Tord Lien her.

EU-enighet om ambisiøs klima- og energipolitikk 25.10.2014

- At EU-landene har blitt enige om en helhetlig og ambisiøs klima- og energipolitikk i tråd med FNs klimamål er meget positivt. Dette vil ha stor betydning i de internasjonale klimaforhandlingene, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Politikk for bedre beredskap 23.10.2014

Åsørge for innbyggernes trygghet er en av statens viktigste oppgaver. 22.juli-kommisjonens rapport avdekket svikt i politiets og andre nødetaters beredskap.

Ingen kan erstatte læreren 23.10.2014

Norske skolelever skal lære mer. Det er mange ulike faktorer som skaper en god skole, men det aller viktigste er læreren. Det vet alle som har gått på skolen, og det er dokumentert i forskningen: Ingen kan erstatte læreren.

Vi er godt i gang 17.10.2014

- Det er gått ett år siden regjeringen tiltrådte. Vi gikk til jobben med åtte prioritere satsingsområder som vi er godt i gang med å levere på, sier statsminister Erna Solberg.

Høyres likestillingsutvalg 16.10.2014

Høyre har nylig nedsatt et likestillingsutvalg som skal utvikle en ny fremtidsrettet likestillings- og familiepolitikk.

Slutt på usynlig skattesnoking 16.10.2014

Høyre-Frp-regjeringen har strammet inn reglene om offentlige skattelister. - Denne endringen er viktig fordi opplysninger om personlige forhold, ikke minst økonomi, er personopplysninger, sier Michael Tetzschner.

Norge på vei mot lavutslippssamfunnet 15.10.2014

Miljødirektoratet rapport «Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling» viser at det er mulig for Norge å bli et lavutslippssamfunn innen 2050.

Verneplikt for alle 14.10.2014

Tirsdag har Stortinget vedtatt de lovendringene som er nødvendige for å innføre allmenn verneplikt i Norge.

Regjeringen løser viktige oppgaver i dag, og ruster Norge for fremtiden 13.10.2014

- Budsjettet leverer på Høyres valgkampsaker. Vi legger til rette for å skape trygge arbeidsplasser, vi har bedre løsninger for kunnskap i skolen, pasientens helsetjeneste og ikke minst blir det en sterk satsing på samferdsel, sier Svein Flåtten, Høyres finanspolitiske talsperson.

BÆRUM: Nytenkning for kulturscenen 13.10.2014

Bærum kommune satte driften av den kommunale kulturscenen Musikkflekken i Sandvika ut til private i fjor. Erfaringene ett år senere er svært positive.

Investerer i fremtiden 13.10.2014

- Sjømatnæringens verdiskapingspotensial er stort, og med riktige grep i dag kan vi sikre en mangedobling i årene som kommer, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H).

Et sterkt forskningsbudsjett 13.10.2014

I statsbudsjettet for 2015 styrker regjeringen satsingen på kvalitet i høyere utdanning og forskning, og foreslår å bevilge 30,9 milliarder kroner til universiteter og høyskoler i 2015.

Nobels fredspris setter verdens barn i fokus 10.10.2014

Kailash Satyarthi og Malala Yousafzay ble i dag tildelt Nobels fredspris for 2014. Prisen viser at kampen for barns rettigheter går på tvers av religion og landegrenser.

Budsjettet gjør landet tryggere 10.10.2014

Regjeringen foreslår 165 millioner kroner til ansettelse av over 350 nye politifolk, samt en betydelig økning til påtalemyndigheten.

Norges regjering invitert til Europeisk toppmøte 09.10.2014

Sammen med EUs stats- og regjeringssjefer, ble Norge for første gang invitert til et ekstraordinært toppmøte i Milano. Statsråd Vidar Helgesens deltakelsen under møtet 8.oktober, demonstrerer regjeringens aktive europapolitikk i praksis.

Styrker kommuneøkonomien i 2015 09.10.2014

- Vi styrker kommunene så de kan sørge for mer kunnskap i skolen, bedre kvalitet i helse- og omsorgstjenesten og fortsette arbeidet med å tette hull i det sosiale sikkerhetsnettet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

- Skaper pasientenes helsetjeneste 09.10.2014

I statsbudsjettet for 2015 foreslår regjeringen å styrke pasientbehandlingen med vel 2 milliarder kroner, sammenlignet med saldert budsjett 2014.

Et løft for kompetanse 09.10.2014

- Dette budsjettet viser tydelig at regjeringen satser på å bedre kvaliteten og kapasiteten i omsorgstjenestene, slik at vi fremover skal kunne gi et bedre tilbud enn i dag, sier Høyres helsepolitiske talsperson, Tone W. Trøen.

400 millioner til rus og psykisk helse 09.10.2014

Regjeringen foreslår å øke bevilgingene til kommunene med 400 millioner kroner. Pengene skal brukes til å styrke områdene rus, psykisk helse og helsestasjons – og skolehelsetjenesten.

Baner vei for en moderne samferdselspolitikk 09.10.2014

Ved å øke investeringene i vei og bane, effektivisere sektoren og redusere vedlikeholdsetterslepet, viser dagens samferdselsbudsjett at regjeringen innfrir målet om å fremme en mer moderne samferdselspolitikk.

Skolepenger for tredjelandsborgere 09.10.2014

I regjeringens forslag til statsbudsjett får universiteter og høyskoler mulighet til å kreve studieavgift fra tredjelandsborgere, det vil si studenter som ikke kommer fra EØS-området.

Vi gjennomfører lærerløftet 09.10.2014

Høyre-FrP-regjeringen vil bygge kunnskapssamfunnet, og skolen er en av regjeringens aller viktigste satsingsområder. Det gjenspeiles tydelig i statsbudsjettet regjeringen la frem i dag.

Godt i gang med samferdselsløftet 07.10.2014

I sitt innlegg i trontaledebatten i Stortinget mandag 6.oktober, poengterte stortingsrepresentant Linda C. Hofstad Helleland, viktigheten av at infrastrukturen tilpasses en økende befolkning og økt verdiskaping.

Utnytte de gode forutsetningene vi har 06.10.2014

- Norge har lav arbeidsledighet og god økonomisk vekst, men status quo er aldri en garanti. Derfor må vi bruke handlingsrommet vi nå har – gjennom de store verdiene petroleumsvirksomheten har gitt oss – til å bygge Norge, sier stortingsrepresentant Tina Bru

Regjeringen ruster Norge for fremtiden 06.10.2014

Regjeringen vil styrke det sosiale sikkerhetsnettet slik at flere kan få hjelpen de trenger. Velferdssamfunnet må finansieres fordi det er den eneste måten å sikre varig velferd.

Yrkesfagene fortjener mer respekt 06.10.2014

Vi greier ikke utdanne nok fagarbeidere til å dekke behovet i arbeidslivet. Én grunn er at yrkesfagene ikke har den respekten de fortjener, skriver kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Regjeringen løfter idretten 06.10.2014

Regjeringen innfrir i sitt første budsjett. Idretten får ny tippenøkkel. Det betyr over 300 millioner kroner mer til breddeidrett og idrettsanlegg over hele landet.

800 flere barnehageplasser 05.10.2014

Og redusert barnehagepris for de med lavest inntekt er noen av barnehagenyhetene i budsjettet. I tillegg heves den lave maksprisen med 100 kroner.

Ny kraft for vindkraft 03.10.2014

Regjeringen vil gjøre det lettere å investere i vindkraft. Allerede neste år blir det mer lønnsomt å sette opp vindmøller ettersom avskrivingsreglene endres.

Få byggplaner på nettbrettet 03.10.2014

– Målet er at alle skal kunne sitte hjemme i sin egen stue og hente alt de trenger av planer på nettbrettet sitt. Du skal kunne gå inn på eiendommen, klikke på kartet der du vil bygge, sier kommunalminister Jan Tore Sanner, som setter av 25 millioner til arbeidet.

Vil stagge veksten i lisensintekter 03.10.2014

— Det er interessant å spørre kringkastingssjefen om hva han virkelig vil prioritere, slik alle andre norske mediehussjefer har måttet gjøre, sier mediepolitisk talsperson i Høyre, Kårstein Eidem Løvaas.

Foreslår 165 mill til mer politi 03.10.2014

Høyre-Frp-regjeringen foreslår å bruke 165 millioner kroner på å få nyutdannede polititjenestemenn og kvinner i jobb.

En mer politisk trontale 02.10.2014

Hans Majestet Kongens tale ved stortingets åpning, trontalen, var mer politisk enn tidligere og viste en tydelig retning for regjeringens arbeid i den kommende perioden, sier parlamentarisk leder for Høyre, Trond Helleland.

Ber om fagmilitært råd 02.10.2014

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide har bedt Forsvarssjefen om et fagmilitært råd om hvordan det norske Forsvaret bør utvikles for å møte nye utfordringer.

Nei til Oslo-OL 2022 01.10.2014

Høyres stortingsgruppe sier nei til å gå videre med OL-søknaden.

Enda bedre lærere 30.09.2014

– Jeg er veldig glad for at regjeringen nå sikrer at alle elever i fremtiden vil møte en faglig trygg lærer i basisfagene, sier stortingsrepresentant fra Høyre Henrik Asheim.

Lærerløftet: Norske elever skal lære mer 30.09.2014

I Lærerløftet lanserer regjeringen flere reformer som til sammen skal skape en skole hvor elevene lærer mer. Målet er faglig sterke lærere, en attraktiv lærerutdanning av høy kvalitet, læring og flere karriereveier for lærere.

Bli med på innovasjonsdugnad! 29.09.2014

Gjennom initiativet «Visjon 2030» inviterer regjeringen nå norske fagmiljøer til å utarbeide nye og ambisiøse mål for helse og utdanning globalt.

Fedrekvoten skal ikke fuskes bort 29.09.2014

— Det er viktig at også barn i familier som ikke er i en A4-situasjon får være sammen med en forelder hele permisjonstiden, kontakten med foreldrene er det sentrale bak ordningen med foreldrepermisjon.

Helsesektorens «klimakrise» 29.09.2014

Situasjonen i Norge er bedre enn i de fleste land, men antibiotikaresistens er en trussel også her. Tiltak trengs nå, skriver ministrene Bent Høie, Sylvi Listhaug, Tine Sundtoft og Elisabeth Aspaker i Dagens Næringsliv 29. september.

Skjerper opptakskravene i lærerutdanningen 29.09.2014

Regjeringen vil skjerpe karakterkravet i matematikk fra 3 til 4 for søkere til lærerutdanningene. –Vi har høye ambisjoner for fremtidige lærere og for elevenes læring, og skjerper derfor opptakskravene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Enklere å slå sammen og å utvikle 26.09.2014

Kommunal- og moderniseringsdepartementet avsluttet uken med verktøy for de som vil slå sammen kommuner, og forenklede retningslinjer om man vil bygge. Så enten du vil bygge ny kommune eller drive byutvikling har jobben nå blitt noe enklere.

Høyrekommuner med initiativ for mer målrettede barnehagerabatter 24.09.2014

Gratis kjernetid, med 20 timer barnehage i områder med et stort antall minoritetsspråklige familier, har vist seg å gi gode resultater. Høyrestyrte Bergen, Oslo og Drammen ser allikevel rom for å gjøre tiltaket enda mer treffsikkert, for å nå flere familier som kan nyte godt av ordningen, og starter med dette allerede denne høsten, med støtte fra Regjeringen.

Milliardsatsing på regnskog 23.09.2014

Regjeringen åpner for å gi Liberia milliardbeløp for å redde siste rest av regnskog i Vest-Afrika.

Ønsker dialog om endringer i arbeidsmiljøloven 23.09.2014

- Hvis LO ønsker å påvirke er det gjennom dialog, møter og høring i Stortinget samt konstruktive argumenter som vil hjelpe, sier leder av arbeids- og sosialkomiteen Arve Kambe fra Høyre.

Norges innsats mot ISIL 19.09.2014

- Norge vil styrke sin innsats i kampen mot ISIL og delta aktivt innenfor det brede internasjonale samarbeidet, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Det neste barnehageløftet 19.09.2014

I ti år har barnehagepolitikken handlet om å bygge kapasitet. Mye av den jobben er gjort, og nå er det kvaliteten og innholdet i barnehagen som må prioriteres.

Sterke og private 19.09.2014

Her kan du lese Helse- og omsorgsminister Bent Høies innlegg om pakkeforløp for en rekke kreftdiagnoser.

Klimamuligheter 17.09.2014

Det er ingen motsetning mellom klimahensyn og økonomisk vekst. Det viser en ny internasjonal rapport som ble lagt frem tirsdag.

Viktig med Høgre i praksis 11.09.2014

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) åpnet årets Kommunalkonferanse med å fortelle om betydningen av de gode lokale Høyre-eksemplene - "Høgre i praksis".

- Soningskøen skal ned 09.09.2014

Regjeringen arvet en utfordrende situasjon med for få soningsplasser etter den rødgrønne regjeringen. Derfor er det nå samtaler med Nederland om å leie fengselsplasser der.

Lærlinger får kvote 08.09.2014

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) innfører egne kvoter for lærlinger på fiskebåten.

En bedre kunnskapsskole 06.09.2014

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har en rekke oppfordringer til kommune-Norge for å styrke kunnskapsskolen.

"Høgre i praksis" er politikk som virker 06.09.2014

- Resultatene vi har oppnådd innenfor etter- og videreutdanning, konkurransekraft, infrastruktur og eldreomsorg viser oss at gjennomføringskraft gir resultater og "Høgre i praksis" er politikk som virker.

Vil ha konkurranse på jernbanen 04.09.2014

– Jeg håper å se de første konkurranseutsatte togene på skinner i 2016, sier leder av Stortingets transportkomité, Linda H. Helleland (H).

Gap mellom forventninger og livet hos studenter 03.09.2014

Hver femte norske student oppgir at de har alvorlige psykiske plager, det kom frem av undersøkelsen Studenters helse og trivsel (SHoT) 2014 som lagt frem og overrakt helseminister Bent Høie i dag.

Forsvar for laksen 02.09.2014

Norsk næringsliv vinner ikke ved å være billigst, men ved å være best. Derfor skal vi satse der vi kan være i verdenstoppen.

Inviterer til reformprosess 27.08.2014

50 år etter sist gjennomførte kommunereform er det på tide å se fremover igjen. Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) inviterer nå kommunene til å delta i reformprosessen.

Det norske paradokset 26.08.2014

Norge er oljelandet som bruker oljepenger på klimatiltak og er en pådriver for en internasjonal klimaavtale. Vi bør fremover bruke kreftene til å diskutere hvordan oljeinntektene kan benyttes til å gi Norge et grønt forsprang. Debatten om å la oljen ligge er et sidespor.

Lærerrik arbeidsøkt 26.08.2014

Kristin Ørmen Johnsen (H) tok seg jobb på sykehjem for å kjenne sykehjemshverdagen på kroppen.

Sundtoft vil fortsette regnskogsatsingen 19.08.2014

Norge har satset mer enn ti milliarder kroner på skogbevaring siden 2007. En ny evalueringsrapport viser at det nytter å jobbe for å bevare verdens regnskoger. Miljøvernminister Tine Sundtoft vil fortsette regnskogsatsingen, og er glad for at Stortinget har gitt sin tilslutning til dette.

Støres symbolpolitikk 18.08.2014

Lavere utvinningsgrad er ikke bare et av de dyreste klimatiltakene som kan gjennomføres, men også et av de dårligste, skriver Nikolai Astrup, miljøpolitisk talsmann i Høyre.

Mer synlig politi 18.08.2014

Vi har sett det igjen, mer synlig politi gir mindre kriminalitet.

Læreren er sjefen i klasserommet 14.08.2014

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen tar et oppgjør med det Høyre har kalt «restene av den rødgrønne koseskolen».

Startskudd for kommunereform 13.08.2014

Etter at Stortinget vedtok den nye kommunereformen i juni, starter arbeidet opp rundt omkring i landet i løpet av august.

Kommuner med muskler 12.08.2014

Skal de makte å bære viktige deler av velferdsstaten på sine skuldre, må kommunene få mer makt og ansvar, skriver kommunalminister Jan Tore Sanner (H) i en kronikk.

Tjener på kommunesammenslåing 12.08.2014

Store forskjeller i kommunale utgifter i kommune-Norge er nok et godt eksempel på hvorfor kommunalminister Jan Tore Sanner (H) ønsker en kommunereform.

Sexkjøpsforbudet er evaluert 11.08.2014

Regjeringen har mandag fått evalueringen av sexkjøpsforbudet. Forskerne mener lovens formål langt på vei er innfridd. Høyre vil nå ta en runde i partiet basert på funnene i rapporten og det vi ellers har av kunnskap.

Erna Solbergs landsmøtetale - 2010 06.08.2014

- Vår jobb som folkevalgte er å oppmuntre de som vil gjøre noe godt for andre. De som vil skape noe og bidra til fellesskapet, poengterer Erna Solberg i sin tale til Høyres landsmøte 2010.

Fordelingens høst 05.08.2014

Her kan du lese innlegget til Heidi Nordby Lunde (H) om formuesskatt.

Mer læring i barnehagen 04.08.2014

Alle foreldre som nå tar med barna på innkjøring skal være trygge på at vi gjør alt vi kan for at barnehagehverdagen skal være trygg, utfordrende og morsom.

- Et ansvar skolene må ta 01.08.2014

Mange elever med behov for spesialundervisning blir ivaretatt av ufaglærte. – En alvorlig situasjon, mener Henrik Asheim i Stortingets Kirke- Utdannings- og Forskningskomité.

Fra papir til digital post 31.07.2014

I fremtiden kommer alle statlige etater til å sende brev til din digitale postkasse. Og fremtiden, den begynner så smått allerede i november.

Toleranse og verdighet 28.07.2014

Terrortrusselen fører til frykt, men myndighetenes informasjon og åpenhet har bidratt til å dempe denne.

Truslene må ikke få styre hverdagen 24.07.2014

PST og Regjeringen holdt i dag en pressekonferanse om en mulig, konkret trussel mot Norge. Justispolitisk talsmann i Høyre, Anders B. Werp tar trusselen på alvor, men mener samtidig det ikke må styre hverdagen.
─ Vi må bevare roen og fortsette som før, sier han.

Haster med våpenhvile 17.07.2014

Det haster med våpenhvile, skriver utenriksminister Børge Brende fra Jerusalem

Trygge veier får deg sikrere frem 16.07.2014

Høyre/Frp-regjeringen vil øke sikkerheten på norske veier, og sentralt i arbeidet vårt står nullvisjonen. Dette er en visjon om null drepte og hardt skadde i trafikken, et krevende og ambisiøst mål som bare kan nås gjennom systematisk og grundig arbeid over tid.

Høyres sommerpraktikanter på Stortinget 09.07.2014

I sommer er det gamle kontoret til Erna på Stortinget fylt opp med fire sommerpraktikanter. I åtte uker skal de jobbe som politiske rådgivere for Høyres stortingsgruppe.

Må prioritere flest mulig 09.07.2014

Det viktigste hjelpearbeidet for folk fra Syria er det som skjer lokalt i nærområdene. Denne Regjeringen gir hjelp og setter flyktningkrisen i Syria høyt på dagsorden. Det blir etterlyst fra annet hold at man bør hente flere hit for å hjelpe flere. Vi er ikke enige i den konklusjonen. Det viktigste er at vi hjelper så mange som mulig.

BODØ: Årets trafikksikkerhetskommune 27.06.2014

Samferdselsdepartementets trafikksikkerhetspris ”Årets trafikksikkerhetskommune” deles ut for tredje året på rad. Vinner for 2014 er Bodø kommune.

Kopi av Fedrekvoten skal ikke fuskes bort 27.06.2014

— Det er viktig at også barn i familier som ikke er i en A4-situasjon får være sammen med en forelder hele permisjonstiden, kontakten med foreldrene er det sentrale bak ordningen med foreldrepermisjon.

Om streik i skolen 26.06.2014

Utdanningsforbundets medlemmer har stemt nei til forslaget til avtale med KS. Det er nå overveiende sannsynlig at det blir streik i skolen ved skolestart.

Ny kurs på stadige flere områder 23.06.2014

Etter åtte måneder som statsminister ser Høyres leder Erna Solberg resultater, men er utålmodig etter å stake ut en ny kurs på enda flere områder.

Enighet om Kommuneproposisjonen i Stortinget 23.06.2014

Samarbeidspartiene har blitt enige om den viktigste reformen på 50 år som skal sikre innbyggerne gode tjenester i fremtiden.  Det er bred enighet om både behov, mål og at oppstart av arbeidet med kommunereform bør være allerede denne høsten. Reformen får hjelp av svært gode økonomiske virkemidler.

Statlig eierskapspolitikk for vekst og utvikling 20.06.2014

I dag la regjeringen frem eierskapsmeldingen. I den revurderes statens formål med eierskap, som regjeringen mener bør være forretningsmessig og å sikre hovedkontorfunksjon i Norge.

Viktig at vi hjelper flest mulig 20.06.2014

Norge tar et stort ansvar for å bedre situasjonen for syriske flyktninger. I år skal Norge ta imot 1 000 flyktninger fra Syria.

Snøscooter: Starter arbeidet med lovendring 19.06.2014

Regjeringen starter nå arbeidet med en lovendring som vil gi kommunene myndighet til å etablere snøscooterløyper. Etter planen kan regjeringen ferdigbehandle et slikt forslag i løpet av 2014. Samtidig avsluttes forsøket som ble varslet i mars 2013 og utvidet i november samme år.

- Vi forsterker klimainnsatsen 19.06.2014

Høyres leder, Erna Solberg, åpnet landsmøtet for første gang som statsminister. I talen snakket Solberg om hvordan regjeringen forenkler, fornyer og forbedrer Norge, også gjennom å forsterke klimaforliket.

Innfrir OPS-løftet 17.06.2014

De fire samarbeidspartiene H, Frp, Krf og V ønsker en offensiv satsing på samferdsel og vil at Stortinget får fremlagt en helhetlig offentlig/privat samarbeid-strategi. De ønsker også at et nytt vegselskap som skal løfte frem flere veiprosjekt, kommer raskt på plass.

Robuste akuttilbud 16.06.2014

Det skal fortsatt være spesialistpoliklinikk og dagbehandlingstilbud på Rjukan og Kragerø, men Regjeringen har sagt at føde- og akuttilbud kun skal avvikles dersom det ikke er god nok kvalitet på tjenesten. De prehospitale tjenester skal ha den nødvendige kvalitet og kapasitet før akuttilbud avvikles.

Gir pasienten fritt behandlingsvalg 15.06.2014

Reformen fritt behandlingsvalg skal redusere ventetidene, øke valgfriheten for pasientene og stimulere de offentlige sykehusene til å bli mer effektive. Dette er viktig for å skape pasientens helsetjeneste.

Ikke påbud om redningsvest 12.06.2014

Høyre er meget glad for at SV ikke støttet Arbeiderpartiets forslag om påbud om redningsvest. Saken har vært en thriller i Stortinget til det siste.

Behov for en ungdomshelsestrategi 12.06.2014

- Vi trenger en ungdomshelsestrategi som ser helhetlig på hele spekteret av utfordringer knyttet til ungdom og unge voksnes helse, sier Tone W. Trøen (H).

Enighet om forbud mot tigging 10.06.2014

Norske kommuner får mulighet til å innføre forbud mot tigging allerede i 2014. Stortinget ber regjeringen fremme en proposisjon til Stortinget om et nasjonalt forbud før sommeren 2015.

Sikrer billigere boliger 10.06.2014

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) skal gjøre det enklere og billigere å bygge boliger.

Full kompensasjon for Nord-Norge og flere kommuner inn 06.06.2014

Om endringene i regelverket for differensiert arbeidsgiveravgift: I dag la statsråder, statssekretæer og stortingsrepresentanter frem regjeringens proposisjon om differensiert arbeidsgiveravgift, og hvordan Høyre og Frp ønsker å kompensere for endringene, krone for krone.

Løsning i Nordsjødykkersaken 05.06.2014

Partiene på Stortinget har i dag blitt enige om å øke kompensasjonen til de 260 nordsjødykkere og etterlatte fra 1,7 til 2,2 millioner kroner. Arbeids- og sosialkomiteen legger fram en enstemmig innstilling til Stortinget, som dermed vil sette en verdig sluttstrek for dykkersaken 16. juni.

Enighet om revidert budsjett i Stortinget 05.06.2014

Samarbeidspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF er enige om revidert nasjonalbudsjett for 2014.Bevilgningene til kunnskap, samferdsel og kommuneøkonomi økes.

Alta kommune vinner Statens bymiljøpris 2014 05.06.2014

Statens bymiljøpris 2014 tildeles Alta kommune for arbeidet med å etablere sykkelbyen Alta. Kommunen har stimulert til et sterkt engasjement i befolkningen, blant politikerne og i kommunens administrasjon for sykling året rundt, skriver Kommunal- og moderiniseringsdepartementet.

Enighet om Utsira 04.06.2014

Vi er fornøyd med at partiene på Stortinget nå er enige om en områdeelektrifisering for Utsira-feltet som ikke medfører en utsettelse av byggingen av Johan Sverdrup-feltet og samtidig ivaretar målet om full områdeelektrifisering av Utsirahøyden, sier Nikolai Astrup, Høyres energi- og miljøpolitiske talsperson.

