Familien er samfunnets viktigste felleskap. Gode familier gir trygghet og tilhørighet, og det skaper
rom for utvikling. Høyre har respekt for at familiene vil organisere sitt liv på forskjellige måter, og
legger derfor vekt på en familiepolitikk som gir valgfrihet. Høyre mener familien skaper og sikrer
en trygg ramme om barns oppvekst, og vil derfor sikre at familien gis mulighet til ansvar og
valgfrihet i oppdragelse, omsorg og utdanning.

Alle barn har krav på en trygg og god barndom. Tidlig innsats og forebyggende tiltak er viktig for
det enkelte barn. Barn er sårbare og har behov for å bli ivaretatt av gode og trygge voksne. Høyre
vil fremheve hvor viktig det personlige ansvaret hver enkelt av oss har for å varsle fra eller gripe
inn ovenfor barn som opplever omsorgssvikt eller overgrep. Myndighetene har et viktig ansvar
for å sikre et godt offentlig støtteapparat for barn og unge. Særlig gjelder dette de aller mest
utsatte barna.

Fortsatt kontantstøtte for å sikre familienes valgfrihet
Høyre er glad for at regjeringen styrker kontantstøtten for de yngste barna, men mener
regjeringen tar et feilgrep når den samtidig fjerner retten til kontantstøtte for barn mellom to og
tre år. Kontantstøtten er en viktig ordning som sikrer familienes valgfrihet til å velge ulike
omsorgsløsninger for barna de første årene. Høyre er opptatt av å finne løsninger som styrker
familienes valgfrihet, ikke som begrenser dem.

Styrker barnetrygden
Høyre mener at barnetrygden bør økes tilsvarende prisveksten for å bidra til bedre økonomi hos
barnefamiliene. Det foreslås derfor 240 mill kr til dette formålet.

Barnehage – bedre kvalitet og mer mangfold
Høyre vil legge til rette for at alle barns skal ha et tilbud om en trygg og god barnehageplass.
Høyre er bekymret over at den raske utbyggingen vi har hatt i Norge kan ha fått konsekvenser
for kvaliteten på barnehagetilbudet. Antallet dispensasjoner fra kravet om førskolelærerutdannet
personale er økende og det meldes om få søkere til ledige stillinger mange steder i landet. Høyre
går derfor inn for å øke bevilgningene til kvalitetstiltak i barnehagen med 100 mill. kr. Dette vil
blant annet omfatte tilbud om etter og videreutdanning for de som arbeider i barnehagen, bedre
rekruttering til både førskolelærerutdanningen og barnehagene, samt bedre kvalitetssystemer for å
sikre at barna får det barnehagetilbudet de har krav på.

For de om lag 277 000 barna som går i barnehage er det viktig å sikre likeverdig behandling av
barnehagene slik at ingen barn blir forskjellsbehandlet av det offentlige. Høyre vil derfor trappe
opp likebehandlingen av de offentlige og private barnehagene raskere enn regjeringen, og foreslår
å øke bevilgningene til dette formålet med 57 mill. kr. Høyre er opptatt av at alle foreldre skal ha økonomisk mulighet til å velge barnehage og foreslår derfor å øke bevilgningene til inntektsgradering av foreldrebetalingen med 150 mill. kr. for å sikre lavere barnehagepris for familier med lavt inntekt.

Et barnevern for barnets beste
Barnevernet gjør en viktig jobb for mange barn og unge, men fortsatt er det dessverre mange
barn som ikke får den hjelpen de trenger. Kommunene utgjør førstelinjetjenesten, det viktigste
leddet i kjeden og et velfungerende barnevern i kommunene er avgjørende for å gi barn god
hjelp. Høyre vil derfor også i år styrke det kommunale barnevernet gjennom 110 mill kr i økte,
øremerkede bevilgninger. Beløpet omprioriteres fra det statlige barnevernet, som har et stadig
økende byråkrati.

