Integrering

Høyre mener det er behov for forbedringer i integreringspolitikken, særlig knyttet til språkopplæring og arbeid.

Bedre norskkunnskap

Høyre vil gi deltakere på introduksjonskurs med barn i barnehagealder, tilbud om gratisbarnehageplass. Prosjektet SPRÅK 4, som Høyre initierte, språktester 4-åringer og har etter evaluering vist seg å fungere godt. For Høyre er kunnskap et grunnleggende element for å styrke integrering, og foreslår at ordningen skal gjelde hele landet. Grunnleggende ferdigheter i norsk er svært viktig for barns mulighet til å lykkes i Norge. Derfor er det viktig at vi fanger opp alle barn som har språkproblemer på et tidligere tidspunkt enn i dag. Ordningen med språkkartlegging som har blitt gjennomført i enkelte kommuner i landet, omfatter ikke bare barn med minoritetsbakgrunn. Høyre ønsker at ordningen blir landsomfattende og at ordningen utvikles i tråd med kunnskapen som fremkom som en følge av de foretatte evalueringene.

Gratis barnehage

Det er viktig å legge til rette for at introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere og flyktninger omfatter hele familien. Et viktig virkemiddel for å nå dette er å tilby gratis barnehage når foreldrene deltar i ordningen, enten gjennom arbeid eller utdanning.

Styrking av frivilligheten

MiRA-senteret er et ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner fra hele landet og enmøteplass for engasjerte og samfunnsaktive kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn, sombidrar både i integrerings- og likestillingsarbeidet. Arbeidet ved dette senteret bør utvides. Disse tiltakene vil legge bedre til rette for integrering av kvinner og barn med minoritetsbakgrunn i det norske samfunnet. Flere frivillige organisasjoner driver viktig integreringsarbeid gjennom allerede etablerte institusjoner og tiltak. For eksempelt har Røde Kors de siste årene måttet avvise flere deltagere på sine arrangementer av denne typen. Høyre ønsker å styrke flere av disse tilbudene. Det er likevel kommunene som har hovedansvaret for introduksjonsarbeidet. Høyre ønsker fortsatt tilskudd til kommunale introduksjonstiltak.

Høyres integreringspolitiske prioriteringer

  • Gratis barnehage for de på INTRO-ordningen 25 mill kr
  • Språkkartlegging 4-åringer 35 mill kr
  • Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet 10 mill kr
  • Styrket norskopplæring, særskilt pott til norskopplæring i samarbeid med frivillige organisasjoner for folk som ikke har rett og plikt til norskopplæring 42 mill kr