Besøker Sametinget 04.06.2014

Denne uken gjester to stortingsrepresentanter Sametingets plenum for første gang. Besøket er et ledd i et tettere samarbeid mellom Høyres stortingsgruppe og sametingsgruppe.

Nå blir lærerutdanningen et femårig masterstudium 04.06.2014

En solid lærerutdanning gjør lærerne bedre rustet til å håndtere hverdagen som venter dem i klasserommet. Derfor har Høyre vært opptatt av å gjøre lærerutdanningen til et femårig masterstudium. Dette var et av tiltakene i lærerpakken Erna Solberg lanserte i valgkampen i 2011.

Færre på vent på asylmottak 03.06.2014

─ Det er en gledelig nyhet at færre mennesker enn i fjor nå venter på mottak etter at deres asylsøknad er behandlet, sier asylpolitisk talsperson i Høyre, Ingjerd Schou.

Utslippsfri transportsektor i 2050? 02.06.2014

Hvordan kan vi oppnå en utslippsfri transportsektor i 2050? Dette var det store spørsmålet aktører fra sektoren var kommet for å diskutere med Høyres transport og miljøpolitikere mandag 2. juni.

Høyre inviterer studentene med på klimadugnaden! 02.06.2014

Høyre inviterer studenter fra alle utdanningsretninger til å søke på «Studentstemmen» - et klima- og miljøpolitisk verksted for å forsterke klimaforliket. «Studentstemmen» arrangeres på Stortinget 11.-12. september 2014 og målet er å utarbeide konkret og gjennomførbar klimapolitikk som bidrar til å redusere nasjonale klimagassutslipp.

Enighet om jordbruksoppgjøret 30.05.2014

Onsdag ble det enighet mellom samarbeidspartiene om en jordbruksavtale som skal sikrer økt lønnsomhet, økt matproduksjon og økt rekruttering.

Enklere å få behandling i EU-land 28.05.2014

Regjeringen foreslår å gjøre det enklere for norske pasienter å få behandling på sykehus i land som er med i EU eller EØS. Det vil ha en positiv innvirkning på å overholde behandlingsfristen.

Et løft for Lofoten og Vesterålen 28.05.2014

- Settes en slik base opp på riktig måte kan det bidra med høykompetansearbeidsplasser til hele Lofoten og Vesterål-regionen, sier Helge Orten (H).

Neste års matte som nytt valgfag 27.05.2014

Hosletoppen skole i Bærum har fått grønt lys for neste års matte som valgfag for elevene. Henrik Asheim (H) håper at flere skoler kommer etter.

Bevart og fornyet regjeringskvartal 26.05.2014

Regjeringen la søndag 25. mai frem sin beslutning for utbedringer av regjeringskvartalet etter ødeleggelsene fra 22. juli 2011.

- Dette øker tryggheten i samfunnet 23.05.2014

Justispolitisk talsperson for Høyre, Anders Werp, er godt fornøyd med at langt flere politistudentene nå får fast jobb etter utdannelse.

Videregående skole 20.05.2014

En god skolegang gir elevene de ferdighetene de trenger for å skape seg den fremtiden de selv ønsker. Høyre vil legge til rette for at flere elever fullfører videregående opplæring.

Tidlig innsats 20.05.2014

Høyre vil satse mer på tidlig innsats slik at elever som har behov for ekstra oppfølging får god hjelp så tidlig som mulig.

Anonym retting 20.05.2014

For å styrke vurderingsarbeidet i skolen ytterligere vil Høyre tillate forsøk med anonym retting av elevarbeid der dette er vedtatt lokalt i kommune eller fylke.

Tannhelsetjeneste 20.05.2014

Høyre jobber for å sikre at de som av sykdomsårsaker som fører til store tannhelseutgifter eller ikke er i stand til å ta vare på tennene sine, får bedre skjermingsordninger.

Lover læreplass til alle 19.05.2014

Oslo kommune satser stort på læreplass i helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Full områdeelektrifisering av Utsira er målet 16.05.2014

Opposisjonen la kl. 11.00 i dag frem et omforent forslag om elektrifisering av Utsirahøyden. Parlamentarisk nestleder og klimapolitisk talsperson for Høyre, Nikolai Astrup mener det var en svært uryddig måte å behandle et av de største industriprosjektet i Norge i moderne tid.

Høyre og Grunnloven 16.05.2014

Norge har nå fått en ny og oppdatert Grunnlov. Stortinget har i mai 2014 vedtatt først språkendring av Grunnloven, slik at den kommer på et mer moderne bokmål og på nynorsk, og deretter vedtatt å inkludere en rekke menneskerettigheter i Grunnloven.

Justis 16.05.2014

Et åpent, mangfoldig og inkluderende samfunn forutsetter vern og sikring av innbyggernes rett til liv, frihet og eiendom. Dette er staten og myndighetenes kjerneoppgaver. Sviktes disse, uthules den demokratiske rettsstatens fundament.

Taushet verner mishandling 16.05.2014

Mette Tønder (H) vil involvere alle som jobber i en kommune for å komme mishandling av barn til livs.

Kommune og forvaltning 15.05.2014

Høyre vil føre en politikk for byer og kommuner som bidrar til trygge lokalsamfunn og gode oppvekstvilkår. Høyre ønsker byer og kommuner vi kan være stolte av og hvor folk vil bo.

Mer til kommunesektoren i 2015 14.05.2014

Kommunene får en vekst i samlede inntekter i størrelsesorden 4,5 til 5 milliarder kroner. Av dette er mellom 4,2 og 4,5 milliarder kroner frie inntekter.

Kommunereform for fremtidens velferd 14.05.2014

Regjeringen presenterer i kommuneproposisjonen en helhetlig plan for en kommunereform i denne stortingsperioden. Reformen skal gi større kommuner som kan få flere oppgaver og mer selvstyre.

Ny og offensiv samferdselspolitikk 13.05.2014

Høyres nye løsninger på samferdselsutfordringene vil gi mer vei og bane. Nå skal Høyre iverksette vår nye og offensive samferdselspolitikk.

Bevilger 10 mill. for å sikre trehusmiljøer 13.05.2014

– Vernede trehus er en viktig del av den nasjonale kulturverdien. Det gjør områdene til en større opplevelse, både for dem som bor her og dem som reiser hit, sier miljøvernminister Tine Sundtoft.

Sjur Lindebrækkes Pris 12.05.2014

Her kan du se hvem som mottok Sjur Lindebrækkes Pris for Demokrati og Menneskerettigheter for 2014:

Blå politikk gir grønne løsninger 11.05.2014

- Byene skal ikke være en del av miljøproblemet, de skal være en del av miljøløsningen, fastslo klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Mer tillit – mindre detaljstyring 10.05.2014

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) gleder seg over at regjeringen er godt i gang med å fornye, forenkle og forbedre.

- Vi er Norge samtidig som vi er Europa 09.05.2014

- Det er ikke lenger bare nordmannen som bygger mellom bakkar og berg. Men det er våre lokalsamfunn, vår verdiskapning og vår velferd arbeidsinnvandrerne er med på å bygge, sier statsråd ved statsministerens kontor, Vidar Helgesen (H).

Møte på Stortinget om landbruk 08.05.2014

I dag hadde Høyres ressurspersoner på landbruk fra hele landet møte på Stortinget. Her møtte fylkenes ressurspersoner Høyres næringsfraksjon og Statsråd Sylvi Listhaug.

SHLs Landsmøtedelegasjon 07.05.2014

Senior Høyres Landsforbund har utpekt sin delegasjon til Høyres Landsmøte 9.-11- mai 2014

En klar veiplan 07.05.2014

Høyre vil bygge ut vei og kollektivtrafikk raskere. Derfor ønsker vi å halvere planleggingstiden, redusere bruken av statlige innsigelser og bruke nye metoder for å organisere utbyggingene.

Bompenger 07.05.2014

Høyre ønsker å redusere bompengeandelen i nye prosjekter, uten å redusere ambisjonene for investering og målet om overoppfylling av nasjonal transportplan.

En språklig fornyelse av Grunnloven 07.05.2014

Nestleder i Kontroll- og konstitusjonskomiteen, Michael Tetzschner, og Høyre er fornøyde med at Stortinget har vedtatt språklig fornyelse av Grunnloven.

Høyre om skatt og kommuner 02.05.2014

Høyre ønsker å redusere skattenivået for å skape trygge arbeidsplasser. Samtidig ønsker vi forutsigbare inntekter for norske kommuner. Endringer i skatteopplegget skal derfor kompenseres.

Konservativt vorspiel! 30.04.2014

Skal vi bekymre oss for økende ulikhet? Og hva kan vi i så fall gjøre? Tema for debatt er "klasseskiller" når tidsskriftet Minerva inviterer til konservativt vorspiel i baren lørdag klokken 18:00-18:45 på Høyres landsmøte.

Henvendelse om møte med Dalai Lama 30.04.2014

Utenriksminister Børge Brende har i dag besluttet at norske myndigheter ikke vil møte Dalai Lama under hans kommende besøk til Norge i mai.

Husbesøk og lunsj 29.04.2014

Vi gjentar suksessen fra i fjor. Akershus Høyre inviterer også i år til stand og dørbank på Jessheim lørdag 10. mai kl. 13-15, i lunsjpausen under Høyres landsmøte. Meld deg på landsmøtets eneste lunjsarrangement i dag! Bussen blir fort full.

Foreldrepermisjon til barnas beste 25.04.2014

Hensynet til barnets beste bør veie tyngst når man oppdager at deler av foreldrepermisjonsordningen ikke fungerer etter formålet.

Forskerfløy og realfagsatsing i Bergen 25.04.2014

Forskerfløyen på Kjøkkelvik skole i Bergen, er den første i sitt slag i Bergen, kanskje også i Norge. Mandag 13. mai viste en stolt byråd for barnehage og skole Harald Victor Hove frem forskerfløyen som er en viktig del av Bergens realfagsatsing for Erna Solberg.

Klepp har suksess med "Snu i døra" 25.04.2014

Så tidlig som i 2003 ble det igangsatt et prøveprosjekt i Klepp for å gi et bedre tilbud til unge sosialhjelpsmottakere i kommunen. Det har gitt resultater.

Fagdager for ansatte i pleie og omsorg i Herøy 25.04.2014

I Herøy kommune har de fagdager for pleie- og omsorgsavdelingen. Dette har bidratt til redusert fravær, økt trivsel, bedre kvalitet på tjenestene og arbeidsmiljøpris til Myrvåg omsorgssenter.

Ja til likestilt verneplikt 25.04.2014

Ine Marie Eriksen Søreide og Høyre ønsker likestilt verneplikt. Se hennes tale til landsmøtet her.

Et samfunn med muligheter for alle 25.04.2014

- Norge har behov for en borgerlig regjering med nye ideer og bedre løsninger for å skape Norge på sitt beste, sier Bent Høie.

Omsorg etter Høyres hjerte 25.04.2014

Linda Hofstad Helleland påpeker at vi trenger politikere som lytter til de som ikke har noen stemme, og ser dem som ingen går i fakkeltog for.

Lokker ingeniører til Moss 25.04.2014

For å skape trygge arbeidsplasser er omstilling og innovasjon avgjørende for å både utvikle eksisterende, men også skape nye arbeidsplasser.

Bergen lager fremtidens ernæringsprodukter for eldre 25.04.2014

- Mange eldre sliter med å få i seg nok og riktig næring. Med dette prosjektet ønsker vi å finne bedre løsninger for gi våre eldre på sykehjem og eldre hjemmeboende næringstett og næringsrik mat som smaker godt og er enkel å spise. Ernæring er et viktige satsingsområde for byrådet i Bergen, sier byråd for helse og omsorg, Hilde Onarheim.

Senior Høyres Landsmøte 2013 25.04.2014

68 ivrige deltagere på Senior Høyres Landsmøte inntok Quality Hotell i Tønsberg fredag 8. – lørdag 9. mars. To dager med politiske diskusjoner, lovendringer, valg av nye tillitsvalgte og hyggelig samvær.

Askim satser på idretten 25.04.2014

- Askim har en idrettspark vi kan være stolte av. Og snart åpner et nytt tilbud i Askim idrettspark, forteller ordfører Thor Hals på sin Facebookside.

Stavanger vil inngå samarbeid med private om DNA- analyser 25.04.2014

For å raskere konstatere om det finnes biologiske spor etter en voldtekt, og på den måten få flere til å anmelde, har et enstemmig levekårsutvalg i Stavanger gått inn for å starte et samarbeid med det private DNA-laboratoriet Gena om analyse av voldtektsprøver.

Frank og Laila leder Finnmark 25.04.2014

Frank Bakke-Jensen og Laila Davidsen ble lørdag enstemmig valgt som toppkandidater for Finnmark Høyre foran stortingsvalget til høsten.

Styrker rektorene i Sandefjord 25.04.2014

Sandefjord kommune tar skolelederrollen på alvor og gjennomfører omfattende etter og videreutdanning av sine rektorer.

Tid for en ny europastrategi 25.04.2014

Europautredningen om Norges avtaler med EU kom i fjor. 911 sider lang. Noen fleipet med at den var et rop om hjelp. Alle som har lest den vet at det stemmer, skriver Nikolai Astrup.

Får bygge ut skjærgården i Kragerø 25.04.2014

De borgerlige partiene i Kragerø, med Høyre i førersetet siden 2007, har prioritert mulighetene for en fortsatt videreutvikling av vår vakre Kragerøskjærgård! Dette både med tanke på fortsatt fast bosetting, næringsutvikling og ikke minst en bærekraftig utvikling av fritidsmarkedet.

Satser både på vei og jernbane 25.04.2014

Høyre vil både gjøre Vestlandet fergefritt og bygge full Intercity på Østlandet.
– Motsetningen mellom de to prosjektene er oppkonstruert, sier Bent Høie.

Kvinner vinner med mer åpenhet 25.04.2014

I dag slo helse- og omsorgsminister Bent Høie fast at det ikke vil bli noen reservasjonsmulighet for fastleger.

- Ett overdosedødsfall er ett for mye 24.04.2014

Hvert år mister om lag 260 mennesker i Norge livet på grunn av overdose. Helseminister Bent Høie (H) lanserer derfor en ny strategi mot overdoser.

Skal løfte yrkesfagene 22.04.2014

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) ønsker flere elever i yrkesfag som gjennomfører, og varsler derfor en gjennomgang av dagens yrkesfag.

Velferdsteknologi 22.04.2014

De eldre blir både eldre og flere, men de er også friske lengre enn før. Høyre vil ta i bruk teknologi og nye løsninger som gir eldre mer verdighet og valgfrihet og som gjør det mulig å bo lenger hjemme.

Samhandlingsreformen 22.04.2014

Høyre-Frp-regjeringen vil i all hovedsak videreføre samhandlingsreformen med dagens virkemidler. Men det er behov for noen justeringer.

Vi må styrke den digitale sikkerheten 11.04.2014

Onsdag kveld ble det kjent at det hadde blitt oppdaget et stort datasikkerhetshull i programvare som brukes for å sikre forbindelser på internett. Feilen er ikke et virusangrep, men en programmeringsfeil.

Medlemsundersøkelse 11.04.2014

Høyre inviterer nå alle sine medlemmer til å delta på en medlemsundersøkelse.

Datalagringsdirektivet 10.04.2014

EUs datalagringsdirektiv er kjent ugyldig av EU-domstolen, og EU vil nå vurdere videre prosess. Norge vil delta i dette arbeidet på ekspertnivå.

Velkommen til Tromsø 10.04.2014

I helgen fredag 5. – 7. september 2014 går Høyres kommunalkonferanse av stabelen.

Tvilsom bokavtale 09.04.2014

Bokbransjen har nå forhandlet en ny bransjeavtale. Forslaget må godkjennes av regjeringen for å gi fortsatt unntak fra konkurranseloven.

Åpner for ny HV-eliteavdeling 08.04.2014

Heimevernets eliteavdeling HV-016 ble avviklet høsten 2010. Nå åpner forsvarsministeren for en ny eliteavdeling.

Vil ha flere mattekjendiser 08.04.2014

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) ønsker seg flere kjendiser som kan bli mattehelter for barna.

Høyre om KRLE-faget 04.04.2014

Regjeringen vil endre RLE-faget til KRLE som inneholder kristendom, religion, livssyn og etikk.

Slik skal forskertalenter beholdes 04.04.2014

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil innføre 300 åremålsstillinger med fast jobb i den andre enden for unge forskere.

Åbake kaken større 03.04.2014

Det er ikke lønnsnivået, men råvareprisene som gjør norsk næringsliv og norske arbeidsplasser sårbare. Løsningen er å jobbe enda smartere.

Europarådets utmerkelse 03.04.2014

Europarådets utmerkelse for godt styresett ble i dag delt ut til ti kommuner, deriblant Evenes, Ski, Øvre Eiker og Asker.

Avslag i prisen for dobbeltrom 02.04.2014

Høyre-FrP-regjeringen vil som første regjering innføre avslag i prisen for å bo på dobbeltrom mot sin vilje på sykehjem.

På randen av katastrofe 02.04.2014

Konflikten i Sør-Sudan er Afrikas mest alvorlige krise. Det som startet som en politisk maktkamp har endt i en blodig konflikt.

Politireform for et tryggere samfunn 01.04.2014

Bare 4 prosent av dagens polititjenestesteder har døgnåpent. Høyre og regjeringen vil omstrukturere politiet for å sikre trygghet i hverdagen og styrket beredskap.

Vi trenger både klimakutt og klimatilpasning 31.03.2014

FNs klimapanel presenterte i dag en ny delrapport. Rapporten omhandler virkninger av klimaendringer for natur og samfunn både globalt og regionalt. Den tar også for seg hvordan virkningene kan reduseres gjennom tilpasning og utslippsreduksjoner.

Kommunereform for bedre tjenester 31.03.2014

Formålet med kommunereformen er å sikre gode velferdstjenester til oss alle, slo Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner fast når han mottok ekspertutvalgets rapport om kriterier for god kommunestruktur.

Bolig gir velferd 31.03.2014

Torsdag lanserte fem departement, med Kommunal- og moderniseringsdepartementet i spissen, en nasjonal strategi for det boligsosiale arbeidet.

Ut av blindsporet 31.03.2014

Norsk landbrukspolitikk har lenge vært på blindsporet «alt skal være som det er». Vi må inn på et fremtidsspor med fokus på hva som skal til for å skape seg en fremtid i næringen.

Skal rydde opp i byråkratispråk 31.03.2014

Stat og kommune bruker 300 millioner kroner årlig på å forklare hva de selv skriver. Det vil kommunalminister Jan Tore Sanner (H) rydde opp i.

Evaluering gir bedre læring 28.03.2014

Elever i den videregående skolen sitter ikke på noen fasit om den beste måten å undervise på. Men det betyr ikke at det ikke kan være lurt å høre på hva de har å si.

Forskere må bli flinkere til å søke penger fra EU - Høyre 27.03.2014

Norge har betalt inn 10 milliarder kroner til EUs forskningssamarbeid de siste seks årene, mens norske forskere bare har hentet hjem 6 milliarder kroner. Norske forskere har ikke sendt mange nok søknader, mener kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen(H)

Mer fleksibelt barnehageopptak 25.03.2014

Høyre vil ha et fleksibelt barnehageopptak som tar høyde for at situasjonen i kommunene er svært ulik, og støttet derfor ikke SVs representantforslag om å pålegge alle kommuner to årlige opptak.

Trygge rammer for omskjæring av gutter 24.03.2014

- Regjeringen vil skape tryggere forhold for norske gutter som omskjæres, ved å få dette inn i det offentlige helsevesenet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Lærerløft gir resultater 23.03.2014

I dag presenterer Høyres leder og statsminister Erna Solberg rykende ferske tall som viser at Høyre og regjeringens satsing på etter- og videreutdanning for lærerne gir resultater. Nå oppfordrer hun kommunene til å følge opp.

Byråkrati sløser bort arbeidstiden 21.03.2014

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) ønsker mindre detaljstyring og mer måling av resultater. Han reagerer på at nesten halvparten av norske arbeidstakere mener de kaster bort tid på unyttige pliktoppgaver på jobb.

Ikke fornøyd med sektorunntak 20.03.2014

I det nye EU-regelverket for differensiert arveidsgiveravgift er blant annet transportsektoren, energisektoren, finans og hovedkontortjenester unntatt. Regjeringen jobber nå med å finne kompenserende tiltak for regioner og næringer som rammes.

Erna Solberg deltok i kampanje mot mobbing 19.03.2014

Erna Solberg oppfordret elever, lærere og foreldre til å være med å bekjempe digital mobbing da hun tirsdag deltok i markeringen av antimobbe-kampanjen Bruk Hue i Oslo.

Legen må svare på pasientens spørsmål 19.03.2014

— Alle fastleger skal ivareta sine pasienter på en god, verdig og respektfull måte. Skjønner en reserverende lege at svangerskapsavbrudd er en mulighet, bør legen vurdere om han eller hun er rett person til å prate med den gravide i denne fasen, men legen skal ikke kunne nekte å svare på spørsmål av annen art, sier helseministeren.

Hva er et sykehus? 18.03.2014

"Hva er et sykehus?" er et lite spørsmål med stor sprengkraft, innleder helseminister Bent Høie (H).

Vil forenkle Norge 17.03.2014

- Arven etter den rødgrønne regjeringen er større papirmøller, mer statlig overstyring, stadig nye fartsdumper for lokalt selvstyre og en lang liste med tidstyver som forhindrer byråkratiet i å være effektivt, sier Mudassar H. Kapur (H),

For mange unge kvinner dør tidlig 17.03.2014

I 2013 oversteg antallet dødsfall i verden på grunn av livmorhalskreft antallet fødselsrelaterte dødsfall. Livmorhalskreft tar nå livet av 275.000 kvinner hvert år, hvorav nesten 90 prosent i utviklingsland.

Vil forebygge korrupsjon 17.03.2014

Næringsminister Monica Mæland (H) er krystallklar på at staten har nulltoleranse for korrupsjon.

Elever skal ha rett til å evaluere undervisningen 14.03.2014

Regjeringen vil sikre alle elever i videregående skole rett til å evaluere undervisningen. Kunnskapsministeren har satt i gang arbeidet med forskriftsfeste en slik rett. Endringen skal tre i kraft allerede fra neste år.

Grønnere profil for Oljefondet 13.03.2014

Under regjeringens klimakonferanse i Rådhuset i Oslo torsdag, kunne statsminister Erna Solberg opplyse en fullsatt sal om at Statens pensjonsfond utland vil få en grønnere profil.

- Vi greier det, men vil ikke 12.03.2014

Statssekretær i kulturdepartementet, Knut Olav Åmås, påpeker at regjeringen klarer å definere kvalitetskultur, men ikke ønsker å gjøre det.

Forhandler om 2015-budsjettet 11.03.2014

Regjeringen er samlet for å jobbe med budsjettet for 2015, med blant annet mer vei og jernbane, vekstfremmende skattelettelser og mer kunnskap i skolen på agendaen.

Aktiv europapolitikk i Dublin 10.03.2014

Erna Solberg og Vidar Helgesen møtte en rekke europeiske politikere under EPP-kongressen i Dublin 6.-7. mars.

Forenkling for skatt og toll 05.03.2014

Finansdepartementets omorganisering av Skatteetaten og Toll- og avgiftsetaten innebærer at Skatteetaten får et helhetlig ansvar for skatter og avgifter, mens den nye tolletaten styrkes og rendyrkes til å drive grensekontroll og vareførselsadministrasjon.

Velkommen til Tromsø 05.03.2014

Som ordfører i Tromsø er det på vegne av Tromsø Høyre en stor glede å kunne ønske Høyres kommunalkonferanse velkommen til Tromsø 5. til 7. september 2014.

Ut med mafiaen 05.03.2014

Kriminelle organiserte miljøer får stadig sterkere fotfeste i arbeidslivet. Samarbeidet på tvers av NAV, skatteetaten, og politiet må intensiveres for å komme uvesenet til livs.

Vekst i hele landet 05.03.2014

Norge er et flott og langstrakt land. En stor del av vårt konkurranseutsatte og verdiskapende næringsliv holder til utenfor de store byene. Men verken byene eller distriktene våre er isolerte bobler. Byene og distriktene utgjør regioner som er avhengige av hverandre.

Strengere bøter for dårlig skodde vogntog 04.03.2014

Trailere utgjør fortsatt en risiko for trafikksikkerheten på veiene våre. Det er nødvendig å øke bøtene for kjøretøy som ikke er riktig skodd, mener leder for stortingets transportkomite, Linda Hofstad Helleland (H).

Enklere hverdag for ansatte, arbeidsgivere, leger og Nav 04.03.2014

- Alle har ønsket et enklere regelverk og det er gledelig å se at den nye IA-avtalen gjør hverdagen enklere for ansatte, arbeidsgivere, leger og Nav. Det har vært helt avgjørende for å få til en avtale, sier leder av Stortingets arbeids- og sosialkomite Arve Kambe (H).

Uttalelser i saken om narkotikasiktelser 01.03.2014

- Vi ser svært alvorlig på dette og i Høyre har vi nulltoleranse for bruk og besittelse av narkotika, sier parlamentarisk leder i Høyre, Trond Helleland.