Alle barn er forskjellige og trenger skreddersydde tiltak for å få best mulig hjelp. Derfor må vi
verdsette all den ulike kompetansen som er bygget opp innen barnevernsfeltet, og ta vare på det
mangfoldet av institusjoner og hjelpetiltak som finnes. Regjeringen har en uttalt målsetting om å
redusere bruken av private barnevernsinstitusjoner. Det er å sette hensynet til ideologi foran
hensynet til barnets beste. For Høyre er det viktigste å sikre at alle barn får det tiltaket som er
best for det enkelte barn raskest mulig. Høyre vil derfor øke bevilgningene til innkjøp av private
barnevernstjenester med 150 mill kroner fordi de bidrar til det mangfoldet av tilbud som gir de
beste løsingene for barnet. Dette beløpet omprioriteres fra det statlige barnevernet.

Utdanning og jobb er blant de viktigste arenaene for å utvikle oss som mennesker. For barn i
barnevernet er det spesielt viktig å inkluderes i disse fellesskapene for og ta del i denne
utviklingen. Barnevernundersøkelsen fra 2010 viste at mange barn i barnevernet ikke får den
utdannelsen de har krav på. Derfor vil Høyre styrke innsatsen til opplæring for barn i barnevernet
gjennom en ordning med utplassering i bedrift for barn i barnevernet og andre tiltak som gir
barnevernsbarn den opplæringen de har krav på. Høyre vil bevilge 30 mill kr til dette formålet.

Mer støtte til adoptivforeldre
Mennesker som adopterer barn gjør en viktig innsats for barn som trenger nye omsorgspersoner
av ulike årsaker. Adopsjon er en kostbar prosess. For å gi flere voksne som ønsker å hjelpe barn
som av ulike årsaker ikke har foreldre til en trygg og god oppvekst vil Høyre heve
adopsjonstøtten tilsvarende 1 G i vårt budsjett.

En bedre politikk for utsatte barn og unge
Høyre vil ha et samfunn med muligheter for alle. Derfor mener vi at velferdsstaten bør måles på
om den klarer å løfte dem som sitter nederst ved bordet. Høyre foreslår derfor en målrettet
satsning på gode og konkrete tiltak som både letter livssituasjonen for utsatte barn og unge og
familiene deres. Dette handler i særlig grad om barn i barnevernet, barn i familier med lav inntekt
og enslige mindreårige asylsøkere. Vi foreslår økt støtte til prosjekter som gir barn i familier med
lav inntekt en mulighet til å delta på fritidsaktiviteter. Høyre foreslår også mer midler til opplæring og arbeidstreningsordninger for å få flere ut av jobb og varig fattigdom. Høyre går inn
for gratis barnehage for alle som deltar i introduksjonsprogrammet, økt støtte til norskopplæring
og lavere foreldrebetaling i barnehagen for familier med lav inntekt. Disse tiltakene vi gi barn og
foreldre fra minoritetsfamilier bedre norskkunnskaper, og dermed bedre muligheter til å mestre
skolen og delta i samfunnet.

Høyres familiepolitiske prioriteringer for 2012

 • Spesielle driftsutgifter, kvalitet i barnehagen 90 mill kr
 • Forskning, kvalitet i barnehagen 10 mill kr
 • Øke finansieringsgraden i private barnehager fra 92 til 94 % 57 mill kr
 • Gradert barnehagepris i flere kommuner, bevilget under kommunal 150 mill kr
 • Videreføre kontantstøtten for barn mellom 2 og 3 år 240 mill kr
 • Fjerne kutt i barnetrygden 240 mill kr
 • Øke adopsjonsstøtten til 1 G 12,4 mill kr
 • Kommunalt barnevern 110 mill kr
 • Utvikling og opplysningsarbeid mv i barnevernet 20 mill kr
 • Tilskudd til forskning og utvikling i barnevernet 20 mill kr
 • Kjøp av private barnevernstjenester 150 mill kr
 • Tilskudd for barnevernsbarn med opplæring og tiltak i bedrift 30 mill kr