Gode lokalsamfunn

”Høyre vil la kommunene få beholde mer av egne inntekter fra innbyggere og bedrifter.”

For Høyre er lokalmiljøet en viktig byggestein i samfunnet. Det er viktig at man føler trygghet i lokalsamfunnet og at kommunene kan tilby innbyggerne gode tjenester med høy kvalitet.

Inntektssystemet

Høyre foreslår samme vekst for kommunene som Regjeringen. Dette bør følges opp med større lokal frihet slik at kommunene kan foreta reelle lokale prioriteringer.

Kommuneopplegget for 2012 legger til grunn et rødgrønt inntektssystem for kommunesektoren, innført i 2009. Da inntektssystemet ble behandlet, tok Høyre flere initiativ for at det skulle sikres bred politisk enighet om inntektssystemet for kommunesektoren for å sikre et mer forutsigbart, enkelt og retteferdig inntektssystem. Dette gikk imidlertid regjeringen mot, og regjeringspartiene innførte i stedet et system som innebærer en maktforskyving fra kommunene til staten.

Finansiering av kommunene

Høyre oppnådde i sin regjeringstid målet om at kommunene skal finansieres med 50 pst av egne skatteinntekter. Regjeringen Stoltenberg II har nå forlatt målet som både kommunene selv, og partiene tidligere var enige om. Dagens regjering har redusert denne andelen til 40 pst. Høyre vil la kommunene finansieres 50 pst. av egne inntekter, og vil opprettholde ordningen med å tilbakeføre deler av selskapskatten til kommunene.

Høyre mener det er viktig at kommunene får beholde deler av selskapskatten lokalt. Dette skaper et viktig insentiv for kommunene til å føre en positiv og fremtidsrettet næringspolitikk. Dette standpunktet støttes av både Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Kommunenes sentralforbund. Høyre foreslår at 4,25 pst av selskapskatten tilbakeføres til kommunene.

Kvalitet i tjenestetilbudet

Regjeringens opplegg for kommunesektoren for 2012 er et nøkternt opplegg som vil kreve omstilling i mange kommuner. Den økonomiske balansen som regjeringen i sin første

regjeringserklæring varslet at kommunene skulle oppnå, er ikke innfridd. Skal kommunene kunne forbedre velferdstilbudet innenfor de rammene som er lagt til grunn, må de effektivisere driften og fokusere på å få mer kvalitet i tjenestene innenfor sine økonomiske rammer. Dette mener Høyre er viktig for at kommunene skal kunne levere trygge og gode tjenester av høy kvalitet til sine innbyggere.

Velferdssamfunnet står overfor store utfordringer, og vi trenger innovasjon i offentlig sektor for å sikre varig velferd. Høyre mener at i tillegg til å gi kommunene gode rammevilkår, er nye løsninger for drift og en aktiv og moderne arbeidsgiverpolitikk påkrevd dersom målene om en god og effektiv offentlig sektor skal nås.

Høyre foreslår å styrke kommunens økonomi, bl.a gjennom økte overføringer tilundervisning på barnetrinnet og større statlige tilskudd til etter- og videreutdanning av lærere.

Det foreslås å styrke rentekompensasjonsordningen for utbygging av sykehjemsplasser, for å sikre at det kan bygges flere sykehjemsplasser raskere. Videre foreslås det å styrke den statlige tilskuddsordningen for å legge til rette for kvalifisering og videreutdanning av om lag 11.500 ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Høyre vil også bevilge 150 mill. kr for å sikre at familier med lav inntekt kan få redusert pris for barnehageplass.

Lokalt selvstyre

Høyre mener den lokale selvbestemmelsesretten må styrkes. En forutsetning for å innlemme en tjeneste i rammetilskuddet er at finansieringen, lover og forskrifter er på plass vedinnlemmingstidspunktet, og at både stat, kommune og de berørte institusjoner har en felles forståelse av hva innlemming vil innebære. Høyre mener det derfor bør vurderes en ny form for håndtering av finansiell risiko for kommunene i forbindelse med store omstillinger ikommunesektoren, slik at staten forpliktes til å dekke de reelle kostnader ved gjennomføring av større reformer.

Frie inntekter og gjeldsgrad

I fem av syv rødgrønne år har veksten i kommunenes frie inntekter vært lavere enn i 2004–2005. Det er fra rødgrønn side forsøkt skapt et inntrykk av at det var sultefôring av kommunene under regjeringen Bondevik II, og at det har vært en eventyrlig vekst i kommuneøkonomien under regjeringen Stoltenberg II.

Sentrum-/Høyreregjeringen overtok styringen i en krevende nedgangskonjunktur med behov for å trygge arbeidsplassene i konkurranseutsatt sektor. Etter to år med der kommunenes skatteinntekter falt var det igjen rom for økninger i kommunenes frie inntekter i både 2004 og 2005. I fem av syv rødgrønne år har veksten i kommunenes frie inntekter vært lavere enn i 2004–2005, og fire av disse årene har hatt betydelig lavere vekst enn 2004–2005. Det er ett år som skiller seg ut med stor vekst i kommuneøkonomien, men etter 2006 er det vanskelig å si at kommunene har fått en eventyrlig inntektsvekst.

Høyres kommunalpolitiske prioriteringer

  • Kommunal selskapsskatt beholdes 10 300 mill kr
  • 2 nye timer på barnetrinnet 142 mill kr
  • Innføre leksehjelp på ungdomstrinnet evt. mellomtrinnet (om lag 4 uketimer) fra høsten – flyttes fra barnetrinnet. 96 mill kr
  • Lokale stillinger som verneområdeforvaltere, flyttes fra Fylkesmannen til kommunene, og styrkes 50 mill kr
  • Rentekompensasjon for nye sykehjemsplasser og bofelleskap for demente, 2,5 mrd investeringsramme 44 mill kr
  • Gradert barnehagepris i flere kommuner (utvidelse av ordning med 150 mill) kr 150 mill kr
  • Lokal næringsutvikling 200 mill kr
  • Tilsagnsfullmakt - kommunesammenslåing 250 mill