BPA rettighetsfestes endelig 28.02.2014

- Etter mange års kamp er Høyre/FrP endelig i posisjon til å gjøre brukerstyrt personlig assistent til en rettighet. Den muligheten har vi grepet, sier Elisabeth Røbekk Nørve (H).

Varsler krav til kommunene 20.02.2014

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) varsler om et statlig krav til minimumsnivå av kompetanse for lærere.

Vil lære av svenskene 19.02.2014

Svenskene har vært best i Norden på produktivitetsvekst. Nå vil statsminister Erna Solberg (H) lære av naboene våre i øst.

Gir mer makt til kommunene 18.02.2014

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) og regjeringen ønsker mer makt til kommunene, og kutter derfor i klageretten.

Ros fra Bent Høie til Senior Høyre 18.02.2014

Høyre har skjønt at Senior Høyre når frem til viktige velgergrupper sier Sverre Mauritzen, 2. nestleder i Senior Høyres Landsforbund

Rett til abort uten henvisning 17.02.2014

Helseminister Bent Høie (H) understreker at kvinner har rett til selvbestemt abort, også uten henvisning fra fastlegen.

Høyre-FrP-regjeringen styrker beredskapen 14.02.2014

Statsministerens kontor (SMK) er styrket med henblikk på å gi statsministeren bedre oversikt og innsikt i utfordringer og muligheter i norsk beredskap, skriver statsminister Erna Solberg og justis- og beredskapsminister Anders Anundsen til Aftenposten.

Ledervalg i Høyre 14.02.2014

På Høyres landsmøte i mai skal partiet velge ledertrio. Her kan du se hvem valgkomiteen innstiller på.

Gledelige nyheter om Utsirahøyden 13.02.2014

Første del av Johan Sverdrup-feltet på Nordsjøen skal oppfylles med strøm, fremfor gassturbiner som forurenser, opplyste Statoil torsdag morgen.

Ap skaper usikkerhet om samfunnssikkerhet 12.02.2014

- Ved å komme med feilaktige påstander om regjeringens innsats for å styrke beredskapen, bidrar Arbeiderpartiet til å svekke tilliten til samfunnssikkerheten, sier Høyres justispolitiske talsmann Anders B. Werp.

Styringsdyktig høyrefeminisme 11.02.2014

Vi skal gjøre Norge mer likestilt, men det skal ikke skje ved hjelp av reguleringer og mer byråkrati, skriver Julie Brodtkorb, leder i Høyres Kvinneforum.

De rødgrønne pyntet på uføretallene 10.02.2014

De rødgrønne brukte arbeidsavklaringsordningen til å pynte på uføretallene mens de satt i regjering. Resultatet er at det nå kommer en kø med 30.000 nye uføre.

Enklere for unge i boligmarkedet 06.02.2014

Finansdepartementet har i dag klargjort at det i en del tilfeller kan være forsvarlig å gi boliglån til førstegangs boligkjøpere med en egenkapital ned mot 10 prosent.

Uttalelse SHL 05.02.2014

Vedtatt på Organisasjonskonferansen i Drammen 1. februar 2014

Konkurransekraft for norske arbeidsplasser 05.02.2014

Regjeringens mål er å skape rom for vekst, trygge fremtidens velferd og gi folk og næringsliv større valgfrihet. For å lykkes må vi styrke norsk konkurransekraft på sikt slik at man kan skape flere og tryggere arbeidsplasser.

Kamp mot organisert kriminalitet 05.02.2014

Det er svært ressurskrevende å bekjempe de hardbarka kriminelle nettverkene som opererer på tvers av landegrensene. Andelen av utenlandske statsborgere i norske fengsel er nesten doblet fra 2006-2012.

Vil styrke leksehjelp for eldre elever 04.02.2014

NOVA-rapporten viser at de yngste elevene har lite utbytte av leksehjelp. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil derfor prioritere leksehjelp for eldre elever.

Vil pusse opp glattceller 03.02.2014

Peter Christian Frølich etterlyser at 48 timersregelen overholdes i norske glattceller. Forholdene på mange glattceller må også forbedres.

Reservasjonsmulighet vil gi trygghet 30.01.2014

- Høringsforslaget innebærer ikke noen begrensning av kvinners rett til å ta abort, slår Høyres leder og statsminister Erna Solberg fast.

Høyre bløffer ikke 30.01.2014

Her kan du lese Nikolai Astrups innlegg om lokal forvaltning av snøscooterkjøring.

Nei til tvangspensjonering 30.01.2014

Gi eldre mulighet til å jobbe lenger. Aldri før har Norge hatt en så stor ubrukt ressurs sittende blant oss.

I utakt med Høyre 30.01.2014

- Denne holdningen er verken i tråd med Høyres eller regjeringens politikk. Norge er et land med store variasjoner og rikt mangfold. Gjennom distriktspolitikken er det viktig å ta vare på og videreutvikle dette mangfoldet, sier Ingjerd Schou (H).

Høyre om reservasjonsmulighet 29.01.2014

Reservasjonsmulighet, ikke reservasjonsrett. Høyre mener kvinners rett til selvbestemt abort er urokkelig. Det slår Høyre og Fremskrittspartiet tydelig fast i regjeringsplattformen.

Toppmøte om forskning 27.01.2014

I dag har statsministeren og kunnskapsministeren invitert til et toppmøte om langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.

Vi leverer det vi lovet 24.01.2014

Høyre-FrP-regjeringen har sittet i 100 dager. Vi er godt i gang med å levere løsninger på de utfordringene samfunnet vårt står ovenfor.

Vil forsterke klimaforliket 23.01.2014

Høyre ønsker å forsterke klimaforliket. Ett av flere element for å få dette til er å gjøre Norge til en foregangsnasjon innen miljøvennlig energibruk og produksjon med et spesielt søkelys på fornybar energi.

Støtter gjenbruk av gamle leteområder 23.01.2014

Nikolai Astrup (H) ønsker å dempe fallet i petroleumsnæringen. - Det å ensidig redusere norsk petroleumstempo bidrar ikke til å gjøre verden grønnere, men det bidrar til å gjøre Norge fattigere.

Viktige forhandliger i gang med EU 22.01.2014

I dag starter forhandlingene om nye EØS- midler. En løsning med EU forutsetter god markedsadgang for norsk sjømat, sier statssekretær Ingvild Stub.

Ser frem til produktivitetskommisjon 21.01.2014

- Vi ser med forventning frem til kommisjonens arbeid kommer i gang og til å få råd som kan bidra til å styrke Norges konkurranseevne, sier Høyres finanspolitiske talsmann, Svein Flåtten.

Fra månen til kontrollkomiteen 21.01.2014

Den rødgrønne regjeringens månelanding endte i åpen høring i Stortinget. For de av oss som kjenner historien er det ikke overraskende.

Mange helter i Lærdal 19.01.2014

Mine tanker går til alle som er berørt av den dramatiske brannen i Lærdal, til de som har mistet hjemmene sine og nå opplever en svært vanskelig situasjon. Samtidig vil jeg rette en stor takk til alle som har jobbet gjennom natten og som fortsatt står på for å få situasjonen under kontroll, sier Høyres leder og Statsminister Erna Solberg.

Fra konflikt til samarbeid 19.01.2014

Regjeringens utgangspunkter er at et samarbeid mellom offentlig, privat og ideell sektor gir de beste løsningene for folk.

Jenters rett til utdannelse 18.01.2014

I dag, lørdag 18. januar, skriver Høyres leder og statsminister Erna Solberg om jenters rett til utdannelse i Dagens Næringsliv.

Solveig Horne innledet hos Høyres kvinneforum 18.01.2014

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne innledet på Høyres kvinneforums januarkonferanse 2014. Det var en engasjert statsråd som fortalte om regjeringens arbeid på de mange og mangfoldige områdene hun har ansvar for.

Ambisjonen er at alle skal slippe å bli mobbet 18.01.2014

Elevundersøkelsen for 2013 viser at andelen elever som rapporterte om mobbing er lavere enn i 2012. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er klar på at kampen mot mobbing ikke er vunnet selv om andelen elever som blir mobbet går ned.

Forenkler plan- og bygningsloven 17.01.2014

Regjeringen vil gjøre det enklere og billigere å bygge boliger. Vi ønsker å legge til rette for økt boligbygging og bidra til å holde byggekostnadene nede. Plan- og bygningsloven skal bli enklere å forholde seg til for innbyggere og næringsliv.

- Ser frem til et godt samarbeid 16.01.2014

Energi, sikkerhet og internasjonalt samarbeid sto på programmet da David Cameron og Erna Solberg denne uken hadde sitt første møte som statsministre.

Krafttak for utdanning 16.01.2014

Over 50 millioner barn er uten skolegang. Prognoser viser at dette tallet vil øke til over 70 millioner i 2015. Hvorfor? Kraftig befolkningsvekst, fortsatt stort behov for finansiering og manglende prioriteringer i utviklingsland, er blant årsakene.

Samstemt om Munch 15.01.2014

Munch skal få et nytt bygg i form av Lambda i Bjørvika. Det er planen, og den akter vi begge å bidra til å gjennomføre.

Glasstaket som forsvant 15.01.2014

Det skapte reaksjoner da Kristin Skogen Lund uttalte at hun ikke oppfattet at hun hadde opplevd å bli hindret i sin karriere på grunn av kjønn. Det såkalte glasstaket eksisterte ifølge NHO sjefen ikke.

Mer effektiv og målrettet utviklingspolitikk 15.01.2014

OECD gir Norge jevnt over et meget godt skussmål og berømmes for en langsiktig, aktiv og utviklingsfremmende politikk. Men OECD-rapporten peker også på at det er et klart forbedringspotensialer.

Klare prioriteringer i høyere utdanning og forskning 14.01.2014

– Regjeringen legger frem syv punkter som vil være førende for hva vi skal gjøre innen forskning og høyere utdanning de neste fire årene. Målet er høyere kvalitet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

"Kompetanselandet" 13.01.2014

Ungdom med kompetanse er vår fremtid, var statsminister Erna Solbergs (H) budskap på første dag av Solamøtet mandag. Her kan du lese innlegget.

Kampen for regnskogen nytter 10.01.2014

Rett før nyttår kom det en nyhet som gjør at regnskogforkjempere verden rundt fortsatt klyper seg i armen. Et av Asias største jordbruksselskap, Wilmar, har bestemt seg for å slutte å bidra til avskoging.

Karriereveier neste steg i lærerløftet 08.01.2014

– Denne regjeringen har kunnskapssamfunnet som ett av sine aller viktigste mål. Vi ønsker et samfunn hvor innsats og evner avgjør fremtiden din, ikke hvor du kommer fra eller hvem foreldrene dine er, sa statsminister Erna Solberg da hun talte til NHOs årskonferanse onsdag.

Bedre psykisk helse krever helhet 08.01.2014

Jeg har fått mange positive tilbakemeldinger etter å ha snakket om psykisk helse i nyttårstalen. Mange forventer nå at vi løfter både lavterskeltilbud i kommunene og tilbudet i spesialisthelsetjenesten. Det skal vi gjøre.

Pasientens helsetjeneste 07.01.2014

Tirsdag 7. januar presenterte helse- og omsorgsminister Bent Høie samlet sine styringsbudskap, politiske mål og forventninger til sykehusene.

Kommunereform 04.01.2014

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner håper å legge frem et forslag for et nytt Kommune-Norge i løpet av våren 2015. Vi kan ikke gjennomføre dette ved å gå frem som en bulldoser. De berørte må bli hørt, sier Sanner til Aftenposten i dag.

Disse er klare for Lederskolen 2014 19.12.2013

Etter en omfattende søknadsprosess har 15 utvalgte deltagere fra hele landet blitt utvalgt til å være med på Høyres Lederskole

Høyre om selvstendig næringsdrivende 19.12.2013

Høyre vil ha anstendige og gode velferdsordninger for alle, inkludert arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende. Men et bærekraftig system vil alltid forutsette at det er en balanse mellom hva man betaler inn og hva man får rett på å ta ut.

Respekt for familienes ulike behov 18.12.2013

Høyre-Frp-regjeringens likestillingspolitikk viser respekt for familienes ulike behov og er tilpasset vår tids utfordringer.

Regjeringen har fått en god start 17.12.2013

Statsminister Erna Solberg og regjeringen har fått en god start. Hun trekker frem spesielt områder som skole, helse og konkurransekraft hvor regjeringen leverer fra dag en.

Flere tanker samtidig 13.12.2013

Norge har unike naturressurser som må forvaltes og foredles til beste for samfunnet og fremtidige generasjoner.

Målrettede tiltak for bedre lærere 12.12.2013

Høyre gikk til valg på å realisere kunnskapssamfunnet, og i dette budsjettet ser vi en klar dreining i riktig retning for økt satsing på kunnskap, sier Kristin Vinje (H).

Målrettet satsing på kultur 10.12.2013

Kulturbudsjettet legger grunnlaget for en historisk satsing på og solide overføringer til de forskjellige deler av kulturlivet.

Nedrustningens stille seier 10.12.2013

Her kan du lese utenriksminister Børge Brendes (H) kronikk om årets fredsprisvinner Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW).

Styrker Forsvaret 09.12.2013

Høyre anerkjenner den viktige jobben norske soldater gjør både ute og hjemme, og styrker forsvarsbudsjettet for 2014.

Erna er mest populær 09.12.2013

Statsminister Erna Solberg er best skikket til å være statsminister i Norge, sier den siste meningsmålingen i NRK.

Verden har mistet selve symbolet på håp og forsoning 06.12.2013

- Verden har mistet selve symbolet på håp og forsoning. Norge sørger. På vegne av regjeringen har jeg i dag sendt kondolansebrev til Mandelas familie og til et folk i sorg, sier statsminister Erna Solberg (H).

Det skal lønne seg å jobbe 06.12.2013

Høyre-Frp-regjeringens mål er et trygt og fleksibelt arbeidsmarked som sikrer lav arbeidsledighet og høy sysselsetting.

Sikrer bedre veier, jernbane og kollektivtilbud 05.12.2013

Mens de rød-grønne ble stående på rødt lys i åtte år, skifter Høyre-FrP-regjeringen til grønt lys og inviterer alle gode krefter til å være med å gjøre norsk samferdsel mer effektiv og mer fremtidsrettet.

Mer frihet og tillit 04.12.2013

Høyre ønsker mer frihet og tillit til enkeltmennesker og lokalsamfunn gjennom å forenkle, fornye og forbedre offentlig sektor.

Står løpet ut i Afghanistan 03.12.2013

At regjeringen vurderer om og eventuelt hvordan Norge skal bidra i Afghanistan etter 2014, er ingen kursendring, skriver forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) i en kronikk.

Flere må få en ny sjanse 27.11.2013

Vi må løfte dem som faller utenfor i utdanningssamfunnet. Opplæring av voksne er viktig for den enkelte, men også for samfunnet, for arbeidslivet og for norsk konkurransekraft, skriver kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Erna besøkte Angela Merkel 21.11.2013

Statsminister Erna Solbergs første utenlandsreise gikk til Berlin for å møte forbundskansler Angela Merkel.

Kulturpolitikk som virker 21.11.2013

Det borgerlige budsjettet blir for 2014 økt med 660 millioner kroner eller 6,8 prosent fra 2013.

Høyre leverer 17.11.2013

I valgkampen ga vi klare løfter, i vårt første budsjett har vi levert. Vår politikk skal være langsiktig og svare på de viktigste utfordringene for Norge, sier statsminister Erna Solberg.

Et svært godt budsjett 15.11.2013

Hovedlinjene i Høyre-FrP-regjeringens tilleggsproposisjon ligger fast, og det er en styrking av den sosiale profilen og prioritering av miljøtiltak.

Kultur med færre føringer 13.11.2013

Jo mindre konkret makt vi kulturpolitikere får, desto bedre lykkes vi i å sette norsk kulturliv fri.

Fornøyde med statsbudsjettet 12.11.2013

Høyre-Frp-regjeringen har fått mange positive omtaler for deres første statbudsjett. Noen av de kan du lese her.

Mer til kunnskap, vei og helse 10.11.2013

Høyre-FrP-regjeringen tar de første skrittene i en ny politisk retning med tilleggsproposisjonen for 2014. Det blir en satsing på skole, helse og samferdsel kombinert med vekstfremmende skattelettelser.

Vil ha langtidsplan for forskning 07.11.2013

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil legge frem en langtidsplan for forskning og høyere utdanning i løpet av høsten 2014.

Styrker videreutdanning av lærere 05.11.2013

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og statsminister Erna Solberg (H) lover økt satsing på etter- og videreutdanning av lærere.

Alderdom i lønnet arbeid 01.11.2013

Astrid Nøklebye Heiberg (H) tar gjerne to perioder som statssekretær, selv om hun er 77 år gammel.

Storslått besøk på Høyres Hus 31.10.2013

Norges nye statsminister Erna Solberg og Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt besøkte norske og svenske Høyre-medlemmer på Høyres Hus tirsdag.

OD 2013 31.10.2013

I dag, har vi vært så heldige å få lov til å jobbe i høyre huset. Vi har tatt mange fine bilder, og møtt mange hyggelige personer.

Ambisjoner for hele Norge 31.10.2013

Her kan du lese kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanners (H) ti viktigste perspektiver i en fremtidsrettet distriktspolitikk.

Åse de usynlige 30.10.2013

Denne kronikken stod på trykk i Aftenposten 30.oktober.

- Viktig med nordisk samarbeid 30.10.2013

– Samarbeidet mellom de nordiske landene er viktig fordi Norden møter sterk internasjonal konkurranse på nesten samtlige samfunnsarenaer, sier stortingspresident Olemic Thommessen (H).

Om fastlegers reservasjonsmulighet 30.10.2013

- Jeg er glad for å kunne legge frem en skisse til innholdet i den reservasjonsmuligheten som Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti ble enige om skulle innføres i samarbeidsavtalen, sier Helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Regjeringen vil satse på lærerne 28.10.2013

Regjeringens mål i skolepolitikken er at skolen skal gi muligheter for alle. - Det viktigste vi kan gjøre for å nå det målet er å sørge for at barna møtes av dyktige og engasjerte lærere, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Forutsigbarhet for budsjettet 25.10.2013

Jeg er veldig opptatt av forutsigbarhet for kommune­ne. Vi er tydelige på at det kom­ mer endringer, men de bør ikke komme over natten, sier kommunalminister Jan Tore Sanner (H).

Historisk øyeblikk 18.10.2013

Fredag 18.oktober la statsminister Erna Solberg frem Høyre-FrP-regjeringens tiltredelseserklæring for Stortinget.

Statsbudsjettet 2014 14.10.2013

- Dette er et budsjett de rødgrønne har jobbet med siden januar. Nå skal vi bruke de neste tre ukene på å sette vårt preg på 2014-budsjettet, sier Høyres nestleder Jan Tore Sanner.

Et trygt og fleksibelt arbeidsliv 09.10.2013

Sundvolden-plattformen slår fast at faste ansettelser skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv, at sykelønnsordningen og fagforeningsfradraget videreføres og at trepartssamarbeidet er hjørnesteinen i norsk arbeidsliv.

Klimaløft med ny regjering 09.10.2013

Høyre-FrP-regjeringen vil føre en mer offensiv klimapolitikk enn det regjeringen Stoltenberg II gjorde.

Foss blir ny riksrevisor 08.10.2013

Høyres Per-Kristian Foss blir ny sjef for Riksrevisjonen. Formelt blir han valgt av Stortinget senere i år.

Tar fatt på de store oppgavene 07.10.2013

Høyre-FrP-regjeringen har mandag kveld lagt fram en politisk plattform som vil gjøre Norge mer fremtidsrettet.

Om Høyre og reservasjonsmulighet 07.10.2013

Høyre, KrF og FrP har som en del av samarbeidsavtalen for en ny regjering enige om å gi fastleger reservasjonsmuligheter etter dialog med Legeforeningen, som også ønsker dette.

Vil etablere diagnosesentre for kreft 05.10.2013

Helse kommer til være en av de viktigste sakene til en Høyre-FrP-regjering. Vi skal få ned helsekøene og forbedre kvaliteten på behandlingen.

Satser på læreren 04.10.2013

Fra forhandlingene på Sundvolden slås det fast at en styrking av kunnskapssamfunnet blir en av regjeringens viktigste saker.

Høyre fikk støtte for "kulturkort" 03.10.2013

- Det skal være mulig å kjøpe et kulturkort som gir fri inngang til museer og utstillinger for et fast beløp på samme måte som et periodekort eller månedskort gir rett til ubegrenset antall reiser på bussen. Det er Kjetil Utne som sier dette etter at bystyret i Trondheim støttet hans forslag om å utrede en slik ordning. Bare Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne stemte mot.

En stor seier 01.10.2013

Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre har inngått et historisk forpliktende samarbeid, og Høyre har fått gjennomslag for våre viktigste valgkampsaker.

Bergen: Åpnet nye Omsorg Pluss-boliger 26.09.2013

Sykehjem er ikke lenger det eneste aktuelle hjelpetilbudet for eldre som trenger hjelp døgnet rundt i Bergen kommune. I år ble Bergens tredje døgnbemannete omsorgsboliger åpnet.

Sonderingene fortsetter 26.09.2013

De fire borgerlige partiene fortsetter sonderingene på Stortinget kl.11.00 i morgen torsdag. Erna Solberg møtte sammen med sine nestledere pressen for å fortelle om onsdagens møte med Høyres stortingsgruppe.

- Det er nå jobben begynner 17.09.2013

- Vi har lovet at et borgerlig flertall skal gi en ny regjering med nye ideer og bedre løsninger for Norge. Det løftet skal vi innfri, sier Høyre-leder Erna Solberg.

Vi deler alle denne valgseieren 13.09.2013

Erna Solberg åpnet fellesmøtet mellom Høyres sentralstyre og den nye stortingsgruppen med å introdusere de 25 nye stortingsrepresentantene til stor applaus.

Takk for tilliten 11.09.2013

Tusen takk for tilliten dere har vist meg og Høyre dette stortingsvalget, sier Høyres leder og Norges neste statsminister Erna Solberg.

Gledelig med støtte til utenlandsstudentene 06.09.2013

Fredag kom en budsjettlekkasje fra Kunnskapsministeren om at regjeringen går inn for studiestøtte for førsteåret ved studier på utvalgte universiteter i USA.

Skolegang for barn i barnevernets omsorg 04.09.2013

De som har det største behovet for et robust sikkerhetsnett, er de som ikke får støtte og kjærlighet fra sine foreldre i oppveksten. Når hjemmet svikter, skal samfunnet tre støttende til. I alvorlige tilfeller tar samfunnet også over omsorgen og ansvaret for barnet.

Historisk valgseier for Unge Høyre 03.09.2013

- Dette er et tegn på at vi har valgvinden med oss, sier Høyres leder Erna Solberg. Unge Høyre fikk rekordhøye 28,3 prosent i årets skolevalg.

Løfter de svake 03.09.2013

Høyre vil prioritere svake grupper i regjering. Barnevernsbarn, voksne med lese- og skrivevansker, ruspasienter og de som sliter psykisk.

Erna Solberg om Syria 03.09.2013

Høyres leder Erna Solberg mener vinklingen på dagens oppslag i Dagsavisen om Syria er noe misvisende.

Større satsing på utdanning for jenter 03.09.2013

Åinvestere i utdanning for alle er noe av det viktigste vi kan gjøre for å redusere fattigdom, bidra til demokratiutvikling og sørge for en positiv utvikling i fattige land.

Bedre offentlige sykehus 02.09.2013

- De fleste pasientene som trenger spesialisthelsetjeneste blir behandlet ved offentlige sykehus. Derfor legger Høyre nå frem en plan for å bedre kvaliteten og styrke de offentlige sykehusene i Norge, sier Høyres leder Erna Solberg

Nå er skolevalgene i gang over hele landet 30.08.2013

Unge Høyre skal frem til 3. september besøke 423 videregående skoler rundt om i hele landet. Noen arrangerer debatter, andre arrangerer valgtorg. Felles for alle skolene er at elevene skal stemme på det partiet de er mest enige med.

Orden, vekst og et konkurransedyktig næringsliv 30.08.2013

Høyres viktigste mål i finanspolitikken er å holde orden i økonomien, legge grunnlaget for økonomisk vekst og et konkurransedyktig næringsliv og å gi større rom for privat verdiskaping.

Høyres alternative transportplan 29.08.2013

Høyre har høye ambisjoner for samferdselsområdet, og vil ta i bruk nye ideer og bedre løsninger for å få fart på utbyggingen over hele landet. Vi har presentert en alternativ nasjonal transportplan.

Mer nyskaping skaper trygge arbeidsplasser 29.08.2013

I fremtiden må vi være like kjent for, og like stolte av, vår evne til innovasjon, nyskapning og gründerskap, som vi er av våre gode velferdsordninger.

Ja til aktivitet! 28.08.2013

Høyre vil ha gode, anstendige og trygge ordninger for de som ikke kan jobbe. Men gode velferdsordninger forutsetter at vi stiller krav til at de som er friske og kan jobbe. Derfor vil Høyre at sosialhjelpsmottakere skal ha rett og plikt til aktivitet.

Situasjonen i Syria 28.08.2013

I Syria raser borgerkrigen videre, nå med bruk av kjemiske stridsmidler mot sivilbefolkningen. Etter angrepene forrige uke er nå FNs inspektører i gang med å bringe på det rene nøyaktig hva som skjedde og hvem som er ansvarlige, selv om sterke indisier peker i retning av syriske myndigheter.

Mer læring med ny Oslo-standard 28.08.2013

I Oslo skal en ny standard nå sørge for at overgangen fra barnehage til skole blir enklere og at skolene har bedre informasjon om elevene før de begynner.

Mer læring med ny Oslo-standard 28.08.2013

I Oslo skal en ny standard nå sørge for at overgangen fra barnehage til skole blir enklere og at skolene har bedre informasjon om elevene før de begynner.

Unge som faller utenfor 27.08.2013

Tirsdag kveld viser NRK Brennpunkt et program om unge som faller mellom alle stoler i velferdssamfunnet. Høyre vil sikre denne gruppen en reell rett og plikt til aktivitet, og gi dem en ny sjanse i arbeidslivet.

Vil ha sterkere pasientrettigheter 26.08.2013

- Vi må styrke pasiententrettighetene, sier Bent Høie. Han er glad for at regjeringen lytter til noen av Høyres forslag, men skulle gjerne hatt dem med på ytterligere styrking av rettighetene.

Ørland som hovedbase 23.08.2013

Det har i dag i blitt reist spørsmål om Høyres holdning til etablering av ny hovedbase for kampfly.

Forskjellsbehandles på norske veier 21.08.2013

Bergens tidende og NRK avslørte nylig at en utenlandsk tungbilsjåfør som ble stanset av politiet i Hardanger etter videodokumentert livsfarlig kjøring både fikk beholde førerkortet og selv kjøre vogntoget ut av Norge.

”Et must” i valgkampen 20.08.2013

Aftenposten kaller den nye boken til Torbjørn Røe Isaksen for ”et must” å lese nå i valgkampen.

Plan for en bedre rusomsorg 19.08.2013

Erna Solberg og Bent Høie presenterte søndag ettermiddag Høyres plan for en bedre rusomsorg på Prindsen mottakssenter i Oslo.

Karakterer i 5. klasse 15.08.2013

Høyre vil gi tallkarakterer i norsk og matematikk til elever i 5. klasse, og engelsk i 6. eller 7. klasse. – Dette vil bidra til en enklere overgang til ungdomsskolen, der det blir gitt karakterer i alle fag, sier Elisabeth Aspaker, utdanningspolitisk talsperson i Høyre.

Bedre med fritt behandlingsvalg 14.08.2013

Med Høyre i regjering skal alle pasienter selv velge om de skal behandles på et privat eller offentlig sykehus. – Med denne ordningen vil det ikke være behov for å tegne sykeforsikring, sier Bent Høie.

Postens fremtid 14.08.2013

Høyre vil sikre postombæring i alle deler av landet ved å la Posten gjør jobben sin mer effektivt.

Mange tusen er med på Dugnaden 13.08.2013

Høyre har ikke en hovedsponsor i LO som betaler millioner av kroner for valgkampen, derfor har Høyre invitert til en stor dugnad for å kunne drive en god valgkamp over hele landet.

Samlet for frivilligheten 13.08.2013

De fire borgerlige partilederne presenterte mandag felles politikk for frivilligheten.

Gammel kritikk mot å fjerne formuesskatten 12.08.2013

NRK Dagsrevyen sendte i kveld mandag 12.august en reportasje om formuesskatten som bygger på en masteroppgave fra NHH. Oppgaven hevder at det ikke skaper problemer for bedrifter som følge av at de må betjene eiers formuesskatt.

ARKIVARTIKKEL: Høyres transportplan 12.08.2013

Vi inviterer til samferdselsseminar på Høyres landsmøte, under lunsjen lørdag 4. mai. Her får du god anledning til å diskutere og bli bedre kjent med Høyres langsiktige samferdselprioriteringer.

Godt samarbeid med fagbevegelsen 12.08.2013

- Vi har ingen store ambisjoner om å overbevise LO-lederen om å stemme Høyre. Men historien viser at Høyre og fagbevegelsen har et godt samarbeid når vi er i regjering, sier Høyres arbeidspolitiske talsmann Torbjørn Røe Isaksen.

Høyres sjømatpolitikk 07.08.2013

Høyres politikk for norsk sjømatnæring fokuserer på lønnsomhet, god næringsutvikling og forutsigbare vekstmuligheter. Det handler også om trygg og god mat på norske bord. Det handler om arbeidsplasser og kultur langs hele kysten vår.

Høyres sjømatpolitikk 07.08.2013

Høyres politikk for norsk sjømatnæring fokuserer på lønnsomhet, god næringsutvikling og forutsigbare vekstmuligheter. Det handler også om trygg og god mat på norske bord. Det handler om arbeidsplasser og kultur langs hele kysten vår.

Kjører ut Høyres miljøpakke 07.08.2013

- Skal vi nå våre ambisiøse klimamål, må vi ha en rask omstilling av transportsektoren i miljøvennlig retning, sier miljøpolitisk talsmann i Høyre, Nikolai Astrup.

Ingen avklaring om arbeidsavklaringspenger 07.08.2013

Nesten 70 000 mennesker på arbeidsavklaringspenger risikerer å stå uten inntekt etter 1. mars neste år. - Regjeringen har skjøvet problemet foran seg i tre og et halvt år uten å finne frem til en løsning, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Høyrekommuner vant kommune-NM 06.08.2013

De Høyrestyrte kommunene Sola, Oslo og Bærum stakk av med de tre øverste plassene i NHOs kommune-NM. Og ikke nok med det: På fjerde og femteplass følger Stavanger og Bergen – også de Høyrestyrte kommuner.

Høyrekommuner vant kommune-NM 06.08.2013

De Høyrestyrte kommunene Sola, Oslo og Bærum stakk av med de tre øverste plassene i NHOs kommune-NM. Og ikke nok med det: På fjerde og femteplass følger Stavanger og Bergen – også de Høyrestyrte kommuner.

Far trenger ikke tvinges 05.08.2013

Høyre har siden 2010 ment at familiene selv bør bestemme hvordan foreldrepermisjonen skal fordeles mellom mor og far.

På vei mot et sterkere Nav 01.08.2013

Tydelige krav, mindre detaljstyring og skreddersøm i arbeidsmarkedstiltakene. Det er blant tiltakene Høyre ønsker å gjennomføre for å få et bedre og mer brukervennlig Nav.

– En hedersbetegnelse, ikke en diagnose 31.07.2013

Ine Eriksen Søreide, leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, etterspør bedre oppfølging av norske krigsveteraner i den offentlige forvaltningen.

Høyre vil ha mer boligbygging 31.07.2013

Høyres forslag til økt boligbygging har blitt behandlet i Stortinget. Der fremmet vi syv forslag som viser Høyres nye ideer og bedre løsninger for økt boligbygging.

Bent Høie topper Høyres liste i Rogaland 31.07.2013

Et enstemmig nominasjonsmøte satte Bent Høie på topp på Rogaland Høyres stortingsliste for 2013, han får med seg Siri A. Meling på 2. plass, Arve Kambe på 3. plass og ungdomskandidat Tina Bru på 4. plass.

Forskning går baklengs inn i fremtiden 31.07.2013

Forskning nedprioriteres i årets budsjett. Realveksten til forskning er på 2,2%, mens veksten i statsbudsjettet er på 2,4%. Dette kommer på toppen av flere år preget av nullvekst.

Skuffende satsning på funksjonshemmede 31.07.2013

- Mens andelen yrkesaktive i Norge er høy, har den stupt for funksjonshemmede de siste årene. Det fallet har fortsatt i år, på tross av fjorårets handlingsplan for denne gruppen, sier Sylvi Graham.

Mer tilpasset undervisning i Hurum 31.07.2013

Når den tidligere læreren og inspektør Monica Vee Bratlie ble ordfører i Hurum for ett år siden, var noe det første hun sørget for mer ressurser til tilpasset undervisning i skolen.

Regjeringen svikter lærere og elever 31.07.2013

- Regjeringen svikter dagens lærere og elevene. Uten et solid kompetanseløft for dagens lærere blir det vanskelig å øke elevenes læringsutbytte og utjevne sosiale forskjeller i skolen, sier Elisabeth Aspaker, Høyres utdanningspolitiske talskvinne.

Uendret handlingsrom for kommunene 31.07.2013

- De økte overføringene dekker de økte kostnadene i kommunesektoren, men gir ikke rom for et økt aktivitetstilbud, sier Trond Helleland, Høyres kommunalpolitiske talsmann.

Fortsatt lang vei å gå 31.07.2013

Regjeringens forslag til budsjett for 2013 er et steg i riktig retning. Dessverre er det fortsatt lang vei igjen til vi har en infrastruktur som er tilpasset fremtidens krav til sikkerhet, komfort, kvalitet og tilgjengelighet.

Barnehagene på stedet hvil 31.07.2013

Det er ingen tydelig satsing på barnehagekvaliteten i det rødgrønne forslaget til statsbudsjett. Etter snart åtte år med utbygging trengs det nå en satsing på kompetanseløft, etter- og videreutdanning, og flere førskolelærere.

Mangler løsninger for de store helseutfordringene 31.07.2013

Statsbudsjettet for regjeringen Stoltenberg IIs siste år i denne perioden understreker at de ikke har nye ideer eller bedre løsninger for å løse de virkelig store utfordringene i Helse-Norge.

Sør-Trøndelag Høyres "Dreamteam" 31.07.2013

Et enstemmig nominasjonsmøte valgte lørdag Linda Helleland, Frank Jenssen, Torhild Aarbergsbotten og Marvin Wiseth som listetopper på partiets stortingsliste. Et fantastisk sterkt lag skal nå begynne arbeidet med å få Høyre inn i regjering neste høst.

Stortingsvalglisten for 2013 er klar! 31.07.2013

Buskerud Høyre avholdt nominasjonsmøte lørdag 27.oktober på Fylkeshuset i Drammen. I alt 114 engasjerte delegater stemte frem og vedtok Buskerud Høyres valgliste til Stortingsvalget i 2013. Resultatet finner du i artikkelen:

Norges neste statsminister: Erna Solberg!!! 31.07.2013

I dag har nominasjonsmøtet i Hordaland Høyre valgt stortingslisten for 2013. Vi er stolt av å kunne presentere 21 flotte kandidater og vi håper å se i hvert fall halvparten på Stortinget!!

Nominasjonsmøte og haustkonferanse 31.07.2013

Sogn og Fjordane Høgre avholdt nominasjonsmøte på Quality Førde Hotell laurdag 20.10.2012 og den endelege stortingslista er no klar.

Behov for nye ideer og bedre løsninger 31.07.2013

Regjeringens budsjett inneholder mer av det samme, og mangler en langsiktig satsing på kunnskap og konkurransekraft. En satsing som kan bidra til å skape trygge arbeidsplasser også for fremtiden. Det er også svært overraskende at det forventede løftet for sikkerhet og beredskap uteblir.

Akershus Høyres stortingsliste 31.07.2013

Akershus Høyre avholdt nominasjonsmøte 1. november der ny stortingsliste ble vedtatt. På de tre fremste plassene finner vi Jan Tore Sanner (Bærum), Sylvi Graham (Oppegård) og Tone W. Trøen (Eidsvoll).

Helge Orten kaptein på Høyrelaget 31.07.2013

Nominasjonen i Møre og Romsdal Høyre er gjort og et enstemmig nominasjonsmøte satte Helge Orten på toppen. Her ser du hele laget vi skal vinne valget med neste høst, få tre på tinget og bidra til regjeringsskifte.

Mobilt skattekontor løser ID-problemene 31.07.2013

Høyre foreslår nå å starte opp en forsøksordning med mobilt skattekontor som en respons på de utfordringer som den nye ordningen for ID-kontroll har medført for mange bedrifter og arbeidsinnvandrere/sesongarbeidere, sier Linda Hofstad Helleland.

Dagens kandidat - Mari Botterud 31.07.2013

Denne ordføreren digger lastebiler etter å ha jobbet flere år som kontorsjef hos en lastebilforhandler. Hun er også glad i fjell, fisking og reise. Har ellers bakgrunn som bedriftsøkonom og har de siste årene vært ansatt i bank. I dag kan vi også gratulere Øyers ordfører med fantastiske tall: 47% vil ha henne som ordfører også etter valget viser en måling i GD i dag!

Bli med i Unge Høyre 31.07.2013

Et kort innblikk i noe av det vi kan tilby i Unge Høyre. Bli med du også!

Høyres alternative budsjett 31.07.2013

Norge er i en privilegert situasjon i en verden som preges av økonomisk uro. Men også det norske samfunnet må rustes for større utfordringer. Høyre vil gjennom sitt budsjett trygge den norske velferden ved å satse mer på kunnskap og konkurransekraft.

Dagens kandidat - Ingunn Foss 31.07.2013

Da Høyre vant valget i Lyngdal i 2007 ble denne ordføreren kjent for alle etter å ha slått hjul i hagen mens NRK filmet. På fritiden driver hun gjerne med spinning og lesing, særlig leser hun dokumentarbøker og biografier.

Dagens kandidat - Kai Henning Henriksen 31.07.2013

Yndlingsartisten til denne ordførerkandidaten er Steely Dan. Han liker godt friluftsliv, golf, jakt og fiske. Har jobbet i bank i 20 år og med næringseiendom i 6 år, men nå går det mest i politikk.

Dagens kandidat - Ismail Mohamed 31.07.2013

Ismail er sekretær i Muslim Society i Trondheim og vinner av Trondheim kommunes frivillighetspris. Han jobber aktivt for å integrere innvandrerungdom og med å hindre rekrutteringen av skandinavisk ungdom til kriminelle miljøer og til terrororganisasjonen Al Shabab i Somalia. I år er han også bystyrekandidat for Høyre.

Dagens kandidat - Helge Eriksen 31.07.2013

Ordføreren i Harstad er en ivrig friluftsmann. Han er også interessert i både idrett og i de gode kulturtilbudene i kommunen. Han har bakgrunn som journalist, men er nå ordfører på fulltid. Har to barn og ett barnebarn.

Dagens kandidat - Reidar Øksnevad 31.07.2013

Hæ? Fagforeningsleder og kandidat for Høyre? Dette er et gjengangerspørsmål for Reidar Øksnevad, 2.kandidat for Klepp Høyre i Rogaland. Møt kandidaten som er opptatt av at god fagforeningspolitikk og god næringspolitikk er to sider av samme sak.

Dagens kandidat - Tor Magnussen 31.07.2013

Da Nes Høyre i Hallingdal ble største parti i gallupen to uker før valget, stod de uten ordførerkandidat. Tor Magnussen tok utfordringen og takket ja til kandidaturet. Tor har 53 år bak seg i konkurranseutsatt industri, hvorav 40 år som leder. Ellers spilte han i Bjølsen guttekorps under 17.-maitoget i 1945, og kjøpte egen tuba for ti år siden, da han sluttet å røyke. Han er også glad i sport.

Dagens kandidat - Eivind Falk 31.07.2013

Direktør for Senter for Immateriell Kulturarv SIKA. Fiskeinteressert UNESCO-ekspert som har skrevet og redigert flere bøker om håndverk. Tidligere leder for Lillehammer Amatørteater og nå Høyres ordførerkandidat. Mener man må ha fortiden med seg inn i fremtiden.

Dagens kandidat - Mette Tønder 31.07.2013

Ordføreren i Nittedal er utdannet jurist. Liker å lese, alt fra Hamsun til Stieg Larsson. Smugleser også dameblader når hun skal slappe av. Som ordfører blir det mye kakespising, så trening inngår i timeplanen. Prøver å ta vare på de som er rundt seg, og gleder seg over å være gravid.

Dagens kandidat - Erlend Larsen 31.07.2013

Pilot i Widerøe, forfatter av snart seks bøker og aktiv friluftsmann. Stiller som ordførerkandidat i Stokke.

Valgkampvideo om Høyres skolepolitikk 31.07.2013

Barna som går inn skoleporten i fremtiden skal møte verdens beste lærere. I denne korte filmen presenterer Erna Solberg det viktigste i Høyres skolepolitikk.

Dagens kandidat - Turid Kristensen 31.07.2013

Har alltid vært aktiv i lokalmiljøet – tidligere i barnehager, skoler, idrettslag og korps, nå politisk som ordførerkandidat i Lørenskog.Tobarnsmor som jobber ved Universitet i Oslo, på Institutt for musikkvitenskap. Liker godt å løpe og å følge guttene sine på hockey-aktiviteter.

Dagens kandidat - Geir Jensås 31.07.2013

Dagens kandidat er glad i musikk, mosjon og reiser. Han er gift, har tre barn og bakgrunn fra Forsvaret. Nå er han ordførerkandidat og jobber som økonomirådgiver, både i kommunen og ved Røros sykehus. Favorittreisemål er europeiske storbyer og seteren Søosen.

Dagens kandidat - Gunnar Thue 31.07.2013

Ordførerkandidat som driver håndlaftbedrift i Valdres på 29. året. Har arbeidet som håndverker og instrumentmaker. Han er glad i å gå på ski, på tur i fjellet og i å fiske. En av dem som dro i gang Norsk Hyttesenter på Hellerudsletta og bransjeforeningen Norsk Laft.

Dagens kandidat - Jens Johan Hjort 31.07.2013

Ertet på seg Halfdan Sivertsen da han fremførte ”Kjærlighetsvisa” som ”Ærlighetsvisa”. Han har vært styreleder i TIL, og i år er han også byens ordførerkandidat. Er utdannet ølkjører og jurist. Siden -95 har han jobbet som advokat i Tromsø. Er treningsnarkoman, men ser familien som sin viktigste og beste hobby.

Dagens Kandidat - Erik Lundesgaard 31.07.2013

Erik er utdannet statsviter, har drevet forlag og jobbet med reklame. I dag er han freelance-skribent, rådgiver og ikke minst bystyrekandidat i Oslo. Er ellers opptatt av musikk, og er Norges nest største Prince-fan. Liker å lese og diskutere, og trener mer enn gjerne.

Høyre størst på ny meningsmåling 31.07.2013

Høyre troner på toppen i en ny politisk meningsmåling for mai. Høyre går fram 0,4 prosentpoeng til 28,1 prosent, mens Arbeiderpartiet går tilbake med 0,7 prosentpoeng til 27,6 prosent, viser målingen Vårt Land har utført i perioden 10. til 15. mai.

Gran kommune fjernet eiendomsskatten 31.07.2013

20. mai 2011 forfalt siste faktura med eiendomsskatt for både næringsdrivende og innbyggere i Gran kommune i Oppland. - Dette har vi gjort uten å kutte i tjenestetilbudet, sier varaordfører Rune Meier (bildet).

MP Geoffrey Brown om utviklingen i Midtøsten 31.07.2013

Member of parliament (Conservatives) Geoffrey Brown var internasjonal gjest på Høyres landsmøte 2011, og kommenterer i dette intervjuet utviklingen i Midtøsten, samt den politiske situasjonen i Storbritannia.

Høyre kraftig fram i en ny meningsmåling 31.07.2013

Når folk blir spurt hva de vil stemme til høsten går Høyre fram nesten 10 prosentpoeng sammenlignet med forrige kommunevalg. Frp er er målingens store taper.

Ny måling: Høyre landets største parti 31.07.2013

Høyre går kraftig fram og er større enn Ap på en ny måling. Det er første gang på ti år at partiet når over 30 prosent på Dagens Næringslivs partibarometer.

- Uføremeldingen er et steg i riktig retning 31.07.2013

- Regjeringen har med den nye uføremeldingen tatt noen steg i riktig retning, og flere av grepene er i tråd med hva Høyre tidligere har foreslått. Det gjelder blant annet innføringen av et mer fleksibelt system for som har restarbeidsevne, og levealdersjustering også for uføre, sier Torbjørn Røe Isaksen, Høyres arbeids- og sosialpolitiske talsmann.

Menneskerettighetsprisen 2011 31.07.2013

Julio Cesar Rivas Castillo og organisasjonen JAVU fra Venezuela fikk Menneskerettighetsprisen 2011. Prisen ble delt ut av Inge Lønning på Høyres landsmøte 8. mai 2011.

Kristin Kulseth rørte landsmøtet 31.07.2013

Kristin Kulseth rørte Høyres landsmøte gjennom sin historie om opplevd mobbing på skolen. Kulseth fortalte om hvordan fritt skolevalg kunne sikre en ny start og rettferdig skolegang for mobbeofre.

Situasjonen i Adenbukta 31.07.2013

Høyre mener Norge må følge opp sitt ansvar og sende en norsk fregatt til NATO-operasjonen i Adenbukta så snart som mulig.

Høyres sosiale boligpolitikk gir færre bostedsløse 30.07.2013

Før sommeren la NIBR frem rapporten ”Bostedsløse i Norge 2012 – en kartlegging”. Den bør ikke forbigås i stillhet. Til det er temaet for viktig. Kartleggingen viser at bostedløse går opp i landet, men betydelig ned i Oslo. Poltikken begynner å virke.

Uttalelse om Tor Johannes Helleland 29.07.2013

Høyre ble lørdag 27. juli kjent med at det var Tor Johannes Helleland som var omtalt i VG samme dag. Tor Johannes Helleland har vært engasjert som kommunikasjonsrådgiver i Høyres Hovedorganisasjon.

Ofre kan kontakte Høyre 29.07.2013

Høyre ble lørdag 27. juli kjent med vedkommendes identitet etter saken hadde stått på trykk i VG.

Nye løsninger på Vestlandet 28.07.2013

Nå ruller valgkampen i gang for alvor. Erna Solberg har vært på Vestlandet for å se på nye løsninger for eldreomsorg og veiutbygging.

Kommunene blir kompensert 24.07.2013

Oppslaget i VG 24. juli gir inntrykk av at Høyre ikke har noe svar på om kommunene skal kompenseres for bortfall av formuesskatt, som Høyre ønsker å trappe ned.

Til minne om 22. juli 22.07.2013

I dag minnes vi de som gikk bort etter terrorhandlingene 22. juli 2011. Våre tanker er med alle de som er berørt.

Dette mener Høyre om pressestøtte 20.07.2013

– Den viktigste mediepolitiske utfordringen fremover er videreføring av gode gravende redaksjoner, og et stort rom for uavhengig samfunnsdebatt også i fremtiden, sier Olemic Thommessen.

Nye ideer og bedre løsninger 18.07.2013

I dag presenterer Høyres programkomité førsteutkast til nytt stortingsvalgprogram for perioden 2013-2017. Valget neste år står mellom 12 år med rødgrønt styre, eller ny, borgerlig regjering med nye ideer og bedre løsninger på Norges utfordringer.

Nye ideer og bedre løsninger 18.07.2013

I dag presenterer Høyres programkomité førsteutkast til nytt stortingsvalgprogram for perioden 2013-2017. Valget neste år står mellom 12 år med rødgrønt styre, eller ny, borgerlig regjering med nye ideer og bedre løsninger på Norges utfordringer.

Mona Røkke er død 15.07.2013

Mona Røkke, tidligere justisminister og fylkesmann i Vestfold, døde lørdag. Hun ble 73 år gammel.

Styrk etter- og videreutdanningen for lærerne 11.07.2013

Høyre vil mer enn doble bevilgningene til etter- og videreutdanning av lærere. – Vi vil gi lærerne det tilbudet de ønsker og fortjener, sier stortingskandidat Stefan Heggelund.

Kvalitet i pleie og omsorg 09.07.2013

På Høyres avsluttende pressekonferanse før sommerferien lanserte partiet konkrete tiltak for å bedre kvaliteten i eldreomsorgen.

Roser sommerskolen 05.07.2013

Ine Marie Eriksen Søreide og skolebyråd i Oslo Torger Ødegaard roser elevene som ofrer ferien og bruker sommerskolens intensivkurs for å gjennomføre videregående skole.

Ønsker dysleksihjelp fra dag en 04.07.2013

Høyre-leder Erna Solberg har stor tro på at Lesesenteret vil utvikle gode opplegg for å hjelpe førsteklassinger med lese- og skrivevansker.

Kroatias europeiske reise 01.07.2013

99 år etter at skuddene i Sarajevo markerte starten på første verdenskrig – etter et knapt århundre preget av diktatur, krig og konflikt på Balkan – blir Kroatia i dag fullverdig medlem i EU. Dagen understreker viktigheten av EUs bidrag til forsoning i Europa.

Lite helsenytt fra Arbeiderpartiet 25.06.2013

Det var lite ny helsepolitikk i valgkamputspillet fra Arbeiderpartiets i dag. Helsepolitikerne i opposisjonspartiene mener Støre i beste fall oppsummerer deres tidligere fellesforslag.

Løft for fattige barn 25.06.2013

– Det er veldig skuffende at regjeringspartiene ikke vil være med på det felles løftet for fattige barn som opposisjonen foreslo, sier Høyres arbeids- og sosialpolitiske talsmann Torbjørn Røe Isaksen.

Storsatsing på sykehjemsplasser i Bergen 25.06.2013

Høyre i Bergen prioriterer sykehjemsplasser og legger nå til rette for to sykehjem istedenfor det ene som opprinnelig var vedtatt i budsjettet. I tillegg øker vi antall plasser på sykehjemmet på Sandsli fra de planlagte 90 til 120, sier byråd for helse og omsorg, Hilde Onarheim.

Offer for helsekøen 24.06.2013

TV2 sendte søndag kveld reportasjen om Drude Ytterhus som har gått sykmeldt i seks måneder i påvente av et inngrep som du er ferdig med på én dag.

Helsekøer blir kampsak 21.06.2013

Høyres Bent Høie vil gjøre kortere helsekøer til sin viktigste sak. Flere skal få helsehjelp raskere.

Utarbeider plan for bedre lærlingeordning i Bærum 19.06.2013

Bærum har opplevet en situasjon med manglende lærlingeplasser. Jobben er nå å sikre en god fremtidig lærelingeordning, sier utvalgsleder i Bærum Hårek Elvenes, som også er fylkesleder og toppkandidat for Akershus.

Ønsker bedre jobbtilbud til psykisk syke 18.06.2013

I går besøkte Jan Tore Sanner Fontenehuset i Oslo. - Vi må bli flinkere til å hjelpe folk tilbake i arbeidslivet, ikke bare hjelpe dem ut, sier Sanner

Høyre vil ha fastleger på sykehus 14.06.2013

Aftenpostens sak om Henriette Oseth-Andersen som er kasteball mellom Radiumhospitalet og Rikshospitalet viser behovet for pasientkoordinatorer. Bent Høie vil at alvorlig syke pasienter skal få en «fastlege» på sykehuset.

Høyre har en ambisiøs klimapolitikk 13.06.2013

De rødgrønne har i åtte år hatt flertall og anledning til å forme klimapolitikken. Likevel er det Høyre som har de mest offensive løsningene, fastslår partiets miljøpolitisk talsmann, Nikolai Astrup.

Enige om storstilt skolesatsing 12.06.2013

Høyre, FrP, KrF og Venstre er enige om viktige prioriteringer i skolepolitikken. For at elever skal møte kvalifiserte og motiverte lærere, og fullføre påbegynt utdanningsløp, har opposisjonspartiene fremmet en lang rekke felles forslag.

Hverdagsrehabilitering i Stavanger 12.06.2013

Ved å satse på hverdagsrehabilitering skal Stavanger oppnå målet om at de eldre skal klare seg selv lengst mulig, at de skal klare å leve de livene de ønsker.

Tall-tull fra regjeringen 11.06.2013

Høyre vil starte bygging av 17 OPS-prosjekter frem mot 2024. Regjeringen har nå regnet på hva dette vil koste. Regnestykket viser at regjeringen ikke har forstått hva OPS er, sier Trond Helleland.

Høyres likestillingsforslag 11.06.2013

På 100-årsdagen for kvinnelig stemmerett behandler Stortinget et representantforslag med 17 forslag for bedre likestilling fra Venstre.

Stemmerettsjubileet 11.06.2013

I dag er det 100 år siden vi i Norge åpnet demokratiet for alle – det er 100 år siden kvinner fikk alminnelig stemmerett i Norge.

Sommer-eksamen for elever i Troms 10.06.2013

Stryker du på eksamen i Troms får du ny sjanse i løpet av sommerferien. Dermed slipper skoleelever å vente ett år før de kan fortsette studiene.

Sommer-eksamen for elever i Troms 10.06.2013

Stryker du på eksamen i Troms får du ny sjanse i løpet av sommerferien. Dermed slipper skoleelever å vente ett år før de kan fortsette studiene.

Ber fiskeriministeren svare om oppdrettslaks 10.06.2013

– Det er fiskeriministerens ansvar å sørge for at barnefamilier ikke trenger å bekymre seg om hvorvidt maten de serverer barna er farlig eller ei, sier Svein Flåtten.

Alternativ skole i Enebakk 09.06.2013

I samarbeid med Inn på tunet og grønn omsorg gir Enebakk et alternativt tilbud til elever med spesielle behov. Den alternative skolen heter Prosjekthuset.

Fullfinansierer de private barnehagene i Enebakk 09.06.2013

Enebakk gir 100 % i overføring til private barnehager, selv om regjeringen kun legger opp til å dekke 94 % av barnehagens utgifter. I Enebakk har vi tre kommunale og 10 private barnehager, sier Ordfører Tonje Andersen Olsen.

Får barnehagebarometer i Skedsmo 08.06.2013

Fra 1. juni blir det lettere å sammenligne barnehagene i Skedsmo. Et nytt barometer tilgjengelig på nett vil rangere kvaliteten. Høyre har vært en av pådriverne for å få dette på plass i kommunen.

Meldings-suksess for Agder! 08.06.2013

Irene Henriksen Aune (H) fra Arendal kommune er koordinator i KomUt-prosjektet, hvor hun arbeider med å bre ut elektroniske meldinger i Agder-fylkene. Arendal kommune har vært svært aktiv i arbeidet med elektronisk samhandling. Kommunen fikk tidlig på plass den teknologien som var nødvendig for å sende og motta meldinger og elektroniske epikriser ved sykehusene.

Ja til heltidsstillinger 05.06.2013

- Høyre og resten av opposisjonen er for retten til heltid, men vi frykter at regjeringens forslag låser deltidsansatte til ubekvem arbeidstid, og dermed skaper et permanent B-lag i arbeidslivet, sier Høyre arbeidspolitiske talsmann Torbjørn Røe Isaksen.

Høyre inn på Sametinget 05.06.2013

Denne uken samles Sametinget til plenumsmøte, og Høyres toppkandidater til Sametingsvalget er på plass.

Sykehus kan styres 04.06.2013

I sitt frokostmøte onsdag spør Civita - Kan sykehus styres? - Ja, det handler både om ledelse og system, sier Bent Høie.

Felles retning i budsjettarbeid 04.06.2013

De borgerlige partiene har levert omfattende fellesforslag i arbeidet med revidert nasjonalbudsjett. - Forslaget viser at vi er enige om at det er på tide med en ny regjering med handlekraft og tydelige prioriteringer, sier Jan Tore Sanner.

Kan kutte 15 skattemilliarder 31.05.2013

Statistisk sentralbyrå (SSB) tror en borgerlig regjering kan gjennomføre skattekutt på 15 milliarder kroner, og likevel holde seg innenfor handlingsregelen.

Mysteriet om den norske modellen 29.05.2013

Det er påfallende at særlig Arbeiderpartiet har sluttet å snakke om den nordiske modellen og begynt å snakke om den norske i stedet. Men hva er den norske modellen, og hvem skapte den?

Bekymret for sysselsettingen 29.05.2013

Arbeidsledigheten i Norge er lav sammenlignet med de fleste land i Europa. Likevel er det grunn til bekymring for at færre deltar i arbeidslivet enn tidligere, sier arbeidspolitisk talsmann Torbjørn Røe Isaksen.

- Vi trenger flere gode barnehagelærere 28.05.2013

- Vi trenger flere gode barnehagelærere, da er det er utrolig viktig å ha kompetente og inspirerende forelesere på barnehagelærerutdanningen, sier Høyres talsperson for barnehager Linda Hofstad Helleland.

Til kamp mot organisert kriminalitet 28.05.2013

Høyre vil sette av 30 millioner kroner ekstra til Oslo-politiets kamp mot kriminelle gjenger. Dette vil komme hele Norge til gode.

Helhetlig endring sikrer positiv utvikling 24.05.2013

Høyre vil legge opp til samme ramme for kommunesektoren som regjeringen, men ønsker en helhetlig endring av inntektssystemet for å sikre og stimulere til en positiv utvikling i kommunenes inntekter.

Raskere frem, sikkert hjem 24.05.2013

Næringsdrivende, lastebilsjåfører, pendlere, skoleelever, småbarnsfamilier - vi er alle avhengige av trygg og god fremkommelighet. Også vår fremtidige kunnskapsøkonomi vil være avhengig av en moderne infrastruktur.

Høyre vil gi lærerne nye karriereveier 24.05.2013

Alle vet betydningen gode lærere har for elevenes læring. Alle elever skal bli møtt av faglig sterke lærere som hjelper dem til å utvikle sitt potensial. For å oppnå dette, er et av Høyres mål i skolepolitikken å styrke læreryrkets status. Vårt mål er å rekruttere de beste kandidatene til læreryrket og å gjøre det attraktivt å bli i yrket.

Vil ha raskere mammografi 23.05.2013

Sonja Sjøli synes ikke det er akseptabelt at kvinner som venter på mammografiundersøkelser etter brystkreft får utsatt underseøkelsen. Nå mener hun helseministeren må kjenne sin besøkelsestid.

Høyre vil sikre mediemangfold 23.05.2013

Den beste måten å sikre kvaliteten i norsk medieoffentlighet er å bidra til at mediehusene makter overgangen til en nettbasert hverdag og opprettholder en robust økonomi som gjør dem uavhengige av staten.

Jo Benkow (1924- 2013) 22.05.2013

I dag begraves Jo Benkow på den Jødiske Gravlund, Østre Gravlund i Oslo. I flere tiår var han blant Norges mest markerte politikere, og han var aktiv i Høyre gjennom hele sitt voksne liv.

Høyres vil styrke den maritime næringen 16.05.2013

Høyre ønsker flere norske sjøfolk på flere norske skip, og vi la nylig frem Høyres maritime strategi som skal gi styringsfart for den maritime næringen fremover mot 2020.

Forskerlinjen på St. Olav setter standarden! 15.05.2013

I gårsdagens Rogalands Avis kunne du lese om forskerlinjen på St. Olav videregående skole. Høyres Bent Høie, Tina Bru, Sissel Knutsen Hegdal og Erlend Jordal ble presentert for det spennende utdanningstilbudet på skolen. Linjen ble etablert høsten 2011, og har som formål å tilrettelegge for ekstra flinke elever med interesse for realfag.

Oppsiktsvekkende forskningskutt 15.05.2013

Høyres nestleder Jan Tore Sanner mener det er smålig at Regjeringen tar penger fra forskning og bevilger til andre formål.

Samler fagorganiserte Høyre-folk 13.05.2013

Høyre har opprettet en intern gruppe fagorganiserte Høyre-tillitsvalgte, som gir partiet råd i arbeidstagerspørsmål.

Lavere skatt gir tryggere arbeidsplasser 07.05.2013

Søndag lanserte regjeringen en pakke som inkluderer skattekutt for deler av næringslivet. Lavere skatt gir tryggere arbeidsplasser, og Høyre er derfor glade for at de rødgrønne nå erkjenner det og velger Høyres løsninger.

Høyre krever lærerløft 07.05.2013

Revidert nasjonalbudsjett: Høyre krever et løft for etter- og videreutdanning av lærere, økt satsing på næringsrettet forskning, og løfte rusbehandling og psykiatri.

Miniseminar: Fra godt nok til best mulig 07.05.2013

Et moderne velferdssamfunns viktigste suksessfaktor er i hvilken grad samfunnet klarer å inkludere mennesker med spesielle forutsetninger. Høyre inviterer til miniseminar ”Fra godt nok til best mulig” – fordi det samsvarer med eget velferdssyn: Staten skal ikke – og kan ikke – være alt for alle, men den skal være sterk for de som har behov for hjelp.

Ny Høyreforening i Kåfjord 29.04.2013

Høyrevinden blåser i Kåfjord og nå er Kåfjord Høyre etablert med et interimstyre som sitter frem til det første formelle årsmøtet.

Seminar om Kunnskapsløftet 28.04.2013

Hva er de viktigste utfordringene norsk skole står overfor i årene fremover? Stortingsmeldingen om oppfølgingen av Kunnskapsløftet ble nylig lagt frem. Hvilke nye grep kan vi ta for å løfte kvaliteten i norsk skole? Høyres fraksjon i utdanningskomiteen inviterer til seminar fredag 3. mai kl 9-11 på Clarion Hotell Oslo airport, i forkant av Høyres landsmøte

Frokost med Bedriftskanalen 28.04.2013

Med dagens meningsmålinger virker en ny borgerlig regjering sannsynlig etter valget, og med Høyre som klart største regjeringsparti. Hvilke krav vil våre store arbeidsgiverorganisasjoner stille til en ny regjering? Hvilken næringspolitikk vil ligge til grunn for Høyre i regjering?

50 ideer for Norge 28.04.2013

Unge Høyre inviterer til lunsjseminar under landsmøtet, lørdag 4. mai, med tema "50 ideer for Norge".

Samferdselspolitisk talsperson 26.04.2013

Øyvind Halleraker har informert om at han ikke håndterer partiets samferdselssaker inntil han har levert en skriftlig redegjørelse om sine interesser og ryddet opp i alle forhold.

Høyre sier nei til boklov 26.04.2013

Høyres stortingsgruppe mener Regjeringens utkast til boklov vil hindre e-bøker og digital fornying.

Redegjørelse fra Halleraker 25.04.2013

I min tid på Stortinget har jeg vært opptatt av samferdselspolitikk, og jobbet for å få realisert mange veiprosjekter, skriver Øyvind Halleraker.

Stor nytte av nasjonale prøver 23.04.2013

Forskningsinstituttet NIFU har i dag lagt frem en evaluering av nasjonale prøver utført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Mer byråkrati med Ap 22.04.2013

Stoltenberg-regjeringen har gitt lengre helsekøer, flere fattige barn, og forsinket vei- og baneprosjekter. - Byråkratiet vokser under Ap, sier nestleder Jan Tore Sanner.

Økt lønn til lærerne 22.04.2013

Slik skal Høyre gjøre læreryrket til et av Norges mest populære innen 2030:

Dugnaden er i gang! 18.04.2013

Den 13. til 14. april samlet over 500 kampanjeledere fra hele landet seg i Oslo for å gjøre seg klare til valgkamp. Det markerte startskuddet for vårkampanjen til Høyre og valgkampapparatet er i gang!

Eidsberg skal bli best på mat i Østfold 17.04.2013

Eidsberg kommune styrker posisjonen som matkommunen i Østfold. Nå blir Eidsberg "utstillingsvindu" for Norsk Smaksskule, som er en del av den omfattende landsorganisasjonen Norsk Kulturarv. Ordfører Erik Unaas er entusiastisk.

Mosseskolen skal bli topp 10 i landet 17.04.2013

- I Moss gikk vi til valg på at skole skal være kommunens viktigste oppgave, etter åtte år med rødt flertall der styringen var overlatt til administrasjonen.

Jakter trygdejuks i Oslo 17.04.2013

Byråd for helse og sosiale tjenester i Oslo, Anniken Hauglie, er en av to som skal lede jakten på trygdejuks i hovedstaden.

Jakter trygdejuks i Oslo 17.04.2013

Byråd for helse og sosiale tjenester i Oslo, Anniken Hauglie, er en av to som skal lede jakten på trygdejuks i hovedstaden.

Dyrker de flinkeste elevene i Drammen 11.04.2013

For å gi alle elever undervisning tilpasset sitt nivå legger nesten alle skolene i Drammen til rette undervisningen for de flinkeste i klassen.

Vi trenger et rehabiliteringsløft 11.04.2013

Det er behov for å gi rehabilitering et viktig løft, sa Høyres leder Erna Solberg da hun deltok på rehabiliteringsshøring tirsdag.

Fra samlebånd til skreddersøm i omsorgen 10.04.2013

Det arbeider mange dyktige mennesker i eldreomsorgen. Den viktigste ingrediensen i en god eldreomsorg er kompetente medarbeidere. Høyre har satset tungt på å heve kompetansen i omsorgsyrkene i sine alternative statsbudsjetter.

Ja til eldre i arbeidslivet 10.04.2013

– Vi er glade for at regjeringen nå innser at arbeidstakere ikke nødvendigvis går ut på dato den dagen de fyller 70 og ønsker dem velkommen etter, sier en fornøyd Sylvi Graham.

Savner satsing på Innlandets olje 10.04.2013

Jan Tore Sanner og Gunnar Gundersen besøkte denne uken Moelvens sagbruk på Braskereidfoss i Våler kommune og fikk innsyn i utfordringer for norsk treforedlingsindustri.

- Ap har sviktet arbeidslinja 10.04.2013

Regjeringen har sviktet de mange hundre tusen som står utenfor norsk arbeidsliv, mener Torbjørn Røe Isaksen.

Konkluderer med en uryddig eierskapspolitikk 10.04.2013

Høsten 2012 ble det kjent at næringsminister Trond Giske hadde opptrådt uryddig i flere saker som omhandlet utøvelsen av det statlige eierskapet i Telenor, Kongsberg Gruppen og Entra Eiendom. I dag publiserte Kontroll- og konstitusjonskomiteen sine konklusjoner i saken.

- Barn skal høres 08.04.2013

Linda Hofstad Helleland er glad for at regjeringen nå følger opp Høyres forslag om bedre rettigheter for barn i barnevernet.

Færre får utdanning 05.04.2013

Ine Marie Eriksen Søreide (H) er bekymret for at færre barn i verden får utdanning.

Vil ha lavmoms på e-avis 04.04.2013

Høyre vil ha lik lav moms i avis-Norge, og ba i dag Regjeringen til Stortinget for å få klarlagt om de rødgrønne fortsatt vil forskjellsbehandle papiraviser og e-aviser. Svaret var ja.

Påskehilsen fra Erna Solberg 04.04.2013

Dette blir kanskje den siste pusten i bakken før et krevende halvår for mange av oss. Jeg håper derfor dere alle, enten dere skal jobbe eller ha helt fri, får tid til å nyte vårsolen og være litt sammen med familie og venner i ro og mak.

Velværevogner på sykehjem i Bergen 03.04.2013

Løvåsen sykehjem gjorde i 2012 et vellykket forsøk med aktivitetsdosetten/velværevogner. Vognene inneholder utstyr som kan benyttes for å gi beboerne meningsfylte velværeaktiviteter, som CD-spiller, sanghefter, ball, massasjekrem og oljer. Fra og med 2013 har alle sykehjem i Bergen dette tilbudet.

Flere innvandrerkvinner i arbeid 02.04.2013

Skal vi lykkes med å oppnå et flerkulturelt og mangfoldig samfunn, må langt flere innvandrerkvinner stimuleres til å ta utdanning og delta i arbeidslivet.

Bedre studiekvalitet i høyere utdanning 22.03.2013

Høyre er opptatt av å styrke kvaliteten i høyere utdanning slik at flere studenter fullfører og at vi har utdanninger som tilfredsstiller arbeidslivets behov.

Bomskudd om svensk OPS 21.03.2013

Klassekampen skriver i dag om en rapport skrevet av den svenske tenketanken Timbro, om det svenske sykehuset Karolinska Solna som bygges ved offentlig-privat-samarbeid.

Bedre sykehusbygg 21.03.2013

Høyres nestledere Jan Tore Sanner og Bent Høye ønsker bedre bygging og vedlikehold av sykehusbygg i Norge. – Vi ser at gamle bygninger og manglende vedlikehold går utover både pasienter og ansatte, sier Høie.

Baklengs inn i fremtiden - Høyres landbruksmelding 21.03.2013

- Norsk landbruk trenger nye ideer og bedre løsninger, ikke flere rødgrønne tollmurer. Både næringsliv, bønder og forbrukere taper på regjeringens politikk, sier Høyres næringspolitiske talsmann Svein Flåtten.

Baklengs inn i fremtiden - Høyres landbruksmelding 21.03.2013

- Norsk landbruk trenger nye ideer og bedre løsninger, ikke flere rødgrønne tollmurer. Både næringsliv, bønder og forbrukere taper på regjeringens politikk, sier Høyres næringspolitiske talsmann Svein Flåtten.

Baklengs inn i fremtiden - Høyres landbruksmelding 21.03.2013

- Norsk landbruk trenger nye ideer og bedre løsninger, ikke flere rødgrønne tollmurer. Både næringsliv, bønder og forbrukere taper på regjeringens politikk, sier Høyres næringspolitiske talsmann Svein Flåtten.

Flere mangler i beredskapsmeldingen 20.03.2013

Regjeringens beredskapsmelding inneholder mange riktige tiltak for bedre sikkerhet og beredskap, men Høyre hadde forventet at Regjeringen var kommet lengre over 600 dager etter 22. juli 2011.

Flere mangler i beredskapsmeldingen 20.03.2013

Regjeringens beredskapsmelding inneholder mange riktige tiltak for bedre sikkerhet og beredskap, men Høyre hadde forventet at Regjeringen var kommet lengre over 600 dager etter 22. juli 2011.

Høyre vil ha en kraftig veisatsing 20.03.2013

I dag bygges det for lite vei, for dyrt og for tregt. Dette vil Høyre gjøre noe med, sier Øyvind Halleraker, Høyres transportpolitiske talsmann.

Frustrasjon rundt kreftmedisiner 20.03.2013

Helsedirektoratet offentliggjorde forrige uke at de ikke ville ta inn de to legemidlene Ipilimumab mot føflekkreft og Abiraterone mot prostatakreft i den ordinære blåreseptordningen. – Kreftpasienter skal etter vår mening få denne dokumentert effektive behandlingen, sier helsepolitisk talsmann og nestleder i Høyre, Bent Høie.

Vil ha bedre kår for fastleger 20.03.2013

Utdanningsstillinger til unge leger, med ordnede arbeidsforhold og økonomisk trygghet, er en mulig løsning for å sikre den nødvendige rekrutteringen til fastlegeyrket sier Bent Høie, Høyres helsepolitiske talsmann.

Meld deg inn elektronisk 18.03.2013

På Samefolkets dag åpnet Sametinget også for elektronisk registrering i manntallet.

Høyre krever svar fra Faremo 18.03.2013

- Justisministeren må komme til Stortinget og redegjøre for hvorfor den nye straffeloven ikke kan tre i kraft.

Vil ha meir nivådeling i Oslo-skulen 18.03.2013

Den raud-grøne regjeringa kjem med tiltak for å kontrollere den aukande bruken av nivådelt undervisning i norsk skule. Høgres skule-byråd ber Oslo-skulen gjere det motsette.

- Ikke senk kravene for yrkesfag 15.03.2013

Elever med fag- og svennebrev bør få spesiell tilrettelegging for å kunne søke seg inn på enkelte studier på lik linje med elever med generell studiekompetanse

Fritt behandlingsvalg for pasientene 14.03.2013

Høyre vil ha fritt behandlingsvalg for pasientene. – Pasienter med rett på behandling skal ikke måtte vente på behandling i det offentlige, når det er ledig kapasitet ved private klinikker, sier Bent Høie, helsepolitisk talsmann og nestleder i Høyre.

Stolt kvinnehistorie i Lillehammer Høyre 14.03.2013

Lillehammers to første kvinner ble valgt inn i bystyret så tidlig som i 1902. De to representantene var Karoline Skar og Marith Tande. Begge representerte Høyre, og samtidig et viktig gjennombrudd for likestillingen vår egen politiske arena.

Oslo: Kastellet skole fikk medhold i klage om nivådeling 13.03.2013

Dette er andre gang Utdanningsdirektoratet endrer Fylkesmannen i Oslo og Akershus sine vedtak på brudd på § 8–2 i opplæringsloven. Bogstad skole i Oslo fikk også et tilsvarende pålegg fra Fylkesmannen i 2011, noe som ble opphevet av Utdanningsdirektoratet.

Valgfrihet for familien 13.03.2013

Høyres løsninger gir småbarnsfamilier valgfrihet og fleksibilitet, slik at hver familie kan velge det som passer best for dem.

Regjeringen svikter kvaliteten i barnehagene 11.03.2013

- Dagens avsløring i VG bekrefter at regjeringen har hatt ensidig fokus på rask utbygging av mange barnehageplasser uten å samtidig satse på kvaliteten, sier Linda Hofstad Helleland.

Hjertesaker på kvinnedagen 08.03.2013

Erna Solberg deler sine hjertesaker på kvinnedagen i dagens utgave av Dagbladet. - De aller viktigste kampene står utenlands, her må vi i Norge stille solidarisk opp, sier Høyres leder.

Manglende helhetstenkning om bolig 08.03.2013

Høyre mener boligmeldingen gir en god beskrivelse av dagens situasjon i boligmarkedet. Dessverre er den laget på samme lest som de andre meldingene fra statsråd Navarsete, med mange ord og få tiltak.

- Høyre hyller kvinner som Hilde 08.03.2013

Hun er et eksempel til etterfølgelse for andre dyktige kvinner med virketrang, sier Høyres Linda Hofstad Helleland på Kvinnedagen 8. mars.

Hyggelig NTP-lekkasje 07.03.2013

- Både fergefri vei på Vestlandet og full intercity-utbygging på Østlandet er veldig viktige prosjekter, og vi er glade for at regjeringen følger våre ønsker. Vi vil sette dem i gang snarest mulig, sier samferdselspolitisk talsmann i Høyre, Øyvind Halleraker

Slik vil Høyre løfte idretten 07.03.2013

Torsdag 7. mars debatteres idrettsmeldingen i Stortinget. Høyre har nye løsninger for flere idrettsanlegg og en raskere redusering av etterslepet.

Kulturen i maktens hender 06.03.2013

I vår demokratiske historie har staten aldri dominert kulturlivet mer enn i dag. Olemic Thommessen har i siste nummer av Samtiden en historisk gjennomgang av norsk kulturpolitikk, og en analyse av statens økende maktbruk på kulturfeltet.

Raskere diagnose kan redde liv 05.03.2013

Ca 28 000 mennesker i Norge får kreft hvert år. Mange av disse dør fordi det er for lang ventetid før utredning kan begynne. -Kreft bør få status som akuttdiagnose mener Høie.

Time er Norges næringsby 2012 04.03.2013

Næringslivet på Bryne sin styrke er evnen til å skape nye bedrifter og arbeidsplassar, går det frem av en undersøkelse analyseselskapet AAA Soliditet har gjennomført sammen med Kapital av de 94 byene i Norge om hvem som lykkes best med næringsutvikling.

– Vis handlekraft, Jens! 01.03.2013

Mens statsminister Jens Stoltenberg uttrykker stor bekymring på vegne av norske eksportbedrifter, etterspør Erna Solberg større handlekraft fra statslederen.

Realfagskole i hvert fylke 27.02.2013

- Det skal være en realfagskole i hvert fylke. Det sier gruppeleder i Sør-Trøndelag Høyre, Torhild Aarbergsbotten, til Adresseavisen onsdag. Det må til for at elevene i videregående skole skal bli bedre i matematikk.

Høyre foreslår "realfaggymnas" i Sør-Trøndelag 27.02.2013

- Det er på tide at vi ikke bare snakker om realfagsatsing, men gjør noe med det! Høyre har foreslått eget ”realfaggymnas” i Sør-Trøndelag før, men har blitt nedstemt av de rødgrønne partiene. Etter at Arbeiderpartiets programkomite nå har skiftet mening, har vi håp om å få støtte for vårt forslag sier stortingskandidat for Høyre, Torhild Aarbergsbotten og nestleder i Opplæringskomiteen i fylket, Henrik Kierulf.

Kunnskapsløs bok 27.02.2013

I dag blir boken Blåkopi av Wegard Harsviks lansert, og boken har også fått mediedekning i flere aviser. – Det er trist at Arbeiderpartiet og fagbevegelsen bruker så mye energi på å snakke ned andre fremfor å snakke om egen politikk, sier nestleder i Høyre Jan Tore Sanner

Bedre løsninger på Vea sykehjem 26.02.2013

På Vea sykehjem har de alternativ turnus. Med færre ansatte og større stillingsbrøker er både de ansatte og beboerne fornøyd.

Costa Blanca Høyre vokser 25.02.2013

- Det er viktig for oss i partiledelsen å komme hit og lytte til hva medlemmer og velgere i Spania er opptatt av. Det sa 1. nestleder Jan Tore Sanner da han i dag gjestet Costa Blanca Høyre.

Vi vil ha verdens beste skole for alle 25.02.2013

Vi har ikke råd til å miste begavede elever, men vi har heller ikke råd til å gi opp de som er svake i noen fag, skriver Serine Jonassen, 2. nestleder Unge Høyre, i mandagens utgave av Stavanger Aftenblad.

- Vi må bygge flere boliger 22.02.2013

I Norge bruker vi mer av pengene våre på å kjøpe bolig enn vi bruker på noe annet, og vi bruker mer av vår fritid inne i husene våre enn vi gjør noe annet sted.

- Kritikk som fortjent 20.02.2013

Tidligere statsminister Kåre Willoch (H) mener 22. juli-kritikken kunne vært tolket som mistillit mot regjeringen.

En vekker fra sentralbanksjefen 15.02.2013

Torsdagens tale fra sentralbanksjefen inneholdt en kraftig vekker om sitasjonen for norsk økonomi. - Jeg håper Stoltenberg og regjeringen tar signalene alvorlig, sier Høyres nestleder og finanspolitisk talsmann Jan Tore Sanner.

Kvalitet i kulturskolen 15.02.2013

Høyre vil styrke kulturskolen som en kvalitetsarena med undervisning av kunstnere og pedagoger med høy fagkompetanse.

Hvem er nullskatteyterne? 14.02.2013

Høyre vil ha et rettferdig skattesystem hvor alle som har skatteevne skal betale skatt. Statssekretær Roger Schjerva (SV) går ut i VG 13. februar og sier at «Høyre skaper 27 000 nye nullskattytere». Hvem er egentlig dette?

Store veiprosjekter er kraftig forsinket 14.02.2013

Store veiprosjekter over hele landet er kraftig forsinket. Det er konklusjonen i en rapport Multiconsult har utarbeidet for NHO, som TV 2 Nyhetene har fått tilgang til.

Pasientene foran systemet 14.02.2013

NRK Morgennytt meldte i går at Terje P. Hagen på bestilling fra Helse- og omsorgsdepartementet har utredet Høyres modell for styring av sykehusene. –Rart at han ikke har kontaktet oss, for det han har utredet er ikke vår modell, sier nestleder og helsepolitisk talsmann Bent Høie

Vil ha teknologisk skolesekk i Trondheim 12.02.2013

Kan praktisk formidling av realfag være med på å øke interessen for matematikk og fysikk? Ja, tror gruppeleder for Høyre i Trondheim, Yngve Brox.

Høyre vil trappe ned formueskatten 12.02.2013

På en pressekonferanse i dag presenterte Høyres leder Erna Solberg og nestleder Jan Tore Sanner hvordan Høyre vil trappe ned formuesskatten i neste fireårsperiode.

Bomavgift eller ferjebillett? 08.02.2013

Ferjefritt E39 handler for de aller fleste ikke om en reise på tvers av halve Norge, eller tusenvis i ferjebilletter eller bompenger. For de aller fleste så handler dette om å få muligheten til å pendle til jobb, eller spise middag i storbyen, uten å være avhengig av rutetabellen på den lokale ferja, skriver Bent Høie, nestleder i Høyre.

- Gi NSB konkurranse 07.02.2013

- Vi har bygget sakte og dyrt. Slik oppsummerer Michael Bors, direktøren for marked- og leverandørutvikling i Jernbaneverket (JBV), jernbaneutbyggingen.

Slik vil Høyre kutte helsekøene 07.02.2013

Høyre foreslår å innføre fritt behandlingsvalg for pasienter som har fått innfridd rett til behandling. Det betyr bedre kvalitet, kortere helsekøer og mer makt til pasientene.

Økonomiske skjær i sjøen 06.02.2013

Norsk Industri påpekte skjær i sjøen da de i dag la frem sitt konjunkturbarometer for 2013. – Vi skal ikke svartmale, men vi må ta tak i de utfordringene vi ser vokser frem i økonomien, sier nestleder og finanspolitisk talsmann i Høyre, Jan Tore Sanner.

Hoyre.no i ny drakt 05.02.2013

I dag kommer Hoyre.no i ny drakt. Høyres politikk og muligheter for å engasjere seg er blant de omådene som blir sterkere profilert på hjemmesidene.

Høyrekommuner inn i Transparency International 04.02.2013

NRK fortalte søndag at Høyres Petter Steen jr. ønsker å melde Haugesund kommune inn i Transparancy International. Nå oppfordrer Erna Solberg alle Høyres ordførere til å melde inn sin kommune.

Nye ideer, bedre løsninger 01.02.2013

Erna Solberg presenterte i dag Høyres valgkampsaker på Oslo Høyres årsmøte. Hun sa dette valget står mellom 12 år med rødgrønn regjering, eller én borgerlig regjering med nye ideer og bedre løsninger.

Vil styrke språkopplæringen i barnehagene 01.02.2013

Aftenposten skriver i dag at 14 209 elever i Osloskolen har særskilt norskopplæring. Det vil si at de ikke har tilstrekkelige norskkunnskaper til å følge undervisningen uten ekstra norskhjelp. Dette vil barnehagebyråd i Oslo, Torger Ødegaard, gjøre noe med. Den nye barnehagemeldingen i Oslo handler om å styrke kvalitet og innhold i barnehagene, og da særlig styrke språkopplæringen.

Ønsker nobelpris for menneskerettigheter 25.01.2013

Jan Tore Sanner har nominert russiske Ljudmila Alexejeva og Ales Bialiatski til Nobels fredspris for 2013. - Vi har en moralsk plikt til å stå opp for folk som ofrer liv og helse i kampen for rettigheter vi her hjemme tar som en selvfølge, sier Sanner.

En slik krise må møtes sammen 23.01.2013

– Mine tanker går til de berørte og deres pårørende etter gissselaksjonen, sa Erna Solberg etter statsministerens Algerie-redegjørelse.

Et nytt flertall 23.01.2013

«Me må få nye hender i departementsskuffene». Slik lød det praktiske og jordnære argumentet til daværende Venstre-leder Bent Røiseland, for hvorfor et regjeringssamarbeid var nødvendig i 1965.

Høyres nye yrkesfag-forslag 22.01.2013

Høyre utvider yrkesfagløftet fra 2010, og foreslår nå en rekke tiltak som skal få flere til å velge denne retningen, og forhindre det store frafallet.

Vil ha sikrere veier 22.01.2013

Dårlig veistandard er årsaken til altfor mange alvorlige ulykker, sier Øyvind Halleraker. Han ber samferdselsministeren vurdere forpliktende tiltak i ny Nasjonal transportplan.

Hvorfor diskriminere norske arbeidsplasser? 21.01.2013

Tv2 fortalte fredag om skraphandler Vegard Stensli i Brummunddal, som opplever at formueskatten gir konkurransefortrinn til konkurrenter med utenlandske eiere. – Dette viser hvilken reell effekt formueskatten har for norske arbeidsplasser og lokalt eierskap sier Høyres nestleder Jan Tore Sanner.

Historisk måling: 40,1 % 21.01.2013

- Et uvirkelig høyt tall, sier Erna Solberg. Aldri tidligere i moderne tid har Høyre hatt så høy oppslutning, verken i valg eller meningsmåling, melder Aftenposten.

Regjeringens forskningsbløff 17.01.2013

- Det er både oppsiktsvekkende og kritikkverdig at regjeringen nå forsøker å bagatellisere de svake forskningsresultatene for Norge, sier forskningspolitisk talsmann for Høyre Henning Warloe. Årsaken til lav forskningsinnsats er at det blir investert for lite slår Sintef-direktøren fast.

Bedre jernbane rundt neste sving? 16.01.2013

Høyres stortingsgruppe inviterer til seminar om jernbane tirsdag 5. februar. Det eksisterer et stort behov for en mer moderne organisering av norsk jernbane. En topp moderne infrastruktur er nøkkelen til konkurransekraft. Togtilbudet er en viktig del av transportsystemet, og jernbane er et miljøvennlig alternativ med høy kapasitet.

- Høyre hever fanen for psykisk helse 16.01.2013

I sin blogg på Dagens medisin gir Tor Levin Hofgaard Høyre ros for å være eneste parti som prioriterer psykisk helse. Hofgaard er president i Norsk Psykologforening og styreleder i Rådet for psykisk helse.

Bedre bistand 15.01.2013

Norge har i flere år gitt budsjettstøtte til land der regimene ikke arbeider for eller kan vise til noen positiv utvikling for menneskerettigheter og demokrati. - Vi har et moralsk ansvar for å ikke støtte oppunder diktatorer, vi må stille strengere krav på dette området, sier utviklingspolitisk talsmann i Høyre, Peter Gitmark

En dag for ettertanke 14.01.2013

Søndag kveld samlet mennesker seg i Korskirken i Bergen. «Ettertankens dag» ble en verdig markering for etterlatte og pårørende etter omkomne og skadde i trafikken i 2012. – Det er få sekunder mellom et aktivt liv og en brå død, sa Erna Solberg under markeringen.

Høyre best på skole 11.01.2013

Skolepolitikk ser ut til å bli en av de store sakene i årets valgkamp, og i dag la Arbeiderpartiet frem sine planer for norsk skole. - Det er ikke en dag for tidlig sier, Høyres skolepolitiske talskvinne, Elisabeth Aspaker.

Ådele makt er å gi tillit 10.01.2013

Hvem skal ha makt til å treffe hvilke beslutninger? Det spørsmålet er grunnleggende enten vi diskuterer foreldrepermisjon, fylkesmannens oppgaver eller statsbudsjettet.

Vi må gripe muligheten 09.01.2013

NHO-konferansen «Oppdrag Energi» skal peke på muligheter for vekst og utvikling for energisektoren i et fremtidig lavutslippssamfunn. – Vi må være flinkere til å gripe mulighetene vi har som energinasjon, sier Høyres leder Erna Solberg.

Skole for ledere av barnehagene i Stavanger 09.01.2013

Et helt nytt og kjempeviktig tiltak for å heve kvaliteten på barnehagene i Stavanger er å opprette en barnehagelederskole. Målet er at den skal starte høsten 2013 med 15 plasser.

Et overadministrert land 09.01.2013

Fra 1. januar må vi forholde oss til 34 lovendringer og 154 endringer i forskrifter i følge Aftenposten. –Vi over administrerer og overregulerer, sier Høyres nestleder Jan Tore Sanner

For regjeringsskifte i Fellesforbundet 09.01.2013

En fersk meningsmåling viser at 49 prosent av medlemmene i Fellesforbundet ønsker regjeringsskifte. -Noe for forbundsledelsen å tenke over, sier Torbjørn Røe Isaksen

Borgerlig enighet sikrer norsk kraft 09.01.2013

Frp, Høyre, KrF og Venstre samlet seg før jul om et felles forslag om å beholde dagens regler for offentlig eierskap til norsk vannkraft.

NRK: Høyre best på økonomisk politikk 04.01.2013

NRKs tillitsbarometer viser at folk flest mener at Høyre har den beste økonomiske politikken og kan sikre full sysselsetting og økonomisk vekst i Norge.

Ikke gi opp unge uføre 03.01.2013

Høyre vil ha et arbeidsliv med plass også til de som sliter, og bedre og raskere behandling for de som er syke. Bare slik kan vi forhindre at antallet unge utenfor arbeidslivet fortsetter å øke.

Debattinnlegg av Torbjørn Røe Isaksen, arbeidspolitisk talsmann i Høyre

Fra medarbeider til medeier 03.01.2013

Høyre vil spre makt. På 80-tallet gjorde Høyre det mulig for de fleste å eie sin egen bolig. Kommer Høyre i regjering neste høst, vil vi gjennomføre nye reformer som bidrar til maktspredning og styrker selveierdemokratiet. En av reformene er å gjøre det mulig for langt flere å bli medeier i egen arbeidsplass.

Debattinnlegg av Jan Tore Sanner Høyres finanspolitiske talsmann og Svein Flåtten Høyres næringspolitiske talsmann

Helt hjem 28.12.2012

Titusenvis av menn og kvinner i uniform har i årenes løp utført krevende oppdrag i utlandet på vegne av Norge. Våre soldater fortjener vår støtte og vår anerkjennelse for de oppdrag og den risiko de har påtatt seg. Som politikere skylder vi våre soldater engasjement, interesse og inngående kunnskap om deres oppdrag og virkelighet. Som samfunn skylder vi dem anerkjennelse og ivaretakelse.

Skape vekst i u-land 19.12.2012

God utvikling skapes av landene selv, men vi skal være en god støttespiller, sier Peter Gitmark utviklingspolitisk talsmann i Høyre.

Alle får arbeidsavklaringspenger før jul 19.12.2012

For halvannen uke siden ba Høyres Torbjørn Røe Isaksen arbeidsministeren om å ta affære for at folk på arbeidsavklaring skulle få penger før jul, melder ANB.

Hyller samarbeid i nord 18.12.2012

Høyre gratulerer Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark med nytt godt samarbeid.

Verdiløst om formueskatt 18.12.2012

I dagens utgave av Dagens Næringsliv kunne vi lese om en ny rapport fra SSB og Handelshøyskolen, om formueskatt. -Det er en interessant rapport, men den er verdiløs i formuesskattedebatten både for tilhengere og for dem som vil trappe ned formuesskatten, sier Høyres nestleder Jan Tore Sanner.

Bodø ga vekk tomt til studentsamskipnaden 17.12.2012

– Det er årets julegave til Studentsamskipnaden og Universitetet i Nordland, sier ordfører Ole H. Hjartøy. Tomta på 20 mål i Mørkvedlia har en verdi på hele 7,8 millioner kroner.

Etikkpris til Halden kommune 14.12.2012

Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre og leder i KS, Gunn Marit Helgesen, delte fredag 14.12. ut årets etikkpris til Halden kommune.

Vant pris for arbeidet mot vold i nære relasjoner 13.12.2012

Drammen kommune fikk prisen for sitt arbeid mot vold i nære relasjoner og æresrelatert vold. Departementet mener at kommune gjennom sitt arbeid de siste årene har vært et forbilde og et eksempel til inspirasjon og etterfølgelse for andre kommuner.

Barnehageportal i Asker 12.12.2012

I god tid før neste barnehageopptak skal Asker kommune ha på plass en egen barnehageportal.

Ja til mer lokaldemokrati! 11.12.2012

Høyre ønsker å bygge opp under det lokale selvstyret. Det er de gode lokalsamfunnene og tjenestetilbud med kvalitet som er viktigst. Men skal det lokale selvstyret fungere, må regjeringen være en tilrettelegger, og ikke en grensesetter.

Styrker petroleumsforskningen 11.12.2012

Petroleumsnæringen er sentral i norsk økonomi og næringsliv, og en viktig drivkraft i vår teknologiutvikling. – Vi må satse på teknologiutvikling for å sikre verdiskapning og konkurransekraft, sier Høyres energipolitiske talskvinne Siri Meling.

Gratulerer med fredsprisen 11.12.2012

– Norge deler historie, verdier og idealer med våre europeiske naboer. Årets fredspris til EU kan forhåpentligvis rette søkelyset på disse verdiene og idealene, og på det faktum at Norge ofte høster inspirasjon fra nettopp EU, sier Høyres Ine Eriksen Søreide.

Mer og bedre samferdsel 10.12.2012

Høyres forslag til alternativt statsbudsjett vil gi næringslivet, arbeidsstokken og dermed landet bedre konkurransekraft. Dette vil knytte næringsklynger og folk tettere sammen gjennom bedre transportløsninger, trygghet og kunnskap.

Foreslår forsvarsløft 07.12.2012

I dagens behandling av forsvarsbudsjettet foreslår Høyre et forsvarsløft. -Det er stor avstand mellom de oppgavene forsvaret er pålagt og de ressursene de får. Dette går ikke lenger, sier Høyres Ivar Kristiansen.

Nye løsninger i helsevesenet 07.12.2012

Statsbudsjettet for 2013 var regjeringens siste sjanse til å innfri sine løfter på helsefeltet, og de har vist seg å være langt unna.

Ber om ny nødnettmelding 07.12.2012

De fire opposisjonspartiene leverte mandag et forslag i Stortinget der de ber om en ny melding med oppdatert informasjon om utbyggingen av nødnettet. -Det vil overraske om ikke representantene for regjeringspartiene ønsker det samme, sier Ingjerd Schou.

- Åstille krav er å bry seg 06.12.2012

- En hovedsatsing for Høyre er å hindre at særlig unge mennesker faller ut av arbeidslivet. Det gjelder blant annet unge som oppsøker Nav for å få økonomisk sosialhjelp. Vi vil derfor ha en «snu-i-døra»-praksis på alle Nav-kontor i hele Norge, sier Torbjørn Røe Isaksen, Høyres arbeids- og sosialpolitiske talsmann.

Bedre liv med alternativ turnus 06.12.2012

I en rapport Fafo har utarbeidet om et prøveprosjekt i Bergen med alternativ turnus kommer det frem at beboerne føler seg tryggere og har fått et bedre liv etter at de ansatte begynte å jobbe i alternative turnuser.

Slik vil Høyre styre sykehusene 06.12.2012

Bent Høie og Høyre ønsker å gjøre endringer i dagens organisering av sykehusene. Her kan du lese hva Høyre ønsker.

Oslo-elevene på mattetoppen 05.12.2012

Nå er høstens siste resultater på de nasjonale prøvene offentliggjort. Oslo-elevene gjør det bedre enn i fjor, også i regning.

Ønsker å følge EU tettere 03.12.2012

Nikolai Astrup (H) foreslår gratis flyreiser til EU-hovedstaden Brussel for norske stortingsrepresentanter, slik at vi kan følge politikken i EU tett.

Tar tak i utenforskapet 29.11.2012

I Stortingets finansdebatt utfordret Torbjørn Røe Isaksen regjeringen på flere tiltak for å få flere inn i arbeidslivet. – Vi må bruke de mulighetene man har som et av verdens rikeste land til å sikre og skape muligheter for alle, sier Isaksen.

Nye ideer og bedre løsninger i Høyres budsjett 28.11.2012

I vårt alternative statsbudsjett (se nederst) prioriterer Høyre tiltak som vil bygge Norge for fremtiden. Vi prioriterer en satsing på kunnskap og konkurransekraft, og velferd som virker.

Dette er Høyres matematikksatsing 26.11.2012

Gode matematikkferdigheter er avgjørende for å fungere i arbeidslivet og samfunnslivet. Matematikk er et fag hvor det er viktig at elevene henger med fra første dag.

Slik vil Høyre endre bistandspolitikken 23.11.2012

Peter S. Gitmark (H) og Høyre vil bort fra prosentmål i bistanden, og satse mer på handelsadgang for u-landsprodukter til Norge. Høyre vil også kutte ned støtten til over-byråkratiserte og dårlig fungerende norske bistandsorganisasjoner.

Høyre om matmoms 22.11.2012

Høyres overordnede målsetting for vårt alternative statsbudsjett 2013 er at det skal bidra til å trygge arbeidsplassene og sikre velferden.

Høyre vil ha ned sykefraværet 16.11.2012

Årlig blir 125 000 årsverk borte i sykefravær. Høyre vil få ned sykefraværet ytterligere, blant annet gjennom tidligereoppfølging av sykemeldte, en god «Raskere-tilbake»-ordning og innføring av normerte sykemeldinger.

Storsatsing på politiet 15.11.2012

Partileder Erna Solberg og Høyre legger frem et konkret budsjettforslag som vil styrke norsk politi. I praksis betyr det 365 millioner ekstra til politiet.

Høyre løfter idretten 15.11.2012

Høyre gir idretten et stort løft til neste år. I sitt alternative statsbudsjett for 2013 foreslår Høyre at midlene til idretten økes med hele 200 millioner kroner.

Time kommune årets arbeidsgiver 13.11.2012

Arbeidsgiverorganisasjonen Deltas arbeidsgiverpris for 2012 går til Time kommune for deres vektlegging av godt partssamarbeid samt satsing på innovasjon og nytenkning i organisasjonen.

Bedre hjelp til barnevernsbarn 12.11.2012

Høyre styrker kommunalt barnevern og øker mangfoldet slik at barn kan få tilpassede tiltak og skreddersøm i sitt alternative statsbudsjett.

Sløser bort milliarder 08.11.2012

Det offentlige sløser bort milliarder av kroner fordi regjeringen ikke tar effektivisering på alvor.

Mange mister foreldrepermisjonen sin 08.11.2012

Linda Hofstad Helleland (H) har planen klar for hva som skal til for at foreldre ikke mister foreldrepermisjonen sin. NAV innser at dagens regler er vanskelige.

Gode nyheter fra Utdanningsforbundet 05.11.2012

Mandag åpner Utdanningsforbundets landsmøte. Høyre ønsker delegatene et godt landsmøte med spennende diskusjoner om lærerrollen.

Kvalitet i omsorgen 02.11.2012

Mandag 5. november inviterer Høyres til lokalpolitisk helse- og omsorgskonferanse på Høyres Hus i Oslo.

Ullensaker Høyre på skolebenken 01.11.2012

Ullensaker Høyre gir en positiv og optimistisk beskrivelse av Ullensakerskolen i lørdagens utgave av Romerikes Blad. Det er bra å se en positiv utvikling. Målsetningen er at Ullensakerskolen skal videre opp på landsgjennomsnittet i denne valgperioden. Høyre leverer med skoleledelse, klasseledelse, kompetansebygging og tidlig innsats.

En tankevekkende reise 01.11.2012

Les Høyre-leder Erna Solbergs kronikk fra Lahore i Pakistan, som sto på trykk i Bergens Tidende 1. november.

Urovekkende leseresultater 31.10.2012

I dag ble resultatene på de nasjonale prøvene i lesing offentliggjort. Høyre mener det er urovekkende at andelen 5.klasseelever på laveste mestringstrinn øker både for jenter og gutter, samtidig som det blir færre elever på det øverste mestringsnivået.

Skolen trengte Kunnskapsløftet 31.10.2012

I dag ble evalueringen av Kunnskapløftet lagt frem. En av hovedhensiktene med reformen var å sørge for at alle elever utvikler grunnleggende ferdigheter i løpet av skolegangen. Evalueringen viser at reformen var et nødvendig grep for norsk skole.

Med kraft til å endre 29.10.2012

For å dramatisere konsekvensene av skattelettelser presenterer Sigbjørn Johnsen i DN 26.oktober et regnestykke som viser at politikernes økte handlingsrom er på 10 milliarder årlig. Det regnestykket forutsetter at vi som politikere ikke har kraft til å endre statsbudsjettets øvrige utgiftsside på 1024 milliarder, eller øke inntektene gjennom økonomisk vekst.

David mot Goliat i skattesaker 27.10.2012

Dersom en bedrift anklages for feil av skattemyndighetene blir i dag tilleggsskatt og eventuell straff ilagt før saken er prøvd for domstolen. For en småbedrift kan det bety kroken på døren.

Introduksjonskurs 28. oktober 26.10.2012

Høyre har fått flere tusen nye medlemmer, og vi arrangerer politiske introduksjonskurs over hele landet søndag 28. oktober. Her kan du lære mer om Høyres politikk og ikke minst spille inn dine hjertesaker.

Hverdagsrehabilitering i Bodø 25.10.2012

Et eksempel fra Høyre-kommunen Bodø, om hvordan utfordringene i omsorgssektoren ikke skapes av eldrebølgen, men av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag.

Fremtidens FN 24.10.2012

Siden tanken om De Forente Nasjoner steg frem av asken etter verdenskrigen har FN vært verdens viktigste internasjonale møteplass og en helt sentral internasjonal aktør.

Støtt TV-aksjonen 21.10.2012

Høyre støtter TV-aksjonen, og håper alle blir med. Årets inntekter går til Amnesty.

Ønsker fleksible åpningstider 19.10.2012

Høyre mener barnehagene bør ha åpningstider som gir familiene fleksibilitet og ser derfor at noen foreldre har behov for kveldsåpne barnehager.

Abortdebatt uten nyanser 19.10.2012

Grensene for kvinners rett til selvbestemt abort står fast, men medisinsk utvikling gjør det nødvendig å ha en kritisk debatt om når abort godtas etter denne grensen.

Mangfold og åpenhet i helsevesenet 18.10.2012

På Høyres gruppekonferanse snakket partileder Erna Solberg om den viktigste jobben i helsevesenet, nemlig å yte rask og sikker hjelp. Helsekøene har økt til 275.054 pasienter viser de siste tallene fra 1.tertial i år.

Uakseptable fristbrudd ved barnehusene 17.10.2012

I lang tid har Høyre vært bekymret for svært lange ventetider før det blir foretatt dommeravhør av barna. Fristen er to uker. Gjennomsnittlig ventetid er 63 dager, i Oslo hele 93 dager.

Bilistene må betale for riksveiene 17.10.2012

I 2013 vil bilistene betale mer i bompenger enn hva staten spytter inn. – Med de nivåene det er blitt på bompengene, risikerer man å undergrave folks betalingsvilje, sier Jan Tore Sanner

Bedre løsninger i samferdselspolitikken 15.10.2012

Etter 7 år med veibygging på gamlemåten og for lav prioritering av investeringer i vei og bane, er det behov for bedre løsninger og større investeringer.

Oppretter fylkeselevråd i Akershus 09.10.2012

Fylkestinget vedtok å opprette et fylkeselevråd. Fylkeselevrådet skal være en arena for medvirkning, der ungdom får anledning til å uttale seg i fylkeskommunale saker som angår ungdom, samt å sette egne saker på dagsorden.

Tar skolen på byggeplassen i Akershus 09.10.2012

– Vi er veldig glade for at skole på byggeplass er en realitet. Dette er en svært godt tiltak for at flest mulig gjennomfører videregående opplæring. Vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid med Veidekke til beste for elevene og samfunnet, sa fylkesordfører Nils Aage Jegstad.

Google Apps for epost og samhandling i Narvik 09.10.2012

Noen av de positive sidene med løsningen fra Google Apps er reduserte driftskostnader, mindre behov for spesialkompetanse for drift, god tilgjengelighet -og ikke minst et godt verktøy for effektivt internt samarbeid.

Nybegynnerfeil av Støre 09.10.2012

Høyres nestleder Bent Høie mener helseminister Jonas Gahr Støre har lagt opp til en uryddig styring av sykehusene der det blir vanskelig å plassere ansvar.

Regjeringen skaper mer kø 05.10.2012

Høyres nestleder Jan Tore Sanner ønsker mer samarbeid mellom det offentlige og det private i veiutbygging.

Nye ideer om samferdsel 04.10.2012

Høyre-leder Erna Solberg ber om nytenkning for å løse samferdselsutfordringene. Høyre har nye ideer og bedre løsninger.

Høgre i praksis i Sør-Odal 03.10.2012

Ordfører Anne Mette Øvrum tok over Hedmarkskommunen Sør-Odal etter 96 år med Arbeiderpartistyre.

Behov for nye ideer 03.10.2012

Trontalen er en grei gjennomgang av allerede varslede stortingsmeldinger fra regjeringen, men den inneholder dessverre ingen varsler om ny politikk eller nye ideer.

Høyre er barnehagepartiet 28.09.2012

Nettstedet barnehage.no melder at det nå er ett parti som utmerker seg for barnehageforeldre, og det er Høyre.

Seminar om studiekvalitet 27.09.2012

For at Norge skal være konkurransedyktig i fremtiden er det viktig at befolkningen har god og riktig kompetanse.

Voldtektsaker blir nedprioritert 24.09.2012

André Oktay Dahl (H) frykter at voldtektssaker blir nedprioritert fordi andre saker har høyere status hos politiet.

Nå er Erna mest populær 21.09.2012

Ett år før stortingsvalget vil hele 45 prosent ha Høyre-leder Erna Solberg som statsminister.

Arbeiderpartiet jukser med tall 21.09.2012

– Arbeiderpartiet legger opp til en amerikanisering av norsk valgkamp. Ap angriper Høyre med tall som partiets folk vet er gale. Det blir juks, sier Høyres nestleder Jan Tore Sanner til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Vellykket Lia-konferanse 18.09.2012

Hele 53 engasjerte seniorer deltok på årets tradisjonsrike ”Lia-konferanse”i Senior Høyres Landsforbunds regi på Lia Fjellhotell ved Geilo i dagene 11.-13. september.

Sikrer kirkens selvstendighet 17.09.2012

– Staten vil med forslaget overta alt «papirarbeidet» og de juridiske sidene. Men folk vil også i fremtiden kunne feire et kirkebryllup akkurat som i dag, sier nestleder i Høyre, Bent Høie.

Sikrer kirkens selvstendighet 17.09.2012

– Staten vil med forslaget overta alt «papirarbeidet» og de juridiske sidene. Men folk vil også i fremtiden kunne feire et kirkebryllup akkurat som i dag, sier nestleder i Høyre, Bent Høie.

Desperat angrep fra Arbeiderpartiet 14.09.2012

Arbeiderpartiet ved Anette Trettebergstuen angriper Høyres kommunepolitikk stygt på sine nettsider. – Desperat, svarer Trond Helleland, Høyres kommunalpolitiske talsmann.

Bedre tilbud til demente i Frogn 13.09.2012

I 2005 fremmet Høyre forslag i kommunen om å gi demente et styrket og forbedret tilbud i kommunen. 24. mai 2011 åpnet Ullerud, et nyttbofellesskap for demente i kommunen.

Alle skal få sykehjemsplass når de trenger det i Drammen 13.09.2012

I 2011 hadde 14,6 prosent av alle drammensere over 80 år plass i sykehjem. Dette er en høyere dekningsgrad enn sammenlignbare storbykommuner og 0,3 prosent over landsgjennomsnittet. Alle som vurderes til å ha behov for sykehjemsplass får tildelt dette.

Nå kommer Kunskapsskolen i Buskerud! 13.09.2012

Høyre gikk til valg på at det skulle satses mer på skole og utdanning, nå settes valgløftene ut i praksis.Høyres Fylkestingspolitikere i Hovedutvalg for utdanning lanserer nå et nytt og viktig løft for videregående opplæring i Buskerud - Kunnskapsskolen!

Alle eldre ut på tur i Fitjar 13.09.2012

I samband med verdas aktivitetsdag inviterte ordførar Wenche Tislevoll og kultursjef i Fitjar kommune "Alle eldre ut på tur", tordag 10. mai.

Bygger skoler med OPS i Oslo 13.09.2012

Det skal bygges en ny barne- og ungdomsskole på Veitvet og ny ungdomsskole påGranstangen på Furuset gjennom offentlig- privat samarbeid.

Ønsker tyvstart på universitetet 13.09.2012

Oslos kunnskapsbyråd Torger Ødegaard (H) ønsker at flere elever skal få muligheten til å tyvstarte på universitetet.

Ønsker tyvstart på universitetet 13.09.2012

Oslos kunnskapsbyråd Torger Ødegaard (H) ønsker at flere elever skal få muligheten til å tyvstarte på universitetet.

Største forsprang på ti år 13.09.2012

Det er ti år siden Høyre hadde et tilsvarende forsprang på Arbeiderpartiet, skriver Dagens Næringsliv.

Rekordmålinger for Høyre 09.09.2012

Høyre går inn i Kommunalkonferansen på Hamar med rekordmålinger flere steder i landet.

Nye ideer og bedre løsninger for mer kunnskap i skolen 08.09.2012

- Det er gjennom flinke lærere vi får en skole med muligheter for alle. Derfor prioriterer vi etter- og videreutdanning av lærere. Det er det viktigste for å hjelpe alle elever, og sørge for mer kunnskap i skolen, sier Høyres leder, Erna Solberg.

Ernas norske drøm 08.09.2012

Les hva media skriver om partileder Erna Solbergs tale til kommunalkonferansen 2012.

Trygdeøkning igjen 06.09.2012

Forrige uke kom tallene som viser at andelen uføre fortsetter å øke.

Opprør og moderasjon i Høyres historie 31.08.2012

– For en oppdragsforsker blir det ikke mye bedre enn dette, sier forfatter, Hallvard Notaker. I tre år har han jobbet med foreløpig siste bind av Høyres historie. Cappelen Damm lanserer boken på tirsdag.

Feiret mangfoldet 29.08.2012

Under banneret ”Høyre hyller mangfoldet”, var partiet mer synlig enn noensinne i lørdagens homoparade som på tradisjonelt vis avsluttet årets Skeive dager. Årets parade hadde ny deltagerrekord, politiet anslår at over 12 000 mennesker deltok.

Åpne og ærlige spørsmål krever åpne og ærlige svar 29.08.2012

Høyres leder, Erna Solberg, mener behandlingen av 22. juli-kommisjonens rapport krever at Stortinget stiller åpne og ærlige spørsmål, og at regjeringen gir åpne og ærlige svar. – Rapporten gir oss gode svar på hva som er galt med norsk beredskap, men den svarer ikke på hvordan eller hvorfor det ble slik. Det må regjeringen gjøre, sier Erna Solberg.

Sjøslag i høyesterett 29.08.2012

Stortingsrepresentant Ingjerd Schou engasjerte seg da Sarpsborg kommune innførte eiendomsskatt på flytebrygger. Nå er saken nådd høyesterett.

Fra merden til verden 27.08.2012

Her kan du lese en kronikk om fiskerinæringen, av partileder Erna Solberg.

Trygghet for arbeidsplassene er viktigst 24.08.2012

For landene i Sør-Europa er gjeldskrisen det viktigste politiske spørsmålet den kommende høsten. Høyre er opptatt av å unngå at Norge havner i en liknende situasjon.

Forventer svar av Jens 23.08.2012

- Jeg forventer svar på hva regjeringen gjør for å rette opp den massive svikten som 22. juli-kommisjonens rapport avdekker. Det sa Høyreleder, Erna Solberg, da hun åpnet stortingsgruppens samling på Voksenåsen.

Følg Ernas tale live onsdag 22.08.2012

Her kan du høre hva Høyre-leder Erna Solberg sier om Gjørv-kommisjonens rapport og eurokrisen og dens betydning for Norge. Talen starter 12.30 onsdag, og innleder Høyres gruppekonferanse på Voksenåsen. Følg talen live her.

Lærerne trenger Høyre 21.08.2012

Ved årets skolestart skiller Høyre seg igjen ut som partiet med høyest ambisjoner for lærerne. Det skal ikke være tilfeldigheter som avgjør om elevene som begynner på skolen i år blir møtt av en god lærer eller ikke.

Beste for Høyre på 103 år 16.08.2012

Dersom TNS Gallups måling for juli hadde vært valgresultat ville det vært Høyres beste resultat på 103 år. Ikke siden daværende partiformann Fredrik Stang sikret Høyre en solid fremgang til 41,4 prosent i 1909, har partiet gjort det så bra.

Vil ha fraværsgrense i VGO i Oslo 16.08.2012

Skolebyråd Torger Ødegaard tror en 15-prosentgrense for fravær vil virke disiplinerende på elevene, og vil be om en forsøksordning fra skolestart neste høst.

Krever bedre datasikkerhet 10.08.2012

Ine Eriksen Søreide (H) og Høyre ønsker at et departement for ansvar for datakriminalitet.

Norge må vise solidaritet 10.08.2012

Høyres nestleder Jan Tore Sanner mener Norge må revurdere frihandelsforhandlingene med «Europas siste diktatur».

Midtrekkverk redder liv! 06.08.2012

Sterkt trafikkerte veier med midtrekkverk har 75 prosent færre dødsulykker. I dag er det rundt 70 mil med slikt rekkverk i Norge. Statens vegvesen mener ifølge NRK at det trengs 230 mil til, men det vil ta over 10 år å bygge.

Gunnar Kongsrud ansatt som ny markedssjef 06.08.2012

Arbeidsutvalget i Høyre har ansatt Gunnar Kongsrud (29) fra Gjøvik i stillingen som markedssjef i Høyres Hovedorganisasjon. Han vil lede kampanjeavdelingen som har ansvar for valgkamp, opplæring, inntekt og organisasjonsutvikling fra 1. september 2012.

Høyre vil ha åpenhet om kvaliteten i barnehagene 03.08.2012

- Med full barnehagedekning vil ikke foreldrene lenger stå med lua i hånden og takke for barnehageplassen. Fremtidens foreldre vil stille krav, sier Linda Helleland, leder i Høyres barnehageutvalg til Aftenposten.

OPS er løsningen 31.07.2012

Tirsdag 24. juli gikk Navarsete ut i VG og sa at hun ikke ville prioritere en rask utbygging av intercity-triangelet på østlandet. Fredag samme uke gikk hun ut i diverse medier og sa at dette ikke stemte. Hun ville prioritere begge deler.

Blått er billigst! 25.07.2012

Billige kommuner blir styrt av borgerlige partier, mens de dyreste styres av de rødgrønne.

Europeisk samarbeid er løsningen 20.07.2012

Senterpartiets stortingsrepresentant Jenny Klinge har den siste tiden tatt til orde for at Norge bør melde seg ut av Schengen-samarbeidet. Det er ikke riktig vei å gå, mener Høyre.

Høyre vil ha bruk framfor vern 19.07.2012

Kommunene bør selv få bestemme hvordan naturen skal brukes, mener Høyres stortingsmann fra Hedmark, Gunnar Gundersen. Mer hyttebygging og mer motorisert ferdsel kan bli resultatet.

- Boligbygging må komme først 16.07.2012

Norges boligpolitikk har vist seg å være feilslått og prisene fortsetter å stige samtidig som det bygges for få boliger. Dette skal Erna Solberg gjøre noe med.

Studentene skal ikke tape på boligsparing 11.07.2012

Regjeringen har snudd slik at studenter ikke taper på sparing til egen bolig. - Regjeringen gjorde klokt i å lytte til Høyre i denne saken, sier Elisabeth Aspaker (H).

Frykter lav politibemanning i sommer 11.07.2012

I mange år har somrene vært preget av stengte lensmannskontor og lav politibemanning. Høyre vil ha økte bevilgninger til politiet.

Nei til detaljstyring 11.07.2012

I media de siste dagene tar Kjersti Toppe (Sp) til orde for en debatt om forbud mot pappvin.

Fylkesledere på sporet 09.07.2012

Den politiske ledelsen i østlandsfylkene krever, i en kronikk i VG 4. juli, handling for å bygge ut InterCity-triangelet. Fylkeslederne representerer nær halvparten av Norges befolkning. Ikke la de snakke til døve ører!

Flere trossamfunn under samme tak 06.07.2012

Bakgrunnen for Høyres utspill i Vårt Land er at Høyre ønsker å oppfordre tros- og livssynssamfunnene til å tenke sammen om hvordan man skal møte ulike tros- og livssynssamfunns behov for egnede forsamlingslokaler.

- Alvorlig etterslep på vedlikehold 06.07.2012

- Det er et enormt etterslep på vedlikehold av både offentlige bygg og infrastruktur. Det er en tikkende økonomisk bombe som må håndteres, sier Høyres nestleder Jan Tore Sanner.

Smartere samferdsel 06.07.2012

Høyres mål er flere, bedre og tryggere veier. Ved å tenke smart og bruke nye og effektive metoder kan vi bygge mer vei på halve tiden.

Høyre kan bli enda større 05.07.2012

Høyre gjør det veldig bra på meningsmålingene for tiden. I følge Aftenposten kan partiet bli enda større.

Dette jobber Høyre for 03.07.2012

Her er Høyres viktigste initiativer i stortingssesjonen 2011/12, i urangert rekkefølge.

Vil ha bedre og raskere etterforskning av voldtekt 29.06.2012

- Taperne her er ofrene for overgrep. Det sier Høyres kvinnepolitiske leder, Julie Margrethe Brodtkorb, i en kommentar til regjeringens nye handlingsplan mot voldtekt som ble lansert i dag.

Sier nei til friskoleutbytte 29.06.2012

- Vi vil at friskoler som oppfyller kravene til kvalitet og innhold automatisk skal få godkjenning, med mindre det etter en helhetsvurdering blir klart at de kan ødelegge for den offentlige skolen, sier leder av programkomiteen, Bent Høie.

Seks interns til Høgres sommarprogram 28.06.2012

Mellom kvart valår inviterar Høgre unge talentar til å søkje på ein heilt spesielt jobb, nemleg eit internship i stortingsgruppa til Høgre.

Erna åpnet Høyres stand på Skeive dager 28.06.2012

- Vi må revitalisere det HIV-forebyggende arbeidet, sa Høyres leder Erna Solberg da hun sammen med stortingsrepresentant André Oktay Dahl og Unge Høyres leder Paul Joakim Sandøy åpnet Høyres stand under Skeive dager i Spikersuppa onsdag.

Kontantstøtten til kommunene 27.06.2012

Nestleder i Høyres programkomité Linda Hofstad Helleland foreslår å overføre kontantstøtten til kommunene, og å sette boplikt i kommunen som vilkår for kontantstøtte på lik linje med boplikt for tilbud om barnehageplass.

Ber statsministeren inkludere Høyre-ordførere 27.06.2012

Svært mange Høyre-ordførere har opplevd at de ikke har blitt orientert eller invitert i anledning statsrådbesøk. Nå ber Høyres ordførere statsministeren om å se på saken.

Stor Høyre-oppgang i fylkene 26.06.2012

Oppslutningen til Høyre i samtlige fylker peker opp. Høyre er nå størst i halvparten av Norges fylker.

Herre i eget hus 26.06.2012

- Her har dere fått flotte leiligheter, og jeg håper dere vil trives, sa ordfører Lisbeth Hammer Krog, da hun åpnet boliger for ni unge, psykisk utviklingshemmede i Belsetveien 20. De ni unge er gode venner fra oppveksten og har fått hver sin flotte leilighet, med en fast stab som hjelper dem.

Erna er mest populær 26.06.2012

En ny undersøkelse viser at hele 79 prosent av de spurte er fornøyd med jobben Høyre-leder Erna Solberg har gjort.

Slik skal Høyre trygge velferden 22.06.2012

Høyres nestleder Jan Tore Sanner mener statsministerens skremsler tar bort fokuset på de virkelige utfordringene i norsk økonomi.

Folket vil ha Erna 22.06.2012

Flere vil ha Erna Solberg som statsminister enn Jens Stoltenberg.

Høyre fokuserer på læreren 21.06.2012

Høyre vil at alle elever skal undervises av kompetente lærere og foreslår derfor strengere kompetansekrav enn regjeringen.

Godt landbruk med Høyre 20.06.2012

Nestleder Svein Flåtten (H) i næringskomiteen påpeker at landbruket vil støttes med en Høyre-regjering.

Må satse mer på matte 20.06.2012

Høyres skolepolitiker Elisabeth Aspaker ønsker bedre kvalitet i matteundervisningen gjennom fokus på læreren.

Ingen forlik om Forsvarets langtidsplan 14.06.2012

Etter samtaler mellom regjeringspartiene og en samlet opposisjon viste det seg umulig å få til et forlik. En samlet opposisjon hadde flere krav til regjeringen, men disse ble ikke imøtekommet.

Velferdsteknologi i Bærum 14.06.2012

Bærum kommune har vært aktør i flere forskningsprosjekter knyttet til velferdsteknologi og kommunen betraktes som en foregangskommune innenfor velferdsteknologiområdet.

Høyre justerer jordbruksoppgjøret 11.06.2012

Jordbruksforhandlingene i mai endte i demonstrasjonstog mot regjeringen og brødblokade. Etter forhandlingsbruddet har Stortinget nå fått anledning til å endre på tilbudet.

Barnehagen må se barn som sviktes 08.06.2012

Stortingsrepresentant Linda Helleland tok i dag opp barnehageansattes kompetansebehov for å kunne avdekke vold og overgrep mot barn i debatt i Stortinget.

Bærum blir partner i FutureBuilt 07.06.2012

Bærum kommune er fra 1. juni partner i FutureBuilt. Målet for FutureBuilt er å realisere 25 - 35 forbildeprosjekter – både områder og bygninger – med lavest mulig klimagassutslipp, og som samtidig bidrar til et godt bymiljø.

Fleksibilitet og trygghet 07.06.2012

– Vi skal ha et trygt arbeidsliv og et konkurransedyktig næringsliv. Det er ingen motsetninger mellom de to målene, men for å komme dit trenger vi en oppdatert arbeidsmiljølov, sier Torbjørn Røe Isaksen (H).

SmartCity Bærum 06.06.2012

Bærum kommune har som mål å bli en ledende miljøkommune, og i november 2009 vedtok Bærums politikere en plan for å redusere energibruk og klimagassutslipp i kommunen. Bærum deltar som en av de 13 kommunene i programmet Framtidens byer. Av ordfører Lisbeth Hammer Krog

MULIGHETER nå også på mobil og lesebrett 05.06.2012

Nå kan du lese Høyremagasinet Muligheter også på smarttelefoner og lesebrett. Enkel måte å holde seg oppdatert på og et praktisk og lett tilgjengelig arkiv. Nytt nummer er på vei i posten - her kan du ta en smugtitt.

Ønsker omstillingspakke til 1 milliard 03.06.2012

Høyre er bekymret for todelingen av norsk økonomi og vil komme fastlandsindustrien til unnsetning med en omstillingspakke på 1 milliard kroner.

Beklager brudd i klimaforhandlingene 01.06.2012

Opposisjonspartiene på Stortinget beklager at regjeringspartiene 1. juni valgte å bryte forhandlingene på Stortinget om et bredt klimaforlik.

Vil bygge nye skoler med OPS i Haugesund 01.06.2012

Med stor elevvekst, dårlige skolebygg og behov for å tiltrekke seg gode lærere ser Haugesund Høyre for seg å tenke både interkommunalt og privat.

Fritt brukervalg i Moss 01.06.2012

Helse- og sosialstyret i Moss har vedtatt fritt brukervalg for hjemmebaserte tjenster.

Derfor er læreren viktigst 30.05.2012

Høyres nestleder Jan Tore Sanner peker på mange gode grunner til at det er viktig å satse på læreren.

Vil ha barnevernvakt på Gjøvik 24.05.2012

Høyre i Gjøvik er bekymret for at barn i sårbare situasjoner situasjonener ikke har gode nok ordninger som gir dem trygghet for god behandling på kveld og helg.

Forbud mot tigging 24.05.2012

Høyres landsmøte vedtok at Høyre ønsker å gjeninnføre forbudet mot tigging.

Nasjonal skoleeierpris til Drammen 24.05.2012

Skoleeierprisen – delpris «Ledelse av og i skoler», ble delt ut på konferansen "Skoletinget" på Gardermoen onsdag 23. mai. Vinneren ble Drammen.

Avviser forslag om kutt i sykelønn 23.05.2012

- Forslaget fra en programkomite i Oslo Høyre om 30 % kutt i sykelønnen er et radikalt forslag som ensidig vil ramme arbeidstakerne. Jeg vil derfor ikke støtte dette. Tilsvarende forslag har tidligere vært oppe til debatt og blitt nedstemt på Høyres Landsmøte.

Vil styrke BSU-ordningen 22.05.2012

Høyres nestleder Jan Tore Sanner påpeker at BSU-ordningen ikke er en subsidiering av rike ungdommer.

Borgerlig enighet om arbeidslivspolitikk 21.05.2012

Opposisjonspartiene er enige om store deler av arbeidslivspolitikken, og ønsker moderate oppmykninger i dagens rigide arbeidsmiljølov. - Vi har et felles ønske om en arbeidsmiljølov som kombinerer behovene for trygghet og fleksibilitet, sier Torbjørn Røe isaksen.

- En bedre landbrukspolitikk er mulig 16.05.2012

Den pågående striden mellom bondeorganisasjonene og regjeringen er resultatet av strandede jordbruksforhandlinger. Høyres landbrukspolitiske talsmann Svein Flåtten følger nøye med på utviklingen i situasjonen og håper den snart løser seg.

Vil ha mer midtdelere 16.05.2012

- Regjeringen gjør ikke nok for å trygge norske veier, sier Høyre-leder Erna Solberg.

Prioriterer demokrati og menneskerettigheter 16.05.2012

Høyre prioriterer. Våre to hovedmålsettinger er å fremme demokrati og menneskerettigheter samtidig som norsk utviklingspolitikk bidrar til å hente mennesker varig ut av fattigdom, skriver Høyres utviklingspolitiske talsmann Peter S. Gitmark i Dagens Næringsliv.

Rødgrønn kommunevirkelighet 15.05.2012

Regjeringens kommuneproposisjon tar utgangspunkt i at vi har god økonomi i kommunene. Dette er et virkelighetsbilde de færreste ordførere kjenner seg igjen i. Høyre vil ha mer frihet for kommunene, og en endring i inntektssystemet.

Urealistisk landbruksmål 14.05.2012

Kornproduksjonen skulle ha økt med 1 prosent årlig. I stedet faller den med 10 prosent.

Skolene skal være narkotikafrie soner 10.05.2012

André Oktay Dahl er fornøyd med at Stortinget støttet et viktig politisk mål for Høyre: At skolene skal være narkotikafrie soner og at elevene sikres en trygg skolehverdag.

Høyre fastholder klimaforliket 10.05.2012

Høyre vil ha en ambisiøs og forpliktende klimapolitikk, og mener regjeringens klimamelding kan bli bedre på en rekke områder.

Likestilling foran barnets beste 10.05.2012

Mot opposisjonens stemmer vedtar Stortinget i dag en tredeling av foreldrepermisjonen, der permisjonen inndeles i tre kvoter.

Høyres Landsmøte 2012. 07.05.2012

Senior Høyres delegasjon besto av: Turid Wickstrand Iversen, Per Foshaug, Sverre Mauritzen, Unni Stampe, Otto Hammervold, Alvhild Yttergård, Håkon Randal og Truls G. Hansen. Foto: Randi Wiggen

En moderne arbeidspolitikk 04.05.2012

- Derfor er det viktig for oss å sette ned noen klare grensestolper. For eksempel må vi være helt tydelige på at Høyre ønsker å bevare de grunnleggende reglene i arbeidslivet, vi er positive til trepartssamarbeidet og til at folk organiserer seg.

Velferd som virker 30.04.2012

Alle tar valgfrihet for gitt i matbutikken og på feriereisen. Hvorfor er det da så følsomt å snakke om valgfrihet i de velferdstjenestene det offentlige har ansvaret for?, spør Høyre-leder Erna Solberg i en kronikk i DN onsdag.

Vil gi elevene ny mulighet ved stryk i Troms 27.04.2012

Én dårlig dag på eksamen kan for noen bety at livet settes på vent et helt år. Dette vil Troms Høyre gjøre noe med og Fylkesråd for utdanning, Kent Gudmundsen(H), ønsker derfor å innføre en ekstra kontinueringseksamen på tidlig sommer - og før frist for søknad til høyere utdanning.

Fritt skolevalg i Tromsø 27.04.2012

Nå kan Tromsøs elever selv bestemme hvor de skal gå på skole etter at kommunestyret i Tromsø denne våren har vedtatt å innføre en ordning med fritt skolevalg.

De eldre får bestemme hjemmehjelp selv i Drammen 27.04.2012

I Drammen er det den eldre selv som bestemmer hvem som skal levere hjemmehjelpstjenester. Er de ikke fornøyd, kan de bytte leverandør. Kommunen og to private selskaper leverer tilbudet man kan velge mellom.

Kvaliteten øker i Drammensskolen 27.04.2012

Et mer systematisk arbeid, fokus på skolens innhold og de ansatte i skolen har gitt en positiv utvikling i Drammensskolen. Elevene presterer bedre med bedre undervisning, bedre skoleledelse og flinkere lærere.

Superpedagoger for å styrke Bærumskolen 27.04.2012

Leder for sektorutvalg Barn og unge i Bærum Kommune Anne Lene Hojem er strålende fornøyd med innsatsen superpedagogene har gjort så langt for å sikre alle Bærums elever en best mulig skolehverdag.

Slår ny hiv-alarm 26.04.2012

På ti år har antall hiv-smittede blant menn som har sex med menn blitt tredoblet. Høyres nestleder Bent Høie slår derfor ny hiv-alarm.

Et samfunn på skinner 25.04.2012

Norge trenger en moderne jernbane. Dette vil både gi gode ringvirkninger for pendlere og legger til rette for befolkningsvekst. I tillegg kommer aspekter som miljøvennlighet, kapasitet og komfort.

Høyre - største parti 25.04.2012

Høyrøe får en oppslutning på 31,9 prosent på VGs måling for april. De borgerlige partiene leder dermed stort med til sammen 100 mandater mot 68 mandater til de rødgrønne.

Vi trenger flere ben å stå på 25.04.2012

Høyres nestleder Jan Tore Sanner påpeker at det er viktig å legge grunnlag for vekst i næringslivet, også utenom oljesektoren. - Vi trenger flere ben å stå på.

Frivillighetskommunen Bærum 25.04.2012

Bærum kommune har en tydelig satsing på frivillighet, og markerte det europeiske frivillighetsåret 2011 i nært samarbeid med frivillig sektor.

Påskeskole i Troms 24.04.2012

Troms: Troms fylkeskommune har hatt suksess med å arrangere sommerskole. Men de nøyer seg ikke med det. Fylkesråd Kent Gudmundsen fra Høyre tilbyr nå påskeskole.

Erna gjestet Costa Blanca Høyre 23.04.2012

Høyres lokalforening i Costa Blanca fikk besøk av Høyres leder Erna Solberg. Erna snakket om programarbeidet Norge 2030 hvordan Høyre skal skape muligheter for alle.

Høyre vokser mest 23.04.2012

Høyre er det partiet som har størst medlemsvekst fra 2010 til 2011.

EØS for evig? 20.04.2012

Europadebatten er fraværende, noe som fører med seg et demokratisk underskudd. Hvilken kurs bør Høyre legge seg i Europapolitikken? Kom på seminar under Høyres landsmøte.

Vil ha med alle lærerne 19.04.2012

Høyre-leder Erna Solberg vil at alle lærere skal være underlagt regjeringens nye kompetansekrav.

Høyre går imot samkommuner 18.04.2012

Kommunalminsteren vil lovfeste den såkalte samkommunemodellen. Høyre mener at lovfesting av en samkommunemodell i realiteten blir et nytt forvaltningsnivå og føre til mer byråkrati.

Seniorkontakt i Ski 17.04.2012

Seniorkontaktens arbeidsområde i Ski kommune er helsefremmende arbeid, forebyggende arbeid, kontaktskapende arbeid og fokus på vern for eldre

Anonym retting av prøver i Møre og Romsdal 17.04.2012

I desember i fjor la Høgres Ole Bjørn Sandøy fram eit framlegg om å få opp ei sak i utdanningsutvalet, om anonym retting av prøver. Framlegget vart samrøystes vedteke.

Rød, hvit og blå konservatisme 16.04.2012

Rød, hvit og blå konservatisme: Norge og USA, hvem bør Høyrefolk heie på i presidentvalgkampen? Vi diskuterer dette på konservativt vorspiel på Landsmøtet, etter møteslutt lørdag.

Nye lokalforeninger 16.04.2012

Nesodden Senior Høyre og Steinkjer Senior Høyre ble godkjent på siste landsstyremøte i SHL.

- Regjeringen vil ikke ha papirproduksjon 13.04.2012

- Nedleggelser i papirindustrien er en ønsket utvikling fra regjeringens side, sier Høyres Gunnar Gundersen. Mens norsk papirindustri er preget av flere nedleggelser og salg de siste årene, har det gått langt bedre i Sverige.

Høyre - landets største parti 13.04.2012

Hvis dagens partibarometer i Aftenposten hadde vært resultatet ved stortingsvalg, ville de borgerlige fått 98 mandater - de rødgrønne 71. Og Høyre ville vært landets største parti.

Invitasjon til seminar om mobbing i skolen 12.04.2012

Stortingsgruppene til Frp og Høyre inviterer til seminar om mobbing i skolen. Hva er status og har vi gode nok strategier for å bekjempe mobbing i skolen?

En bærekraftig universitets- og høyskolesektor 12.04.2012

Høyres fraksjon i Kike-, utdannings- og forskningskomiteen inviterer til et lunsjseminar på Høyres landsmøte som tar opp spørsmålet om fremtidig tilbud og struktur i universitets- og høyskolesektoren, og hvilken politikk Høyre skal utforme på det området.

Forenkling med borgerlige fellesforslag 11.04.2012

Høyre vil gjøre hverdagen enklere for de som skaper jobber, sier Høyres stortingsrepresentant Arve Kambe som i dag var med på å fremme fire forslag med tilsammen 34 tiltak om forenklinger for næringslivet i Stortinget.

Knallgode aprilmålinger 05.04.2012

”Dette var en veldig god gave i påskeferien” var Høyres leder Erna Solbergs kommentar til NRK etter å ha blitt presentert for Norstats nye måling som ga Høyre 28,5 prosent oppslutning, frem 2,2 prosentpoeng fra sist måling.

Et reelt trepartssamarbeid 02.04.2012

Det er et tidsspørsmål før flertallet av arbeidstakerne er organisert utenfor LO. Kanskje på tide å innføre et reelt trepartssamarbeid?

Vil forbedre fastlegeordningen 01.04.2012

Høyre vil bedre tilgjengeligheten i fastlege- og kommunehelsetjenesten. Men mens regjeringen i sitt forslag til ny fastlegeforskrift vil pålegge legene flere plikter, vil Høyre finne bedre løsninger som kan avlaste fastlegene.

Får støtte til krav om aktivitetsplikt 28.03.2012

Debatten har rast mellom regjeringen og Høyre etter oppslaget fra "trygdebygda" Åmli i Aust- Agder på Dagsrevyen 26. mars om aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere.

Frykter boligkrise 28.03.2012

For å møte befolkningsveksten mot 2020 er det behov for 38.000 nye boliger hvert år. I 2011 ble det kun igangsatt rundt 28.000 boliger, ifølge Prognosesenteret. Nå krever Høyre-lederen at boligbyggetempoet må skrus opp flere hakk for å møte veksten framover.

Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere i Åmli 27.03.2012

I sørlandskommunen Åmli, med varaordfører fra Høyre, falt sosialhjelpsutgiftene med nesten 90 % mellom 2004 og 2011 blant annet som følge av systematisk iverksetting og oppfølging av aktivitetsplikten.

Krever forsterket innsats mot hat og ekstremisme 26.03.2012

Høyre vil at mennesker skal kunne leve fredelig sammen selv om man er ulike og uenige, og skape et samfunn fundert på likeverd, mangfold, frihet og muligheter for alle. Derfor fremmet rett før jul et representantforslag om forsterket innsats mot hat og ekstremisme som skal behandles denne våren.

Ny langtidsplan for Forsvaret 23.03.2012

Regjeringen la i dag frem sitt forslag til ny langtidsplan for Forsvaret. - Denne langtidsplanen er svært viktig fordi det blir foreslått endringer som har store konsekvenser for mange, sier Ine Eriksen Søreide, som leder Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

- Det er for mange på stønad og trygd 22.03.2012

Erna Solberg er bekymret for antallet mennesker på stønad og trygd i Norge. Hun mener det utfordrer den økonomiske bærekraften i samfunnsmodellen, og at det skaper store problemer for den enkelte.

Bekymret for lav politidekning 22.03.2012

Justispolitisk talsmann André Oktay Dahl konfronterte i dag justisminister Grete Faremo om den lave politidekningen.

Styrket samarbeid i nord 22.03.2012

Det nystartede samarbeidsforumet O6 består av ordførerne i Tromsø, Bodø, Rana, Harstad, Alta og Narvik. O6 skal samarbeide om felles mål og interesser i nord.

Styrket samarbeid i nord 22.03.2012

Det nystartede samarbeidsforumet O6 består av ordførerne i Tromsø, Bodø, Rana, Harstad, Alta og Narvik. O6 skal samarbeide om felles mål og interesser i nord.

Slik løste vi ungdomskriminaliteten i Røyken 21.03.2012

I 2008 fikk trygge Røyken et ungdomsmiljø preget av vold, drapstrusler og hærverk. Røyken kommune ble i 2011 tildelt regjeringens kriminalitetsforebyggende pris for måten ungdomskriminaliteten ble løst på.

Velferdssamfunnets skamplett 21.03.2012

Åta et barn fra foreldrene fordi det offentlige skal gjøre det bedre er en stor forpliktelse. I dag må vi innrømme at vi er langt fra å innfri, skriver familiepolitisk talskvinne i et innlegg i Dagbladet 21. mars 2012.

Krever 2000 flere politifolk innen 2017 20.03.2012

Erna Solberg krever 2000 flere politifolk innen 2017. Kravet kommer etter avdekking av bemanningen 22. juli. Solberg garanterer at kravet gjelder om hun selv blir statsminister.

"I jobb" - frå rusmisbrukar til ressurs i Stord 20.03.2012

Sidan 2007 har Kirkens Bymisjon Haugalandet drive I Jobb Haugalandet, eit jobbtilbod for rusmisbrukarar som ikkje er under behandling eller på andre tiltak. I 2010 starta dei opp eit liknande prosjekt på Stord.

- På tide å rive Brustadbua 19.03.2012

Stortingsrepresentant Linda Hofstad Helleland (H) synes det er meningsløst at politiet skal bruke ressurser på slike saker og mener dagens regelverk er utdatert.

Forutsetter individuell behandling 16.03.2012

- UNE og UDI må gjøre en individuell behandling av disse søknadene dersom det ikke allerede er gjort. Selv om man ikke har fått asylopphold, kan tidsforløpet gjøre at det for noen er aktuelt med opphold på humanitært grunnlag, sier Høyres leder Erna Solberg.

Ønsker mer EØS-fokus 15.03.2012

Både ja-siden og nei-siden håper på ny EØS-debatt. Nikolai Astrup er ikke enig i konklusjonene i Alternativrapporten, men ønsker å spre mer kunnskap om EØS-avtalen.

Hvor mange kommuner bør vi ha? 14.03.2012

I 1930 ble antallet kommuner nesten doblet til 747 før vi i 1967 fikk en ny stor reform som begrenset antallet til 454. Per 1. januar i år er det 429 kommuner. Les bloggen til stortingsrepresentant Peter Gitmark her.

Slik skal bedriftene holdes i Norge 13.03.2012

Optimisme i den delen av norsk industri som tilhører eller leverer produkter til oljebransjen til tross. Høyre-leder Erna Solberg advarer mot kun å fokusere på oljen.

Regjeringen har stoppet opp 13.03.2012

Høyre-leder Erna Solberg mener statsministeren må fokusere mer på fremtiden, før det er for sent.

Skjebnestund for bedrifter 11.03.2012

Høyres nestleder Jan Tore Sanner mener det er en skjebnestund for deler av vårt konkurranseutsatte næringsliv. Nå ber han finansministeren ta grep.

"Nordmenn er utrygge på religion" 09.03.2012

Det er en av påstandene som tas opp i Høyres programdebatt Norge 2030. Samtidig er nordmenn blant de minst religiøse i Europa.

Drammen ønsker søndagsåpen by 08.03.2012

Drammen-ordfører Tore Opdal Hansen (H) ønsker en søndagsåpen by. Han ønsker et pilotprosjekt for å få det til.

Høyre til himmels på TV 2s kommunegallup 07.03.2012

Høyre får toppnotering på TV 2s ferske kommunevalgbarometer. – Det er kjempepositivt og jeg tror det gir alle Høyrefolk i landet lyst til å starte kommunevalgkampen med en gang, sier Høyre-leder Erna Solberg.

Vil gjøre det lettere for næringsdrivende 07.03.2012

Arve Kambe er blant stortingsrepresentantene som foreslår å innføre skjønn ved håndheving av regelbrudd ved skjemautfylling hvor det ikke foreligger noen personlig vinning.

Samdrift mot skjemavelde 06.03.2012

I går skrev Dagens Næringsliv om kjøtt- og melkebonde Arne Myrholdt i Frosta i Nord-Trøndelag. På grunn av en skjemaglipp risikerer han å bli slått personlig konkurs av et svært momskrav fra staten.

Bedre ledelse, mindre lidelse 05.03.2012

For å skape mer trygghet for pasienter i møte med helsevesenet og sykehusene, har Høyre fremmet en rekke forslag for bedre pasientsikkerheten og kvaliteten i helsetjenesten.

Kvalitetssatsing i barnehagene i Drammen 02.03.2012

En av de viktigste oppgavene samfunnet har, er å gi alle barn og unge like muligheter til å realisere sine evner uansett bakgrunn. Det arbeidet begynner i barnehagen.

Vil sikre norske nettbrukere 02.03.2012

Høyres forbrukerpolitiske talskvinne Linda Hofstad Helleland er bekymret for personvernet etter at Google fra 1. mars 2012 vil synkronisere data fra 60 ulike tjenester. Hun har stilt spørsmål til forbrukerminister Audun Lysbakken om hva han gjør for å sikre norske nettbrukeres personvern i denne saken.

Pasientens helsetjeneste 01.03.2012

Et utvalg nedsatt av Høyre har vurdert hvordan styringen av helsetjenesten kan bli bedre, og hvordan sykehusbygg og utstyr kan moderniseres. Dette er viktig for å gi pasientene et bedre helsetilbud.

Hvordan skal vi styre sykehusene? 01.03.2012

Et utvalg nedsatt av Høyre har vurdert hvordan styringen av helsetjenesten kan bli bedre, og hvordan sykehusbygg og utstyr kan moderniseres. Dette er viktig for å gi pasientene et bedre helsetilbud.

Krever styrket beredskap etter 22. juli 01.03.2012

I forbindelse med angrepene 22. juli 2011 ble det opprettet en egen komité på stortinget,”Stortingets særskilte komité for behandling av redegjørelser fra justisministeren og forsvarsministeren i Stortingets møte 10. november 2011 om angrepene 22. juli 2011”. Komiteen skulle fremme forslag til lovendringer, budsjettprioriteringer og umiddelbare tiltak som kan bidra til å styrke beredskapen og samfunnssikkerheten.

Slipp til de eldre 01.03.2012

Sylvi Graham (H) og Høyre mener at eldre må slippe til i samfunnet, og ikke bli sett på som en byrde.

Vil ha bedre BSU 01.03.2012

- Mange unge sliter med å komme inn på boligmarkedet. Høyre og de andre borgerlige partiene fremmer felles forslag for bedre BSU-ordning, sier Høyres nestleder Jan Tore Sanner.

Advarer mot sekularisme som ideologi 29.02.2012

Bent Høie (H) blir svært overrasket når Høybråten skriver at han har tatt til orde for en sekularisert stat. - Tvert imot. Jeg advarer på samme måte som Høybråten mot sekularisme som ideologi.

Andøy inkluderer hele kommunen 28.02.2012

Andøy: Nå er det slutt på medlemsmøter og gruppemøter i lukkede rom. I Andøy reiser politikerne nå rundt i kommunen for å beholde den nære kontakten med innbyggere og bedriftene.

Vi trenger flere med doktorgrad 28.02.2012

For få har doktorgrad i Norge. Nå ber Henning Warloe (H) regjeringen komme opp med en plan som møter næringslivets behov.

Står sammen for barns rettigheter 28.02.2012

I dag samler organisasjoner og politikere seg for å markere at tillegget til FNs barnekonvensjon som sikrer barns klagerett åpnes for signering i Genève.

Enklere å jobbe som frivillig 27.02.2012

Kompliserte skatteregler gjør det vanskelig å engasjere frivillige på festivaler. - Frivillige som jobber på festivaler, skal ha enkle regler å forholde seg til, mener Olemic Thommessen.

Høyres IKT-plan 27.02.2012

Fornyelse av offentlig sektor handler om bedre tilrettelegging og bedre tjenester for innbyggere og brukere. Det handler om at du og jeg skal få en enklere hverdag. Høyre vil ha mindre byråkrati, enkle og tilgjengelige tjenester, og en offentlig sektor med endringsvilje i ryggmargen.

- Ta de flinke elevene på alvor 24.02.2012

Svært få elever i ungdomsskolen får tilbud om å ta fag i den videregående skole når de er kvalifiserte til det. Det er også store forskjeller mellom fylkene. Dette bekymrer Høyre.

Barna i barnevernet må høres 24.02.2012

I dag melder P4 om at i 48 av 56 tilsyn kommer det fram alvorlige avvik i barnevernet. Et gjennomgående problem er at barna ikke blir hørt slik loven sier de skal. Dette er alvorlig.

Åpner for Norge 2030-debatt 23.02.2012

Høyre-leder Erna Solberg og Høyre ønsker tilbakemelding fra deg på hvordan Norge bør se ut i 2030.

Kreft i fokus på Stortinget 22.02.2012

Hvor lenge er det rimelig å la kreftpasienter vente på behandling? Hvordan vil du forbedre norsk kreftomsorg?

En viktig debatt om oljeformuen 22.02.2012

Det er feil av regjeringen å avvise sentralbanksjefens meninger om bruk av oljepenger og handlingsregelen. Les Høyres nestleder Jan Tore Sanners kommentar om dette i Dagens Næringsliv her:

Dårlige barnehager må stenges 21.02.2012

- Tydeligere krav for å sikre barna et godt og trygt barnehagetilbud er det viktigste signalet barnehageminister Kristin Halvorsen må ta med seg i arbeidet om fremtidens barnehage.

Oljepengene investeres ikke i fremtiden 20.02.2012

Den rødgrønne regjeringen har ikke evnet å bruke det økte handlingsrommet i økonomien til å sørge for at vekstevnen øker. Det er i strid med forutsetningene for handlingsregelen.

Maner til økt innsats mot kreft 16.02.2012

Bent Høie ønsker å igangsette et arbeid som fører frem til en forsterket innsats mot kreft, i form av en ny nasjonal kreftplan.

Gratis opplevelseskort 16.02.2012

Ålesund: Høyre har lansert et opplevelseskort for barn mellom 2 og 16 år fra familier med lav inntekt. Kortet gir gratis adgang til kultur- og fritidsaktiviteter. Nå vil regjeringen ha ordningen som pilotprosjekt.

Fortsatt bilkø og togkaos 15.02.2012

Regjeringen innfrir ikke egne løfter for samferdselssektoren. Resultatet er dårligere veger, mer kø og fortsatt togkaos.

Lønner seg MINDRE å jobbe 15.02.2012

- Med statsbudsjettet vil det lønne seg mindre å gå fra trygd til arbeid. Regjeringen styrker stønadslinjen og svekker arbeidslinjen. Den norske modellen lekker, men ingen av hullene blir tettet, sier Høyres arbeids- og sosialpolitiske talsmann Torbjørn Røe Isaksen.

Dårligere vilkår for næringslivet 15.02.2012

Stoltenberg-regjeringen fremmer forslag om egen eiendomsskatt for næringseiendommer i en tid hvor store deler av norsk næringsliv sliter i motvind, sier sier stortingsrepresentant Michael Tetzschner.

- Uansvarlig forsvarsbudsjett 15.02.2012

Regjeringen legger i forsvarsbudsjettet opp til at effektivisering og bevilgningsøkninger skal gi Forsvaret 300 mill. kr. mer.

Høyre-ledere tar gjenvalg 15.02.2012

Innstillingen fra Høyres valgkomié er klar, for Arbeidsutvalget, Kvinneforum og Høyres Sentralstyre.

Helsesøster fra fylket 14.02.2012

Akershus: Forebyggende og tidlig innsats er viktig for å fange opp barn og unge som sliter. Høyre på fylkestinget har valgt å styrke helsesøstertjenesten selv om det ikke er kommunenes ansvar.

Historisk Høyre-seier på KS landsting 14.02.2012

Tirsdag ettermiddag ble det skrevet historie under Kommunenes Sentralforbunds (KS) Landsting: For første gang ble en Høyrepolitiker valgt til øverste leder for KS.

100 års jubilant med lang fartstid i Høyre 13.02.2012

Roald Kåreid fyller 100 år 4. Februar. Han meldte seg inn i Unge Høyre i 1930, en tid da C.J. Hambro var leder i Høyre og partiet hadde en oppslutning på 27,4 %.

- Slipp kommunene fri 10.02.2012

Trond Helleland savner konkrete tiltak fra regjeringen for å få mindre detaljstyring av kommunene.

Vil bedre integreringen av arbeidsinnvandrere 09.02.2012

Torsdag stiller Høyres kommunalpolitiske talsmann Trond Helleland spørsmål til regjeringen om hva de gjør for å bedre integreringen av arbeidsinnvandrere som kommer til Norge.

Vil ha færre akuttplasseringer 09.02.2012

- Dette er svært alvorlig for de barna det gjelder. De lever i en vanskelig situasjon i utgangspunktet, og så opplever de å flyttes uten forvarsel. Målet må være at bruken av akutte omsorgsplasseringer er færrest mulig, sier Høyres familiepolitiske talskvinne Linda Hofstad Helleland.

Dropp klimameldingen 08.02.2012

Nikolai Astrup ber regjeringen droppe klimameldingen, og heller gå for et bredt samarbeid på Stortinget.

Bekymret for utviklingen på Maldivene 08.02.2012

Høyres leder, Erna Solberg, er sterkt bekymret for utviklingen på Maldivene etter at landets første demokratisk valgte president, Mohamed Nasheed, i går ble presset til å gå av.

Vil la eldre jobbe lengre 08.02.2012

Høyre-leder Erna Solberg åpner for å la eldre jobbe lengre. Men det skal være lystbetont og frivillig.

- Legg til rette for forskning i næringslivet 08.02.2012

- Høyres satsing på kunnskap og konkurransekraft innebærer en betydelig satsing på forskning i privat sektor. Regjeringens manglende innsats på dette feltet er bekymringsverdig, sier Henning Warloe, Høyres forskningspolitiske talsmann.